Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008

Kazalo

2139. Sklep o spremembah Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije, stran 5427.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena in 53. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije
1. člen
V Sklepu o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 131/06, 46/07, 93/07 in 3/08, v nadaljevanju: Sklep o tarifi), se v 1. členu, v poglavju »II. MEDBANČNI PLAČILNI PROMET«, spremeni tarifna številka 6 tako, da se glasi:
»6.  Nadomestila v zvezi z     v skladu z Dodatkom VI
   udeležbo v sistemu      Splošnih pogojev za
   TARGET2-Slovenija       udeležbo v sistemu
                  TARGET2-Slovenija«
2. člen
V Sklepu o tarifi se v 1. členu, v poglavju »II. MEDBANČNI PLAČILNI PROMET«, spremeni tarifna številka 8 tako, da se glasi:
»8.  Žiro kliring:
a)  nalog, zajet v kliring    0,02 EUR za nalog
b)  obdelava in priprava     0,88 EUR
   neto pozicij (za
   posamezno udeleženko)
   poravnava neto pozicij    v skladu s tretjo
   udeleženk v sistemu      alineo dvanajstega
   TARGET2-Slovenija       odstavka Dodatka X
                  Splošnih pogojev za
                  udeležbo v sistemu
                  TARGET2-Slovenija
                  (možnost A)
c)  aktiviranje poravnalne
   jamstvene sheme:
   – črpanje sredstev iz     417,25 EUR za posamično
   denarnega sklada       črpanje
   poravnalno jamstvene
   sheme zaradi kritja
   lastne izgube ob izpadu
   udeleženke
   – povzročitev         834,55 EUR za posamično
   aktiviranja delitve      aktiviranje«
   izgube med ostale
   udeleženke
3. člen
V Sklepu o tarifi se v 1. členu, v poglavju »II. MEDBANČNI PLAČILNI PROMET«, spremeni tarifna številka 10 tako, da se glasi:
»10. Mastercard International, Activa, Poravnava
   bankomatov, Poravnava kartic (kolikor je v posameznih
   pogodbah sklicevanje na ta sklep)
a)  pristopnina za sistem
   (za posamezno
   udeleženko):
   – Mastercard         1.877,80 EUR
   International
   – Activa           379,70 EUR
   – Poravnava bankomatov    354,70 EUR
   – Poravnava kartic      542,45 EUR
b)  obdelava in priprava za    1,90 EUR
   poravnavo (za posamezno
   udeleženko)
c)  nadomestila v zvezi s     v skladu s prvo, drugo
   poravnavo v sistemu      in tretjo alineo 12.
   TARGET2-Slovenija (za     odstavka Dodatka X
   posamezen sistem)       Splošnih pogojev za
                  udeležbo v sistemu
                  TARGET2-Slovenija«
4. člen
Ta sklep začne veljati 19. maja 2008.
Ljubljana, dne 6. maja 2008
dr. Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije