Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008

Kazalo

5710. Pravilnik za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Dolenjske Toplice, stran 16768.

Na podlagi 1. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 2. člena Zakona o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, ZLS-UPB1) ter 7. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 16. redni seji dne 17. decembra 2008 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Dolenjske Toplice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik določa pogoje, postopke in merila za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Dolenjske Toplice, ki so v njenem javnem interesu.
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev iz občinskega proračuna, namenjenih ljubiteljski kulturni dejavnosti po sprejetem letnem programu kulture v Občini Dolenjske Toplice.
2. člen
Za kulturne programe štejejo vse oblike ustvarjanja, poustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju knjižne, glasbene, plesne, folklorne, gledališke, lutkovne, literarne, likovne, fotografske, filmske in video dejavnosti ter kulturne dediščine.
Sofinancirajo se naslednje vsebine:
– redna dejavnost registriranih kulturnih društev,
– program ljubiteljske kulturne dejavnosti v društvih,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljske kulturne dejavnosti,
– dejavnost območnega javnega sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti,
– kulturne prireditve in projekti, ki so v interesu občine.
3. člen
Izvajalci letnega programa kulture v Občini Dolenjske Toplice so:
– kulturna društva,
– ostala društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za program, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda,
– samostojni kulturni ustvarjalci in občani, katerih dosedanje delo potrjujejo javno priznani uspehi oziroma so na enem od opisanih področij ustvarili zaključen projekt,
– ostale nevladne organizacije, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost.
4. člen
Izvajalci letnih programov na področju kulture morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da kulturne programe izvajajo na območju Občine Dolenjske Toplice,
– da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih, da imajo svoj sedež v Občini Dolenjske Toplice in imajo v svoji dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,
– samostojni kulturni ustvarjalci morajo imeti stalno prebivališče v Občini Dolenjske Toplice,
– da imajo urejeno evidenco članstva in evidenco o plačani članarini,
– da izvajajo kulturne programe najmanj eno leto,
– da je prijavi na javni razpis priložen zapisnik občnega zbora članov društva s poročili, bilanco stanja in izkaz poslovnega izida za preteklo leto ter plan dela za tekoče leto,
– da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da vodijo evidenco o vajah in nastopih,
– da vsaj enkrat letno v Občini Dolenjske Toplice pripravijo in izvedejo samostojno kulturno prireditev,
– da sodelujejo pri izvajanju občinskega programa kulturnih aktivnosti,
– da ob prvi prijavi na javni razpis po tem pravilniku predložijo kopijo statuta društva in da nato ob vsaki spremembi statuta predložijo tudi kopijo sprememb.
II. JAVNI RAZPIS IN POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCEV KULTURNIH PROGRAMOV
5. člen
Občinski svet Občine Dolenjske Toplice po sprejemu občinskega proračuna za tekoče leto s sprejetjem letnega programa za kulturo določi programe, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna in obseg sredstev za posamezni program.
Kulturni programi, ki se bodo sofinancirali iz občinskega proračuna se izberejo na podlagi javnega razpisa. Javni razpis se izvede v skladu z veljavno zakonodajo in tem pravilnikom. Objavi se v Glasilu Občine Dolenjske Toplice in na uradnih spletnih straneh Občine Dolenjske Toplice.
6. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika, naslov za vložitev prijave in rok za prijavo,
– predmet javnega razpisa in okvirno višino sredstev,
– pogoje, katere morajo izpolnjevati izvajalci programov,
– merila za izbor izvajalcev,
– določitev obdobja, do katerega bodo dodeljena sredstva izplačana,
– rok za prijavo na razpis,
– datum odpiranja vlog,
– rok v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu razpisa,
– kraj in čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
Razpisni rok za zbiranje prijav ne sme biti krajši od 30 dni.
7. člen
Razpisno dokumentacijo pripravi občinska uprava. Prijavitelji morajo vlogo oddati na predpisanih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Postopek javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov vodi komisija, ki jo imenuje župan. Administrativne zadeve razpisa zagotavlja občinska uprava. Mandat članov komisije je vezan na mandat župana.
Naloge komisije so: odpiranje in pregled prispelih vlog na javni razpis, vrednotenje prijavljenih kulturnih programov v skladu s sprejetimi merili, priprava predloga izbora programov in predloga delitve razpoložljivih sredstev za izvajanje letnega programa kulture, priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembo pravilnika oziroma meril za vrednotenje kulturnih programov.
Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo v roku, ki ne sme biti daljši od 15 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne dopolni, se zavržejo.
Komisija o vseh aktivnostih vodi zapisnik. Predlog izbire izvajalcev letnega programa kulture in predlog delitve razpoložljivih sredstev komisija posreduje direktorju občinske uprave.
8. člen
Direktor občinske uprave izvajalcem izda sklep s katerim:
– obvesti izbrane izvajalce o izbranih programih, višini odobrenih finančnih sredstev za posamezne programe kulture, za katere so kandidirali na javnem razpisu in
– zavrne prijave, ki ne izpolnjujejo pogojev za sofinanciranje.
Zoper izdan sklep je dopustna pritožba na župana Občine Dolenjske Toplice v roku 8 dni od njene vročitve. Predmet pritožbe ne morajo biti merila za vrednotenje programa kulture. Pritožba mora biti obrazložena, vloži pa se pisno ali ustno na zapisnik pri občinski upravi Občine Dolenjske Toplice. O pritožbi odloči župan občine, s sklepom, v roku 8 dni od prejema zahtevka. Sklep o izboru izvajalca in sofinanciranju programa kulture je s tem dokončen.
9. člen
Po dokončnosti sklepov župan z izbranimi izvajalci sklene pogodbo o sofinanciranju kulturnih programov za tekoče leto, v kateri se poleg splošnih podatkov o podpisnikih pogodbe določi še:
– vsebina in obseg programa,
– čas realizacije programa,
– pričakovane dosežke,
– obseg sredstev, ki se zagotovijo iz proračuna lokalne skupnosti za posamezen program,
– rok za izplačilo sredstev,
– rok in način predložitve poročil in dokazil o porabi sredstev,
– določila o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
V roku 8 dni od vročitve pisnega poziva za podpis pogodbe, je izvajalec dolžan vrniti podpisano pogodbo občinski upravi. V primeru, da tega ne stori v zahtevanem roku se šteje, kot da je izvajalec odstopil od zahteve po sofinanciranju letnega programa kulture in da umika svojo prijavo na javni razpis.
III. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD IZVAJANJEM POGODB
10. člen
Izvajalci letnega programa kulture v Občini Dolenjske Toplice so dolžni izvajati programe v skladu s podpisano pogodbo, s tem pravilnikom in za namene, za katere so jim bila odobrena sredstva iz občinskega proračuna. Občinska uprava in nadzorni odbor občine lahko pri izvajalcu letnega programa kulture kadarkoli preverita: namenskost porabe dodeljenih proračunskih sredstev in izvajanje letnega programa kulture. V primeru, da se ugotovi nenamenska poraba sredstev ali neizvajanje letnega programa s strani izvajalca, se sofinanciranje s strani Občine Dolenjske Toplice takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.
11. člen
Izvajalec letnega programa kulture, pri katerem se ugotovi kršitev določb iz 10. člena tega pravilnika, se v naslednjem letu ne more prijaviti na javni razpis Občine Dolenjske Toplice za sofinanciranje letnega programa kulture.
Prav tako se v naslednjem letu ne more prijaviti na javni razpis Občine Dolenjske Toplic za sofinanciranje letnega programa kulture tisti izvajalec, pri katerem se ugotovi, da je v svoji prijavi na javni razpis v razpisnih obrazcih navedel neresnične podatke.
Izvajalci programov morajo občinski upravi najkasneje do 28. februarja naslednjega leta predložiti vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi programov.
V primeru, da posamezni program ni bil v celoti realiziran, se izvajalcu kulturnega programa pri javnem razpisu za naslednje leto dodeljena finančna sredstva ustrezno zmanjšajo.
IV. POGOJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE LETNIH PROGRAMOV KULTURE
12. člen
Pri izbiri programov, prireditev in projektov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna se upoštevajo naslednji osnovni kriteriji:
– redno in kvalitetno delo društva,
– delež sredstev iz občinskega proračuna glede na celotne prihodke preteklega leta,
– za izvedene samostojne prireditve se štejejo vse prireditve, organizirane in izpeljane na območju Občine Dolenjske Toplice v trajanju najmanj 45 min,
– število vaj,
– honorar mentorju predstavlja nagrado mentorju, izobraževanje mentorja in strokovno literaturo,
– programski stroški so vezani na izvedbo programa (note, oblačila, rekviziti, tehnična oprema, inštrumenti …),
– materialni stroški predstavljajo stroške elektrike, ogrevanja, administracije …
– vrednoti se samo aktivne člane.
1. Redna dejavnost registriranih kulturnih društev
– za delovanje društva
– do 5 let                      30 točk
– do 10 let                      50 točk
– do 20 let                      80 točk
– nad 20 let                    100 točk.
Upošteva se leto ustanovitve.
– za vsakega člana društva s stalnim    2 točki.
bivališčem v Občini Dolenjske Toplice in s
plačano članarino
2. Vrednotenje programov
Iz proračuna lokalne skupnosti se sofinancira:
– vaje
– do 20 vaj/leto              2 točki/vajo
– do 30 vaj/leto              3 točke/vajo
– nad 30 vaj/leto             5 točk/vajo
– honorar mentorju, režiserju, voditelju, 5 točk/vajo ali
zborovodji                 nastop
– nastop na območni ali regijski reviji,  10 točk
srečanju
– nastop na državnem nivoju        20 točk
– celovečerni nastop, razstava, koncert,  30 točk
gledališka predstava na območju občine (v
trajanju najmanj 45 min)
– sodelovanje na prireditvah v občini (na 10 točk
prireditev)
– gostovanje izven občine          5 točk
– programski stroški za skupino (pevski
zbor, vokalna skupina, folklorna,     40 točk
gledališka, lutkovna skupina, literarna in 25 točk/skupino
likovna skupina):             20 točk/skupino
– 1 skupina
– 2 skupini
– 3 in več skupin
– izdaja glasila, promocijskega gradiva,  30 točk.
biltena in objava spletne strani društva in
drugih oblik samostojnega dela
3. Izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljske kulturne dejavnosti
Društvo je za udeležence izobraževanja, usposabljanja ali izpopolnjevanja upravičeno do sofinanciranja stroškov, ko predloži dokazilo o izvedbi in udeležbi na takem izobraževanju ter kopijo računa o plačilu izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja. Sofinanciranje iz javnih financ lokalne skupnosti je do višine 100% upravičenih stroškov kotizacije izobraževanja.
4. Dejavnost območnega javnega sklada za kulturne dejavnosti
Dejavnost Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Novo mesto, se sofinancira iz proračuna lokalne skupnosti v primeru, če društva, javni zavod iz Občine Dolenjske Toplice sodelujejo na območnih revijah in srečanjih, ki jih organizira sklad. Sofinanciranje je do višine predvidenih sredstev v sprejetem letnem programu za kulturo v Občini Dolenjske Toplice. Medsebojna razmerja se uredijo s pogodbo.
5. Izračun vrednosti točke
Višina točke je odvisna od razpoložljivih sredstev, ki so namenjena za posamezno vsebino letnega programa za kulturo v Občini Dolenjske Toplice. Vrednost točke se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev določenih za posamezno vsebino in skupnim seštevkom točk, ki so jih ob prijavi na javni razpis prejeli izvajalci posamezne vsebine.
Pripadajoča sredstva izvajalca za posamezno vsebino se izračunajo kot produkt števila točk pridobljenih na osnovi teh pogojev in meril in vrednosti točke.
6. Delitev nerazporejenih sredstev iz javnega razpisa
V primeru, da se med izvajalce letnega programa za kulturo v Občini Dolenjske Toplice ob javnem razpisu ne razdelijo vsa sredstva v določeni vsebini iz 2. člena se ta sredstva na predlog komisije razdelijo med izvajalce ostalih vsebin. S tem se zagotovi, da se ves denar iz javnega razpisa nameni za izvajanje programov na področju kulture.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik za vrednotenje programov in projektov na področju kulture v Občini Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 74/02).
14. člen
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 610/2929/2008-0106
Dolenjske Toplice, dne 17. decembra 2008
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti