Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008

Kazalo

Št. 410-37/2008-1 Ob-4844/08 , Stran 1875
I. Predmet razpisa in razpisna področja Zaradi zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti objavlja Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, razpis za sofinanciranje investicij oziroma posameznih investicijskih ukrepov na področju primarne ravni zdravstvene dejavnosti za leti 2009 in 2010, pri katerem bo na podlagi pogojev, določenih z Zakonom o financiranju občin (ZFO-1, Ur. l. RS, št. 123/06, ter Odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I-24/07-66, z dne 4. 10. 2007, Ur. l. RS, št. 101/07), ZIPRS 0809 (Ur. l. RS, št. 114/07), Pravilnika o postopkih izvrševanja proračuna RS 0809 (Ur. l. RS, št. 50/07) finančno sodelovala tudi Republika Slovenija. Predmet razpisa je izbira občinskih investicij – sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leti 2009 in 2010, ki bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za zdravje ter vključene v načrt razvojnih programov za leta trajanja investicije. Občinske investicije na področju primarne zdravstvene dejavnosti (zdravstveni domovi, zdravstvene postaje, zdravstvene ambulante) po tem razpisu vključujejo: – nabavo nepremičnin, – gradnjo, – investicijsko-vzdrževalna dela, – nabavo opreme. Projekt, ki ga občina prijavlja, mora biti funkcionalno zaključena faza investicije v objekt, prostore ali opremo, tako, da objekt po izvedeni investiciji lahko obratuje. II. Pogoji za sodelovanje na razpisu V razpisu lahko sodelujejo občine, ki v navedem obdobju načrtujejo investicijo oziroma posamezni ukrep v zdravstvenem domu, zdravstveni postaji ali zdravstveni ambulanti in izpolnjujejo zakonske pogoje za pridobitev dodatnih sredstev do višine, kot to določa Sklep o določitvi razvitosti občin za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 43/08). Prijavljene investicije bo Ministrstvo za zdravje ovrednotilo in evidentiralo po navedenih kriterijih-pogojih. Na javni razpis se lahko prijavijo občine, ki bodo pričele z investicijami in izpolnjujejo naslednje pogoje: 1. sklep pristojnega organa javnega zavoda o upravičenosti investicije in o vključenosti v srednjeročni razvojni program zavoda in v letni načrt investicij zavoda, 2. sklep ustanovitelja (občine) o soglasju k investiciji in o vključenosti investicije v načrt razvojnega programa občine, 3. izjavo o smiselni razporeditvi investicije na največ dve leti, 4. izjavo, da ima občina za investicijo dokument identifikacije investicijskega projekta ali investicijski program, izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06), 5. izjavo, da je občina lastnica zemljišča v primeru novogradnje; v primeru rekonstrukcije, investicijskega vzdrževanja ali nabave opreme pa lastnica objekta ali prostorov, 6. izjavo, da bo občina zagotovila pripravo in izvedbo investicijskega projekta v skladu s prostorskimi standardi, Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1B, Ur. l. RS, št. 126/07) in Zakonom o javnih naročilih (ZJN-2, Ur. l. RS, št. 128/06), 7. izjavo, da lahko občina za leta izvajanja investicije izkaže zaprto finančno konstrukcijo z lastnimi, morebitnimi drugimi sredstvi ter proračunskimi sredstvi, za katera kandidira na razpisu. Višina proračunskih sredstev, ki jih občina lahko pridobi po tem razpisu, izhaja iz Sklepa o določitvi razvitosti občin za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 43/08) in je naslednja: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Zaprta finančna konstrukcija se izkazuje na obrazcu 3, ki mora biti izpolnjen po navodilih Ministrstva za finance (Proračunski priročnik, poglavje Načrt razvojnih programov). III. Obvezne priloge k vlogi na razpis Za vrednotenje prijav in njihovo analizo po zgornjih kriterijih-pogojih, morajo občine predlagateljice k prijavi priložiti naslednje obvezne priloge: 1. prijavno vlogo občine predlagateljice, 2. podpisan in žigosan dokument identifikacije investicijskega projekta ali investicijskega programa s strani izdelovalca le-teh, 3. kratko utemeljitev predlaganega projekta z opisom upravičenosti in učinkovitosti, v primeru novogradnje, rekonstrukcije, investicijskega vzdrževanja in v primeru nabave opreme mora občina izkazati, da je lastnica zemljišča oziroma objekta ali prostorov, 4. predlog finančnega načrta – zaprta finančna konstrukcija obrazec 3, V primeru, da finančna konstrukcija vključuje poleg občinskih in državnih sredstev še sredstva drugih sofinancerjev, je potrebno v skladu z dinamiko financiranja iz investicijske dokumentacije priložiti pogodbo s sofinancerjem ali sklep sofinancerja o dodelitvi sredstev ali pismo o nameri. V primeru, da občina s temi dokazili ne razpolaga, je potrebno za sredstva drugih sofinancerjev predložiti pisno izjavo pristojnega organa občine, da bo manjkajoča sredstva občina zagotovila iz svojega proračuna s prerazporeditvami v veljavnem načrtu razvojnih programov, 5. sprejet odlok o proračunu občine za preteklo oziroma tekoče leto in veljavni načrt razvojnih programov. V primeru, da investicijski projekt občine ni zajet v veljavnem načrtu razvojnih programov, pa še sklep pristojnega organa občine o potrditvi investicijske dokumentacije za predlagani investicijski projekt, 6. predvideni rok izvedbe posamezne investicije, 7. navedba višine vrednosti investicijskega ukrepa oziroma investicije v posameznem letu, 8. v primeru, da ukrep oziroma investicijo sofinancira več občin, naj bo iz vloge občine predlagateljice razviden delež vsake občine posebej, ob upoštevanju obsega dodatnih sredstev do višine, ki jih prejme posamezna občina, v skladu z veljavnimi določili Zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 123/06, ter Odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I-24/07-66, z dne 4. 10. 2007, Ur. l. RS, št. 101/07) ter Sklepa o določitvi razvitosti občin za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 43/08), 9. terminski in finančni plan, 10. način zagotovitve ustreznih finančnih sredstev, ločeno po virih (proračun občine, državni proračun in drugi viri) v primeru, če bo investicija potekala postopno več let, 11. potrjeno dokumentacijo po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06). Ministrstvo za zdravje bo na podlagi analize pridobljenih prijav in skladno s kriteriji, navedenimi v II. in III. točki oblikovalo predlog izhodiščnega dveletnega programa za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti in ga kot pristojno ministrstvo predložilo v sprejem Vladi Republike Slovenije. Predložitev obveznih zaporednih prilog ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje ministrica. Komisija bo predlagala zavrženje prepoznih in nepopolnih vlog ter vlog, ki jih niso vložile upravičene osebe. Vloga je pravočasna, če je prispela v roku, določenem v besedilu razpisa. Za nepravočasno se šteje vloga ali dopolnitev vloge, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 25. julija 2008, oziroma do tega dne ni bila predložena na vložišču ministrstva. Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine – priloge, ki jih določa besedilo razpisa. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih prilog, navedenih v besedilu razpisa. Upravičena je tista pravna oseba oseba, katere vloga izpolnjuje pogoje, določene v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge občine predlagateljice. Za vlogo, ki jo je vložila neupravičena pravna oseba se šteje vloga, ki je ni vložila občina ali pa jo je vložila občina, ki ne izpolnjuje pogojev, navedenih v II. točki besedila razpisa. IV. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za sofinanciranje v proračunskem letu 2009 znaša 1.579.742,00 EUR; za leto 2010 pa v skladu z zakonodajo (ZIPRS 0809 (Ur. l. RS, št. 114/07 – 20. člen). V. Obdobje za porabo odobrenih sredstev: pogodbe za dodeljena proračunska sredstva za leto 2009 bodo sklenjene v letu 2009, sredstva pa morajo biti porabljena v proračunskem letu 2009. Pogodbe za dodeljena proračunska sredstva za leto 2010 bodo sklenjene v letu 2009, sredstva pa morajo biti porabljena v proračunskem letu 2010. VI. Razpisni rok: razpis se prične 25. maja 2008 in zaključi 25. julija 2008. VII. Oddaja in dostava vlog Občine predlagateljice morajo prijave-vloge na razpis s priloženo zahtevano dokumentacijo iz točk II. in III. predložiti najkasneje in vključno 25. julija 2008, oziroma morajo biti oddane na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom pošiljateljice – občine na prednji strani in na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, z oznako »Ne odpiraj – prijava za občinske investicije na področju zdravja za proračunski leti 2009 in 2010«. Če občina na razpis posreduje več investicij, mora biti vsaka vloga v svoji kuverti. Oddaja vloge pomeni, da se občina strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. VIII. Elektronski naslovi pristojne uslužbenke za dajanje informacij in pojasnil Zaželeno je, da vsa vprašanja zastavite po elektronski pošti na naslov: zorislava.cimperman@gov.si, da bodo posamezne odgovore, ki se vsebinsko ne dotikajo značilnosti posamezne občine, prejele vse občine po e-pošti. Vse informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirane občine dobijo na Ministrstvu za zdravje, Sektor za investicije in javna naročila, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, tel. 478-69-56 ali 478-69-76. Kontaktna oseba: Zorislava Cimperman, univ. dipl. inž. gradb., podsekretarka. IX. Odpiranje vlog in obveščanje o izbiri Odpiranje vlog se bo pričelo 25. julija in končalo predvidoma 30. julija 2008. Ministrstvo bo po zaključku odpiranja vlog, občine obvestilo o prepoznih in nepopolnih vlogah ter vlogah, ki jih niso vložile upravičene pravne osebe. Obvestilo o izbiri investicij za sofinanciranje bodo občine prejele v roku do 31. 10. 2008 po zaključku odpiranja vlog in pregledu sprejemljivosti oddane investicijske dokumentacije s strani pogodbeno pooblaščenega izvajalca – revidenta.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti