Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008

Kazalo

Št. 430-64/2008 Ob-4723/08 , Stran 1883
1. Naročnik: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija. 2. Predmet javnega razpisa: je izbira prejemnikov proračunskih sredstev za organizacijo letovanja predšolskih in šoloobveznih otrok iz območja Občine Litija, ki izhajajo iz socialno ogroženih družin ali imajo zdravstvene probleme. 3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji na javnem razpisu: – da so registrirani kot pravna oseba, ki ima v ustanovitvenem aktu ali statutu navedeno izvajanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, – da bo program letovanja otrok izveden v letu 2008, – da so v preteklem obdobju izvedli najmanj 1 podoben program za šoloobvezne otroke, – da ima zagotovljene zadostne kapacitete za izvedbo letovanja in ustrezen kader za izvedbo, – da ima vsebinsko in finančno opredeljen program. 4. Obvezna dokazila so: – dokazilo o registraciji ter kopija ustanovitvenega akta, iz katerega je razvidno, da ima predlagatelj med svojimi dejavnostmi navedeno tudi dejavnost, ki je predmet tega razpisa, – dokazilo o razpolaganju kapacitet (prostorov) za letovanje (potrdilo o lastništvu kapacitet ali potrdilo o rezervaciji terminov ali druga dokazila, iz katerih je razvidno, da predlagatelj razpolaga z zadostnimi kapacitetami), – izjava, da predlagatelj razpolaga z ustreznim kadrom za izvedbo letovanja (pedagoški vodja, plavalni učitelj, organizator športnih dejavnosti, medicinsko osebje) in zadostnim številom ostalih kadrov za spremstvo in varstvo otrok. Za strokovno osebje je potrebno priložiti poimenski seznam s fotokopijami ustreznih potrdil o opravljenih tečajih, izobrazbi ter znanjih za izvedbo programa letovanja, – izjava, da bo predlagatelj pri izboru otrok za letovanje sodeloval z službami zdravstvenega in socialnega varstva ter s svetovalnimi službami vzgojno-izobraževalnih zavodov na območju Občine Litija, – program letovanja z opredeljenimi dejavnostmi in cilji programi, iz katerega bodo med drugim razvidni tudi termini letovanja, kraj letovanja ter predvideno število otrok, – finančna konstrukcija programa, iz katere morajo biti razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov (prispevki staršev otrok) in sredstva, pridobljena iz drugih virov (donatorji, občina, ZZZS, sponzorstva ...). 5. Okvirna višina sredstev: Višina razpisanih sredstev znaša 8.350 EUR. 6. Kriteriji za izbor predlagateljev: a) predvideno število otrok na letovanju Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! b) predvideno število nočitev Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! c) izvajalec ima zagotovljena sredstva iz drugih virov Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! d) predlagatelj program izvaja Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! e) izvajalec bo organiziral in izvedel program letovanja: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! f) izvajalec bo letovanje izvedel Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! g) izvajalec ima za program letovanja predvidene dodatne dejavnosti npr. plesne, športne aktivnosti ipd. Izvajalec v razpisni dokumentaciji navede mentorja z ustrezno kvalifikacijo in znanji za izvedbo dodatne dejavnosti in ob izpolnjevanju pogojev pridobi za vsako dodatno dejavnost po eno točko. Višina sofinanciranja letovanja otrok bo izbranemu predlagatelju dodeljena glede na število točk in vrednost točke, ki pa bo odvisna od števila prijav in višine razpisanih sredstev za ta namen. 7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2008. 8. Rok za oddajo prijav in način oddajanja Predlagatelji morajo svoje prijave oddati do petka, 6. 6. 2008, osebno v tajništvo Občine Litija, soba 44, do 10. ure ali po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 5. 6. 2008 (datum poštnega žiga) na naslov: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija. Prijave morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – vloga za sofinanciranje letovanja otrok«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in poštni naslov predlagatelja. Komisija ne bo obravnavala prijav, ki bodo: a) oddane po določenem roku za oddajo predlogov, b) neustrezno naslovljene in c) nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev prijave, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi. 9. Odpiranje prispelih predlogov Odpiranje prispelih prijav na razpis bo izvedla pristojna komisija 6. 6. 2008 ob 11. uri, v mali sejni sobi. Po pregledu prijav bo komisija predlagatelje z nepopolnimi prijavami pozvala k dopolnitvi prijav. Kolikor v roku 8 dni po prejemu poziva pozvani predlagatelji svoje prijave ne bodo ustrezno dopolnili, bo prijava izločena kot nepopolna. 10. Izid razpisa Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po odpiranju prijav. Izbrani predlagatelji programa bodo prejeli sklep o višini sofinanciranja, in bodo hkrati pozvani k podpisu pogodbe. Kolikor se izbrani predlagatelj v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil svojo prijavo za pridobitev sredstev ter odstopil od zahteve po sofinanciranju programa. 11. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na Občini Litija, Oddelku za družbene dejavnosti (soba 52 ali 50) ali jo pridobijo na spletnih straneh, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na Občini Litija, Oddelek za družbene dejavnosti, soba 52 ali 50, tel. 01/896-34-38.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti