Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008

Kazalo

Št. 430-31/2008-5 Ob-4646/08 , Stran 1878
1. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki. 2. Predmet javnega razpisa so: programi nevladnih ali nepridobitnih in/ali neprofitnih organizacij ter zavodov, ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva. Predmet javnega razpisa je: Pod A: – programi humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega varstva, – programi za aktivno preživljanje prostega časa invalidnih otrok, – organiziranje prostovoljnega dela z mladimi in preventivni program za delo z mladimi, – programi za pospeševanje socialne vključenosti posameznih družbenih skupin zaradi revščine, – programi za nenasilno vedenje za storilce nasilnih dejanj in žrtve nasilja v družini, – programi za svetovanje, pomoč in rehabilitacijo ter programi zagovorništva za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, – programi pomoči urejanja in reševanja socialnih stisk, povezanih z uživanjem alkohola in prepovedanih drog ter drugih oblik zasvojenosti, – programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starostnikov, – programi pozornosti do starejših ob novem letu in jubilantov, – drugi programi, ki so utemeljeni na podlagi analiz in izraženih socialnih težav. Pod B 1: – programi društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva, – programi za zdravstveno rehabilitacijo invalidnih otrok med poletnimi počitnicami, – programi za promocijo zdravja v občini, – programi za vzgojo otrok in mladostnikov za zdrav način življenja, – programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev. Pod B 2 Programi za krepitev zdravja: – zdravstveno letovanje otrok in mladostnikov z zdravstvenimi in socialnimi indikacijami, – zdravstveno terapevtska kolonija za otroke s cerebralno paralizo. 3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis Na razpis se lahko prijavijo nevladne ali nepridobitne in/ali neprofitne organizacije, društva ter zavodi ustanovljeni za delovanje na območju Občine Kostanjevica na Krki, ki prijavijo program, ki je predmet razpisa za A in B področje. Na razpis se lahko prijavijo: – javni socialno varstveni in javni zdravstveni zavodi, ki v okviru svoje redne dejavnosti ne izvajajo dejavnosti razpisanih programov, – dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov Občine Kostanjevica na Krki, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, – organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih reševali socialne in zdravstvene probleme svojih članov – občanov Občine Kostanjevica na Krki, – invalidske in humanitarne organizacije kot prostovoljne neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne in zdravstvene programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcijskih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov, – druga društva in zavodi, ki izvajajo programe na področju sociale in zdravstva za uporabnike z območja Občine Kostanjevica na Krki ob pogojih, da: a) imajo sedež v občini in delujejo na območju Občine Kostanjevica na Krki oziroma za občane Občine Kostanjevica na Krki, razen invalidskih in dobrodelnih organizacij, ki so zasnovane tako, da združujejo člane na področju regije (v tem primeru se upošteva število članov iz Občine Kostanjevica na Krki), b) so registrirani in delujejo najmanj eno leto na področju socialno varstvenih oziroma zdravstvenih dejavnosti, c) imajo urejeno evidenco članstva, d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov, e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi organizacijami na izbranem področju, f) v svojih aktih imajo jasno opredeljeno delovanje na področju, na katerega se prijavljajo v okviru razpisa, g) prijavljajo program ali projekt, ki je predmet javnega razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov (občina, sponzorstva, donatorstva, volontersko delo ...). Prijavitelji lahko v posameznem vsebinskem sklopu A ali B prijavijo največ pet različnih programov naenkrat, ki pa jih lahko strokovna komisija združi, če meni, da je to smotrno. 4. Vrednost razpisa Vrednost razpisa za obe področji za leto 2008 je 5.420,00 €, in sicer: – za področje A 4.300,00 €, – za področje B 1.120, 00 € od tega za programe za krepitev zdravja 500 €. 5. Merila za izbor programov: – kvaliteta in realnost predloženega programa, – možnost sodelovanja uporabnikov (udeležencev, članov) in prostovoljcev v programu, – reference prijavitelja, – finančna konstrukcija programa. 6. Posredovanje potrebne dokumentacije: – izpolnjena prijava na razpis, obrazec 2008 z vsemi zahtevanimi podatki – za vsak prijavljen program posebej, – s podpisom potrjen vzorec pogodbe. 7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2008 morajo biti porabljena v letu 2008. 8. Rok za predložitev prijav in način predložitve Prijave morajo prispeti najpozneje do 15. 6. 2008 do 12. ure, na naslov: Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki. Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu razpisne dokumentacije naročnika (Občine Kostanjevica na Krki). Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – ponudbe na razpis« s pripisom »za področje A« oziroma »za področje B«, odvisno od tega za katero razpisno področje ponudnik oddaja ponudbo. 9. Postopek obravnave vlog Vloga, ki jo bo vložila neupravičena oseba bo izločena iz nadaljnjih postopkov. Predlagatelj vloge, za katero bo občinska uprava ugotovila, da ne vsebuje vseh zahtevanih podatkov, bo pozvan, da v roku 8 dni poda dopolnitve, sicer bo vloga izločena kot nepopolna. 10. Izid razpisa Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh od zaključka razpisa. Na podlagi ocene vlog, komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev, na podlagi katerega se izda sklep o dodelitvi sredstev, zoper katerega je možna pritožba županu občine. Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu. 11. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo podrobnejše informacije Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.kostanjevica.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni pri Aniti Krajnc, Občina Kostanjevica na Krki. Dodatne informacije posreduje Anita Krajnc, tel. 07/498-72-75, e-mail: anita.krajnc@kostanjevica.si, v času uradnih dni od 8. do 10. ure.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti