Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008

Kazalo

2158. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Vojnik cona 8 in 9, stran 5459.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 12. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06 in 67/06) je Občinski svet Občine Vojnik na seji dne 9. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Vojnik cona 8 in 9
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo »Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Vojnik cona 8 in 9, ki jih je izdelal AR projekt d.o.o., Sevnica, pod št. 29/07, in so sestavni del tega odloka. Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Vojnik cona 8 in 9 so v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Vojnik – prostorski plan Občine Vojnik (Uradni RS, št. 99/99, 79/04).
II. UREDITVENO OBMOČJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA VOJNIK CONA 8 IN 9
2. člen
Meja območja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta meji na severni, vzhodni in južni strani z obstoječo stanovanjsko pozidavo mesta Vojnik, na zahodni strani meji na javno cesto.
Velikost območja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Vojnik cona 8 in 9 znaša 842m² in obravnava parcelo št. 179/1, k.o. Vojnik trg.
Izven območja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Vojnik cona 8 in 9 poteka izvedba električnega, kanalizacijskega, vodovodnega, telekomunikacijskega, KRS in plinovodnega omrežja. Tangirane parcele so: 1031 – cesta, 625, 624, 623, 176, 175, 177, 180/1, 180/2, k.o. Vojnik trg.
3. člen
Odlok o zazidalnem načrtu Vojnik cona 8 in 9 (Uradni vestnik Celje, št. 30/68) se spremeni tako, da se za 2. členom dodajo nova poglavja III–IX.
III. MERILA IN POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
4. člen
Območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Vojnik cona 8 in 9 zajema gradnjo stanovanjske hiše ter gradnja pripadajoče komunalne in prometne infrastrukture. Ob gradnji stanovanjske hiše se predvidi tudi po potrebi možnost gradnje opornih zidov za potrebe premoščanja višinskih razlik.
5. člen
Na območju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Vojnik cona 8 in 9 so dovoljene naslednje vrste dejavnosti:
– stanovanjska dejavnost,
– storitvena dejavnost.
6. člen
Na območju spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Vojnik cona 8 in 9 so dovoljene naslednje vrste gradenj oziroma drugih del:
– gradnja novega objekta
– redna investicijska in vzdrževalna dela
– spremembe namembnosti
– spremembe rabe
– rušitve in nadomestne gradnje
– dozidave.
7. člen
Na območju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Vojnik cona 8 in 9 so dovoljene naslednje vrste dopustnih objektov glede na namen:
– stanovanjski objekti
– enostavni objekti
– gradbeni in inženirski objekti (cestna in komunalna infrastruktura).
8. člen
Na območju sprememb in dopolnitve zazidalnega načrta Vojnik cona 8 in 9 so pogoji za urbanistično in krajinsko oblikovanje območja ter za arhitektonsko oblikovanje objektov in naprav naslednji:
– novogradnja bo razgibanega tlorisa, vertikalnega gabarita: pritličje in neizkoriščeno podstrešje,
– prizidki so dopustni do višine obstoječega objekta, v mejah gradbene parcele ter z upoštevanjem gradbene meje (GM), ali cca 50% volumna obstoječega objekta,
– nadzidave niso dovoljene,
– naklon, barva in tekstura strešine mora biti usklajena s sosednjimi objekti oziroma tipologijo naselja. Dovoljena razgiban dvokapnica s čopi ali polnimi čopi, naklona 30°–40°,
– arhitektura objekta naj bo podrejena tipologiji arhitekture tega območja, dovoljena je tudi modernejša zasnova objekta, ki pa mora v masah in osnovnih značilnostih ohraniti prepoznavne elemente z upoštevanjem konfiguracije terena,
– pri lociranju objekta in prizidkov je treba upoštevati predpisane gradbene meje oziroma odmike od prometnih površin in infrastrukturnih objektov ter sosednjih objektov,
– v skladu s Pravilnikom o vrstah zahtevnih in manj zahtevnih ter enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03 in 130/04) mogoča gradnja enostavnih objektov, med katere sodijo objekti za lastne potrebe, ograje, pomožni infrastrukturni objekti,
– ograje so dopustne v obliki žive meje, žične ali grajene iz masivnih materialov v sozvočju z arhitekturo objekta do višine 1,80 m,
– za potrebe premoščanja višinskih razlik so mogoče postavitve opornih zidov s pogojem ozelenitve.
9. člen
Za območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Vojnik cona 8 in 9 parcelacija ni predpisana V grafičnem delu sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Vojnik cona 8 in 9 je v ureditveni situaciji objekt lociran na sedanje lastniško stanje parc. št. 179/1, k.o. Vojnik trg.
IV. POGOJI ZA INFRASTRUKTURNO UREJANJE OBMOČJA
10. člen
Dovozi in dostopi ter parkiranje:
Predviden stanovanjski objekt bo napajal preko novo urejenega cestnega priključka na lokalno cesto št. 464181 (Prušnikova ulica). Priključek na občinsko cestno omrežje mora biti zgrajen v smislu izpopolnjevanja 54. člena Zakona o javnih cestah in 43. člena Odloka o občinskih cestah. Priključek mora biti prilagojen niveleti ceste na katero se priključuje. Meteorne in druge vode s parcele in priključka ne smejo pritekati na cesto ali na njej zastajati, zato je na priključku potrebno predvideti odvodnjavanje. Priključek in njegova neposredna okolica ob cesti morata biti urejena tako, da je zadovoljena zadostna preglednost s ceste na priključek in obratno (preglednostni trikotnik). Investitor priključka je dolžan na parceli zagotoviti parkirni prostor in prostor za obračanje vozil tako, da se prepreči vzvratno vključevanje vozil na cesto.
11. člen
Vodovod:
Javni vodovod PE ø 63mm, ki je del Osrednjega vodovodnega sistema Celja, poteka v lokalni cesti, št. 464181 (Prušnikova ulica). Priključitev na javno vodovodno omrežje je možna pod pogojem, da je rešeno odvodnjavanje odpadnih voda. Za priključitev interne instalacije na vodovodno omrežje je treba zgraditi vodovodni priključek iz cevi polietilen 1« – 10 barov. Na ureditvenem območju občinskega podrobnega prostorskega načrta je že izvedeno hidrantno omrežje, ki je del internega vodovodnega omrežja.
12. člen
Kanalizacija – odvod komunalnih meteornih voda:
Komunalne odpadne vode objekta se speljejo preko revizijskega jaška v obstoječi javni kanal – mešan sistem kanalizacije, ki poteka po Prušnikovi ulici. Končna dispozicija obstoječega mešanega sistema kanalizacije je obstoječa čistilna naprava.
Meteorne vode stanovanjskega objekta se priključijo na mešano kanalizacijo preko zadrževalnika, ki bo velikosti cca 5,0 m³.
V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati vode, ki ustrezajo Pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 74/07).
13. člen
Električno omrežje:
Energija za napajanje objekta v območju občinskega podrobnega prostorskega načrta je na voljo na NN omrežju Ivec, ki se napaja iz TP Vojnik dom.
Od obstoječe transformatorske postaje Vojnik dom je predvidena izvedba podzemnega voda do prosto stoječe omarice PMO – 2PS.
Pri križanju z drugimi komunalnimi vodi je treba elektro kable dodatno zaščiti. Osvetlitev območja je preko svetilk na drogih.
14. člen
Telefonsko omrežje, kabelski razdelilni sistem:
Na obravnavani parceli ni glavnega TK omrežja in na razpolago ni novih TK kapacitet, zato je potrebno nove TK priključke. Najbližje telefonsko omrežje je v lokalni cesti po Prušnikovi ulici, od koder je mogoč priključek do obravnavanega območja, vzporedno je tudi trasa KRS. Vse telekomunikacijske kable je treba uvleči v zaščitne cevi iz plastične mase.
15. člen
Plinovodno omrežje:
Na obravnavanem območju je zgrajeno nizkotlačno plinovodno omrežje, od katerega je mogoč priključek za potrebe načrtovanega objekta. Za omenjeno gradnjo je možno predvideti povezavo na javno distribucijsko plinovodno omrežje VO25-PE90, skladno s projektno dokumentacijo št. 949/01-1, PGD,PZI, Srednjetlačni plinski razvod Vojnik-1. in 2. faza, avgust 2001, IBJ d.o.o. Celje. Obstoječe javno plinovodno omrežje se nahaja zahodno v lokalni cesti (Prušnikova ulica) od predvidene gradnje. Glavna plinska zaporna pipa izven objekta oskrbe mora biti stalno dostopna.
16. člen
Odpadki:
Za stanovanjski objekt je treba zagotoviti zbirno mesto za odpadke, to je urejen prostor v ali ob objektu kamor se postavijo zabojniki za mešane komunalne odpadke in odjemno mesto, če je zagotovljen nemoten dovoz vozilom za odvoz odpadkov.
V. OSTALI POGOJI ZA UREJANJE OBMOČJA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA VOJNIK CONA 8 IN 9
17. člen
Varstvo pred hrupom:
Območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Vojnik cona 8 in 9 je po Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05) razvrščeno v III. stopnjo varstva pred hrupom. S predvidenim posegom, menimo, da ne bodo presežene maksimalno dovoljene ravni hrupa.
18. člen
Varstvo zraka:
Kot energetski vir ogrevanja je predviden zemeljski plin. Pri načrtovanih dejavnostih morajo biti izvedeni vsi ukrepi, da ne bo prišlo do izpuščanja prekomernih emisij v zrak.
19. člen
Varstvo voda:
Odpadne komunalne vode je treba v skladu s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 105/02 in 50/04) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05 in 45/07) odvajati preko revizijskega jaška v obstoječi mešani sistem kanalizacije.
Končna dispozicija obstoječega mešanega sistema kanalizacije je obstoječa čistilna naprava.
Meteorne vode iz strešin in utrjenih površin za mirujoči promet morajo biti speljane preko načrtovane meteorne kanalizacije v cevni zadrževalni bazen meteornih vod. Iz zadrževalnega bazena se meteorne vode preko dušilnega elementa speljejo v obstoječi mešani sistem kanalizacije. Površine za mirujoči promet (dvorišče in dovozni priključek) morajo biti izvedene iz betonskih tlakovcev ali travnatih plošč, ostale površine ob objektih pa morajo biti zatravljene in hortikulturno urejene.
20. člen
Varstvo kulturne dediščine:
Območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta se nahaja v območju kompleksnega varstva prostora (OKV ŠO 51) in v arheološko zavarovanem območju.
Pri načrtovanju in izvedbi prostorskih ureditev smo upoštevali omejitve glede višine objektov in pogoje glede arhitekturnega oblikovanja (podolgovat tloris, streha, kritina, fasada).
Na parcelah št. 163/1 in 163/3, k.o. Vojnik trg, in na lokaciji Osnovne šole Vojnik so bile v letu 1999 izvedene georadarske raziskave, na lokacijah prizidka k OŠ Vojnik in Doma starejših občanov pa je bil izvajan arheološki nadzor pri gradbenih delih. Na osnovi rezultatov obeh metodologij varovanja arheološke dediščine predlagamo za območje ZN Vojnik cona 8 in 9 spremembo arheološkega varstvenega režima, ki je pred vsemi posegi v zemeljske plasti zahteval predhodne arheološke raziskave. Za ZN Vojnik – cona 8 in 9 je torej obvezujoč kulturnovarstveni pogoj, ki pomeni arheološki nadzor pri vseh posegih v zemeljske plasti.
V primeru odkritja kakršnihkoli arheoloških najdb, arheolog dela ustavi in stanje dokumentira skladno s standardi arheološke stroke. Stroške arheoloških raziskav – vključno z arheološkim nadzorom – je dolžan kriti investitor v okviru infrastrukturnega opremljanja zemljišča (Uradni list RS, št. 7/99, 59. člen).
21. člen
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom:
Iz smernic RS, Ministrstva za okolje in prostor, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja Savinje (št. 35001-430/2007-2 z dne 4. 10. 2007) izhaja, da območje ni poplavno ogroženo in da se obravnavana lokacija ne nahaja na območju vodovarstvenih pasov vodnih virov.
Iz Geotehničnega poročila o pogojih temeljenja objektov (GEO SVET Samo Marinc s.p., z dne 25. 9. 2007) izhaja, da je konfiguracija terena kot tudi geološka zgradba navidez stabilna in primerna za predvideno pozidavo. Izkop za temelje in samo temeljenje se mora izvesti v najkrajšem možnem času v suhem vremenu, saj se geomehanske karakteristike tal, ob povečani vlagi, bistveno poslabšajo. Meteorne in drenažne vode iz objekta in okolice je treba speljati v obstoječo mešano kanalizacijo preko predvidenega cca 5 m³ zadrževalnika na investitorjevi parceli. Ponikanje v ponikovalnico je nesmiselno zaradi slabe prepustne preperine. Odpadne komunalne vode se prav tako preko revizijskega jaška speljejo v obstoječo mešano kanalizacijo.
Ureditveno območje obravnavanega občinskega podrobnega prostorskega načrta se nahaja na območju, ki je na osnovi Ocene potresne ogroženosti RS, marec 2006 (Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje) uvrščeno v VII stopnjo MCS, kar mora biti upoštevano v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Naselje Vojnik leži izven mesta Celje in predstavlja primestno naselje pretežno ruralnega značaja z manj kot 5000 prebivalcev. V skladu z Zakonom o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) mora biti I. plošča stanovanjske hiše dimenzionirana tako, da vzdrži porušitev objekta v primeru potresa.
Obravnavano območje se z vodo oskrbuje iz obstoječega vodovoda PE ø 63 mm, ki je del Osrednjega vodovodnega sistema Celje. Voda za gašenje požara je zagotovljena iz vodovodnega omrežja iz obstoječega hidrantnega omrežja na tem območju. Dostop gasilskim vozilom v primeru eventuelnega požara je omogočen neposredno do objekta.
Odmiki med objekti so zagotovljeni in izpolnjujejo varen umik ljudi, živali in premoženja.
Kot sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt je treba izdelati študijo požarne varnosti. Pred izdajo gradbenega dovoljenja je treba k projektnim rešitvam pridobiti požarno soglasje od Uprave RS za zaščito in reševanje.
22. člen
Način ravnanja s plodno zemljo:
Ob izkopu gradbene jame je treba odstraniti plodno zemljo, je deponirati na primernem mestu in uporabiti za ureditev zelenic.
VI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
23. člen
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Vojnik cona 8 in 9 je mogoče izvajati postopno v takšnem obsegu, da je zagotovljena funkcija posameznih objektov in naprav in da se s tem ne poslabšujejo razmere na celotnem območju.
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
24. člen
Pri izvajanju posegov v prostor v ureditvenem območju sprememb in dopolnitev ZN 2005 je izvajalec dolžan zagotoviti dostope do obstoječih objektov in zemljišč v času gradnje, racionalno urediti gradbišča in pri posegih na prometnicah zagotoviti varen promet.
Pri urejanju okolice in javnih površin mora investitor:
– ob izvedbi posega odstraniti plodno zemljo in jo začasno deponirati;
– po končani gradnji odstraniti začasne objekte, odvečni gradbeni material in urediti okolico ter višino zemljišča na parcelni meji prilagoditi sosednjemu zemljišču;
– pred pričetkom gradnje mora investitor pravočasno obvestiti upravljavce komunalnih naprav, ki so tangirani pri predmetni gradnji.
VIII. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
25. člen
Gabariti objektov v območju lokacijskega načrta niso predpisani, omejitev je upoštevanje gradbenih mej, ki jih načrtovani objekti ne smejo presegati.
Dopustna odstopanja pri izvedbi tras komunalne, prometne in energetske infrastrukture zaradi izboljšanja tehničnih in strokovnih rešitev ob pogoju, da so rešitve usklajene z upravljavci le-teh in da ne vplivajo na sosednja zemljišča in ne poslabšujejo bivalnih pogojev sosedov.
IX. KONČNE DOLOČBE
26. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Vojnik cona 8 in 9 so stalno na vpogled pri pristojni občinski službi v Občini Vojnik.
27. člen
Nadzor nad izvajanjem sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Vojnik cona 8 in 9 izvajajo pristojne inšpekcijske službe in komunalni nadzornik v občini.
28. člen
Za vse posege v prostor se mora pred izdelavo projektne dokumentacije pridobiti lokacijsko informacijo pristojnega občinskega organa za urejanje prostora Občine Vojnik. Po pogojih iz lokacijske informacije se predvideni objekt v projektni dokumentaciji urbanistično obdela skladno s tem odlokom in veljavno zakonodajo.
29. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35000-0018/2007-6(15)
Vojnik, dne 9. maja 2008
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti