Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008

Kazalo

2151. Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2007, stran 5451.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJSP in 14/07 – ZSDPDPO) in 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) je Občinski svet Občine Kočevje na 12. redni seji dne 13. 5. 2008 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Kočevje za leto 2007
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2007.
2. člen
Proračun Občine Kočevje za leto 2007 je realiziran v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:
------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov          Realizacija 2007
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    14.834.614,50
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)        10.770.975,16
70   DAVČNI PRIHODKI             9.192.799,05
    700 Davki na dohodek in dobiček     7.924.686,00
    703 Davki na premoženje          751.314,81
    704 Domači davki na blago in       516.798,24
    storitve
    706 Drugi davki                  0
71   NEDAVČNI PRIHODKI            1.578.176,11
    710 Udeležba na dobičku in dohodki    852.681,70
    od premoženja
    711 Takse in pristojbine          19.732,01
    712 Denarne kazni               434,51
    713 Prihodki od prodaje blaga in      62.531,02
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki        642.796,87
72    KAPITALSKI PRIHODKI          1.453.171,23
    720 Prihodki od prodaje osnovnih     984.040,95
    sredstev
    721 Prihodki od prodaje zalog           0
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in    469.130,28
    nematerialnega premoženja
73   PREJETE DONACIJE              13.667,76
    730 Prejete donacije iz domačih      11.200,00
    virov
    731 Prejete donacije iz tujine       2.467,76
74   TRANSFERNI PRIHODKI           2.596.800,35
    740 Transferni prihodki iz drugih    2.596.800,35
    javnofinančnih institucij
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      16.747.582,16
40    TEKOČI ODHODKI             2.658.520,57
    400 Plače in drugi izdatki        639.530,12
    zaposlenim
    401 Prispevki delodajalcev za       103.760,15
    socialno varnost
    402 Izdatki za blago in storitve    1.848.978,39
    403 Plačila domačih obresti        57.905,91
    409 Rezerve                 8.346,00
41   TEKOČI TRANSFERI            4.332.268,75
    410 Subvencije               1.940,00
    411 Transferi posameznikom in      2.382.505,83
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim         287.176,36
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi    1.660.021,56
    414 Tekoči transferi v tujino         625,00
42   INVESTICIJSKI ODHODKI          8.495.834,45
    420 Nakup in gradnja osnovnih      8.495.834,45
    sredstev
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI         1.260.958,39
    431 Investicijski transferi pravnim   1.089.972,91
    in fizičnim osebam, ki niso
    proračunski uporabniki
    432 Investicijski transferi        170.985,48
    proračunskim uporabnikom
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II)      –1.912.967,66
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB       41.952,80
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN      41.952,80
    PRODAJA KAPITALSKI DELEŽEV
    (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
    750 Prejeta vračila danih posojil
    751 Prodaja kapitalskih deležev
    752 Kupnine iz naslova           41.952,80
    privatizacije
V.    DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    440 Dana posojila
    441 Povečanje kapitalskih deležev
    in naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz
    naslova privatizacije
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN       41.852,80
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.
    – V.)
------------------------------------------------------------
C. RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.   ZADOLŽEVANJE (500)           1.168.419,30
50   ZADOLŽEVANJE
    500 Domače zadolževanje         1.168.419,30
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550)           104.532,05
55    ODPLAČILA DOLGA             104.532,05
IX.   SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA       –807.127,61
    RAČUNIH (I.+IV.+VII.)-
    (II.+V.+VIII.)
X.   NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-   1.912.967,66
    IX=-III.)
XI.   STANJE NA RAČUNU KONEC PRETEKLEGA     601.128,45
    LETA
------------------------------------------------------------
Po zaključnem računu proračuna Občine Kočevje se stanje sredstev na računu konec leta 2007 v skupnem znesku -205.999,16 EUR prenese v proračun Občine Kočevje za leto 2008.
3. člen
Oblikovanje in poraba proračunske rezerve Občine Kočevje:
2. OBLIKOVANJE REZERV
Stanje sredstev rezerv 1. 1. 2007          33.989,18
I. Oblikovanje sredstev rezerv            8.346,00
II. Poraba sredstev rezerv             16.590,00
III. Stanje sredstev rezerv na koncu leta      25.745,18
2007
Ostanek sredstev rezerv na dan 31. 12. 2007 v znesku 25.745,18 EUR se prenese v rezerve Občine Kočevje za leto 2008.
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2007 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb, računa financiranja proračuna, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna občine Kočevje za leto 2007. Bilance so sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-6/2008-1200
Kočevje, dne 14. maja 2008
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti