Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008

Kazalo

Ob-4741/08 , Stran 1900
po teh predpisih do zaključka programa oziroma stopnje izobraževanja, za katerega so dobili Zoisovo štipendijo. 1. Pogoji Pravico do izplačevanja Zoisove štipendije v šolskem letu 2008/09 po predpisih o štipendiranju, ki se uporabljajo do začetka uporabe zakona o štipendiranju, imajo »stari« Zoisovi štipendisti, ki so Zoisovo štipendijo pridobili po teh predpisih, in v šolskem letu 2007/08 bodisi prejemajo Zoisovo štipendijo bodisi jim Zoisova štipendija miruje v skladu s prejeto odločbo, ter v šolskem letu 2008/09 nadaljujejo z izobraževanjem v istem programu oziroma stopnji izobraževanja, za katerega so dobili Zoisovo štipendijo, če se prijavijo na ta javni poziv in izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo v šolskem letu 2008/09 status dijaka, udeleženca izobraževanja odraslih ali študenta, kar dokazujejo s potrdilom o vpisu, – so dosegli v preteklem šolskem letu najmanj dober šolski uspeh – dijaki oziroma najmanj povprečno oceno 7,0 – študenti, kar dokazujejo s spričevalom oziroma potrdilom o opravljenih izpitih. 2. Pravice do Zoisove štipendije ne more uveljaviti Zoisov štipendist, ki: – je v delovnem razmerju ali vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu za zaposlovanje, – je samozaposlena oseba, ki opravlja dejavnost, vpisano v ustrezni register ali drugo predpisano evidenco na območju Republike Slovenije, – je lastnik ali solastnik gospodarske družbe, v kateri je dobiček iz poslovanja brez upoštevanja znižanj in davčnih olajšav, povečan za obračunane obvezne prispevke za socialno varnost, glede na kandidatov poslovni delež, v letu 2007, presegel letni znesek zajamčenega nadomestila plače za to leto (2.282,21 EUR), – prejema drugo štipendijo ali je pridobil posojilo za študij iz 58.a člena zakona, – je pridobil finančno ali materialno pomoč za šolanje iz javnih ali zasebnih virov najmanj v višini enoletnega zneska osnovne republiške štipendije, ki za dijake in vajence znaša 433 EUR, za študente pa 650 EUR. 3. Prijava: 1. Zoisovi štipendisti uveljavljajo pravico do Zoisove štipendije na obrazcu “Vloga za dodelitev Zoisove štipendije za šolsko leto 2008/09”, ki ga dobijo na Območni službi Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Vlogo vložijo na uradu za delo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, kjer imajo stalno prebivališče ali priporočeno pošljejo na pristojno območno službo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. 2. Zadnji rok za oddajo vlog je: – za dijake in udeležence izobraževanja odraslih 8. september 2008, – za študente pa 6. oktober 2008. 3. Vse informacije in dodatna pojasnila v zvezi s predmetnim razpisom lahko kandidati pridobijo na območnih službah Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje v času uradnih ur. Vloge za dodelitev štipendije, ki jih kandidati oddajo po razpisnem roku, se štejejo za zamujene, razen v primerih: – ko štipendist zamudi rok iz opravičljivih zdravstvenih razlogov, – ko se štipendist naknadno vpiše, – kadar štipendist do izteka razpisnega roka še ne prejme obvestila o negativni rešitvi vloge za kadrovsko štipendijo oziroma za posojilo za študij, – če je štipendist napoten na izobraževanje oziroma izpopolnjevanje v tujino v okviru mednarodne izmenjave, v skladu z mednarodno pogodbo. V teh primerih mora štipendist vlogo skupaj z dokazili oddati najkasneje 15 dni po nastopu oziroma prenehanju teh razlogov. 4. Pogoji za izobraževanje v tujini Zoisov štipendist lahko uveljavi pravico do Zoisove štipendije tudi za izobraževanje ali izpopolnjevanje v tujini, če poleg zgoraj navedenih pogojev, izpolnjuje naslednje dodatne pogoje: – v Republiki Sloveniji ni ustrezne smeri in stopnje oziroma programa izobraževanja ali izpopolnjevanja, ali – je zaradi ugleda tuje šole oziroma strokovnjaka, pri katerem poteka izobraževanje oziroma izpopolnjevanje mogoče pričakovati vrhunsko izobrazbo oziroma usposobljenost štipendista, ali – poteka izobraževanje oziroma izpopolnjevanje v tujini v okviru mednarodne izmenjave v skladu z mednarodno pogodbo. Vlogi za dodelitev Zoisove štipendije za izobraževanje oziroma izpopolnjevanje v tujini morajo biti, poleg v tem pozivu navedenih dokazil, priloženi tudi podatki o stroških izobraževanja na izobraževalni ustanovi v tujini in drugih stroških izobraževanja v tujini ter podatki o virih vseh potrebnih sredstev za izobraževanje oziroma izpopolnjevanje v tujini. Če je Zoisov štipendist napoten na izobraževanje oziroma izpopolnjevanje v tujini v okviru mednarodne izmenjave, v skladu z mednarodno pogodbo, lahko poda predlog za dodelitev Zoisove štipendije v enkratnem znesku. V primeru izobraževanja v tujini ne veljata pogoja iz četrte in pete alinee 2. točke tega poziva. 5. Vrnitev štipendije Pravica do Zoisove štipendije se dodeljuje z namenom uspešnega zaključka izobraževanja. Za Zoisovega štipendista veljajo določila o vrnitvi štipendije iz razlogov, ki so navedeni v 44. členu Pravilnika o štipendiranju (www.ess.gov.si). O rešitvi vlog za Zoisove štipendije bodo vlagatelji pisno obveščeni.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti