Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008

Kazalo

2155. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2007, stran 5454.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06 in 14/07) in 108. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 13. redni seji dne 14. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2007
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2007, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Proračun Občine Log - Dragomer za leto 2007 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
+-----------+----------------------------------+---------------+
|  A.   |Bilanca prihodkov in odhodkov   |   v EUR   |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|  I.   |Skupaj prihodki          |  2.088.699,65|
+-----------+----------------------------------+---------------+
|  II.  |Skupaj odhodki          |  1.265.974,72|
+-----------+----------------------------------+---------------+
|  III.  |Proračunski presežek (proračunski |   822.724,93|
|      |primanjkljaj) (I.-II.)      |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |                 |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|  B.   |Račun finančnih terjatev in    |        |
|      |naložb              |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|  IV.  |Prejeta vračila danih posojil in |       0|
|      |prodaja kapitalskih deležev    |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|  V.   |Dana posojila in povečanje    |       0|
|      |kapitalskih deležev        |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|  VI.  |Prejeta minus dana posojila in  |       0|
|      |sprememba kapitalskih deležev   |        |
|      |(IV.-V.)             |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|      |                 |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|  C.   |Račun financiranja        |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|  VII.  |Zadolževanje           |       0|
+-----------+----------------------------------+---------------+
|  VIII.  |Odplačevanje dolga        |       0|
+-----------+----------------------------------+---------------+
|  IX.  |Sprememba stanja sredstev na   |   822.724,93|
|      |računu (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
|  X.   |Neto zadolževanje (VII.-VIII.)  |       0|
+-----------+----------------------------------+---------------+
|  XI.  |Neto financiranje (VI.+X.-IX.)  |  –822.724,93|
+-----------+----------------------------------+---------------+
|  XII.  |Stanje sredstev na računih na dan |       0|
|      |31. 12. preteklega leta (2006)  |        |
+-----------+----------------------------------+---------------+
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki znaša 822.724,93 € in se prenese v proračun Občine Log - Dragomer za leto 2008, in sicer na splošni sklad za drugo.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja so sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1/2008-15
Dragomer, dne 14. maja 2008
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti