Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008

Kazalo

Ob-4740/08 , Stran 1900
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, (v nadaljnjem besedilu: Sklad) vabi zainteresirane ponudnike (fizične in pravne osebe ter lokalne skupnosti) k oddaji ponudb za prodajo: – stavbnih zemljišč primernih za gradnjo različnih vrst stanovanjskih sosesk oziroma stanovanjskih stavb, – skupin stanovanj in stanovanjskih stavb v različnih fazah gradnje ali že zgrajenih, vendar še ne vseljenih. Sklad bo, v obdobju od objave tega razpisa do konca leta 2012, kupoval stavbna zemljišča za gradnjo stanovanj, ali skupine stanovanj oziroma stanovanjskih stavb, ki bodo najprimernejša glede na naslednja v tem razpisu splošno opredeljena merila, ki se nanašajo na: 1. primanjkljaj stanovanj: Sklad bo kupoval stavbna zemljišča in stanovanja predvsem v naseljih in tistih območjih, kjer je izražen primanjkljaj stanovanj in je povpraševanje po cenovno dostopnih stanovanjih in zemljiščih večje od ponudbe teh stanovanj, in sicer zlasti v nacionalnih in regionalnih središčih in njihovih primestjih ter v določenih pomembnejših lokalnih središčih ter s prostorskimi akti opredeljenimi razvojnimi območji. 2. primernost lokacije: Kot primerne bo Sklad štel zlasti tiste lokacije, ki omogočajo primerno gostoto in humano izrabo zemljišč in so dostopne z javnim potniškim prometom ter z bližnjo komunalno, prometno in družbeno infrastrukturo ter oskrbnimi dejavnostmi. Pri ocenjevanju lokacije bo upoštevana primernost lege stavbnega zemljišča, geomehanske razmere, infrastrukturna opremljenost, strošek komunalne opreme (komunalni prispevek) ter kakovost urbanega okolja in vplivnega prostora. 3. karakteristike stanovanj in stanovanjskih stavb ter zunanja ureditev: a) primerna tipologija, sodobna zasnova in oblika po prednostnih kategorijah: 1. nizko zgoščena stanovanjska zazidava, 2. različne večstanovanjske stavbe, 3. ostale racionalno zasnovane stanovanjske stavbe in stanovanjske soseske; b) primerna struktura stanovanj zlasti: 1. najskromnejša stanovanja, minimalnih velikosti za najemna neprofitna stanovanja po 14. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04 in 62/06), 2. različne velikosti stanovanj skladno z optimalnimi površinskimi normativi po 14. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04 in 62/06), 3. ostale racionalne velikosti stanovanj s fleksibilno zasnovo primerne predvsem za prve iskalce stanovanj, mlade družine in družine z večjim številom otrok. c) primerne gradbene lastnosti objektov, inovativna in sodobna racionalna zasnova instalacij, ki omogoča varčno rabo energije; d) zunanja ureditev, ki omogoča prijetno in varno bivalno okolje. 4. ceno in plačilne pogoje: Prednost imajo ponudbe tistih subjektov, ki bodo ob upoštevanju meril, navedenih v točkah 1, 2 in 3 tega poziva zagotavljale cenovno čim ugodnejšo izgradnjo skupin stanovanj in stanovanjskih stavb oziroma, ki omogočajo Skladu, ob upoštevanju vseh stroškov, njihovo realizacijo in nadaljnjo prodajo nepremičnin, pri čemer bo Sklad na ponudbo podal odgovor na podlagi preučitve prejete vloge in prilog. Prednost imajo tisti ponudniki, ki poleg ugodne cene ponudijo boljše plačilne pogoje (plačilni roki in podobno), pri čemer bo Sklad ponudnika po preučitvi vloge seznanil o posebnosti in zahtevah zakonodaje, vezanih na načine plačil pogodbene kupnine, ki izhajajo iz narave njegovega statusa (javni sklad). Stanovanjska površina se izračuna z upoštevanjem faktorjev iz Pravilnika o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 127/04 in 69/05). 5. termine izvedbe: Primerne ponudbe so tiste ponudbe, ki so podane pisno in zagotavljajo gradnjo ali prevzem stanovanj/stanovanjskih hiš prednostno v različnih obdobjih od leta 2008 do leta 2012. Prednost med prejetimi ponudbami imajo ponudniki, ki izkažejo, da zagotavljajo primerno kratko časovno obdobje med nakupom in predajo stanovanja v uporabo in katerih poslovanje je s strani Sklada ocenjeno kot ustrezno, kar izkažejo z ustrezno dokumentacijo – priloge k vlogi. Posebno opozorilo: Sklad si pridržuje pravico, da splošno opredeljena merila v tem pozivu v skladu s splošnimi in posamičnimi akti poslovanja Sklada (npr. Akt o ustanovitvi, Splošni pogoji poslovanja, Produktna podlaga, Finančni načrt ...) podrobneje opredeli, dopolni in razčleni za potrebe ugotavljanja in zagotavljanja smotrnosti nakupov, brez javne objave teh podrobnejših meril. Sklad pri nakupih nepremičnin ravna skladno z zakonodajo, ki ureja njegovo delovanje glede na njegov status, s poudarkom na zakonodaji o razpolaganju s stvarnim premoženjem. Način oddaje ponudb in izbor ponudb Sklad pričakuje ponudbe za nakup stavbnih zemljišč in skupin stanovanj ter stanovanjskih stavb, ki bodo bremen prosta ter z urejenimi zemljiškoknjižnimi razmerji, s komercialno tehničnimi opisi in podatki, ki se nanašajo na navedena merila ter s priloženo vso potrebno in zahtevano dokumentacijo, od objave poziva pa vse do konca decembra 2012 oziroma do objave novega poziva za nakup stavbnih zemljišč ter ostalih nepremičnin, skupin stanovanj in stanovanjskih stavb. Poziv, obrazci vlog in ostala pojasnila o načinu oddaje ponudb so objavljeni na spletni strani Sklada, in sicer: www.stanovanjskisklad-rs.si (javni razpisi, podrubrika javni pozivi). Zaradi obdelave podatkov je obvezna oddaja ponudbe na obrazcu – vloga za javni poziv. V primeru, da vloga ne bo oddana na predpisanem obrazcu bo Sklad ponudnika pozval, da vlogo odda še na predpisanem obrazcu ter to štel kot dan oddaje ponudbe. Pisne ponudbe – vloge s prilogami pričakujemo na naslov: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana. Kontaktna oseba za informacije v zvezi z javnim pozivom je: Sanja Burnazović, tel. 01/471-05-00, e-naslov: Sanja.Burnazovic@stanovanjskisklad-rs-si ali info@stanovanjskisklad-rs.si. Prejete ponudbe bodo obravnavane sproti po dospelosti, popolnosti in ustreznosti v odvisnosti od števila in obsega posameznih prispelih ponudb. Ponudniki bodo po ovrednotenju ponudb pisno obveščeni o stališčih Sklada ter o morebitnih nadaljnjih postopkih za sklenitev prodajne predpogodbe ali pogodbe oziroma o nesprejemu ponudbe. Sklad si znotraj postavljenih okvirov tega javnega poziva, v skladu s sprejetim programom dela in finančnim načrtom, pridržuje pravico do proste izbire ponudnika.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti