Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008

Kazalo

Št. 342-1/2008 Ob-4667/08 , Stran 1888
I. Ime in sedež naročnika razpisa: javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan št. 2, 6215 Divača. II. Predmet razpisa: s tem razpisom vabimo k prijavi prebivalce regijskega Parka Škocjanske jame za pridobitev nepovratnih sredstev (v nadaljnjem besedilu: sredstva) v letu 2008. III. Višina in namen sredstev: 1. V skladu s Programom dela in finančnim načrtom prihodkov in odhodkov JZ Parka Škocjanske jame, Slovenija za leto 2008 in Sklepom št. 7/1 na 54. seji Sveta JZ Park Škocjanske jame z dne 27. 2. 2008, je višina razpoložljivih sredstev 31.000,00 EUR. Višina sredstev, namenjenih posameznemu upravičencu, se bo razdelila vsem izbranim upravičencem enako, in sicer tako, da se višina razpoložljivih sredstev deli s številom vseh izbranih upravičencev ne glede na prijavljeno višino sredstev posameznih upravičencev. 2. Sredstva se namenijo za sofinanciranje izdelave, montaže in popravilo tipičnih elementov »kraške« arhitekture oziroma materialov in sicer: – jerte za kalonje, vrata ali okna, – kamnite škrle za vence ali kamnite nosilce za pergolo, – kamniti tlaki ali robniki za tlakovanje dvorišč, – kamnit zunanjega lijak, škavnico ali kamnite šape oziroma deli vodnjaka-štirne, – kamnite plošče za zaključek vrha kamnitih zidov, – nakup gradbenega materiala (lomljen kamen, cement, pesek) oziroma plačilo del za obnovo mejnih kamnitih suhozidov domačij ali zidov ob javnih cestah in poteh, – popravilo delov ostrešij in nadstreškov, – nakup opečnatih korcev za popravilo streh, – nakup in montažo lesenih vrat za »kalonje« ali vhodna vrata domačij, – zamenjavo lesenih oken domačij. – nakup gradbenega materiala (pesek, apno, cement, pastelne barve) oziroma plačilo del za obnovo fasad domačij, – nakup in montažo zunanjih nizko stenskih kamnitih oblog »cokel« fasad objektov. IV. Pogoji Sredstva po tem razpisu lahko pridobijo prosilci, ki: – so državljani Republike Slovenije, – imajo stalno prebivališče na območju parka Škocjanske jame, – so lastniki nepremičnine na območju parka Škocjanske jame oziroma najožji družinski člani lastnika nepremičnine, ki ima uradno hišno številko, – za posege, za katere je po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02 in 97/03) potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, morajo priložiti gradbeno dovoljenje. V. Merila za izbor Prijavijo se lahko vsi prosilci, ki imajo stalno bivališče v Škocjanu, Betanji ali Matavunu. Prednost pri dodeljevanju sredstev ima prosilec: – lastnik nepremičnine, ki je z Zakonom o regijskem parku Škocjanske jame zavarovan kot kulturni spomenik, – lastnik nepremičnine, ki se nahaja na območju naselbinskih spomenikov (Škocjan in Betanja). VI. Prijava na razpis mora vsebovati: – izpolnjen obrazec za prijavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, – fotokopijo pravnomočnega gradbenega dovoljenja, – zemljiškoknjižni izpisek kot dokaz, da imajo prijavitelji na hišni številki več gospodinjstev, – lastniki kulturnih spomenikov (vsi prosilci iz Škocjana in Betanje, objekta Matavun št. 8 in št. 10), za katere za nameravana dela po Zakonu o graditvi objektov ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, morajo priložiti kulturnovarstvene pogoje za nameravana dela, izdane s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica. VII. Oddaja prijave Prijave na razpis skupaj z zahtevano dokumentacijo (prijavni obrazec) morajo biti oddane v zaprti ovojnici z navedbo točnega naslova prijavitelja in oznako: »Prijava na javni razpis za izplačilo nepovratnih sredstev prebivalcem regijskega parka Škocjanske jam v letu 2008« in napisom: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis!«. Prijavitelji lahko oddajo prijavo na upravi parka ali pošljejo po pošti na naslov: Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan št. 2, 6215 Divača. VIII. Rok za oddajo prijav: rok za oddajo prijav je enaindvajset dni po tej objavi v Uradnem listu RS. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je oddana osebno do zadnjega dneva roka za oddajo prijav do 15. ure na upravi Park Škocjanske jame ali oddana po pošti s priporočeno pošiljko. IX. Obveščanje o izidu razpisa Komisija bo z odpiranjem prijav pričela dvaindvajseti dan po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS ob 14. uri na upravi Parka Škocjanske jame oziroma prvi naslednji delovni dan. O izidu razpisa bo Park Škocjanske jame vse prijavitelje obvestil v petih dneh, ko bo komisija odprla in ovrednotila prijave oziroma, ko bo direktor zavoda na predlog komisije s sklepom odločil o prejemnikih in višini dodeljenih sredstev. Na sklep direktorja se prijavitelj lahko pritoži v 7. dneh na upravo parka. O pritožbi zoper sklep odloči Svet zavoda v roku 14. dni. X. Pogodba o izplačilu dodeljenih sredstev Z izbranimi prijavitelji bo Park Škocjanske jame sklenil pogodbo o dodelitvi sredstev predvidoma do izteka meseca julija 2008. Pred podpisom pogodbe o dodelitvi sredstev prijaviteljem, ki jim bodo dodeljena sredstva, bo potrebno priložiti tudi kulturnovarstveno soglasje, v primeru, da so bili prijavitelju izdani kulturnovarstveni pogoji. Pred zahtevkom za izplačilo sredstev bo komisija pregledala opravljena dela posameznih upravičencev in podala pisno mnenje, da so dela v roku, kvalitetno in strokovno opravljena. Prejemnik bo moral k pisnemu zahtevku priložiti originalne račune za nakup materialov oziroma za izvedbo odobrenih del in izjavo, da je dela izvedel skladno z določili pogodbe. Posamezen upravičenec predloži pisni zahtevek na upravo parka. Komisija opravljena dela pregleda in poda pisno mnenja, da so bila dela dejansko in kvalitetno izvedena. Izplačilo sredstev bo v roku 30 dni po izdaji pozitivnega mnenja komisije. XI. Namenska poraba sredstev Dodeljena sredstva morajo biti porabljena namensko, za nakup materialov oziroma izvedbo del, ki jih je prijavil posamezni upravičenec. Pogodba mora vsebovati določbe, kjer je določeno, da mora prejemnik sredstev dela dejansko in kvalitetno izvesti do konca meseca oktobra 2008. V primeru, da podpisnik pogodbe prijavljena dela ni izvedel oziroma realiziral ali je komisija ugotovila, da so dela slabo in nekvalitetno izvedena, upravičencu sredstva ne bodo nakazana. V primeru, da komisija ne bo razdelila za to namenjenih finančnih sredstev oziroma, da podpisnik pogodbe prijavljena dela ni izvedel oziroma realiziral ali je komisija ugotovila, da so dela slabo in nekvalitetno izvedena, bo o ostanku in porabi sredstev odločal Svet zavoda Parka Škocjanske jame na naslednji seji. XII. Razpisna dokumentacija Z dnem objave razpisa v Uradnem listu RS bo ta javni razpis in prijavni obrazec dostavljen vsem gospodinjstvom v Parku Škocjanske jame, prav tako pa bo na voljo na sedežu javnega zavoda Park Škocjanske jame. Javni razpis bo visel najmanj dvaindvajset dni na oglasni deski Vaške skupnosti v Matavunu in na upravi parka. Dodatne informacije oziroma pojasnila lahko zainteresirani dobijo na upravi Parka Škocjanske jame pri Pečar Črtomirju, tel. 05/708-21-00.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti