Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008

Kazalo

2157. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2008, stran 5458.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/94 in 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odločba US RS, 9/96 – odločba US RS, 39/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US RS, 74/98, 59/99 – odločba US RS, 70/00 in 51/02), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) ter 15. in 104. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Škocjan na 14. seji dne 13. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Škocjan za leto 2008 (Uradni list RS, št. 3/08) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
»Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki rebalansa proračuna Občine Škocjan za leto 2008 so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
Splošni del rebalansa Občine Škocjan za leto 2008 na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------------------------------------------+-------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |       v EUR|
+---------+--------------------------------+-------------------+
| Konto |      Naziv konta     |   Znesek po   |
|     |                | rebalansu 2008  |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|  1  |        2        |     3     |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI         |     4.668.519|
|     |(70+71+72+73+74)        |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     |     2.152.112|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI         |     2.028.612|
|     |(700+703+704+706)        |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček |     1.814.170|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |703 Davki na premoženje     |      112.042|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |704 Domači davki na blago in  |      102.400|
|     |storitve            |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |706 Drugi davki         |         0|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI        |      123.500|
|     |(710+711+712+713+714)      |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in   |       52.500|
|     |dohodki od premoženja      |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |711 Takse in pristojbine    |       2.500|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |712 Globe in druge denarne   |       10.000|
|     |kazni              |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga  |       12.000|
|     |in storitev           |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki   |       46.500|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI       |     1.396.700|
|     |(720+721+722)          |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |722 Prihodki od prodaje     |     1.396.700|
|     |zemljišč in nematerialnega   |          |
|     |premoženja           |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI       |     1.119.707|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |740 Transferni prihodki iz   |      418.778|
|     |drugih javnofinančnih      |          |
|     |institucij           |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |741 Prejeta sredstva iz     |      700.929|
|     |državnega proračuna iz sredstev |          |
|     |EU               |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  |     4.668.161|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI         |      957.035|
|     |(400+401+402+404+409)      |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki   |      241.820|
|     |zaposlenim           |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za  |       37.925|
|     |socialno varnost        |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |402 Izdatki za blago in     |      621.938|
|     |storitve            |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |403 Plačila domačih obresti   |       31.000|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |409 Sredstva, izločena v    |       24.352|
|     |rezerve             |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI        |      893.489|
|     |(410+411+412+413)        |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |410 Subvencije         |       57.000|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |411 Transferi posameznikom in  |      545.800|
|     |gospodinjstvom         |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |412 Transferi neprofitnim    |      110.808|
|     |organizacijam in ustanovam   |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |413 Drugi domači transferi   |      179.181|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)   |     2.416.066|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih  |     2.416.066|
|     |sredstev            |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |      401.571|
|     |(430+431)            |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |431 Investicijski transferi   |      389.447|
|     |pravnim in fizičnim osebam, ki |          |
|     |niso proračunski uporabniki   |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |432 Investicijski transferi   |       12.124|
|     |proračunskim uporabnikom    |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.) |        358|
+------------------------------------------+-------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |       1.700|
|     |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |          |
|     |(750+751)            |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |750 Prejeta vračila danih    |       1.700|
|     |posojil             |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |         0|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)  |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |440 Dana posojila        |         0|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN |       1.700|
|     |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  |          |
|     |(IV. – V.)           |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA           |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500)       |         0|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |500 Domače zadolževanje     |         0|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)      |       12.645|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |550 Odplačila domačega dolga  |       12.645|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA  |      –10.587|
|     |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-   |          |
|     |VIII.)             |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |      –12.645|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)  |        –358|
+---------+--------------------------------+-------------------+
                               «.
2. člen
Posebni del ter načrt razvojnih programov za leto 2008 sta sestavni del tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0007/2008
Škocjan, dne 13. maja 2008
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti