Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008

Kazalo

Št. 430-31/08-1 Ob-4649/08 , Stran 1880
1. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki. 2. Predmet javnega razpisa so programi in projekti (produkcije) na področju kulture, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju glasbene, plesne, gledališke, literarne, likovne, fotografske in filmske dejavnosti ter varstva kulturne dediščine. 3. Na razpis se lahko prijavijo: a) registrirana društva, b) samostojni ustvarjalci na področju kulture, c) zasebniki in drugi, ki delujejo na področju ustvarjanja in posredovanja kulturnih vrednot ter so njihovi kulturni programi v interesu občine, d) zavodi s področja kulture, ki že vsaj pet let aktivno sodelujejo pri projektih za promocijo Občine Kostanjevica na Krki, e) lastnik oziroma upravljalec kulturnega spomenika, ki pridobi javna sredstva za prenovo, restavriranje njegovih spomeniških lastnosti, pod pogoji, kot jih določa zakon. Vrednost razpisa: vrednost razpisa za področje kulture za leto 2008 je za prijavitelje iz točke 3 od a) do c) 11.355,00 EUR, za prijavitelje pod d) 3.040,00 EUR in za prijavitelje pod e) iz točke 3 2.300,00 EUR za kulturno dediščino. Vrednost točke se določi vsako proračunsko leto posebej in je odvisna od višine sredstev namenjenih za sofinanciranje programov kulture za to proračunsko obdobje in skupne točkovne vrednosti ponujenih programov. 4. Izvajalci programov in projektov na področju kulture morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – da imajo sedež ali stalno prebivališče v Občini Kostanjevica na Krki, – da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture, – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje določene kulturne dejavnosti, – da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini ter ostalo dokumentacijo, ki jo določa zakon, ki ureja društva (velja za društva), – vodijo evidenco o opravljenih vajah in nastopih, – aktivno delujejo vsaj eno leto pred objavo razpisa. 5. Merila za izbor programov in projektov: Kriteriji in merila za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Občini Kostanjevica na Krki in delitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna so navedeni v Pravilniku o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Kostanjevica na Krki (Ur. l. RS, št. 34/08). 6. Posredovanje potrebne dokumentacije: – izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije (vsi prijavitelji), – s podpisom potrjen vzorec pogodbe (vsi prijavitelji), – kopijo dokazila o zaključeni izobrazbi umetniških vodij na ustreznem področju (kolikor želite prejeti točke pri št. vaj z umetniškim vodjem), – kopija odločbe o statusu (samo samostojni ustvarjalci na področju kulture), – dokazilo o lastništvu, projekt obnove in spomeniško varstveno soglasje na projekt obnove (samo prijavitelji spomeniškovarstvenih programov). Prijave na razpis morajo biti popolne, naknadno dopolnjevanje po izteku roka za predložitev prijav ni možno. Prijave in ostale prijavne obrazce morajo podpisati upravičene osebe – zastopniki oziroma fizične osebe osebno ali njihovi pooblaščenci. 7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2008 morajo biti porabljena v letu 2008. 8. Rok za predložitev prijav in način predložitve: razpisni rok za oddajo pisnih ponudb s strani izvajalcev kulturnih programov in projektov (produkcij) je od 16. 5. 2008 do vključno 15. 6. 2008. Če prosilec pošlje vlogo po pošti, se šteje za pravočasno, če je bila vloženo priporočeno najpozneje do razpisnega roka. Vloge je mogoče oddati tudi osebno do konca razpisnega roka v občinski upravi, vendar najpozneje zadnji dan razpisnega roka do 12. ure. Vse vloge morajo biti vložene na predpisanih obrazcih. Izvajalci kulturnih programov in projektov v Občini Kostanjevica na Krki dostavijo svoje ponudbe v pisni obliki v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis za kulturne programe in projekte 2008«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja. Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala. 9. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 30 dneh od zaključka razpisa. Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu. 10. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Kostanjevica na Krki ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur pri Aniti Krajnc, Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7. Dodatne informacije posreduje Anita Krajnc, tel. 07/498-72-75, e-mail: anita.krajnc@kostanjevica.si, v času uradnih dni od 8. do 10. ure.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti