Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008

Kazalo

Št. 47800-0010/2008-2 Ob-4656/08 , Stran 1901
1. Navedba prodajalca: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. 2. Predmet prodaje je naslednje stavbno zemljišče: a) Lokacija v k.o. Dobrna. Predmet prodaje je stavbno zemljišče označeno s parc. št. 200/3 – travnik v izmeri 520 m2, vpisano v zk. vl. št. 404, k.o. Dobrna. Zemljišče se prodaja kot celota, zemljišče se nahaja znotraj PUP za skupno območje Dobrna (Ur. l. SRS, št. 7/90 in Ur. l. RS, št. 32/05) v naselju Vinska Gorica, pri Vili Amerika. Izklicna cena zemljišča znaša 25,00 €/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 520 m2 13.000,00 €. V ceni ni zajet davek. Zemljišče ni obremenjeno. V ceni ni zajet komunalni prispevek, ki se zaračuna glede na predložen projekt investitorja v upravnem postopku z odločbo. 3. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. 4. Oblika in pogoji pod katerimi morajo interesenti predložiti ponudbo: a) Nepremičnina se prodaja po načelu »videno – kupljeno«. b) Ponudniki morajo pisne ponudbe z dokazili in prilogami poslati ali predložiti v zaprti ovojnici najkasneje do 30. 5. 2008, do 10. ure, na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, z oznako: »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb – Prodaja stavbnega zemljišča v k.o. Dobrna«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. c) V ponudbi morajo ponudniki navesti: – naziv ponudnika in njegov točen naslov, in sicer fizične osebe in samostojni podjetniki morajo navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, telefonsko številko, EMŠO, davčno številko, transakcijski račun in predložiti kopijo osebnega dokumenta, samostojni podjetniki so dolžni predložiti še izpis iz registra Davčne uprave RS, star največ 30 dni, pravne osebe morajo predložiti: naziv in sedež, telefonsko številko, davčno številko, matično številko, transakcijski račun, navedbo podpisnika pogodbe in izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, ter dokazilo o plačanih davkih in prispevkih, staro največ 30 dni, – predmet ponudbe, kjer mora biti razvidna ponujena cena za nepremičnino, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, – dokazilo o plačilu varščine v višini 10% od izklicne cene na transakcijski račun Občine Dobrna številka: 01355-0100003171. Ponudniku, ki ne bo uspel bo prodajalec varščino brezobrestno vrnil v roku 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika, izbranemu ponudniku pa jo vračunal v ceno stavbnega zemljišča. Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu. d) Način in rok plačila kupnine: celotno kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 15 dni po podpisu pogodbe. e) Davek na promet nepremičnin bremeni prodajalca, ostali stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca. f) Prodajalec na podlagi tega zbiranja ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji zemljišča z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla (pogodbe) ustavi. g) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od prejema sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko prodajalec k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe ne želi podpisati. h) Če ponudnik predloži nepopolno ponudbo, komisija le-to s sklepom zavrže in o tem obvesti ponudnika. i) Odpiranje ponudb bo opravljeno v sejni sobi Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, 30. 5. 2008 ob 11. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika. j) Zainteresirani kupci lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetu prodaje na Občini Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, pri Mateji Smrečnik, tel. 03/780-10-53 ali 03/780-10-50, ali pri Urški Vedenik, 03/780-10-52 ali 03/780-10-50.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti