Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008

Kazalo

5667. Pravilnik za sprejem otrok v JVIZ Mozirje OE Vrtec Mozirje, stran 16715.

Na podlagi določb 20., 20.a in 20.b člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 in 25/08) sta Občinski svet Občine Mozirje na 18. redni seji dne 17. 11. 2008 in Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 20. redni seji dne 18. 12. 2008 sprejela
P R A V I L N I K
za sprejem otrok v JVIZ Mozirje OE Vrtec Mozirje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa način in postopek za sprejem otrok novincev v JVIZ Mozirje OE Vrtec Mozirje (v nadaljevanju: vrtec), sestavo in način dela komisije za sprejem otrok v vrtec ter kriterije za sprejem otrok.
II. VPIS IN SPREJEM OTROK
2. člen
Vrtec vpisuje in sprejema v svoje programe otroke od starosti najmanj 11 mesecev pa do njihove vključitve v osnovno šolo.
V vrtec se vpisujejo in sprejemajo:
– otroci staršev, ki imajo stalno bivališče v občinah Mozirje in Rečica ob Savinji;
– otroci, ki imajo skupaj z enim staršem stalno bivališče v občinah Mozirje in Rečica ob Savinji;
– otroci staršev, ki imajo stalno ali začasno bivališče v drugih občinah Republike Slovenije;
– otroci tujcev, katerih ima vsaj eden od staršev začasno bivališče v Republiki Sloveniji in je hkrati zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.
3. člen
Vrtec sprejema v programe oziroma posamezne oddelke otroke na podlagi prijav vse leto in v skladu s predpisanimi normativi in občinskimi predpisi, usklajenimi z Zakonom o vrtcih.
Starši morajo ob sprejemu otroka v vrtec priložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.
Vrtec sprejema tudi otroke s posebnimi potrebami v skladu z veljavnimi predpisi.
4. člen
V vrtec se vpisujejo in sprejemajo otroci na podlagi vloge za sprejem. Vpis se opravi osebno na upravi vrtca ali po elektronski pošti.
5. člen
Vsako leto vrtec javno objavi redni vpis otrok za naslednje šolsko leto. Med šolskim letom vrtec vpisuje in sprejema otroke le v primeru razpoložljivih prostih mest.
Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec in o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec. Vrtec o vpisu in vključitvi otroka obvesti tudi občini ustanoviteljici in občine zavezanke za plačilo.
6. člen
V skladu z odločbo pristojnega organa ima prednost pri sprejemu v vrtec otrok s posebnimi potrebami. Prednost pri sprejemu v vrtec ima tudi otrok, za katerega starši predložijo mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine
III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
7. člen
Če je v vrtec vpisanih več novincev kot je v vrtcu prostih mest, odloča o njihovem sprejemu komisija za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija). Komisija obravnava vse vloge.
8. člen
Komisijo sestavlja 5 članov:
– en predstavnik enot vrtca, ki ga imenuje ravnatelj,
– po en predstavnik staršev enot vrtca v svetu vrtca, ki ga imenuje svet staršev,
– po en predstavnik iz vsake občine ustanoviteljice, ki ga imenuje ustanoviteljica.
Komisija izmed svojih članov imenuje predsednika.
Mandat članov komisije traja 1 leto. Za prenehanje mandata članov komisije se uporabljajo določbe, ki veljajo za prenehanja mandata članov sveta zavoda JVIZ Mozirje.
9. člen
Komisija obravnava vse vloge na seji in odloča o sprejemu otrok v vrtec praviloma enkrat letno. Na seji se vodi zapisnik v skladu s postopkom, ki ga določa Zakon o splošnem upravnem postopku, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka.
Postopek dela komisije vodi predsednik, ki ima opravljen preizkus znanja iz Zakona o splošnem upravnem postopku. Predsednik je odgovoren za sklic seje in za vodenje seje. Za pisanje zapisnika in hrambo dokumentacije se določijo strokovne služb vrtca.
Na seji komisije je lahko prisoten tudi ravnatelj vrtca. V njegovi odsotnosti ga lahko nadomešča s strani ravnatelja pisno pooblaščena oseba. Ravnatelj oziroma od njega pooblaščena oseba nimata pravice odločanja.
10. člen
Komisija odloči o tem, kateri otroci so na podlagi kriterijev sprejeti v vrtec, otroke, ki niso sprejeti v vrtec, pa uvrsti na čakalno listo po prednostnem vrstnem redu.
Komisija najkasneje v osmih dneh po seji izda odločbo o sprejemu ali zavrnitvi sprejema otroka v vrtec.
Komisija sprejema odločitve s sklepom in z večino glasov vseh članov.
Če vrtec otroka zaradi pomanjkanja prostora po končanem postopku odločanja o sprejemu otrok v vrtec zavrne, izda staršem sklep z obrazložitvijo. Zoper sklep lahko starši v 15 dneh po vročitvi vložijo pritožbo na svet vrtca.
Svet vrtca odloča o pritožbi v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku v tridesetih dneh po prejemu pritožbe. Zoper odločitev sveta vrtca je dovoljen spor pred pristojnim upravnim sodiščem.
Vrtec je dolžan staršem na njihovo zahtevo omogočiti vpogled v zapisnik komisije, ki je odločala o sprejemu otrok v vrtec ter v seznam vseh otrok, ki so bili sprejeti v vrtec.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC
11. člen
Komisija mora pri sprejemu otrok upoštevati naslednje kriterije:
+------+------------------------------------------+------------+
|   |        Kriteriji         |  Točke  |
+------+------------------------------------------+------------+
|1.  |Prebivališče družine na območju lokalne  |   10   |
|   |skupnosti ustanoviteljic vrtca      |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|2.  |Otrok, katerega starša sta oba      |   10   |
|   |zaposlena ali zavarovana iz naslova    |      |
|   |kmetijske dejavnosti           |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|3.  |Otrok enoroditeljske družine ali     |   10   |
|   |samohranilke, katerega starš       |      |
|   |je zaposlen ali zavarovan iz naslova   |      |
|   |kmetijske dejavnosti           |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|4.  |Otrok enoroditeljske družine       |   10   |
|   |ali samohranilke, katerega starš ima   |      |
|   |status študenta              |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|5.  |Otrok, katerega starša imata status    |   7   |
|   |študenta                 |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|6.  |Družina, ki že ima vključenega otroka   |   5   |
|   |v vrtcu Mozirje, Rečica          |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|7.  |Otrok, ki je bil v preteklem letu na   |   5   |
|   |listi zavrnjenih na osnovi prioritetnega |      |
|   |vrstnega reda               |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|8.  |Število predšolskih otrok v družini    | 2/otroka  |
+------+------------------------------------------+------------+
V primeru, da ima več otrok enako število točk, ima prednost tisti, ki je v okviru kriterijev pod zaporedno številko 6 dosegel višje število točk, po dodatnem kriteriju pa tisti, kateri dosega višje število točk iz kriterija pod zaporedno številko 8.
V. TRAJANJE VKLJUČITVE IN IZPIS OTROK
12. člen
Otroci se vključijo v vrtec z dnem, ki ga določijo starši v dogovoru z vrtcem.
Če starši ne podpišejo Dogovora o sodelovanju med starši in vrtcem (ali pogodbe z vrtcem) oziroma otroka ne vključijo v vrtec s predvidenim datumom, jih vrtec v roku 15 dni telefonsko pozove (ali pisno obvesti), da imajo na voljo prosto mesto ter, da naj pripeljejo otroka v vrtec. O tem se naredi uradni pisni zaznamek.
Če starši otroka v vrtec prenehajo voditi med letom in o daljši odsotnosti ne obvestijo vrtca, jih vrtec po 30-dnevni strnjeni odsotnosti telefonsko pozove (ali pisno obvesti), da naj pripeljejo otroka v vrtec. O tem se naredi uradni pisni zaznamek.
Če starši po prejemu telefonskega klica (ali pisnega obvestila) v 8 dneh ne pripeljejo otroka v vrtec oziroma vrtec ne obvestijo o razlogih, zaradi katerih otrok vrtca ne obiskuje, se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. O tem se naredi uradni pisni zaznamek.
13. člen
Starši lahko otroka izpišejo iz vrtca kadarkoli želijo, vendar pa morajo na upravi vrtca predložiti pisno izpisnico.
Izpis se upošteva s prvim dnem naslednjega meseca.
VI. KONČNA DOLOČILA
14. člen
Pravilnik za sprejem otrok v JVIZ Mozirje OE Vrtec Mozirje, se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko ga sprejmeta občinska sveta obeh občin ustanoviteljic.
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0007/2008
Mozirje, dne 17. novembra 2008
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.
Št. 007-0005/2008-24
Rečica ob Savinji, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti