Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008

Kazalo

5645. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta S 3/a Kojina, stran 16662.

Na podlagi 57. člena v povezavi s sedmim odstavkom 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04, 36/07) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 17. seji dne 23. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta S 3/a Kojina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Uvodne določbe)
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o Zazidalnem načrtu S3/a – Kojina (Uradni list RS, št. 124/04), v nadaljevanju »odlok«.
Spremembe in dopolnitve »odloka« se nanašajo na spremembo meje območja Zazidalnega načrta, iz katerega se izloči južna obodna cesta in načrtovani objekti ob njej. Spremembe zajemajo tudi faznost izvajanja oziroma delitev območja urejanja na posamezna območja, ki so lahko urejajo v eni fazi. Ukine se pešpot. Posledično so spremembe tudi pri parcelaciji.
Besedila posameznih členov so nadomeščena, dopolnjena oziroma spremenjena, dodani so novi členi.
Spremembe in dopolnitve »odloka« je izdelalo podjetje Acer, Novo mesto, d.o.o., pod številko OPPN-L1/2007 v decembru 2008. Sestavljajo jih tekstualni del in grafične priloge.
2. člen
Besedilo 2. člena »odloka« se spremeni, tako da se glasi:
Zazidalni načrt S 3/a Kojina se pripravlja za območje med lokalno cesto Stična–Vir pri Stični na vzhodu, obstoječima cestama na jugu ter severu in gozdno cesto na zahodu. Območje leži južno od Stične. Na območju so nepozidane gozdne in travniške površine.
Območje zazidalnega načrta obsega 3,10 ha. Meja območja zazidalnega načrta poteka na severu po asfaltirani cesti, na vzhodu po lokalni cesti Stična–Vir pri Stični, na jugu po južnem robu parcel, ki se navezujejo na načrtovano osrednjo cesto in na zahodu po gozdni makadamski cesti.
V območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta so zajeta zemljišča oziroma deli zemljišč s parc. št.: 1586 (krajevna pot na severu), 720/1, 1583/1 (lokalna cesta), 715/4, 715/10, 715/11, 715/13, 715/20, 715/21, 715/22, 715/23, 715/24, 715/25, 715/27, 715/28, 715/29, 715/30, 715/31, 715/32, 715/33, 715/34, 715/35, 715/36, 718, 719/3, 719/5, 719/8, 720/1, 720/15, 720/16, 720/17, 720/18, 720/19, 720/20, 720/21, 720/22, 720/23, 720/24, 720/25, 720/26, 720/27, 720/28, 720/29, 720/30, 720/31, 720/32, 720/33, 720/34, 720/35, 720/36, 720/37, 720/38, 720/39, 720/40, 720/43, 720/44, 720/45, 720/46, 720/47, vse k.o. Stična.
3. člen
Naslov poglavja II. se dopolni, tako da se glasi: II. NAMEMBNOST PROSTORA IN VRSTE GRADENJ.
Za prvim odstavkom se dodata nova dva odstavka, ki se glasita:
V območju se dovolijo mirne poslovne dejavnosti, ki ne presegajo ravni hrupa, skladno z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05 in 34/08) in za katere zadostujejo 2 do največ 4 parkirna mesta, razen objekta št. 21, kjer se dovoli do največ 7 parkirnih mest. Mirne poslovne dejavnosti se smejo presegati 25% bruto površine objekta (vseh etaž), razen v območju 4, kjer ne smejo presegati 40% bruto površine objekta (vseh etaž).
Skladno s klasifikacijo iz Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) in skladno z omejitvami iz prvega odstavka tega člena so dovoljene naslednje dejavnosti: (J) informacijske in komunikacijske, (K) finančne in zavarovalniške, (L) poslovanje z nepremičninami, (M) strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti in (N) in druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
V zadnjem stavku se izbriše besedilo: »in preureditev obstoječe ceste na jugu.«
4. člen
Za 3. členom se doda nov, 4. člen, ki se glasi:
Na območju ZN se dovolijo naslednje gradnje:
– gradnja novih manj zahtevnih objektov in enostavnih objektov (v povezavi z 12. členom tega odloka),
– dela v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči,
– dozidave, nadzidave, rekonstrukcije ter vzdrževanje stavb,
– gradnja gospodarske javne infrastrukture ter drugih omrežij in objektov v javni rabi,
– gradnja in postavitev pomožnih objektov, kot so ograje, pomožni infrastrukturni objekti, postavitev začasnih objektov za lastne potrebe, postavitev urbane opreme.
5. člen
V 4. členu se na koncu prvega odstavka izbriše besedilo: »in uredi javna pešpot od severa proti jugu območja.«
6. člen
Izbriše se celoten 7. člen (obstoječi objekti v območju ZN).
7. člen
V 9. členu (B) Urbanistično-arhitekturni pogoji za nove objekte se Tabela 1 spremeni, tako da se glasi:
8. člen
V 9. členu (B) Urbanistično-arhitekturni pogoji za nove objekte se Tabela 2 spremeni, tako da se izbriše stolpec faznost.
9. člen
V 9. členu (B) Urbanistično-arhitekturni pogoji za nove objekte se v besedilu za Tabela 2 točka H spremeni, tako da se glasi:
(H) Dovolijo se odstopanja skladno z dovoljenimi odstopanji v 29. členu.
Doda se točka (I) Dovoli se združevanje objekta garaže in nadstrešnice v enoten objekt – garažo.
10. člen
V 10. členu se celotno besedilo pod naslovom Utrjene površine spremeni tako, da se glasi:
Območje se z dostopi navezuje na obstoječe ceste, ki ga obkrožajo. Za dostope do novih objektov se zagotovi nova notranja cesta, ki polkrožno spremlja oba gozdna griča na severu. Utrjene odprte površine se urejajo delno kot javne površine (ceste, hodniki za pešce) in delno kot zasebni prostori (parkirišča pri objektih).
Pločnik se zagotovi ob novi notranji cesti. V območju ZN se dovolijo le nizke hitrosti, zato se kolesarski promet odvija po robu voznih površin. Ceste, parkirišča in druge manipulativne površine se asfaltirajo, peš površine (pločniki) se tlakujejo ali asfaltirajo, peš in dovozna pot se uredi v makadamu.
11. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni, tako da se glasi:
Skladno s smernicami Zavoda za gozdove Slovenije, OE Ljubljana in Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana se oba gozdiča v osrednjem oziroma vzhodnem delu območja v večji meri ohranjata nepozidana.
Zadnji odstavek se spremeni, tako da se glasi:
Preostale travnate, delno pa tudi gozdne površine nudijo možnost za igro in rekreacijo v naravi. Ta prostor se lahko uredi kot ambient za druženje stanovalcev za otroke in za odrasle.
12. člen
Tretji odstavek 12. člena (pogoji za druge objekte in ureditve) se spremeni, tako da se glasi:
V okviru gradbenih parcel objektov se dovoli izgradnja kapnic za zbiranje deževnice in kompostiranje odpadkov ter postavitev začasnih objektov za potrebe izgradnje objektov.
13. člen
V 13. členu (cestno omrežje in parkirišča) se črtata četrti in peti odstavek, ki se nanašata na ureditev južne obodne ceste.
14. člen
V drugem odstavku 14. člena se izbriše besedilo »in ob južni obodni cesti«.
15. člen
Besedilo prvega odstavka 15. člena (kanalizacija) se spremeni tako, da se glasi:
Obravnavano območje nima urejenega javnega sistema za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda. Izgradnja objektov in ureditev se izvaja po zaključenih območjih objektov, vzporedno z izgradnjo gospodarske javne infrastrukture za posamezno območje, skladno z 10. členom tega odloka. Komunalna odpadna voda se iz jugo vzhodnega območja spelje na predvideno javno kanalizacijo Vir, ki se odvede do kanalizacije Studenec, po vzhodni in v nadaljevanju po južni strani območja, medtem ko se severni del območja odvede proti sistemu Stična oziroma šolskemu centru. Do izgradnje potrebnega kanalizacijskega omrežje na katerega se priključijo kanalizacijski odseki znotraj obravnavanega območja, se kot začasni objekti za dispozicijo sanitarnih odpadnih vod lahko uporabljajo nepretočne greznice (Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, Uradni list RS, št. 98/07 in Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, Uradni list RS, št. 109/07).
Objekti, ki bodo imeli komunalno odpadno vodo speljano v nepretočno greznico se morajo po izgradnji javne kanalizacije, in sicer v roku 6 mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja za kanalizacijo, nanjo obvezno priključiti. Za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode se lahko predvidi tudi mala komunalna čistilna naprava. V primeru odvajanja komunalne odpadne vode v malo čistilno napravo priključitev objekta na predvideno kanalizacijsko omrežje po izgradnji le tega ni obvezno.
16. člen
V 16. členu se besedili Elektro energetsko omrežje in Razvod javne razsvetljave spremenita, tako da se glasita:
Elektro energetsko omrežje:
Ob lokalni cesti št. 138 110 Stična–Vir pri Stični–Griže od transformatorske postaje Stična-naselje, na desni strani ceste proti Viru, poteka obstoječi nizkonapetostni kablovod E-XAY2Y-j 4x70 mm2, kot priključek za dve že zgrajeni stanovanjski hiši v ZN Kojina. Preko območja ZN KOJINA poteka tudi obstoječi 20 kV daljnovod.
Zaradi predvidenih objektov in ureditev v območju ZN se obstoječi 20 kV daljnovod od TP do obstoječega droga daljnovoda, ki se nahaja tik ob območju ZN na severozahodni strani ZN, pokablira v novozgrajeno štiricevno kabelsko kanalizacijo v dolžini ca 200 do TP Stična naselje.
Pri načrtovanju elektro omrežja za potrebe predvidenih prostorskih ureditev je upoštevana nova cestno-prometna ureditev. Obravnavano območje se bo napajalo z elektroenergijo iz obstoječe TP Stična naselje, in sicer z novo predvidenim kablom, položenim v štiri (dvo)cevno kabelsko kanalizacijo, ki bo potekala v predvidenem pločniku ob zahodni strani lokalne ceste in po pločniku interne ulice. Za napajanje predvidenih objektov se v pločnikih ob notranji cesti predvidi kabel položen v dvocevno kabelsko kanalizacijo.
Vsi kabli NN razvoda se po trasah pod zelenicami in pod utrjenimi površinami polagajo v kabelsko kanalizacijo. Kabelska kanalizacija se izdela iz nx PVC Ø 160 cevi (dvo-, štiricevna).
Zaščita kabla: Ob energetskem kablu se položi ozemljilo iz jeklenega in pocinkanega valjanca FeZn 25x4 mm 20 cm nad kablom (kot zaščitno in združeno ozemljilo).
Razvod javne razsvetljave:
Obravnavano območje se bo priključilo na omrežje javne razsvetljave. Napajanje javne razsvetljave je predvideno iz novo predvidene omarice PJR, ki bo priključena na obstoječo trafo postajo.
Vse javne površine se opremijo z javno razsvetljavo. Ceste, ki so namenjene prometu, se opremijo s svetilkami. Na 125W na kovinskih stebrih višine 4,5 m ter na medsebojnem odmiku od 18 do 30 m. Srednji nivo osvetljenosti znaša Esr = 8 lx. Ob notranji cesti se uredi enostranska javna razsvetljava.
Uporabijo se oblikovno poenotene ulične svetilke, skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07 in 109/07). Njihovo oblikovanje naj bo usklajeno s sodobnim oblikovanjem posameznih elementov urbane opreme in v enakih ali usklajenih materialih in barvah.
17. člen
V drugem odstavku 17. člena se briše besedilo »in ob južni obodni«.
18. člen
Na koncu 18. člena (ogrevanje) se doda stavek: Ogrevanje naj se prednostno ureja z uporabo obnovljivih (alternativnih) virov energije.
19. člen
Na koncu 19. člena (odstranjevanje odpadkov) se doda stavek: Prostor za odpadke za območje 1 se uredi na javni površini ob parceli objekta št. 2, tik ob notranji cesti, prostor za odpadke za območje 2 se uredi na javni površini ob parceli objekta št. 14, tik ob notranji cesti, prostor za odpadke za območje 3 se uredi na javni površini ob parceli objekta št. 21, tik ob obstoječi cesti.
V okviru prostorov za odpadke se uredita 2 ekološka otoka.
20. člen
V poglavju VI. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR se doda nov 20. člen (parcelacija), ki se glasi:
Pri novi parcelaciji zemljišč je treba (skladno s tem odlokom in grafičnimi prilogami) upoštevati čim boljšo izrabljenost zemljišč za gradnjo in druge ureditve – nova parcelacija v čim večji meri upošteva enostavno polkrožno shemo pozidave.
Nove gradbene parcele javnega dobra:
– Notranja cesta, ki se na vzhodu odcepi z obstoječe lokalne ceste in se nato naveže na severozahodnem delu območja preko obstoječe javne poti na obstoječo krajevno cesto. V območje javnega dobra se vključi cesto, enostranski pločnik in bankine ter obračališče in prostore za odpadke.
– Prostor za odpadke na severu, ob obstoječi cesti, pri parceli objekta št. 21.
21. člen
Prvi odstavek 25. člena se spremeni, tako da se glasi:
Z novimi ureditvami se v čim večji meri upoštevajo krajinske značilnosti prostora in druge prostorske kvalitete. Oba gozdnata griča v osrednjem oziroma severnem delu območja se v večji meri ohranjata nepozidana.
22. člen
26. člen (faznost izvajanja zazidalnega načrta) se spremeni tako, da se glasi:
Izgradnja objektov in ureditev se izvaja po zaključenih območjih objektov, vzporedno z izgradnjo gospodarske javne infrastrukture za posamezno območje. Pri tem območje 1 vključuje objekte št. 1 do 8 ter 16/1 in 16/2, območje 2 objekte št. 9 do 15 in območje 3 objekte št. 21 do 25.
Ob izvedbi območja 1 se uredi javno obračališče na zahodnem robu parcele št. 8. Ob izvedbi območja 2 se uredi krožna cesta (iztek notranje ceste na zahodu na sedanjo gozdno pot, ta pa na severu na sedanjo ulico). Vsa ta krožna cesta naj se asfaltira.
23. člen
Briše se poglavje IX. Obveznosti investitorja in izvajalcev pri izvajanju zazidalnega načrta.
24. člen
Drugi odstavek 29. člena (tolerance) se spremeni tako, da se glasi:
Odstopanja so dovoljena tudi pri kotah pritličij oziroma kleti, če se ob izdelavi projektne dokumentacije podajo racionalnejše rešitve. Dovolijo se odstopanja do ±1,0 m, v smer napajalnih cest in proti javnim površinam pa (zaradi prilagoditve cestam in drugim mejnim pogojem lokacij) do največ ±0,50 m. Pri naklonih enokapnih strešin se dovolijo odstopanja strešnega naklona od 5 do 15 stopinj.
25. člen
(Prehodne in končne določbe)
Z dnem uveljavitve tega odloka se šteje, da je spremenjen in dopolnjen občinski podrobni prostorski načrt: Odlok o Zazidalnem načrtu S3/a – Kojina (Uradni list RS, št. 124/04).
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja pristojna urbanistična in gradbena inšpekcija.
26. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35001-0012/2003-19
Ivančna Gorica, dne 23. decembra 2008
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti