Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008

Kazalo

Št. 3520-3/2008 Ob-4737/08 , Stran 1902
1. Predmet prodaje sta nepremičnini, ki jih tvorita: – parc. št. 256/3, k.o. Skrblje, njiva v izmeri 3695 m2, v deležu 1/1, – parc. št. 256/5, k.o. Skrblje, travnik v izmeri 3258 m2, v deležu 1/1. Nepremičnine se v celoti nahajajo v industrijski coni na Bregu, ki je namenjena industrijski in poslovni dejavnosti. Izhodiščna vrednost nepremičnin znaša 60.004,39 EUR (brez DDV). 2. Ponudbo za nakup nepremičnin lahko dajo fizične ali pravne osebe, ki so državljani članic Evropske unije, pravne osebe s sedežem v državah, ki so članice Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon o zagotavljanju vzajemnosti in ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje za pridobivanje lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS. Ponudniki za nakup nepremičnin svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo ali osebno oddajo do vključno 11. 6. 2008, na naslov: Občina Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk, z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin«. Osebno prinesene ponudbe je potrebno do navedenega datuma oddati na Občini Majšperk, najkasneje do 12. ure. Ponudbi priložijo: – Potrdilo o plačilu varščine, ki znaša 10% ponujene cene nepremičnin, ki se prodajajo in mora biti nakazana na transakcijski račun Občine Majšperk, odprt pri Banki Slovenije, številka 01269-0100017182. – Neuspelemu ponudniku se varščina vrne brezobrestno v osmih dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb, uspelemu pa poračuna pri plačilu nepremičnine po sklenjeni pogodbi o prodaji. Če uspeli ponudnik brez upravičenega vzroka odstopi od nakupa, varščina zapade v korist Občine Majšperk. – Potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma originalni izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, za zasebne podjetnike priglasitev na davčnem uradu. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni. – Pisno izjavo, da se s pogoji javnega razpisa strinjajo. 3. Pravočasno prispele ponudbe bo odprla in pregledala komisija, ki jo je imenovala županja Občine Majšperk, dne 11. 6. 2008, ob 15. uri, na sedežu Občine Majšperk. Nepravilne ponudbe in ponudbe, ki ne bodo oddane v skladu določili tega razpisa, pristojna komisija ne bo upoštevala. 4. Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot edini kriterij višino ponujene kupnine. 5. Z najugodnejšim ponudnikom se sklene prodajna pogodba v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Ponudba mora veljati še 45 dni od roka odpiranja ponudb. 6. Plačilo kupnine se opravi najkasneje v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe oziroma od izstavitve računa. To določilo je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem roku kupnine ne plača, se mu obračunajo zakonite zamudne obresti ali pa se pogodba razveljavi. 7. Kupec nepremičnine, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, mora plačati vse stroške sestave pogodbe, DDV in stroške zemljiškoknjižnega prenosa. Zemljiškoknjižni prenos se opravi po plačilu kupnine. 8. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. Občina Majšperk lahko ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla. 9. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno – kupljeno«. 10. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti pri Občini Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk, tel. 02/795-08-30 – kontaktna oseba: Marjan Gorčenko.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti