Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008

Kazalo

5711. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 16770.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07) ter v skladu s 34.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/07 odl. US in 76/08) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 16. redni seji dne 17. 12. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
S tem odlokom se spreminja Pravilnik o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 93/99, 26/07 in 102/08).
2. člen
Besedilo prvega odstavka 5. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Podžupanu se določi osnovna plača na podlagi uvrstitve njegove funkcije v plačni razred skladno z zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju. Plačni razred podžupana določi župan. Pri predčasnem prenehanju mandata župana lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v višini največ 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Višina plačila določi župan ob upoštevanju podžupanovih pooblastil, in sicer:
– za nadomeščanje župana v primeru odsotnosti ali zadržanosti 10% plače podžupana (plačilo je določeno kot mesečni pavšal);
– za vodenje občinskega sveta 10% plače podžupana (plačilo je mesečno nadomestilo za mesec, ko podžupan dejansko vodi sejo občinskega sveta);
– za koordinacijo dela na posameznem področju dela 10% plače podžupana (plačilo je določeno kot mesečni pavšal);
– za pomoč županu pri izvrševanju nalog 20% plače podžupana (plačilo je določeno kot mesečni pavšal).
Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.«.
3. člen
Besedilo 6. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Nagrada za opravljanje funkcije člana občinskega sveta se določi na podlagi naslednjih kriterijev:
– za udeležbo na redni seji občinskega sveta    67,92 EUR
– za udeležbo na izredni seji sveta         48,07 EUR
– predsedovanje seji delovnega telesa        48,07 EUR
občinskega sveta
– udeležba na seji delovnega telesa, katerega   29,26 EUR.
član je
Izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.«.
4. člen
Besedilo drugega odstavka 9. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisijah ali odborih občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji.
Sejnina za posamezno sejo znaša 29,26 EUR.«.
5. člen
Besedilo 10. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava v naslednji višini:
– predsedovanje na sej nadzornega odbora   67,92 EUR
– udeležba na seji občinskega sveta      29,26 EUR
– udeležba na seji nadzornega odbora     38,66 EUR«.
6. člen
Besedilo prvega odstavka 15. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Plače in nagrade se izplačujejo dvakrat letno, in sicer v mesecu juniju in mesecu decembru.«.
7. člen
Besedilo prvega odstavka 16. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Plače in nagrade se usklajujejo enkrat letno s stopnjo letne inflacije. Plače in nagrade se usklajujejo s sklepom župana, ki ga župan vsako leto sprejme januarja.«.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Uporabljati pa se začne 1. 1. 2009. Prvo usklajevanje s stopnjo letne inflacije se izvede v mesecu januarju 2010.
Št. 030- 2837/2008-01/03
Dolenjske Toplice, dne 17. decembra 2008
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti