Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008

Kazalo

Št. 430-31/2008-2 Ob-4647/08 , Stran 1879
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov s področja športa v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2008. II. Vrednost razpisa: vrednost razpisa za leto 2008 je 8.566,00 €. III. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih programov: 1. registrirana športna društva, 2. zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna področja oziroma športne panoge s sedežem v Občini Kostanjevica na Krki, 3. javni zavodi, skladi, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, 4. javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja. IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis: 1. da imajo svoj sedež v Občini Kostanjevica na Krki, 2. da imajo organizirano redno vadbo, oziroma druge redne športne aktivnosti, 3. da imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje planiranih programov športa, 4. da imajo urejeno evidenco o članstvu (društva in zveze), 5. da dostavijo občini podatke o članstvu, poročilo o realizaciji programov v preteklem letu, plan dejavnosti in poročilo o doseženih rezultatih. V. V letu 2008 bomo sofinancirali naslednje programe: 1. Športna vzgoja otrok in mladine: – interesna športna vzgoja predšolskih otrok, – interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok, – športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, – interesna športna vzgoja mladine, – športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, – športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami. 2. Športna rekreacija: – 40-urni programi redne vadbe, – organizacija športno-rekreativnih tekmovanj, – planinstvo in taborništvo. 3. Kakovostni šport. 4. Vrhunski šport. 5. Šport invalidov. 6. Šolanje in strokovno izpopolnjevanje strokovnega kadra. Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Kostanjevica na Krki. VI. Rok za predložitev ponudb in način predložitve Razpisni rok za oddajo pisnih ponudb s strani izvajalcev programov športa je od 16. 5. 2008 do vključno 15. 6. 2008. Če prijavitelj pošlje vlogo po pošti, se šteje za pravočasno, če je bila vložena priporočeno najpozneje do razpisnega roka. Vloge je mogoče oddati tudi osebno do konca razpisnega roka v občinski upravi, vendar najpozneje zadnji dan razpisnega roka do 12. ure. Izvajalci programov športa v Občini Kostanjevica na Krki dostavijo svoje ponudbe v pisni obliki v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – šport 2008«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja. Prijava mora biti izdelana na prijavnem obrazcu razpisne dokumentacije naročnika (Občina Kostanjevica na Krki). Priložen mora biti natančen opis prijavljenih programov z vsemi zahtevanimi podatki. Prijavitelji, ki se prvič prijavljajo na razpis, vpišejo v prijavni obrazec sedež organa, pri katerem je prijavitelj registriran. Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala. VII. Postopek obravnave vlog Vloga, ki jo bo vložila neupravičena oseba bo izločena iz nadaljnjih postopkov. Predlagatelj vloge, za katero bo občinska uprava ugotovila, da ne vsebuje vseh zahtevanih podatkov, bo pozvan, da v roku 8 dni poda dopolnitve, sicer bo vloga izločena kot nepopolna. Pravočasne in popolne vloge bo komisija ovrednotila v skladu z merili, kriteriji, ki so priloga Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Kostanjevica na Krki. VIII. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 30 dneh od zaključka razpisa. Občina Kostanjevica na Krki bo izbranimi izvajalci sklenila pogodbe o sofinanciranju športnih programov. IX. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: enotne obrazce za prijavo in ostalo razpisno dokumentacijo dobijo prijavitelji na naslovu: Občina Kostanjevica na Krki, pri Aniti Krajnc, tel. 07/498-72-75, e-mail: anita.krajnc@kostanjevica.si, vsak delavnik med 8. in 10. uro ali na spletni strani Občine Kostanjevica na Krki.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti