Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008

Kazalo

Ob-4655/08 , Stran 1891
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 – UPB-3) Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec za okolje in prostor. Za delovno mesto je določeno, da se naloge opravljajo v nazivu svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoka izobrazba gradbene smeri ali smer arhitekture, – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj, – državljanstvo Republike Slovenije, – aktivno znanje slovenskega jezika, – opravljen izpit iz splošnega upravnega postopka, – opravljen državni izpit iz javne uprave, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljene strokovne izpite. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Delovno področje Vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih, samostojno opravljanje drugih najzahtevnejših nalog, kot so strateška priprava prostorskega razvoja občine, priprava izvedbenih aktov občine, priprava projektne dokumentacije za izvajanje naložb, vodenje aktivne zemljiške politike(priprava stavbnih zemljišč in komunalno opremljanje), sodelovanje pri delu projektnih skupin, samostojna izdelava zahtevnejših analiz, poročil in mnenj), poročilo o stanju na področju urejanja prostora, o stanju okolja), vodenje postopkov za pridobivanje upravnih dovoljenj za posege v prostor, sodelovanje in koordinacija z nosilci urejanja prostora, priprava strokovnih gradiv za občinski svet. Prijava mora vsebovati: – Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena. – Izjavo o izpolnjevanju pogoja o opravljenih strokovnih izpitih (državni izpit iz javne uprave in izpit iz splošnega upravnega postopka). – Opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. – Izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. – Izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Hrastnik pridobitev podatkov iz uradnih evidenc za preverjanje izpolnjevanja natečajnih pogojev. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu svetovalec opravljal v nazivu svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv svetovalec II in svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidati bo delo opravljal v prostorih Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik. Kandidati/ke naj pošljejo pisne prijave v 8 dneh od dneva objave tega javnega natečaja v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Hrastnik, www.Hrastnik.si, na naslov: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za uradniško delovno mesto svetovalec za okolje in prostor« ali na elektronski naslov: obcina.hrastnik@hrastnik.si. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska pošta, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Hrastnik, www. Hrastnik.si. Občina Hrastnik bo obravnavala samo pravočasne in popolne prijave. Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja smo vam na voljo na tel. 03/565-43-71, Tomaž Sihur.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti