Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008

Kazalo

Št. 110-30/2008-1 Ob-4702/08 , Stran 1892
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB3, Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo) Republika Slovenija, Upravna enota Lendava, Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalca v Oddelku za kmetijstvo, gospodarstvo in razvoj v Upravni enoti Lendava. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba pravne ali upravne smeri; – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj; – opravljen državni izpit iz javne uprave; – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka; – aktivno morajo obvladati uradni jezik; – biti morajo državljani Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen državni izpit iz javne uprave. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat državni izpit iz javne uprave, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Delovno področje: – vodenje zahtevnih upravnih postopkov na prvi stopnji, – izdajanje odločb na predpisanih obrazcih, – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv, – izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc oziroma o dejstvih, o katerih organ ne vodi evidence, – opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (čas opravljanja dela in stopnja zahtevnosti delovnega mesta), 3. izjavo o znanju uradnega jezika, 4. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, iz katere mora biti razvidna ustanova, na kateri je kandidat opravljal izpit in leto opravljanja izpita, 5. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 6. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Upravni enoti Lendava pridobitev podatkov iz 5. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu svetovalec opravljal v nazivu svetovalec III z možnostjo napredovanja v naziv svetovalec II in I. Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Lendava, Trg ljudske pravice 5, Lendava. Formalno nepopolne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za zaposlitev svetovalca, OKGR, številka 110-30/2008« na naslov: Upravna enota Lendava, Trg ljudske pravice 5, 9220 Lendava, in sicer v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem listu RS in na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Če je prijava dana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: ue.lendava@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Robert Doler, tel. 02/577-36-20, informacije o vsebini področja pa Miran Lovrin, tel. 02/577-36-71. Obvestilo o končanem natečajnem postopku bo objavljeno na spletni strani Upravne enote Lendava: http://www.upravneenote.gov.si/lendava/. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti