Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008

Kazalo

Št. 350-13-42/2008-1 Ob-4814/08 , Stran 1887
I. Prodajalec: Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej. II. Predmet prodaje: parc. št. 1205/5 – gospodarsko poslopje (19 m2), poslovna stavba (340 m2), travnik (1.797 m2); vse k.o. Mršeča vas. V naravi nepremičnine predstavljajo objekt nekdanje šole Zameško na naslovu Zameško 3 (s pritličjem, nadstropjem in podstrešjem, skupne neto tlorisne površine 461,96 m2; od tega je 288,33 m2 poslovnih prostorov v pritličju, 84,63 m2 stanovanjskih prostorov v nadstropju in 89 m2 podstrešja nad stanovanjem, starosti 57 let, z elektriko, vodovodom, telefonom in asfaltiranim dostopom), pomožni objekt (drvarnica, stara 57 let, neto tlorisne površine 28,57 m2) ter travnik ocenjene površine 1.797 m2. III. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. IV. Pogoji prodaje: 1. Skupna izhodiščna cena za nepremičnine je 145.000 EUR. 2. 2% davek plača kupec. 3. Stroške overitve pogodbe in zemljiškoknjižnega dovolila ter stroške vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo plača prodajalec. 4. Nepremičnina se prodaja po sistemu »videno – kupljeno«. 5. Kupec mora skleniti pogodbo v roku 15 dni po sprejemu pisnega obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa odstopil. V tem primeru zapade varščina v korist prodajalca. 6. Kupoprodajna pogodba bo predložena v podpis po obvestilu o izbiri najugodnejšega ponudnika. Rok za plačilo kupnine je 8 dni od sklenitve pogodbe oziroma v več obrokih, kolikor bo neplačani del kupnine zavarovan z nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv. Plačilo kupnine je bistvena sestavina kupoprodajne pogodbe. V. Pogoji sodelovanja: 1. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne in fizične osebe: – pravne osebe se izkazujejo z izpisom iz sodnega registra, – fizične osebe izkazujejo državljanstvo s potrdilom o državljanstvu in s kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica), – kolikor je ponudba podana po pooblaščencu, je potrebno predložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju. 2. Ponudnik je dolžan vplačati varščino (kavcijo) za resnost ponudbe v višini 10% od vrednosti nepremičnine na EZR Občine Šentjernej, št. 01319-0100015314, s sklicem na št. 00-720099, in sicer do roka za oddajo ponudbe (vključno do 30. 5. 2008 do 12. ure). Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom se varščina vrne v roku 30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. VI. Vsebina pisne ponudbe Ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba; – firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba; – matično in davčno številko ponudnika; – fizične osebe: potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta; – pravne osebe: overjeni izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni; – pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu; – navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe; – ponujeno ceno za nepremičnino; – dokazilo o plačilu varščine v višini 10% od vrednosti nepremičnine; – lastnoročno podpisano pisno izjavo ponudnika, da se strinja z vsemi pogoji razpisa; – število transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine. VII. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika: 1. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najpozneje do 30. 5. 2008 do 12. ure, na naslov: Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej, z oznako: »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin – Zameško«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe. Ponudbe lahko ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Občine Šentjernej (tajništvo) ali jih pošljejo priporočeno na zgoraj navedeni naslov. 2. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor ponudba z dnem določenim za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval. Nepravočasne ponudbe, ponudbe s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudbe, za katere ne bo vplačana varščina, se ne bodo upoštevale. 3. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Šentjernej. Komisija bo vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30 dni po odpiranju ponudb. 4. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo ponudil najvišjo ceno. 5. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje je izključena oziroma lahko komisija s soglasjem župana, ki jo je imenoval, ustavi začeti postopek. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge. Ob morebiti ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo ponudnikom. VIII. Informacije: vse informacije in pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnine v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Šentjernej pri Milanu Jakše, v.d. direktorja občinske uprave, na tel. 07/393-35-64.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti