Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008

Kazalo

Št. 023-88/2008 Ob-4801/08 , Stran 1897
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, Parmova 33, 1000 Ljubljana. 2. Opis predmeta prodaje Službeno plovilo: – Registracijska oznaka PI-130, inventurna številka 2314000851, tip plovila: Pilotina, graditelj: Barcos Y. Disegnos, material izgradnje: poliester, leto gradnje: 1998, bruto tonaža 2,8 T, dolžina 7,35 m, širina 2,61 m, plovilo ima vgrajen motor Volvo Penta, številka motorja je 220312053 in močjo 125 kW. Dodatna oprema na plovilu je: – globinomer (ecoscandagli navman F-400), radar pathfinder SL70 raytheon, ploter (HSB Chartplotter Raytheon), VHF radio postaja, dodatni izvenkrmni motor Yamaha z inventurno številko 2314001303. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnega premoženja. 4. Pogoji predložitve ponudbe in pridobivanja dodatnih informacij o predmetu prodaje Cena ponudbe oziroma višina kupnine je edino merilo izbora. Začetna ponudbena cena za čoln, skupaj z dodatno opremo, je enaka osnovni ponudbeni ceni, ki je določena s cenitvijo sodnega cenilca za pomorsko stroko. Ta cena za čoln z dodatno opremo znaša 19.400,00 evrov. Ponudniki, ki nameravajo sodelovati na javnem zbiranju ponudb, morajo pred oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 10% od začetne ponujene cene, kar znaša 1.940,00 EUR, kot sledi: – način plačila: plačilni nalog, – številka računa: 01100 – 6300109972 odprt pri UJP, – sklic: 18-23140-2010003-89592008. Ponudniki morajo v ponudbi priložiti originalno potrdilo o vplačani varščini. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb. Dodatne informacije so na voljo vsak dan med 9. in 12. uro od dne objave, do zaključka javnega zbiranja ponudb na telefonskih številkah: – glede vsebinskih detajlov in postopka zbiranja javnih ponudb, 01/434-57-00, pri Petru Dolinarju, – glede tehničnih detajlov in specifikacij plovila pa pri Robertu Smojetu (GSM 041/656-277). Ogled plovila je na voljo dne 30. 5. 2008 od 9. do 11. ure in dne 3. 6. 2008 od 9. do 11. ure, v Marini Izola, kjer je na hrambi do prevzema oziroma prodaje, na naslovu podjetja Porting d.o.o., Tomažičeva 4a, 6310 Izola. Javno odpiranje ponudb bo na sedežu IRSKGH, Parmova 33, 1000 Ljubljana. Predvideno je dne 9. 6. 2008. Na isti dan, bo izbran ponudnik in vsi ponudniki bodo obveščeni o izboru. Ponudba naj vsebuje izpolnjen obrazec, s ključnimi elementi. V obrazcu se navede najmanj naslednje ključne elemente: 1. ponudnika in podatke o ponudniku: – fizična oseba (ime, priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčna številka, št. TRR in ime banke, kjer je odprt TRR), – pravna oseba (ime in naslov podjetja, ime in priimek pravnega zastopnika, matična številka podjetja, davčna številka podjetja, št. TRR in ime banke, kjer je odprt TRR), 2. ponudbena cena izražena v evrih, 3. rok veljavnosti ponudbe izražen v dnevih, 4. potrdilo o vplačilu 10% varščine. Na ovojnico ponudbe, se napiše v narekovaju z velikimi tiskanimi črkami »PONUDBA ČOLN, IRSKGH 2008«. Ponudba mora biti veljavna najmanj 45 dni. 5. Omejitve v zvezi s postopkom: a) Pogoji kupoprodajne pogodbe Kupoprodajna pogodba se predvidoma sklene v roku 15 dni od dneva izbora kupca. V primeru, da najugodnejši ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe po 15 dneh, se mu rok za sklenitev lahko podaljša za največ 15 dni. V primeru, da kupec ne sklene kupoprodajne pogodbe po podaljšanem roku, upravljavec zadrži njegovo varščino. Lastninska pravica na plovilu preide na novega kupca takoj po izročitvi v posest. Plovilo se izroči v posest s primopredajnim zapisnikom. Primopredajni zapisnik podpiše kupec ali zanj pooblaščena oseba in s podpisom potrdi prevzem plovila ter prodajalec ali zanj pooblaščena oseba in s podpisom potrdi oddajo plovila. V primeru, da plovilo za kupca prevzema pooblaščenec, mora le-ta imeti notarsko overjeno pooblastilo od kupca. b) Omejitev odgovornosti in pridržanje pravic Prodajalec, vlada in organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika postopek lahko ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 6. Način in rok plačila kupnine Ponudnik (kupec), z najugodnejšo ponudbo za prodajalca, je dolžan kupnino poravnati v roku 8 dni od obojestranskega podpisa kupoprodajne pogodbe. Plačilo kupnine v dogovorjenem roku se šteje za bistveno sestavino pravnega posla. Kupec bo plačal kupnino na: – način: plačilni nalog, – št. računa: 01100-6300109972 odprt pri UJP, – št. sklica: 18-23140-7201028-89592008. 7. Rok oddaje ponudbe: rok oddaje ponudbe je 14 dni od dneva objave v Uradnem listu RS, vključujoč 14. dan do 00.00 ure. Ta dan nastopi 6. 6. 2008. 8. Rok, vezanosti ponudnikov na oddajo ponudbe: ponudniki se zavezujejo na oddano ponudbo za čas, ki je naveden na ponudbi.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti