Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008

Kazalo

5687. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Ribnica za leto 2008, stran 16744.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 16., 96., 97. in 102. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00 in 58/03) je Občinski svet Občine Ribnica na 12. redni seji dne 27. 11. 2008 sprejel
O D L O K
o 2. rebalansu proračuna Občine Ribnica za leto 2008
1. člen
2. člen Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2008 se spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |Skupina/podskupina kontov/konto     |   Proračun|
|   |                    |  leta 2008 v|
|   |                    |      EUR|
+------+----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |   6.640.542|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |   5.721.555|
+------+----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)    |   5.227.107|
+------+----------------------------------------+--------------+
|700  |Davki na dohodek in dobiček       |   4.534.424|
+------+----------------------------------------+--------------+
|703  |Davki na premoženje           |    407.963|
+------+----------------------------------------+--------------+
|704  |Domači davki na blago in storitve    |    284.720|
+------+----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |    492.902|
+------+----------------------------------------+--------------+
|710  |Udeležba na dobičku in dohodki od    |    240.630|
|   |premoženja               |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|711  |Takse in pristojbine          |     5.000|
+------+----------------------------------------+--------------+
|712  |Denarne kazni              |     2.950|
+------+----------------------------------------+--------------+
|713  |Prihodki od prodaje blaga in storitev  |    68.125|
+------+----------------------------------------+--------------+
|714  |Drugi nedavčni prihodki         |    176.197|
+------+----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)    |    482.801|
+------+----------------------------------------+--------------+
|720  |Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  |    279.133|
+------+----------------------------------------+--------------+
|722  |Prihodki od prodaje zemljišč      |    203.668|
+------+----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730+731)       |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|730  |Prejete donacije iz domačih virov    |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|731  |Prejete donacije iz tujine       |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI (740)        |    437732|
+------+----------------------------------------+--------------+
|740  |Transferni prihodki iz drugih      |    437732|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|741  |Prejeta sredstva iz državnega proračuna |       0|
|   |iz sredstev Evroposke unije       |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |   6.833.112|
+------+----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)  |   2.097.039|
+------+----------------------------------------+--------------+
|400  |Plače in drugi izdatki zaposlenim    |    484.081|
+------+----------------------------------------+--------------+
|401  |Prispevki delodajalca za socialno    |    76.242|
|   |varnost                 |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|402  |Izdatki za blago in storitve      |   1.473.781|
+------+----------------------------------------+--------------+
|403  |Plačilo domačih obresti         |    41.251|
+------+----------------------------------------+--------------+
|409  |Rezerve                 |    21.684|
+------+----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414) |   2.231.046|
+------+----------------------------------------+--------------+
|410  |Subvencije               |    43.651|
+------+----------------------------------------+--------------+
|411  |Transferi posameznikom in        |    841.846|
|   |gospodinjstvom             |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|412  |Transferi neprofitnim organizacijam in |    29.140|
|   |ustanovam                |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|413  |Drugi domači transferi         |   1.316.409|
+------+----------------------------------------+--------------+
|414  |Tekoči transferi v tujino        |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)       |   2.379.606|
+------+----------------------------------------+--------------+
|420  |Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |   2.379.606|
+------+----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)      |    125.421|
+------+----------------------------------------+--------------+
|432  |Investicijski transferi proračunskim  |    125.421|
|   |uporabnikom               |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II)       |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II-I)     |   –192.570|
+------+----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |    14.180|
|   |(750+751+752)              |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   | IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |    14.180|
|   |(750+751+752)              |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|750  |Prejeta vračila danih posojil      |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|751  |Prodaja kapitalskih deležev       |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|752  |Kupnine iz naslova privatizacije    |    14.180|
+------+----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |     5.725|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|440  |Dana posojila              |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|441  |Povečanje kapitalskih deležev in naložb |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|442  | Poraba kupnin iz naslova privatizacije |     5.725|
+------+----------------------------------------+--------------+
|443  |Povečanje namenskega premoženja v    |       0|
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega |       |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji   |       |
|   |lasti                  |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA (IV-V) IN  |     8.455|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|500  |Domače zadolževanje           |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)          |    56.235|
+------+----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |    56.235|
+------+----------------------------------------+--------------+
|550  |Odplačila domačega dolga        |    56.235|
+------+----------------------------------------+--------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)         |   –240.350|
|   |SREDSTEV NA RAČUNIH (I + IV + VII -II – |       |
|   |V – VIII)                |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)      |    –56.235|
+------+----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI + VII – VIII –  |    192.570|
|   |IX)                   |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|XI.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.  |    240.350|
|   |PRETEKLEGA LETA             |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
Splošni del občinskega proračuna, ki je sestavljen iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 2008.
Št. 410-0034/2008
Ribnica, dne 27. novembra 2008
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti