Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008

Kazalo

Št. 54450-10/2008 Ob-4817/08 , Stran 1870
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma naročnika in izvajalca javnega razpisa, ki izvede vse postopke, potrebne za dodelitev sredstev: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1001 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa (aktivnosti ali nameni, razvojna prioriteta, prednostna usmeritev) Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, tretje razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« in prve prednostne usmeritve »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, namenjenih profesionalnemu usposabljanju strokovnih delavcev za novo vlogo v družbi znanja ter za uvajanje sistemskih sprememb in inovativnih pristopov v vzgojno-izobraževalno delo. Izvajanje nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju temelji na 105. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter na določbah Pravilnika o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Vsebino javnega razpisa poleg dokumentov navedenih v preambuli opredeljujejo naslednji dokumenti: Strategija vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj UNECE (sprejeto na srečanju na visoki ravni ministrov za izobraževanje in okolje, Vilna, marec 2005), Smernice in priporočila za področje kulturne vzgoje (Road map for Arts Education, UNESCO, september 2006), Strategija vseživljenjskosti učenja v Sloveniji (sprejeto na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje, Strokovnem svetu RS za poklicno in strokovno izobraževanje in Strokovnem svetu RS za izobraževanje odraslih, julij 2007), Smernice za analizo, preprečevanje in obravnavo / obvladovanje nasilja v šolskem prostoru (sprejela Komisija za analizo problematike nasilja v slovenskem šolstvu v okviru Ministrstva za šolstvo in šport, september 2004), Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (sprejeto na kolegiju Ministrstva za šolstvo in šport, maj 2007), Nacionalna strategija za razvoj pismenosti (sprejeta na Strokovnem svetu za splošno izobraževanje, Strokovnem svetu za poklicno in strokovno izobraževanje in Strokovnem svetu za izobraževanje odraslih, junij in julij 2006) in Smernice vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj od predšolske vzgoje do dounivrzitetnega izobraževanja (sprejeta na Kolegiju ministra za šolstvo in šport, julij 2007). V nadaljevanju je navedenih šest vsebinskih področij, na katera je mogoče prijaviti posamezne projekte, in vsebine znotraj vsebinskih področij. Nekatera vsebinska področja vključujejo več tematskih sklopov. I. Uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje Vsebinsko področje vključuje 1 tematski sklop, kot je razvidno iz nadaljevanja. – Usposabljanje strokovnih delavcev za uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje: – inkluzivni timi, – nove strategije izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, – nove oblike usposabljanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, – didaktike predmetnih področij in predmetov v srednješolskem izobraževanju mladostnikov s posebnimi potrebami, – vključevanje otrok in mladostnikov iz vzgojnih zavodov oziroma mladinskih domov v osnovne in srednje šole, – nove oblike in metode dela z učenci z učnimi težavami, – nove oblike in metode dela z nadarjenimi učenci, – aktivno, usmerjeno, kreativno preživljanje prostega časa mladih s posebnimi potrebami. Pričakovani rezultat: najmanj 2.100 usposobljenih strokovnih in vodstvenih delavcev vrtcev, osnovnih, glasbenih, srednjih in višjih strokovnih šol, domov za učence, dijaških domov, zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter organizacij za izobraževanje odraslih. Skupna višina predvidenih sredstev za to vsebinsko področje je 630.264,00 EUR, od tega je vrednost sofinanciranja po posameznih proračunskih letih: – za proračunsko leto 2009: 305.704,00 EUR, od tega: – 259.848,40 EUR s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – EU udeležba (85%) in – 45.855,60 EUR s PP 9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – slovenska udeležba (15%), – za proračunsko leto 2010: 208.546,00 EUR, od tega: – 177.264,10 EUR s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – EU udeležba (85%) in – 31.281,90 EUR s PP 9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – slovenska udeležba (15%), – za proračunsko leto 2011: 116.014,00 EUR, od tega: – 98.611,90 EUR s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – EU udeležba (85%) in – 17.402,10 EUR s PP 9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – slovenska udeležba (15%). II. Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje Vsebinsko področje vključuje 2 tematska sklopa, kot je razvidno iz nadaljevanja. – Usposabljanje vzgojiteljev in učiteljev romskih otrok: – vključevanje romskih otrok v predšolsko vzgojo v vrtcih, – vključevanje romskega jezika in kulture v izvedbeni kurikulum ter seznanjanje romskih otrok s slovenskim jezikom in kulturo, – pomoč romskim otrokom za uspešnejše šolanje, – sodelovanje med romsko skupnostjo in šolo. – Usposabljanje romskih pomočnikov. Pričakovana rezultata: – najmanj 600 usposobljenih strokovnih in vodstvenih delavcev vrtcev, osnovnih, glasbenih, srednjih in višjih strokovnih šol, domov za učence, dijaških domov, zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter organizacij za izobraževanje odraslih, – najmanj 20 usposobljenih romskih pomočnikov. Skupna višina predvidenih sredstev za to vsebinsko področje je 203.354,00 EUR, od tega je vrednost sofinanciranja po posameznih proračunskih letih: – za proračunsko leto 2009: 93.332,00 EUR, od tega: – 79.332,20 EUR s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – EU udeležba (85%) in – 13.999,80 EUR s PP 9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – slovenska udeležba (15%), – za proračunsko leto 2010: 65.520,00 EUR, od tega: – 55.692,00 EUR s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – EU udeležba (85%) in – 9.828,00 EUR s PP 9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – slovenska udeležba (15%), – za proračunsko leto 2011: 44.502,00 EUR, od tega: – 37.826,70 EUR s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – EU udeležba (85%) in – 6.675,30 EUR s PP 9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – slovenska udeležba (15%). III. Socialne in državljanske kompetence Vsebinsko področje vključuje 7 tematskih sklopov, kot je razvidno iz nadaljevanja. – Zdrav življenjski slog: – prepoznavanje in preprečevanje odvisnosti od drog in alkohola, – prepoznavanje in preprečevanje motenj v prehranjevanju, – prepoznavanje in preprečevanje anksioznosti, depresivnosti in samomorilnosti, – strategije obrambe pred stresom, – zdravo prehranjevanje in gibanje, – aktivno, usmerjeno, kreativno preživljanje prostega časa mladih. – Aktivno državljanstvo. – Medgeneracijsko sožitje. – Spodbujanje medkulturnega dialoga. – Enake možnosti spolov: – raznolike, aktivne in usmerjene metode za spodbujanje deklet in fantov k enakemu vpisovanju v srednješolske (poklicne) programe in visokošolske usmeritve ter k enakemu udeleževanju v šolskih in obšolskih dejavnostih, – enake možnosti spolov med šolanjem, v poklicnem in javnem življenju, – enakovredna delitev družinskega dela med ženskami in moškimi ter odgovorno partnerstvo in starševstvo. – Prepoznavanje in preprečevanje nasilja: – prepoznavanje in preprečevanje nasilnega vedenja v šolskem prostoru, – žrtve vrstniškega nasilja – prepoznavanje in možnosti za pomoč, – nenasilna komunikacija za boljše medsebojne odnose, – načini nenasilnega reševanja konfliktov, – novi pristopi pri delu z otroki in mladostniki z vedenjsko manj sprejemljivimi oblikami vedenja, – nasilje in spolne zlorabe v družini – prepoznavanje in možnosti za pomoč, – trgovina z ljudmi in spolno izkoriščanje zaradi prostitucije in pornografije – ozaveščanje in informiranje, – spolno nasilje – ozaveščanje, informiranje in preprečevanje. – Varstvo okolja in pomen prostora v okviru vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. Pričakovani rezultat: najmanj 3.900 usposobljenih strokovnih in vodstvenih delavcev vrtcev, osnovnih, glasbenih, srednjih in višjih strokovnih šol, domov za učence, dijaških domov, zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter organizacij za izobraževanje odraslih. Skupna višina predvidenih sredstev za to vsebinsko področje je 1.167.943,00 EUR, od tega je vrednost sofinanciranja po posameznih proračunskih letih: – za proračunsko leto 2009: 565.558,00 EUR, od tega: – 480.724,30 EUR s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – EU udeležba (85%) in – 84.833,70 EUR s PP 9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – slovenska udeležba (15%), – za proračunsko leto 2010: 385.808,00 EUR, od tega: – 327.936,80 EUR s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – EU udeležba (85%) in – 57.871,20 EUR s PP 9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – slovenska udeležba (15%), – za proračunsko leto 2011: 216.577,00 EUR, od tega: – 184.090,45 EUR s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – EU udeležba (85%) in – 32.486,55 EUR s PP 9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – slovenska udeležba (15%). IV. Kulturna zavest in izražanje Vsebinsko področje vključuje 2 tematska sklopa, kot je razvidno iz nadaljevanja. – Vključevanje kulturne vzgoje v izvedbene kurikule in dvig ravni kulturne pismenosti v povezovanju s kulturnimi ustanovami na naslednjih vsebinskih področjih: – vizualne umetnosti (likovna umetnost, fotografija, multimedija, arhitektura), – glasbena umetnost, – filmska umetnost, – uprizoritvene umetnosti (gledališče, lutke, ples), – bralna kultura (razvoj knjižničnih programov za razvijanje branja in bralne kulture ter informacijske pismenosti), – kulturna dediščina. – Razvoj bralne pismenosti na naslednjih področjih: – razvoj pismenosti za otroke in mladostnike v vsakodnevni šolski situaciji, – razvoj pismenosti za otroke in mladostnike v prostem času, – razvoj pismenosti za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, – razvoj pismenosti za predšolske otroke, ki niso vključeni v organizirane oblike predšolske vzgoje, – izboljšanje pismenosti otrok in mladostnikov iz manj spodbudnega okolja (kompenzacijski programi), – izboljšanje pismenosti otrok in mladostnikov, katerih materni jezik ni slovenščina, – razvijanje branja in bralne kulture v knjižnicah (šolska in splošna) – povezovanje šole s splošno knjižnico. Pričakovani rezultat: najmanj 660 usposobljenih strokovnih in vodstvenih delavcev vrtcev, osnovnih, glasbenih, srednjih in višjih strokovnih šol, domov za učence, dijaških domov ter zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Skupna višina predvidenih sredstev za to vsebinsko področje je 203.048,00 EUR, od tega je vrednost sofinanciranja po posameznih proračunskih letih: – za proračunsko leto 2009: 94.739,00 EUR, od tega: – 80.528,15 EUR s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – EU udeležba (85%) in – 14.210,85 EUR s PP 9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – slovenska udeležba (15%), – za proračunsko leto 2010: 64.376,00 EUR, od tega: – 54.719,60 EUR s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – EU udeležba (85%) in – 9.656,40 EUR s PP 9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – slovenska udeležba (15%), – za proračunsko leto 2011: 43.933,00 EUR, od tega: – 37.343,05 EUR s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – EU udeležba (85%) in – 6.589,95 EUR s PP 9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – slovenska udeležba (15%). V. Nova vloga učiteljev in drugih strokovnih delavcev v družbi vseživljenjskega učenja – učenje učenja Vsebinsko področje vključuje 1 tematski sklop, kot je razvidno iz nadaljevanja. – Usposabljanje strokovnih delavcev za novo vlogo v družbi vseživljenjskega učenja: – uvajanje in podpiranje razvoja strategij vseživljenjskega učenja, – sodobne metode spodbujanja aktivnega samostojnega učenja, – spodbujanje motivacije za učenje s poudarkom na notranji motivaciji, – svetovanje, mentorstvo in tutorstvo učencem, dijakom, študentom višjih strokovnih šol in odraslim v procesu samostojnega učenja, tudi po alternativnih poteh (e-izobraževanje, izobraževanje na daljavo), – timski pouk, – sodelovalno učenje, – uvajanje didaktičnih pristopov, ki zagotavljajo razvijanje raznih vrst mišljenja in učenja z globljim razumevanjem, – načrtovanje in vodenje projektnega in raziskovalnega dela učencev/udeležencev izobraževanja, – raziskovanje lastne pedagoške prakse, – sodelovanje z okoljem. Pričakovani rezultat: najmanj 2.100 usposobljenih strokovnih in vodstvenih delavcev vrtcev, osnovnih, glasbenih, srednjih in višjih strokovnih šol, domov za učence, dijaških domov, zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter organizacij za izobraževanje odraslih. Skupna višina predvidenih sredstev za to vsebinsko področje je 853.819,00 EUR, od tega je vrednost sofinanciranja po posameznih proračunskih letih: – za proračunsko leto 2009: 392.439,00 EUR, od tega: – 333.573,15 EUR s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – EU udeležba (85%) in – 58.865,85 EUR s PP 9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – slovenska udeležba (15%), – za proračunsko leto 20010: 289.286,00 EUR, od tega: – 245.893,10 EUR s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – EU udeležba (85%) in – 43.392,90 EUR s PP 9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – slovenska udeležba (15%), – za proračunsko leto 2011: 172.094,00 EUR, od tega: – 146.279,90 EUR s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – EU udeležba (85%) in – 25.814,10 EUR s PP 9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – slovenska udeležba (15%). VI. Vodenje avtonomnega javnega zavoda Vsebinsko področje vključuje 1 tematski sklop, kot je razvidno iz nadaljevanja. – Usposabljanje za vodenje avtonomnega javnega zavoda: – razvojno načrtovanje, – motivacija za uvajanje sprememb, – uvajanje in obvladovanje sprememb, spremljanje in vrednotenje učinkov, – spodbujanje kariernega razvoja zaposlenih, – sodelovanje s strokovnim delavcem pri oblikovanju individualnega načrta izobraževanja in usposabljanja, – uvajanje listovnika (portfolia) profesionalnega razvoja strokovnega delavca. Pričakovani rezultat: najmanj 360 usposobljenih vodstvenih delavcev vrtcev, osnovnih, glasbenih, srednjih in višjih strokovnih šol, domov za učence, dijaških domov, zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter organizacij za izobraževanje odraslih. Skupna višina predvidenih sredstev za to vsebinsko področje je 128.134,00 EUR, od tega je vrednost sofinanciranja po posameznih proračunskih letih: – za proračunsko leto 2009: 51.974,00 EUR, od tega: – 44.177,90 EUR s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – EU udeležba (85%) in – 7.796,10 UR s PP 9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – slovenska udeležba (15%), – za proračunsko leto 2010: 35.453,00 EUR, od tega: – 30.135,05 EUR s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – EU udeležba (85%) in – 5.317,95 EUR s PP 9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – slovenska udeležba (15%), – za proračunsko leto 2011: 40.707,00 EUR, od tega: – 34.600,95 EUR s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – EU udeležba (85%) in – 6.106,05.EUR s PP 9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – slovenska udeležba (15%). Skupni pričakovani rezultat na ravni javnega razpisa za vsa vsebinska področja je usposobljenih najmanj 9.740 strokovnih in vodstvenih delavcev vrtcev, osnovnih, glasbenih, srednjih in višjih strokovnih šol, domov za učence, dijaških domov, zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter organizacij za izobraževanje odraslih. Prijavitelji lahko prijavijo po en projekt na posamezno vsebinsko področje. Isti prijavitelj lahko prijavi več projektov za več vsebinskih področij (en projekt za posamezno vsebinsko področje). Vsebinske zahteve, ki jih morajo izpolnjevati prijavljeni projekti (za vsa vsebinska področja): – Vsebina predlaganega projekta mora biti skladna z razpisanim vsebinskim področjem, na katerega je prijavljen. Projekti, ki ne bodo načrtovani skladno z razpisanim vsebinskim področjem, ne bodo upoštevani v nadaljnjem postopku izbora. – Prijavljeni projekt mora pokrivati vse tematske sklope in vsebine iz vsebinskega področja razpisa. – Organizacijski in terminski načrt projekta mora biti skladen z zahtevami glede pričakovanih obveznih rezultatov in poteka aktivnosti, in sicer: za vsa razpisana vsebinska področja je obvezno: – načrtovanje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev po smiselnih celotah vsebin iz vsebinskega področja oziroma posameznih tematskih sklopov znotraj vsebinskega področja – programi profesionalnega usposabljanja; – načrtovanje tolikšnega števila skupin udeležencev za vsak program profesionalnega usposabljanja, da bo v seštevku doseženo najmanj tolikšno skupno število usposobljenih strokovnih delavcev, kot je navedeno pri posameznem vsebinskem področju v 2. točki tega razpisa; – načrtovanje aktivnosti v okviru naslednjega plana: – pripravljalne dejavnosti in vzpostavitev interaktivne spletne strani za potrebe projekta: od podpisa pogodbe do 26. 10. 2008, – izvedba najmanj sedemdnevnega izobraževanja za vse skupine udeležencev v vsakem programu profesionalnega usposabljanja, izpeljanega v treh fazah in z zagotovljenimi vmesnimi aktivnostmi: – izvajanje tridnevnega izobraževanja v okviru 1. faze z zagotovljenimi vmesnimi aktivnostmi (praktično preizkušanje pridobljenih znanj ter refleksija in izmenjava izkušenj): od 27. 10. 2008 do 30. 6. 2009, – izvajanje dvodnevnega izobraževanja v okviru 2. faze z zagotovljenimi vmesnimi aktivnostmi (praktično preizkušanje pridobljenih znanj ter refleksija in izmenjava izkušenj): od 1. 7. 2009 do 30. 4. 2010, – izvajanje dvodnevnega izobraževanja v okviru 3. faze z zagotovljenimi vmesnimi aktivnostmi (praktično preizkušanje pridobljenih znanj ter refleksija in izmenjava izkušenj): od 1. 5. 2010 do 28. 2. 2011, – izdelava poročila o rezultatih in evalvaciji projekta: od 1. 3. 2011 do 30. 4. 2011, – izvedba zaključne konference s predstavitvijo rezultatov in evalvacije projekta širši zainteresirani javnosti: med 1. 4. 2011 in 15. 6. 2011. Za vsebinski področji Socialne in državljanske kompetence, Nova vloga učiteljev in drugih strokovnih delavcev v družbi vseživljenjskega učenja – učenje učenja in Vodenje avtonomnega javnega zavoda je potrebno načrtovati tudi izdajo publikacije, pri čemer je končni rok za zaključek aktivnosti 30. 4. 2011. Posebej za vsebinsko področje Nova vloga učiteljev in drugih strokovnih delavcev v družbi vseživljenjskega učenja – učenje učenja je potrebno načrtovati tudi organizacijo in izvedbo dveh letnih srečanj vseh izvajalcev izobraževanj z vseh vsebinskih področij tega razpisa, in sicer z namenom medsebojne predstavitve rezultatov, novosti in metod dela s sodelovanjem tujih strokovnjakov, in sicer v obdobjih od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2009 ter od 1. 5. 2010 do 31. 12. 2010. 3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Na razpis lahko kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki: – deluje na področju razvoja, načrtovanja, priprave in izvajanja izobraževanja in usposabljanja in je registrirana za opravljanje izobraževalne dejavnosti pri pristojnem sodišču ali drugem organu oziroma ima izobraževalno dejavnost opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu, – zagotavlja, da je vodja projekta in/ali koordinator projekta, v rednem delovnem razmerju pri prijavitelju (razvidno iz Prijavnega obrazca), – ni pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 95/04, z dne 27. 8. 2004, KZ-UPB1): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, – ni v stečaju, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njenimi posli ne upravlja sodišče, zoper njo ni začet postopek z upniki, ni opustila poslovne dejavnosti oziroma ni v katerikoli podobni okoliščini, – ni v postopku za objavo stečaja, naloga za prisilno poravnavo ali likvidacijo, – ni bila s pravnomočno sodbo v skladu s pravnimi predpisi zadevne države obsojena za prestopek v zvezi s poklicnim ravnanjem, – ni bila spoznana za krivo zaradi neprofesionalnega obnašanja, ki je bilo dokazano s sredstvi, ki jih naročniki lahko utemeljijo, – je izpolnjevala obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež ali je registrirana, – ima poravnane davke in prispevke do RS, – ni kriva resnih napačnih razlag pri dajanju informacij o njenem poslovanju, ali da teh informacij ni zagotovila, – je finančno in poslovno sposobna izvesti razpisane vsebine, – razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo razpisanih vsebin. Posamezni prijavitelj se lahko na razpis prijavi samostojno ali kot član konzorcija za izvedbo projekta. V primeru, ko prijavo odda več pravnih in/ali fizičnih oseb, podpišejo in predložijo konzorcijsko pogodbo. Skupno prijavo na razpis odda v imenu vseh članov konzorcija poslovodeči konzorcijski partner. V pomoč potencialnim prijaviteljem pri povezovanju v konzorcije se bodo na Ministrstvu za šolstvo in šport zbirale prijave posameznih pravnih in/ali fizičnih oseb, ki želijo sodelovati v konzorciju. Potencialni prijavitelj, ki želi izkazati interes za združitev v konzorcij za izvedbo projekta na posameznem vsebinskem področju tega razpisa, lahko najkasneje do 13. 6. 2008 na naslov: vlasta.semrov@gov.si posreduje elektronsko sporočilo z naslovom »Potencialni prijavitelj« s priponko »Potencialni prijavitelj.xls«. Priloga, ki je del razpisne dokumentacije, vsebuje naslednje podatke: naziv, naslov, kontaktno osebo, telefonsko številko, e-poštni naslov ter izjavo, da izpolnjuje splošne pogoje za kandidiranje na tem javnem razpisu in je pripravljen vstopiti v konzorcij za izvedbo profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, pri čemer navede vsebinska področja iz javnega razpisa, pri katerih želi sodelovati. Podatki o potencialnih prijaviteljih bodo objavljeni na spletni strani ministrstva na naslovu http://www.mss.gov.si/ (področje Okrožnice, razpisi in javna naročila, podpodročje Javni razpisi) in bodo dnevno dopolnjeni. 4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj k manj pomembnemu) Merila za izbor projektov: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Največje možno število točk, s katerimi se lahko oceni posamezen projekt, je 150 točk. Za posamezno vsebinsko področje bo izbran en projekt, in sicer tisti, ki bo zbral največje število točk, vendar ne manj kot 60 točk. V primeru, da bi bilo več projektov, prijavljenih na isto vsebinsko področje, ocenjenih z enakim številom točk, se kot dodatno merilo upošteva nižja povprečna cena na udeleženca v projektu. 5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, tretje razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« in prve prednostne usmeritve »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«. Skupna okvirna višina sredstev za predmet razpisa je 3.186.562,00 EUR od tega: – 2.708.577,70 EUR s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – EU udeležba (85%) in – 477.984,30 EUR s PP 9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – slovenska udeležba (15%). 6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva Od skupne okvirne vrednosti sredstev za predmet razpisa je vrednost sofinanciranja po posameznih proračunskih letih: – za proračunsko leto 2009: 1.503.746,00 EUR, od tega: – 1.278.184,10 EUR s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – EU udeležba (85%) in – 225.561,90 EUR s PP 9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – slovenska udeležba (15%), – za proračunsko leto 2010: 1.048.989,00 EUR, od tega: – 891.640,65 EUR s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – EU udeležba (85%) in – 157.348,35 EUR s PP 9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – slovenska udeležba (15%), – za proračunsko leto 2011: 633.827 EUR, od tega: – 538.752,95 EUR s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – EU udeležba (85%) in – 95.074,05 EUR s PP 9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – slovenska udeležba (15%). Iz spodnje tabele so razvidne okvirne vrednosti sredstev po posameznih vsebinskih področjih in proračunskih letih. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Ministrstvo bo sredstva, dodeljena izvajalcem za leto 2009, praviloma izplačalo v proračunskem letu 2009, sredstva, dodeljena za leto 2010, praviloma v proračunskem letu 2010, sredstva, dodeljena za leto 2011 pa praviloma v proračunskem letu 2011. Predvideni rok za začetek izvajanja aktivnosti, ki se bodo financirale v okviru sredstev, dodeljenih za leto 2009, je datum podpisa pogodbe, zaključek izvajanja aktivnosti pa 31. 8. 2009. Za aktivnosti, ki se bodo financirale v okviru sredstev, dodeljenih za leto 2010, je predvideni rok začetka izvajanja aktivnosti 1. 9. 2009 in zaključek 31. 8. 2010. Za aktivnosti, ki se bodo financirale v okviru sredstev, dodeljenih za leto 2011, je predvideni rok začetka izvajanja aktivnosti 1. 9. 2010 in zaključek 15. 7. 2011. 7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85%. Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 15%. 8. Delež prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih javnih izdatkih: delež prispevka Skupnosti je 85%. 9. Upravičeni stroški Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so: 1. plače (z davki in prispevki) in druga povračila stroškov dela, 2. delo po avtorski pogodbi za zunanje izvajalce, 3. delo po podjemni pogodbi za zunanje izvajalce, 4. delo preko študentskega servisa, 5. založniške in tiskarske storitve, e-publikacije, 6. stroški oglaševalskih storitev, 7. stroški za izvedbo zaključne konference, 8. stroški najema prostorov in opreme za izvajanje projekta, 9. izdatki za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi) za strokovne delavce v projektu, 10. kotizacija za udeležbo projektnih strokovnjakov na usposabljanjih oziroma seminarjih po predhodni odobritvi MŠŠ, 11. nakup strokovnih gradiv in podpornih materialov, 12. stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oziroma usposabljanjih, 13. posredni – operativni stroški (komunikacijske in poštne storitve, elektrika, ogrevanje, pisarniški material in storitve), 14. amortizacija računalniške in druge opreme, ki ni bila kupljena z javnimi sredstvi. Dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena v Navodilih Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje projektov ESS, ki se nahajajo v razpisni dokumentaciji in smiselno povzemajo Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013. 10. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in navodili organa upravljanja: upravičenec mora pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006/ES in Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013. 11. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES, ni predvideno. 12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo o projektu najmanj do 31. 12. 2020. Upravičenec je dolžan voditi in spremljati porabo sredstev projekta računovodsko ločeno, po stroškovnih mestih, tako da bo zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. 13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu, agentu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov Evropske skupnosti. Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta. Ministrstvo bo upravičencu predhodno naznanilo izvedbo kontrole na samem mestu. Ministrstvo v izjemnih primerih lahko opravi tudi nenajavljeno kontrolo na samem mestu, kar bo upravičenec, v primeru odobritve sofinanciranega projekta, dolžan omogočiti. 14. Zagotavljanje enakih možnosti: v javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006. 15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti: upravičenci se zavezujejo k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih v času izvajanja projekta, v skladu s Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 94/07 z dne 16. 10. 2007, Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur. l. RS, št. 94/07, z dne 19. 4. 2006 in št. 10/08, z dne 30. 1. 2008) in 37. členom Uredbe Sveta (ES), št. 1083/2006/ES. 16. Zahteve glede spremljanja prihodkov projekta: upravičenec (in konzorcijski partner) mora dokumentirano spremljati in prikazovati prihodke projekta. Če se pri izvajanju projekta ustvarijo prihodki, je treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške. 17. Omejitve glede sprememb projekta v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES: ni relevantno. 18. Roki, do katerih morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev ter način predložitve prijav Rok za oddajo prijav je 13. 8. 2008. Prijave z zahtevano vsebino morajo biti poslane priporočeno po pošti na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Služba za razvoj kadrov v šolstvu, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, ali oddane v vložišču ministrstva na istem naslovu. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici, označeni s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako »Ne odpiraj – prijava za Javni razpis za sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v letih 2008, 2009, 2010 in 2011«. Za pravočasne prijave se štejejo tiste, ki bodo prispele v vložišče Ministrstva za šolstvo in šport najkasneje 13. 8. 2008 do 12. ure. Neustrezno označene in nepravočasno prispele prijave se ne bodo obravnavale in bodo vrnjene prijavitelju po pravnomočno zaključenem postopku. 19. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev Odpiranje prijav ne bo javno. Prijave bo po izteku roka za oddajo prijav odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister. Prijavitelje nepopolnih prijav bo komisija v roku 8 dni od odpiranja prijav pisno pozvala k dopolnitvi. Prijave, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene. 20. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 60 dneh od datuma odpiranja prijav. Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v 8 dneh od prejema obvestila o izbiri vloži pritožbo, in sicer na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. V pritožbi mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih jo vlaga. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za izbiro končnih prejemnikov. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci. O pritožbi odloči minister s sklepom v roku 15 dni. 21. Dostop do razpisne dokumentacije in kontaktna oseba Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu Ministrstva za šolstvo in šport, http://www.mss.gov.si/ (področje Okrožnice, razpisi in javna naročila, podpodročje Javni razpisi). Za dodatne informacije lahko pokličete Vlasto Šemrov (tel. 01/400-52-30) ali pišete na elektronski naslov: vlasta.semrov@gov.si. 22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posameznega projekta ali da je višina sofinanciranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: za stroške, ki so predmet sofinanciranja, upravičenec ni prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja). Če bo ministrstvo ugotovilo, da je upravičenec prejel sredstva za stroške projekta tudi iz drugih virov financiranja ali pa so mu bila odobrena, ne da bi o tem pisno obvestil ministrstvo, se lahko pogodba o sofinanciranju razdre, upravičenec pa bo dolžan ministrstvu povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti