Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008

Kazalo

Št. 317/08 Ob-4776/08 , Stran 1895
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. 1. Predmet javnega ciljnega poziva Predmet poziva je sofinanciranje predstavitev sodobnih vizualnih umetnikov, ki delujejo v Sloveniji in Slovenijo predstavljajo, na naslednjih mednarodnih umetniških sejmih v letu 2008: – 39. Art Basel, Švica; – Frieze Art Fair London; – FIAC Pariz; – Artissima Torino; – Paris Photo; – Art Forum Berlin. 2. Razpisno področje in cilj razpisa Razpisno področje zajema predstavitev vseh mednarodno uveljavljenih zvrsti sodobnih vizualnih umetnosti in avtorjev, ki v mednarodnem kulturnem prostoru predstavljajo Slovenijo in njeno ustvarjalnost. Cilj razpisa je spodbujanje, promoviranje ter mednarodno uveljavljanje izvirnih in vrhunskih sodobnih slovenskih vizualnih umetnosti prek sodelovanja na uglednih, selekcioniranih umetniških sejmih. Informacije so dostopne pri pristojni uslužbenki (uradni osebi) na Ministrstvu za kulturo. 3. Pogoji za sodelovanje na razpisu Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje: – da so pravne osebe, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji (obvezno dokazilo: izjava o registraciji. V primeru, da ministrstvo naknadno zahteva originalno potrdilo, ga mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku); – so v primeru, da so bili pogodbena stranka ministrstva v letih 2005, 2006 ali 2007, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do ministrstva (obvezno dokazilo: originalno podpisana in žigosana izjava predlagatelja v prijavnem obrazcu 2); – so bili v obdobju 2005 do 2007 vključeni v vsaj tri razstavne projekte v tujini; – prijavljajo projekte, ki bodo realizirani v okviru predstavitev na umetniških sejmih, navedenih pod točko 1; – da ne prijavijo projekta, ki je že bil izbran na programskih ali projektnih razpisih oziroma pozivih Ministrstva v letu 2008 (obvezno dokazilo: originalno podpisana in žigosana izjava prijavitelja v prijavnem obrazcu 2); – da prijavljajo projekt, v katerega so vključeni umetniki, ki delujejo v Sloveniji in Slovenijo predstavljajo v mednarodnem kulturnem prostoru; – da prijavljajo projekt, pri katerem zaprošena sredstva ne smejo biti višja od 70% celotne vrednosti in za posamezen projekt ne smejo presegati 18.000,00 EUR; – da je prijavljen projekt uresničljiv v okviru predvidene finančne konstrukcije. 4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev Vloge bo odpirala uradna oseba ministrstva, in sicer po vrstnem redu prispetja. Za vsako vlogo bo uradna oseba ministrstva ugotovila, ali je pravočasna, ali je popolna, ali jo je podala oseba, ki izpolnjuje v javnem pozivu določene pogoje (upravičena oseba). Vloge, ki ne bodo pravočasne, ali ne bodo popolne, ali jih ne bo vložila upravičena oseba, bo minister zavrgel s sklepom. Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru organizatorja predstavitve sodobnih vizualnih umetnosti na umetniških sejmih, ki so predmet razpisa, spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve (po pregledu poročil za leto 2007) o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija programa, dela programa ali projektov) v letu 2008 razdre že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev. 5. Razpisni kriteriji: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * Društva, ki delujejo v javnem interesu, prejmejo pri tem kriteriju dodatno točko. 6. Uporaba kriterijev Minister bo na podlagi poročila strokovne komisije z odločbo zavrnil vlogo, ki ne bo izpolnjevala kriterijev, navedenih pod točko 5, ali z odločbo določil, da se posamezen kulturni projekt sprejme v financiranje, ter določi delež javnih sredstev. Najvišje število prejetih točk za posamezen projekt je 100 točk. Najnižji seštevek točk, ki pomeni uvrstitev v izbor, je 81 točk. Višina odobrenih sredstev za posamezen projekt je odvisna od skupne višine prejetih točk (od 81 do 100 točk), pri čemer je najvišje možno število točk za splošne razpisne kriterije 60 točk, za posebne razpisne kriterije pa 40 točk. 7. Obvezne priloge V celoti izpolnjenim prijavnim obrazcem 1 in 2 (izjave o izpolnjevanju pogojev) morajo biti priložene naslednje obvezne priloge: – uradno vabilo organizatorja sejma oziroma potrdilo o uvrstitvi prijavitelja na sejem; – izjava o vključevanju širšega izbora vrhunskih slovenskih avtorjev, s katerim je mogoče zagotavljati predstavitev Slovenije na nacionalni ravni; – vsebinska utemeljitev projekta z natančno navedbo avtorjev, ki bodo na sejmu predstavljeni; – promocijski načrt projekta; – seznam referenc prijavitelja in izbranega avtorja/ev ali avtorske/ih skupin/e (mednarodno sodelovanje, nagrade, vabila na selekcionirane mednarodne razstave in druge predstavitve področja, odzivi ciljne publike, strokovne ocene in odmevi v javnosti, že realizirani projekti); – pogodba/e, predpogodba/e ali izjava/e avtorja/ev ali avtorske/ih skupin/e za sodelovanje pri projektu; – izjava/e avtorja/ev ali avtorske/ih skupin/e o prenosu avtorskih pravic na prijavitelja; – izpisek, z navedbo imen pooblaščenih oseb za sklepanje pogodb; – originalno dokazilo o pooblastilu (v primeru, da predlagatelj ni odgovorna oziroma pooblaščena oseba); – v primeru soorganizacije originalno podpisana, datirana, žigosana in finančno ovrednotena ustrezna izjava soorganizatorja. 8. Okvirna vrednost: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev znaša 90.000,00 EUR. 9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2008 oziroma v plačilnih rokih kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2008. 10. Razpisni rok: razpis se prične 23. 5. 2008 in se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev, oziroma najkasneje do 10. 9. 2008. 11. Dokumentacija poziva Dokumentacija poziva obsega: – besedilo poziva, – prijavni obrazec 1, – prijavni obrazec 2 (izjava o realizaciji in izpolnjevanju pogojev). Predlagatelj mora ob prijavi na poziv priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjena prijavna obrazca 1 in 2, – ustrezno potrdilo o registraciji, navedeno v prvi alineji točke 3, – obvezne priloge navedene pod točko 7, – seznam mednarodnih projektov pri katerih je sodeloval kot organizator ali soorganizator v obdobju 2005–2007, – fotokopije vsaj treh referenčnih kritik, povezanih z dejavnostjo prijavitelja v letih 2005–2007. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure). Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva http://www.kultura.gov.si, kjer najdejo tudi vse ostale podatke, povezane z izvedbo javnega ciljnega poziva (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij …). Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati. 12. Oddaja in dostava predlogov Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do vključno 10. 9. 2008 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na javni ciljni poziv za izbor organizatorjev predstavitve sodobnih vizualnih umetnosti iz Slovenije na mednarodnih umetniških sejmih v letu 2008, z oznako JPR27-US-2008. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež). 12.1. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 10. 9. 2008 oziroma do tega dne ni bila predložena na vložišču ministrstva. 12.2 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh bistvenih sestavin, ki jih zahteva besedilo poziva in razpisne dokumentacije. Dopolnjevanje vloge je možno do zaključka poziva z nujno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. 12.3 Za vlogo, ki jo je vložila neupravičena oseba, se šteje vloga prijavitelja, ki ne izpolnjuje pogojev, navedenih pod točko 3. Oddaja popolne vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva. Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev: – ki jih ni vložila upravičena oseba; – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog; – vloge, ki so nepopolne. 13. Pristojna uslužbenka za posredovanje informacij in pojasnil: Judita Krivec Dragan, e-mail: judita.krivec-dragan@gov.si, tel. 01/369-59-40. Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo za kulturo priporoča, da se predlagatelji z vprašanji glede poziva obrnejo na pristojno uslužbenko. 14. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe lahko vpogledajo v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko 11. 15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru Ministrstvo bo odločitev o izboru ali zavrnitivi predlagatelja obvestilo najkasneje do 30. 9. 2008. Ministrstvo bo izbralo predloge kulturnih programov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti, določenih z državnim proračunom.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti