Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008

Kazalo

2143. Odlok o predmetu, pogojih in postopku podeljevanja koncesije na področju javne službe socialne storitve – pomoč družini na domu na območju Občine Beltinci, stran 5435.

Na podlagi določil Zakona o socialnem varstvu (v nadaljevanju: ZSV-UPB2, Uradni list RS, št. 3/07, 23/07, 41/07), Odloka o organizaciji in izvajanju javne službe pomoč družini na domu in o merilih za določanje plačila storitev (Uradni list RS, št. 69/00, 99/01), Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 86/06, 127/06. 8/07) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01, 11/03, 46/06) je Občinski svet Občine Beltinci na 13. redni seji dne 8. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o predmetu, pogojih in postopku podeljevanja koncesije na področju javne službe socialne storitve – pomoč družini na domu na območju Občine Beltinci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa predmet, pogoje, merila, postopek podelitve koncesije, krajevno območje izvajanja storitve, sklenitev koncesijske pogodbe in njeno izvajanje, ter prenehanje koncesije, na področju javne službe socialne storitve-pomoč družini na domu (v nadaljevanju: pomoč družini na domu).
2. člen
Koncedent v skladu s tem odlokom in ZSV je Občina Beltinci, ki podeli koncesijo za izvajanje javne službe pomoč družini na domu na območju Občine Beltinci.
Koncesionar je pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje po zakonu in na podlagi zakona izdanih izvršilnih predpisih.
Upravičenci do javne službe pomoč družini na domu so osebe, ki imajo na območju Občine Beltinci stalno prebivališče in jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
II. PREDMET KONCESIJE
3. člen
Predmet koncesije v skladu s tem odlokom je socialna oskrba upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Socialna oskrba obsega:
– gospodinjsko pomoč, kamor sodi: prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, kamor sodi: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodi: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranju ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.
III. POGOJI ZA PODELITEV KONCESIJE IN DOKAZILA
4. člen
Javno službo pomoč družini na domu na območju Občine Beltinci lahko izvaja le en koncesionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da pravna oseba v Republiki Sloveniji, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije oziroma da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji,
– da je fizična oseba v Republiki Sloveniji, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov in druge pogoje, ki jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve pomoč družini na domu,
– da ima izdelan podroben program dela izvajanja storitve, ki je predmet koncesije,
– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost,
– da zagotavlja kakovostno izvajanje storitve.
5. člen
Ponudnik mora predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega člena tega odloka, in sicer:
– dokazilo sodišča ali drugega pristojnega organa o registraciji oziroma vpisu v register, ki ne sme biti starejše od treh mesecev,
– priglasitveni list pristojne uprave za javne prihodke,
– organizacijsko shemo s prikazanimi predvidenimi zaposlenimi in dokazili o njihovi izobrazbi oziroma pogoji, ki jih morajo izpolnjevati, ter svojo in njihove izjave, iz katerih je razvidno, da jih bo oziroma se bodo zaposlili pri koncesionarju,
– projekcijo finančnega poslovanja za petletno obdobje od predvidenega začetka izvajanja storitve,
– dokazila o lastništvu prostorov z zemljiškoknjižnim izpiskom ali najemno pogodbo za objekt ali prostor za nedoločen čas z odpovednim rokom 1 leto ali več,
– projektno dokumentacijo za objekt oziroma prostore, iz katere je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev (najmanj projekt za gradbeno dovoljenje), ali uporabno dovoljenje po zakonu o graditvi objektov,
– dokazila o opremi za izvajanje storitve, iz katerih je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev, ali projekt opreme,
– izračun cene, oblikovane v skladu s predpisano metodologijo za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev,
– uporabno dovoljenje po Zakonu o graditvi objektov za objekt oziroma prostore, v katerih se bo izvajala storitev.
Kot dokaz finančne in poslovne sposobnosti mora ponudnik priložiti najmanj naslednja dokazila:
– letne računovodske izkaze za obdobje 3 let, pri čemer zadnji računovodski izkazi ne smejo biti starejši od 6 mesecev in morajo biti revidirani, tudi če ponudnik k reviziji sicer ni zavezan,
– revizijsko poročilo računovodskih izkazov iz prejšnje alineje z mnenjem pooblaščenega revizorja,
– podatke o kapitalski strukturi koncesionarja,
– podatke o posojilih, ki so bila najeta za zgraditev ali rekonstrukcijo objektov oziroma prostorov za izvajanje storitve,
– podatke o morebitnih hipotekah in drugih stvarnih pravicah na teh objektih oziroma prostorih,
– podatke o drugih morebitnih obveznostih.
Če ponudnik posluje krajši čas, kot je naveden v prvi alineji prejšnjega odstavka, mora predložiti dokazila iz prejšnjega odstavka za obdobje poslovanja.
Koncedent lahko v razpisu določi še druga dokazila, ki jih mora koncesionar priložiti kot dokaz o izpolnjevanju pogojev.
6. člen
Koncesija se lahko podeli tudi ponudniku, ki v času razpisa še ne razpolaga s primernim objektom oziroma prostori za izvajanje storitve. V tem primeru lahko ponudnik ne glede na določbe tretje, pete, šeste, sedme in osme alineje prvega odstavka prejšnjega člena namesto dokazil, navedenih v teh alinejah, priloži:
– dokazilo o lastništvu ali najemno pogodbo za objekt oziroma prostore, ki še niso primerni za izvajanje storitve, oziroma dokazilo o lastništvu stavbnega zemljišča, če bo ponudnik storitev izvajal v novozgrajenem objektu oziroma prostorih,
– urbanistično mnenje občinske uprave, da bo ponudnik na predmetni lokaciji lahko rekonstruiral že obstoječi objekt oziroma zgradil nov objekt za izvajanje storitve,
– projektno dokumentacijo za nedokončan objekt oziroma prostore, iz katere je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev za izvajanje storitve (najmanj idejni načrt in investicijski program),
– projekcijo finančnega poslovanja za obdobje gradnje oziroma priprave objekta oziroma prostorov do začetka izvajanja storitve (z navedbo in dokazili o virih sredstev za dokončanje investicije),
– terminski plan o poteku izvajanja investicije do začetka izvajanja storitve,
– organizacijsko shemo s prikazanimi predvidenimi zaposlenimi z navedbo pogojev, ki jih bodo morali izpolnjevati,
– izjavo ponudnika o predvidenem začetku opravljanja dejavnosti.
7. člen
Če se na razpis prijavi pravna ali fizična oseba, ki je na podlagi zakona pridobila dovoljenje za delo, lahko namesto dokazil iz prve in druge alineje 5. člena tega odloka priloži odločbo o vpisu v register zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo socialnovarstvene storitve, oziroma navede številko odločbe in datum ter številko vpisa v register. Fizični osebi v tem primeru ne glede na določbe 5. člena tega odloka ni potrebno revidirati računovodskih izkazov, če k temu sicer ni zavezana, in ni potrebno priložiti revizijskega poročila.
8. člen
Če se koncesija podeli ponudniku iz 6. člena tega odloka, koncedent v odločbi o podelitvi koncesije določi rok, v katerem mora koncesionar izpolniti vse pogoje in način, kako jih mora izpolniti. Pri tem upošteva določbe 5. člena tega odloka in pogoje, ki jih mora koncesionar izpolnjevati za izvajanje storitve.
Na zahtevo koncesionarja lahko koncedent rok iz prejšnjega odstavka podaljša iz objektivnih razlogov, na katere koncesionar ni mogel vplivati.
Če koncesionar v danem roku ne predloži vseh dokazil, koncedent z odločbo odvzame koncesijo.
Koncesionar mora v roku iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena odloka koncedentu predložiti tudi poročilo o finančnem poslovanju za čas od zadnjih računovodskih izkazov, ki jih je predložil v prijavi na razpis, do začetka izvajanja storitve, ki mora najmanj vsebovati:
– podatke o kapitalski strukturi koncesionarja,
– podatke o posojilih, ki so bila najeta za zgraditev ali rekonstrukcijo objektov oziroma prostorov za izvajanje storitve,
– podatke o morebitnih hipotekah in drugih stvarnih pravicah na teh objektih oziroma prostorih,
– podatke o drugih morebitnih obveznostih.
Poročilu iz prejšnjega odstavka mora koncesionar priložiti letne računovodske izkaze za navedeno obdobje. Računovodski izkazi morajo biti revidirani, če je koncesionar k temu zavezan. Zadnji računovodski izkazi ne smejo biti starejši od 3 mesecev in morajo biti revidirani tudi, če ponudnik k reviziji ni zavezan. Koncesionar mora k temu računovodskemu izkazu priložiti tudi revizijsko poročilo z mnenjem pooblaščenega revizorja. Fizični osebi ni potrebno revidirati računovodskih izkazov, če k temu sicer ni zavezana, in ni potrebno priložiti revizijskega poročila.
V primeru izgube v zadnji bilanci stanja mora biti izguba pokrita do začetka izvajanja storitve.
Če iz poročila izhaja, da finančno poslovanje koncesionarja v navedenem obdobju bistveno odstopa od projekcije finančnega poslovanja, ki jo je predložil v svoji ponudbi, ali če je iz drugih finančnih razlogov mogoče utemeljeno sklepati, da koncesionar ne bo mogel izvajati storitve, koncedent s potekom roka iz prvega oziroma drugega odstavka z odločbo odvzame koncesijo, razen če ta rok še podaljša.
IV. MERILA ZA IZBOR
9. člen
Pri izbiri koncesionarja se lahko upoštevajo naslednja merila:
– cena neposredne socialne oskrbe/efektivno uro,
– cena vodenja in organizacija storitve/na efektivno uro,
– program dela za 5 let,
– izobrazbena struktura izvajalca,
– reference ponudnika,
– ocena tehničnih sredstev in opreme,
– oddaljenost sedeža oziroma izpostave izvajalca od območja za katero bo podeljena koncesija,
Koncedent z razpisno dokumentacijo o podelitvi koncesije natančno določi vrednost posameznega merila za izbor.
V. POSTOPEK ZA PODELITEV
10. člen
Koncesija se podeli na podlagi izvedenega javnega razpisa.
Javni razpis se objavi na skupnem portalu javnih naročil Uradnega lista RS.
Besedilo razpisa mora vsebovati:
– navedbo, da se koncesija podeljuje v skladu z ZSV in Pravilnikom o koncesijah na področju socialnega varstva;
– storitev, ki je predmet koncesije;
– obseg posamezne storitve;
– predvideni začetek izvajanja storitve in čas trajanja koncesije;
– krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija za izvajanje določene storitve;
– navedbo obsega ali števila koncesij, ki se podelijo na javnem razpisu za posamezno krajevno območje;
– uporabnike storitve, za katere se razpisuje koncesija;
– navedbo, da se delovna razmerja zaposlenih ureja v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva;
– vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje storitev, ki so predmet koncesije;
– rok za prijavo na javni razpis;
– kriterije in merila za izbiro med ponudbami;
– organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije in organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe;
– odgovorno osebo za dajanje informacij v času objave javnega razpisa;
– druge podatke, pomembne za določitev in izvajanje storitve.
V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi podatki, ki omogočijo ponudniku izdelati popolno vlogo.
11. člen
Rok za prijavo na razpis mora omogočiti ponudnikom pripravo dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev.
12. člen
Če se na razpis ne prijavi noben ponudnik, ali če nobena ponudba ni pravočasna ali popolna in ne izpolnjuje predpisanih pogojev, koncedent s sklepom ugotovi, da razpis ni uspel. Razpis se lahko ponovi v roku, ki ne sme biti daljši od 60 dni od izdaje sklepa o neuspelem razpisu.
VI. KOMISIJA ZA KONCESIJE
13. člen
Koncedent za pregled in presojo prispelih ponudb imenuje najmanj tričlansko komisijo za koncesije, od katere mora biti vsaj en član – predsednik komisije zaposlen pri koncedentu.
14. člen
Komisija za koncesije odpre prispele ponudbe v roku 30 dni po poteku roka za prijavo na javni razpis. Odpiranju ponudb sme prisostvovati vsak ponudnik.
Ponudba, za katero komisija ugotovi, da je pravočasna, da jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje razpisne pogoje, da je podana za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja določene vrste storitve in da je popolna glede na besedilo javnega razpisa, se šteje kot zahtevek za ugotavljanje izpolnjevanja minimalnih tehničnih pogojev, določenih s predpisi s področja socialnega varstva.
Če komisija za koncesije pri ponudniku ugotovi manjša odstopanja od minimalnih tehničnih pogojev, ki so določeni s predpisi, lahko ob izpolnjevanju vseh drugih pogojev za izvajanje storitve od ponudnika zahteva dodatna pojasnila.
Če ponudnik dokaže, da bo kljub manjšim odstopanjem zagotovljeno nemoteno izvajanje storitve, lahko komisija koncedentu predlaga, da mu kljub temu koncesijo podeli.
O vsaki ponudbi, ki izpolnjuje predpisane zahteve, pridobi komisija za koncesije mnenje socialne zbornice, ki mora svoje mnenje podati v 20 dneh od prejema pisne zahteve, sicer komisija pripravi predlog podelitve koncesije brez tega mnenja.
Komisija za koncesije najkasneje v 60 dneh po pridobitvi mnenja opravi pregled in presojo popolnih ponudb po objavljenih kriterijih in merilih, ter pripravi predlog podelitve koncesije.
15. člen
Koncesijo podeli občinska uprava Občine Beltinci z odločbo.
Občinska uprava Občine Beltinci o vseh ponudbah izda odločbo, s katero podeli koncesijo najugodnejšemu ponudniku in določi čas trajanja koncesije v skladu z razpisom, ostale ponudbe pa zavrne.
V odločbi se določi rok, v katerem mora ponudnik skleniti koncesijsko pogodbo in rok za izpolnitev nekaterih pogojev, za katere Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva določa, da se lahko izpolnijo po predložitvi ponudbe.
Zoper odločbo o podelitvi koncesije ni pritožbe, možen pa je upravni spor.
VII. SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE IN NJENO IZVAJANJE
16. člen
Koncesijsko pogodbo s koncesionarjem sklene župan Občine Beltinci. S pogodbo koncedent in koncesionar uredita medsebojno razmerje in razmerje do uporabnikov, zlasti pa:
– vrsto in obseg storitve, ki je predmet koncesije,
– začetek izvajanja koncesije,
– čas, za katerega se sklene koncesijska pogodba,
– ceno oziroma način vrednotenja storitev,
– sredstva, ki jih koncesionarju za opravljanje storitev, ki so predmet koncesije, zagotavlja koncedent, in način financiranja,
– dolžnost in način poročanja koncesionarja koncedentu,
– obveznosti koncesionarja do uporabnikov,
– pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega izvajanja koncesije,
– način finančnega, strokovnega in upravnega nadzora s strani koncedenta,
– način spreminjanja koncesijske pogodbe oziroma koncesijskega razmerja,
– prenehanje koncesijske pogodbe in njeno morebitno podaljšanje,
– obveznosti koncesionarja ob predčasnem prenehanju pogodbe,
– druge določbe, ki so pomembne za določitev in izvajanje storitve, ki je predmet koncesije.
Koncedent in koncesionar skleneta pisno pogodbo v roku, ki je določen z odločbo o podelitvi koncesije, najkasneje pa v 60 dneh od vročitve odločbe o podelitvi koncesije.
17. člen
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas, in sicer za dobo 5 let.
Koncesija se na predlog koncesionarja lahko podaljša največ za čas trajanja prvotne pogodbe. Predlog mora koncesionar podati najmanj eno leto pred iztekom pogodbe.
Koncesija se lahko podaljša z odločbo. Koncedent in koncesionar v tem primeru skleneta aneks k pogodbi o koncesiji. Koncesija se ne sme podaljšati, če obstajajo razlogi za odvzem koncesije ali če koncesionar krši pogodbene obveznosti do uporabnikov.
18. člen
Koncesija preneha:
– s potekom dobe trajanja koncesije, dogovorjene s pogodbo,
– zaradi prenehanja koncesionarja, razen če se koncesija prenese na pravnega naslednika,
– zaradi kršitev koncesijske pogodbe, zaradi katere je onemogočeno izvajanje koncesije,
– s pričetkom stečajnega postopka, pri čemer mora stečajni upravitelj zagotoviti, da se koncesionirano dejavnost nemoteno izvaja do izbora novega izvajalca,
– v drugih primerih, kot jih določajo pravila obligacijskega prava.
V primeru prenehanja koncesije, razen v primerih iz 47. člena in 47. člena ZSV, mora koncesionar še naprej izvajati dejavnost, ki je predmet koncesije do takrat, ko koncedent zagotovi izvajanje dejavnosti v okviru javnega zavoda ali novega koncesionarja, vendar največ za dobo 3 let.
Občinska uprava Občine Beltinci lahko z odločbo koncesijo odvzame:
– če koncesionar v roku ne podpiše koncesijske pogodbe,
– če koncesionar v roku, določenem v odločbi o podelitvi koncesije, ne izpolni vseh pogojev za podelitev koncesije,
– če koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s predpisi in odločbo o koncesiji,
– če je zaradi finančne nestabilnosti koncesionarja mogoče sklepati, da se dejavnost ne bo mogla kvalitetno izvajati,
– v drugih primerih po ZSV.
19. člen
Koncedent lahko v soglasju s koncesionarjem prenese koncesijo na drugo osebo, ki ima koncesijo za izvajanje te dejavnosti in če je mogoče sklepati, da bo prevzemnik izvajal dejavnosti v skladu s predpisi in koncesijsko pogodbo, učinkovito in v skladu z interesi uporabnikov.
Koncedent izda novo odločbo o podelitvi koncesije in razveljavi prejšnjo. Zoper to odločbo je mogoč upravni spor.
20. člen
Izvajanja koncesijske pogodbe spremlja občinska uprava.
VIII. PLAČILO KONCESIONARJU
21. člen
Sredstva za zagotavljanje storitve pomoč družini na domu na podlagi koncesije se zagotavljajo iz proračunskih sredstev ali drugih javnih sredstev ali s plačili upravičencev do storitev ali drugih zavezancev v skladu z zakonom in na njegovi podlagi izdanimi izvršilnimi predpisi.
V primeru plačila storitve na podlagi zakona iz proračuna koncedent koncesionarju zagotavlja sredstva za stroške storitve v skladu z zakonom in Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Sredstva za plačilo storitve se zagotovijo glede na vrsto in obseg storitve.
22. člen
Ceno storitve določi Občinski svet Občine Beltinci na podlagi predloga koncesionarja. Predlog cene storitve mora biti pripravljen na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.
O zagotavljanju sredstev koncedent in koncesionar na podlagi odločbe in pogodbe o koncesiji skleneta letno pogodbo o financiranju.
V pogodbi iz prejšnjega odstavka se dogovorita o višini sredstev in izvršitvi plačila na podlagi mesečnega zahtevka koncesionarja.
IX. POROČANJE KONCESIONARJA
23. člen
Koncesionar je dolžan sprotno pisno poročati koncedentu o vseh dejstvih in pojavih, ki bi utegnili vplivati na izvajanje storitve, kot so pomembnejše kadrovske spremembe, nepredvideni dogodki, nesreče in podobno.
Koncesionar je dolžan enkrat letno do konca februarja koncedentu predložiti letno poročilo, sestavljeno iz bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov, pojasnil z izkazom in poslovno poročilo, ki se nanašajo na izvajanje storitve.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Z dnem začetka izvajanja javne službe pomoč družini na domu na podlagi koncesije, se preneha ta izvajati na podlagi neposredne pogodbe, sklenjene s Centrom za socialno delo Murska Sobota.
24. člen
Ta odlok začne veljati z naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2008.13-187/IV
Beltinci, dne 8. maja 2008
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti