Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008

Kazalo

Št. 269/08 Ob-4726/08 , Stran 1889
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič. 2. Opis predmeta prodaje: – nezazidana stavbna zemljišča parc. št. 222/1, travnik v izmeri 2865,00 m2, parc. št. 222/7, travnik v izmeri 3048,00 m2, parc. št. 227/1, zelenica v izmeri 1516,00 m2, parc. št. 227/4, zelenica v izmeri 2142,0 m2, vsa vpisana v vl. št. 568, k.o. Bistrica. Zemljišča se prodajajo skupaj. Predmetna zemljišča se nahajajo v območju urejanja 1 C2 v Bistrici pri Tržiču ob Kovorski cesti. Glede na podrobnejšo namensko rabo gre za območje za centralne dejavnosti, za katerega je predvidena izdelava občinskega podrobnejšega prostorskega načrta (OPPN), prav tako pa so v pripravi spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Tržič in določb prostorskih ureditvenih pogojev. Občina Tržič za predmetne nepremičnine še ni vknjižena v zemljiški knjigi kot lastnica, vendar je iz vl. št. 568, k.o. Bistrica, razvidna plomba Dn. št. 1365/2008 z dne 22. 2. 2008 za vknjižbo lastninske pravice. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja. 4. Izklicna cena za vsa zemljišča iz 2. točke skupaj: 766.637,10 EUR. Navedena izklicna cena ne vključuje 20% DDV. Najnižji znesek višanja cene je 4.000,00 EUR. 5. Način in rok plačila kupnine: kupec je dolžan kupnino ter DDV poravnati v roku 8 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa. 6. Plačilo kupnine v roku iz 5. točke je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. Občina Tržič ima v tem primeru pravico obdržati varščino, ki jo je uspeli dražitelj (kupec) plačal v postopku javne dražbe. 7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v veliki sejni sobi (1. nadstropje) Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, v četrtek, 12. 6. 2008, s pričetkom ob 13. uri. 8. Varščina: dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe plačati varščino v višini 10% izklicne cene na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Tržič, št. 01331-0100006578, ki je odprt pri Upravi RS za javna plačila, Območni enoti Kranj, z navedbo ``Varščina za stavbna zemljišča v Bistrici``. Plačilo varščine pred začetkom javne dražbe je pogoj za sodelovanje na javni dražbi. Z vplačilom varščine dražitelj sprejme obveznost pristopiti k dražbi. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, Občina Tržič varščino obdrži. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. 9. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina štela v kupnino. Če dražitelj, ki je uspel na javni dražbi, ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, Občina Tržič obdrži vplačano varščino. Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, se varščina vrne brez obresti najkasneje v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. 10. Interesenti se lahko s podrobnejšimi pogoji javne dražbe ter informacijami o ogledu zemljišč, ki so predmet javne dražbe, seznanijo pri Simoni Seliškar, tel. 04/597-15-27. 11. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič (v nadaljevanju: Komisija) lahko s soglasjem župana Občine Tržič postopek javne dražbe brez odškodninske odgovornosti ustavi do sklenitve prodajne pogodbe, dolžna pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. 12. Pogoji javne dražbe Na javni dražbi lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani EU ter pravne osebe/samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v Republiki Sloveniji ali v deželah Evropske unije. Na javni dražbi lahko sodelujejo dražitelji, ki morajo najkasneje do četrtka, 12. 6. 2008, do 12. ure priporočeno po pošti oziroma osebno na naslov: Občina Tržič, Tajništvo občine, Trg svobode 18, 4290 Tržič, v zaprti kuverti, na kateri je potrebno navesti ``Javna dražba – stavbna zemljišča v Bistrici – Ne odpiraj``, oddati: – fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta – osebne izkaznice ali potnega lista – (za fizične osebe, samostojne podjetnike ter pooblaščence oziroma zastopnike), – številko transakcijskega računa za primer vračila varščine ter davčno številko, – priglasitveni list DURS (le za samostojne podjetnike posameznike), – redni izpisek iz sodnega registra (le za pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 30 dni do dneva javne dražbe, – notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, v primeru, da se javne dražbe v imenu dražitelja udeleži pooblaščenec, – potrdilo o plačilu varščine za predmete, ki jih dražijo, – pisno in podpisano izjavo, da dražitelj sprejema vse pogoje te javne dražbe. Kolikor ni navedeno drugače, je potrebno listine predložiti v izvirniku. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu Komisije, izločeni iz postopka. 13. Drugi pogoji: – Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«. – Po predmetnih zemljiščih poteka javna gospodarska infrastruktura (kanalizacija in vodovod), zato si bo občina pridržala brezplačno služnostno pravico obratovanja, uporabe, vzdrževanja in dostopa. – Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja. – Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. – Z najugodnejšim dražiteljem bo Občina Tržič sklenila prodajno pogodbo v 15 dneh po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, lahko Občina Tržič podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, Občina Tržič zadrži njegovo varščino. – Vse stroške v zvezi s prodajo nepremičnin iz 2. točke nosi kupec. – Izročitev nepremičnin iz 2. točke v posest kupcu se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov. – Za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo je dolžan poskrbeti kupec na svoje stroške, zaradi česar mu je Občina Tržič dolžna izročiti vse potrebne listine. – Občina Tržič bo kupcu izstavila notarsko overjeno zemljiškoknjižno dovolilo po prejemu celotne kupnine. 14. To besedilo javne dražbe se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Tržič: www.trzic.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti