Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008

Kazalo

Št. 41001-38/2008 Ob-4669/08 , Stran 1883
I. Predmet: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev podjetjem in podjetnikom skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis v primeru zaposlitve brezposelne osebe, ki išče prvo zaposlitev z visoko ali univerzitetno izobrazbo in ki ima stalno bivališče na območju občine. II. Upravičenci in pogoji Upravičenci so mala in srednje velika podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo poslovni sedež v Mestni občini Maribor oziroma izven občine, če imajo na območju Mestne občine Maribor poslovno enoto in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v tej poslovni enoti. Zaposleni/a mora pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi biti prijavljen/a pri Zavodu za zaposlovanje, Območni službi Maribor. Imeti mora visoko ali univerzitetno izobrazbo ter stalno prebivališče na območju občine. Sofinancirani bosta največ dve zaposlitvi pri istem upravičencu. Zaposlitev mora biti realizirana v obdobju od 1. 10. 2007 do 30. 8. 2008. Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena za najmanj 12 mesecev. III. Višina sredstev Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2008 na proračunski postavki 721000 Vzpodbujanje zaposlovanja v skupni višini 353.423 EUR. Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa in razpisa za sofinanciranje stroškov samozaposlitve. IV. Rok in način prijave Razpis je odprt do 1. 9. 2008. Pravočasno prispela vloga je tista, ki je osebno oddana na sedežu Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, v sobi številka 15, do vključno 1. septembra 2008 do 15. ure oziroma poslana po pošti s poštnim žigom do vključno 1. septembra 2008. Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj-razpis prva zaposlitev, številka 41001-38/2008« dostaviti na naslov: Mestna občina Maribor, Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarstvo, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Na hrbtni strani mora biti napisan naziv poslovnega subjekta ter poslovni sedež vlagatelja. Vloge bo komisija odprla po zaključku razpisa do 8. 9. 2008. Odpiranje vlog ni javno. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele po 1. 9. 2008, se kot prepozne zavržejo. O vlogah bo komisija odločila do 20. 10. 2008. O končnem izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni do 15. 11. 2008. Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Mestni občini Maribor, Ul. heroja Staneta 1, v sobi številka 15, pritličje ali v sobi številka 223, drugo nadstropje. Objavljena je tudi na spletnih straneh Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika razpisi. Za dodatne informacije lahko pokličite Bredo Kolarič, tel. 220-13-82 ali pišete na elektronski naslov: breda.kolaric@maribor.si, z navedbo »razpis prva zaposlitev«.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti