Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008

Kazalo

5633. Odlok o proračunu Občine Bloke za leto 2009, stran 16649.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/03 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 65/07) je Občinski svet Občine Bloke na 13. redni seji dne 18. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Bloke za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Bloke za leto 2009 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
    Skupina /Podskupina kontov/            €
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI              2.067.917
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)          1.406.209
70   DAVČNI PRIHODKI              1.284.939
700   davek na dohodek in dobiček        1.091.147
703   davki na premoženje             130.479
704   domači davki na blago in storitve       63.313
71   NEDAVČNI PRIHODKI              121.270
710   udeležba na dobičku in dohodki od       21.270
    premoženja
711   takse in pristojbine               500
712   globe in druge denarne kazni           700
713   prihodki od prodaja blaga in storitev     44.100
714   drugi nedavčni prihodki            54.700
72   KAPITALSKI PRIHODKI              37.700
720   prihodki od prodaje osnovnih sredstev     5.700
722   prihodki od prodaja zemljišč in        32.000
    neopredmetenih sredstev
74   TRANSFERNI PRIHODKI             624.008
740   transferni prihodki iz drugih        624.008
    javnofinančnih institucij
II.   SKUPAJ ODHODKI               2.187.105
40   TEKOČI ODHODKI                562.771
400   plače in drugi izdatki zaposlenim      121.460
401   prispevki delodajalcev za socialno      21.444
    varnost
402   izdatki za blago in storitve         394.686
403   plačila domačih obresti             103
409   rezerve                   25.078
41   TEKOČI TRANSFERI               563.313
410   subvencije                  45.000
411   transferi posameznikom in          233.568
    gospodinjstvom
412   transferi neprofitnim organizacijam in    38.041
    ustanovam
413   drugi domači tekoči transferi        246.704
42   INVESTICIJSKI ODHODKI            961.021
420   nakup in gradnja osnovnih sredstev      961.021
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI           100.000
431   Investicijski transferi pravnim in      100.000
    fizičnim osebam, ki niso proračunski
    uporabniki
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali PRIMANJKLJAJ    –119.188
    (I.-II.)
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN         719
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750   prejeta vračila danih posojil
751   prodaja kapitalskih deležev
752   kupnine iz naslova privatizacije         719
44 V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV
440   dana posojila
441   povečanje kapitalskih deležev in
    naložb
442   poraba sredstev kupnin iz naslova
    privatizacije
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN          719
    SPREMEM. KAP. DELEŽ. (IV.-V.)
VII.  SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) SALDKO    –118.469
    PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I.+IV.)-
    (II.+V.)
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
50   ZADOLŽEVANJE
VIII.
500   domače zadolževanje
55 IX. ODPLAČILO DOLGA                 668
550   odplačilo domačega dolga             668
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)          –668
XI.   SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU     –119.137
    (III.+VI.+X)=(I.+IV.+VIII.)-
    (II.+V.+IX.)
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNU 31. 12. 2007    165.220
9009  splošni sklad za drugo            165.220
------------------------------------------------------------
Negativno stanje sredstev na računih leta 2009 bo pokrito iz ostanka sredstev na računu proračuna iz leta 2008.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požari (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01);
– prihodki od turistične takse;
– prihodki iz naslova okoljska dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov;
– prihodki iz naslova okoljska dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda;
– prihodki iz naslova takse za vzdrževanje gozdnih cest;
– prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za določene namene;
– prispevki občanov za izgradnjo komunalne infrastrukture.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se prenesejo v proračun za tekoče leto.
4. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvi pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2009 in njegovi realizaciji.
Župan odloča o razporeditvi sredstev splošne rezervacije.
Župan odloča o dinamiki porabe sredstev za tekočo porabo in likvidnostnem zadolževanju do višine 5% prihodkov zadnjega sprejetega proračuna.
5. člen
Proračunskim uporabnikom se sredstva tekočih transferov dodeljujejo mesečno oziroma v skladu s pogodbo. Če višina sredstev za posameznega proračunskega porabnika ne presega 5.000 € se sredstva lahko dodelijo v enkratnem letnem znesku v skladu z likvidnostjo proračuna.
6. člen
Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti za projekte, sofinancirane iz skladov EU.
7. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 50% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
Proračunski skladi je:
1. račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 0,2% skupno doseženih prihodkov tekočega proračunskega leta. Izločanje v rezerve preneha, ko višina skupno doseženih sredstev proračunske rezerve doseže 1,5% vseh proračunskih sredstev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 46. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvesti občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2009 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do višine 1.500 €.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2009 zadolži v skladu z ZJF.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina Bloke, v letu 2009 ne sme preseči z zakonom določenega zneska.
11. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna, katerih ustanoviteljica občina se lahko v letu 2009 zadolžijo samo s soglasjem ustanovitelja in soustanovitelja.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V obdobje začasnega financiranja Občine Bloke v letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0004/2008
Nova vas, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti