Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008

Kazalo

2148. Pravilnik o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Ilirska Bistrica, stran 5445.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99, Uradne objave časopisa Snežnik št. 4/06), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 15. redni seji dne 24. 4. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Ilirska Bistrica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo upravičenci do dodelitve enkratne denarne socialne pomoči (v nadaljevanju: denarne pomoči), kriteriji za določitev višine denarne pomoči ter postopek uveljavljanja in dodelitve denarne pomoči.
2. člen
Denarna socialna pomoč po tem pravilniku je denarna pomoč, ki se upravičencem dodeli praviloma enkrat letno, kot pomoč pri razrešitvi trenutne materialne stiske prosilca.
3. člen
Sredstva za denarno pomoč se zagotovijo z vsakoletnim proračunom Občine Ilirska Bistrica. Denarne pomoči se dodeljujejo do porabe predvidenih proračunskih sredstev po zaporedju vloženih popolnih vlog v tekočem letu.
4. člen
Denarna pomoč je namenjena:
– doplačilu letovanj, šole v naravi, plavalnih tečajev in podobnih šolskih dejavnosti osnovnošolcem, razen za šole v naravi, ki so subvencionirane iz državnega proračuna oziroma Ministrstva za šolstvo in šport,
– doplačilu letovanj otrokom iz socialno ogroženih družin in otrok z zdravstvenimi indikacijami,
– doplačilu nakupa osebnih pripomočkov ali naprav za invalidno osebo,
– kritju drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca.
– pomoči pri kritju pogrebnih stroškov.
II. UPRAVIČENCI
5. člen
Do denarne pomoči so upravičeni tisti občani, ki imajo prijavljeno stalno bivališče v Občini Ilirska Bistrica in ki v Občini Ilirska Bistrica tudi stalno prebivajo.
Upravičenci do denarne pomoči morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– da jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti, ki ni nastala po lastni krivdi nujno potrebna pomoč občine,
– da so v tekočem letu izkoristili vse zakonske in druge možnosti za rešitev socialne stiske,
– da izpolnjujejo druge pogoje, ki jih predvideva Zakon o socialnem varstvu in ta pravilnik.
Trenutna materialna ogroženost je posledica utemeljenih okoliščin, ki ogrožajo ali bi lahko ogrožale preživetje posameznika ali družine: dolgotrajna bolezen, invalidnost, nesposobnost za pridobitno delo, smrt v družini, elementarne nesreče in druge posebne okoliščine.
III. VIŠINA DENARNE POMOČI
6. člen
Višina denarne pomoči znaša najmanj 40 EUR in največ dvakratni znesek osnovnega zneska minimalnega dohodka iz Zakona o socialnem varstvu.
Denarna pomoč se nakaže upravičencu na njegov osebni račun. Pomoč se lahko nakaže tudi drugi osebi ali ustanovi (izvajalec, dobavitelj, šola, organizator ...).
7. člen
Kriterij za določitev višine denarne pomoči je minimalni dohodek posameznika ali družine (v nadaljevanju: minimalni dohodek), katerega višina se določi po merilih Zakona o socialnem varstvu.
Kot dohodek štejejo vsi dohodki in prejemki po Zakonu o socialnem varstvu, ki so jih upravičenec in njegovi družinski člani pridobili v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo zahtevka.
8. člen
Če dohodek posameznika ali družine (v nadaljevanju: lastni dohodek) ne presega cenzusa za upravičenost do denarne socialne pomoči po zakonu o socialnem varstvu za več kot 50% se dodeli denarna pomoč:
– za doplačilo letovanja otrok, šole v naravi, plavalnih tečajev in podobnih šolskih dejavnosti v sklopu učnega procesa ter letovanj otrok iz socialno ogroženih družin in otrok z zdravstvenimi indikacijami največ do višine dejansko nastalega stroška (cene), ki ga zaračuna organizator, vendar ne več kot 100% višine minimalnega dohodka. Stroški se poravnajo neposredno organizatorju,
– za doplačilo nakupa osebnih pripomočkov ali naprav za invalidno osebo največ do višine dejansko nastalega stroška, vendar ne več kot 200% višine minimalnega dohodka,
– za kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti največ do višine dejansko nastalega stroška, vendar ne več kot 150% višine minimalnega dohodka.
Če lastni dohodek ne presega cenzusa za upravičenost do denarne socialne pomoči po zakonu o socialnem varstvu za več kot 70% se dodeli denarna pomoč:
– za doplačilo letovanja otrok, šole v naravi, plavalnih tečajev in podobnih šolskih dejavnosti v sklopu učnega procesa ter letovanj otrok iz socialno ogroženih družin in otrok z zdravstvenimi indikacijami največ do 50% višine dejansko nastalega stroška (cene), ki ga zaračuna organizator, vendar ne več kot 100% višine minimalnega dohodka. Stroški se poravnajo neposredno organizatorju,
– za doplačilo nakupa osebnih pripomočkov ali naprav za invalidno osebo največ do 70% višine dejansko nastalega stroška, vendar ne več kot 150% višine minimalnega dohodka,
– za kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti največ do 50% višine dejansko nastalega stroška, vendar ne več kot 150% višine minimalnega dohodka.
9. člen
Denarna socialna pomoč se lahko upravičencu dodeli v nižjem znesku, kot bi mu pripadala po tem pravilniku, ali se mu ne dodeli, če:
– se ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost upravičenca in družinskih članov, ker je premoženje upravičenca in družinskih članov takšno, da bi mu lahko zagotavljalo preživetje oziroma dajalo dohodke,
– se ugotovi, da z upravičencem živijo osebe, ki niso družinski člani po Zakonu o socialnem varstvu, pa pridobivajo dohodke iz Zakona o socialnem varstvu skupaj z upravičencem.
10. člen
Denarno pomoč za premostitev trenutne materialne ogroženosti je mogoče dodeliti tudi v primerih, ko vlagatelj presega cenzus po 8. členu tega pravilnika, in sicer:
– v primeru večjih naravnih ali drugih nesreč (npr. požar …),
– za nakup naprav oziroma pripomočkov za invalidno osebo večje vrednosti.
O denarni pomoči v navedenih primerih odloča Občinski svet Občine Ilirska Bistrica.
IV. POMOČ PRI KRITJU POGREBNIH STROŠKOV
11. člen
Občina Ilirska Bistrica sofinancira povrnitev pogrebnih stroškov v primerih, kot jih določa 20. člen Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (ZPPDUP, Uradni list RS, št. 34/84, 26/90). Pogrebni stroški zajemajo običajne in primerne stroške pokopa ter morebitni prevoz umrlega. Iz proračuna Občine Ilirska Bistrica se povrnejo stroški tisti osebi ali organizaciji, ki je pokop organizirala oziroma upravljalcu pokopališča največ v višini, kot to priznava in izplačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
12. člen
Iz sredstev proračuna Občine Ilirska Bistrica se odobri doplačilo pogrebnih stroškov za pokojnika:
– ki je imel stalno prebivališče na območju Občine Ilirska Bistrica in je bil prejemnik denarne socialne pomoči po Zakonu o socialnem varstvu ali ni imel lastnih prihodkov, nima premoženja in zavezancev, ki bi bili dolžni kriti pogrebne stroške;
– ki je imel stalno prebivališče na območju Občine Ilirska Bistrica in je bil prejemnik denarne socialne pomoči po Zakonu o socialnem varstvu ali ni imel lastnih prihodkov in zavezanci oziroma dediči niso sposobni poravnati stroškov pokopa;
– ki je bil najden, oziroma je umrl na območju Občine Ilirska Bistrica in za njega ni bilo mogoče ugotoviti občine stalnega prebivališča.
Šteje se, da zavezanci oziroma dediči niso sposobni poravnati stroškov pokopa, kadar so tudi sami upravičeni do denarne socialne pomoči po Zakonu o socialnem varstvu ali nimajo lastnih prihodkov.
13. člen
Kljub izkazanemu dohodku se lahko odkloni plačilo pogrebnih stroškov, na podlagi ocene dejanskega materialnega stanja dedičev in zavezancev kot tudi v primeru, da je pokojnik lastnik nepremičnega ali premičnega premoženja.
V primeru, da je bil pokojnik lastnik nepremičnega in premičnega premoženja in dediči niso sposobni poravnati pogrebnih stroškov, jih za pokojnika poravna Občina Ilirska Bistrica. V tem primeru lahko občina priglasi terjatev iz naslova plačila pogrebnih stroškov v zapuščinskem postopku po pokojniku.
V. POSTOPEK UVELJAVLJANJA DENARNE POMOČI
14. člen
Pravico do denarne pomoči po tem pravilniku uveljavlja vlagatelj pri občinski upravi s pisno vlogo na predpisanem obrazcu »Vloga za dodelitev enkratne denarne socialne pomoči«, ki je priloga tega pravilnika. Obrazec vlagatelj dvigne na sedežu občine ali pri strokovnem delavcu osnovne šole v primerih uveljavljanja denarne pomoči za dejavnosti opredeljene v prvi alineji 4. člena tega pravilnika.
Pisni vlogi iz prejšnjega odstavka mora vlagatelj priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih upravni organ potrebuje pri vodenju postopka in so navedena kot priloge k vlogi.
Za uveljavljanje denarne pomoči za dejavnosti opredeljene v prvi alineji 4. člena tega pravilnika (doplačilo letovanj, šole v naravi, plavalnih tečajev in podobnih šolskih dejavnosti osnovnošolcem) sprejema vloge strokovni delavec posamezne šole v katero je osnovnošolec, ki se udeležuje dejavnosti vključen.
Šolski strokovni delavci prejete vloge s prilogami posredujejo Občini Ilirska Bistrica najkasneje v roku 8 dni od prejema vloge.
15. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve denarne socialne pomoči vodi delavec občinske uprave pristojen za socialno varstvo. Občinska uprava odloči o upravičenosti do dodelitve in višini denarne pomoči z odločbo v roku 30 dni od prejema popolne vloge.
V posameznih postopkih lahko občinska uprava pridobi tudi mnenje Centra za socialno delo Ilirska Bistrica.
Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Ilirska Bistrica. Pritožba se lahko vloži v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe.
16. člen
Pri odločanju o dodelitvi denarne pomoči se poleg določb tega pravilnika smiselno uporabljajo tiste določbe zakona, ki urejajo področje socialnega varstva, ki se nanašajo na denarno socialno pomoč.
VI. KONČNE DOLOČBE
17. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati točka II. Enkratne pomoči Sklepa o merilih in kriterijih za sofinanciranje humanitarnih organizacij in društev ter izplačila enkratnih pomoči št. 41407-1/00-240, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Ilirska Bistrica dne 11. 7. 2000.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2008
Ilirska Bistrica, dne 24. aprila 2008
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc l.r.