Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008

Kazalo

2142. Odlok o priznanjih Občine Beltinci, stran 5434.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, UPB2 Uradni list RS, št. 94/07), 7. in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01, 11/03 in 46/06) je Občinski svet Občine Beltinci na 13. redni seji dne 8. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o priznanjih Občine Beltinci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrsto priznanj Občine Beltinci ter ureja podeljevanje priznanj ter pogoje, postopek in način podeljevanja priznanj.
2. člen
Občina Beltinci podeljuje priznanja zaslužnim občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam za dosežke na področju gospodarstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, ekologije, zaščite in reševanja, na humanitarnem področju in na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in popolnejšemu življenju občanov in ki imajo pomen za razvoj in ugled Občine Beltinci.
Priznanje je lahko podeljeno tudi posmrtno.
3. člen
Priznanja Občine Beltinci so posebne pisne listine in drugi predmeti, ki so opremljeni z občinskim simbolom – grbom Občine Beltinci.
Dizajn priznanj izbere Občinski svet Občine Beltinci.
Priznanja vsebujejo splošne podatke o podelitvi in prejemniku, simbol – grb ter podpis župana Občine Beltinci.
4. člen
Priznanja Občine Beltinci so:
– naziv častni občan Občine Beltinci,
– priznanje Občine Beltinci z denarno nagrado,
– plaketa Občine Beltinci,
– pisno priznanje Občine Beltinci,
– županovo priznanje Občine Beltinci.
Naziv častni občan Občine Beltinci
5. člen
Naziv častni občan Občine Beltinci se podeli občanom Občine Beltinci, drugim državljanom Republike Slovenije, kakor tudi državljanom tujih držav, ki imajo posebne zasluge na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture in športa ter za druge izjemne dosežke, ki so pomembni za razvoj, ugled in uveljavljanje Občine Beltinci v državi ali na mednarodnem področju.
Priznanje Občine Beltinci z denarno nagrado
6. člen
Priznanje Občine Beltinci z denarno nagrado se podeli občanom Občine Beltinci, ki dosežejo pomembnejše trajne uspehe na gospodarskem, kulturnem, športnem, vzgojno-izobraževalnem in humanitarnem področju. Priznanje obsega posebno pisno listino in denarno nagrado.
Plaketa Občine Beltinci
7. člen
Plaketa Občine Beltinci (kovinska plošča z reliefno podobo grba Občine Beltinci) se podeli zaslužnim posameznikom, podjetjem, zavodom ter organizacijam in društvom, ki dosežejo izredne uspehe na področjih, na katerih delujejo, in s tem bistveno pripomorejo k ugledu občine. Ob plaketi Občine Beltinci se prejemniku podeli tudi posebna listina.
Plaketo Občine Beltinci lahko Občinski svet Občine Beltinci (župan) podeli tudi uglednim gostom in delegacijam, ki uradno obiščejo Občino Beltinci.
Pisno priznanje Občine Beltinci
8. člen
Pisno priznanje ima pomen osebnega priznanja in pohvale in se podeljuje posameznikom, družbam, zavodom, skupnostim, društvom in drugim pravnim osebam za izkazano prizadevnost na različnih področjih delovanja.
Županovo priznanje Občine Beltinci
9. člen
Župan Občine Beltinci praviloma ob zaključku vsakega šolskega leta podeljuje priznanja Občine Beltinci dijakom in študentom zaključnih letnikov srednjih šol in fakultet ter učencem osnovne šole v občini, za posebne učne uspehe in aktivnosti v izvenšolski dejavnosti.
Župan lahko tudi podeli pisno priznanje z nagrado (umetniška slika, knjiga ...) občanom Občine Beltinci za opravljeni podiplomski študij – magisterij, doktorat.
II. POSTOPEK ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ
10. člen
Priznanja Občine Beltinci po tem odloku se lahko prejemniku podelijo le enkrat in se praviloma podeljujejo na svečani seji Občinskega sveta Občine Beltinci ob praznovanju občinskega praznika.
Občinski svet na predlog komisije določi število priznanj, ki se vsako leto podelijo na podlagi objavljenega javnega razpisa.
Priznanja se lahko podelijo tudi ob drugih posebnih slovesnostih, ob svečanem sprejemu, ob dogodkih ali datumih, pomembnih za občino ali dobitnike priznanj.
Priznanja podeli – izroči prejemniku župan ali od njega pooblaščena oseba.
11. člen
Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev priznanj in nagrad Občine Beltinci so lahko občani, politične stranke, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti v Občini Beltinci.
Priznanja se podelijo praviloma na podlagi javnega razpisa, objavljenega na krajevno običajni način.
Razpis za podelitev priznanj in nagrad izvede in objavi Komisija za priznanja in nagrade Občinskega sveta Občine Beltinci (v nadaljevanju: komisija) enkrat letno, praviloma dva meseca pred občinskim praznikom za tekoče leto.
Z razpisom se objavijo podatki, ki jih mora vsebovati pobuda oziroma predlog, ter rok, do katerega morajo biti poslane pobude oziroma predlogi.
12. člen
Pobuda mora biti pisna in mora vsebovati:
– naziv in ime pobudnika,
– ime in priimek predlaganega prejemnika priznanja in osnovne osebne podatke,
– obrazložitev pobude,
– dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi.
13. člen
Predloge za podelitev priznanj Občine Beltinci obravnava komisija, ki izdela končni predlog za vsa priznanja in ga posreduje za odločanje Občinskemu svetu Občine Beltinci. Občinski svet na seji odloči o predlogih za podelitev občinskih priznanj.
14. člen
Če se podelitev priznanja predlaga za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost ali človekoljubnost, se priznanje podeli brez javnega razpisa takoj, ko je to mogoče.
Brez razpisa se lahko priznanje podeli tudi posamezniku, družbam, zavodom, skupnostim, društvom in drugim pravnim osebam ob določeni svečani priložnosti, jubileju ali prazniku.
15. člen
Sredstva za priznanja in nagrade Občine Beltinci se zagotovijo v občinskem proračunu.
Občinski svet vsako leto odloči o višini zneska za nagrade pri priznanju Občine Beltinci z denarno nagrado in o višini zneska za nagrado pri priznanju za opravljeni magisterij, doktorat.
16. člen
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem priznanj Občine Beltinci in evidenco o podeljenih priznanjih vodi občinska uprava. Evidenca vsebuje: priimek in ime ali naziv ter osnovne podatke o prejemniku, vrsto podeljenega priznanja, številko in datum sklepa o podelitvi priznanja, kraj in datum izročitve priznanja.
Pri uporabi osebnih podatkov o prejemnikih priznanj je potrebno upoštevati določila Zakona o varstvu osebnih podatkov.
III. KONČNE DOLOČBE
17. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o priznanjih Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 47/97).
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2008-13-189/IV
Beltinci, dne 8. maja 2008
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti