Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5713. Uredba o posebnih zahtevah za objekte, v katerih so eksplozivi ali pirotehnični izdelki

MINISTRSTVA

5627. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
5628. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
5629. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5630. Statut Univerze na Primorskem (uradno prečiščeno besedilo) (Statut UP-UPB1)

OBČINE

Bistrica ob Sotli

5631. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2009
5632. Sklep o izdelavi Občinskega podrobnega prostorskega načrta obvoznica Bistrica ob Sotli

Bloke

5633. Odlok o proračunu Občine Bloke za leto 2009

Borovnica

5634. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Borovnica

Bovec

5635. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bovec
5636. Sklep o začasnem financiranju Občine Bovec v obdobju januar–marec 2009

Črna na Koroškem

5637. Sklep o določitvi cen programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v vrtcu Črna na Koroškem in Žerjav za leto 2009
5638. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
5639. Sklep o soglasju k ceni storitve socialne oskrbe na domu
5640. Sklep o vrednosti točke za odmero davka na premoženje za leto 2009

Dobrepolje

5641. Cenik za obračun storitev vzdrževanja vodovodnih priključkov na javni vodovod in števnine obračunskih vodomerov na območju Občine Dobrepolje

Dol pri Ljubljani

5642. Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Dol pri Ljubljani

Dolenjske Toplice

5706. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2008
5707. Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2009
5708. Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2010
5709. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Dolenjske Toplice
5710. Pravilnik za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Dolenjske Toplice
5711. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
5712. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dolenjske Toplice za leto 2009

Grosuplje

5643. Cenik za obračun storitev vzdrževanja vodovodnih priključkov na javni vodovod in števnine obračunskih vodomerov na območju Občine Grosuplje

Ilirska Bistrica

5644. Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2009

Ivančna Gorica

5645. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta S 3/a Kojina
5646. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica za leto 2009
5647. Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroška za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino Ivančna Gorica za leto 2009
5648. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Temenica
5649. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Temenica
5650. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Ambrus
5651. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Ambrus
5652. Cenik za obračun storitev vzdrževanja vodovodnih priključkov na javni vodovod in števnine obračunskih vodomerov na območju Občine Ivančna Gorica

Jesenice

5653. Odlok o spremembah proračuna Občine Jesenice za leto 2009

Koper

5654. Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Stanovanjska zazidava Markovec Žusterna – območje B«
5655. Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Stanovanjska zazidava Markovec Žusterna – območje A«
5656. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper
5657. Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2009
5658. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu v območju KC-54 »TPC ob Badaševici v Kopru«
5659. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za OPPN v območju KC-54 TPC ob Badaševici v Kopru
5660. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks
5661. Sklep o vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2009
5662. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
5663. Sklep o sprejemu Občinskega programa varnosti v Mestni občini Koper

Krško

5664. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah
5665. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Krško

Miren-Kostanjevica

5666. Obvezna razlaga Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica

Mozirje

5667. Pravilnik za sprejem otrok v JVIZ Mozirje OE Vrtec Mozirje

Nova Gorica

5668. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica

Osilnica

5669. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Osilnica za leto 2009

Podlehnik

5670. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Podlehnik za leto 2008
5671. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Podlehnik
5672. Pravilnik o povračilu stroškov šolskih prevozov otrokom s posebnimi potrebami
5673. Sklep o potrditvi Občinskega programa varnosti Občine Podlehnik

Prebold

5674. Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 2009
5675. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold

Radeče

5676. Odlok o proračunu Občine Radeče za leto 2009
5677. Odlok o proračunu Občine Radeče za leto 2010
5678. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Radeče
5679. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks
5680. Sklep o ugotovitvi povprečne gradbene cene in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavnih zemljišč v Občini Radeče
5681. Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Ravne na Koroškem

5682. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko zazidavo Dobji dvor
5683. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem
5684. Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja na območju Občine Ravne na Koroškem
5685. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem

Rečica ob Savinji

5686. Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje JVIZ Mozirje OE Vrtec Mozirje

Ribnica

5687. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Ribnica za leto 2008
5688. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2009

Sevnica

5689. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica
5690. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica
5691. Pravilnik o kriterijih in postopku sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Ciciban Sevnica
5692. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
5693. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
5694. Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2009
5695. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Sevnica v letu 2009

Škofljica

5696. Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2009

Šmarješke Toplice

5697. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sonček pri Osnovni šoli Šmarjeta

Videm

5698. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009

Vitanje

5699. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009
5700. Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče

Vransko

5701. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko
5702. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2009

Žalec

5703. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2009
5704. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
5705. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2009
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti