Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008

Kazalo

Št. 41001-37/2008 Ob-4668/08 , Stran 1882
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev fizičnim osebam za namen prehoda iz brezposelnosti v samozaposlitev skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis. II. Upravičenci in pogoji Upravičenci po tem razpisu so fizične osebe, ki so bile pred realizacijo samozaposlitve prijavljene pri Zavodu za zaposlovanje RS, Območni službi Maribor in izpolnjujejo naslednje pogoje: – stalno prebivališče na območju Mestne občine Maribor, – registracija dejavnosti na podlagi Zakona o gospodarskih družbah v obdobju od 1. oktobra 2007 do 30. avgusta 2008, – dejavnost mora pomeniti edini in glavni poklic, – poslovni sedež poslovnega subjekta mora biti na območju Mestne občine Maribor. Vsaka sofinancirana samozaposlitev se mora ohraniti najmanj 12 mesecev. Tiste fizične osebe, ki so že pridobile sredstva za namen samozaposlitve iz proračuna Mestne občine Maribor v preteklih petih letih, niso upravičene do finančnih sredstev po tem razpisu. III. Višina sredstev Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2008 na proračunski postavki 721000 Vzpodbujanje zaposlovanja v skupni višini 353.423 EUR. Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa in razpisa za sofinanciranje stroškov prve zaposlitve brezposelne osebe z visoko ali univerzitetno izobrazbo. IV. Rok in način prijave Razpis je odprt do 1. 9. 2008. Pravočasno prispela vloga je tista, ki je osebno oddana na sedežu Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, v sobi številka 15, do vključno 1. septembra 2008 do 15. ure oziroma poslana po pošti s poštnim žigom do vključno 1. septembra 2008. Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj-razpis samozaposlitev, številka 41001-37/2008« dostaviti na naslov: Mestna občina Maribor, Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarstvo, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Na hrbtni strani mora biti napisan priimek in ime ter polni naslov vlagatelja. Vloge bo komisija odprla do 8. 9. 2008. Odpiranje vlog ni javno. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele po 1. 9. 2008, se kot prepozne zavržejo. O vlogah bo komisija odločila do 20. 10. 2008. O končnem izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni do 15. 11. 2008. Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Mestni občini Maribor, Ul. heroja Staneta 1, v sobi številka 15, pritličje ali v sobi številka 223, drugo nadstropje. Objavljena je tudi na spletnih straneh Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika razpisi. Za dodatne informacije lahko pokličite Bredo Kolarič, tel. 220-13-82 ali pišete na elektronski naslov: breda.kolaric@maribor.si, z navedbo »razpis samozaposlitev«.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti