Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008

Kazalo

5670. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Podlehnik za leto 2008, stran 16720.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95 – Odločba US, 63/95 OR, 73/95 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 70/00, 51/02 in 108/03), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 88. ter členom Statuta Občine Podlehnik je Občinski svet Občine Podlehnik na 12. redni seji dne 18. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Podlehnik za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Podlehnik za leto 2008 (v nadaljnjem besedilu – odlok), se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»Proračun Občine Podlehnik za leto 2008 se določa v naslednjih zneskih:
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |                   |     V EUR|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|A   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)  |  1.672.678,82|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI            |  1.299.189,00|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|700  |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK      |  1.180.539,00|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|703  |DAVKI NA PREMOŽENJE          |   60.710,00|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|704  |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE   |   57.940,00|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI           |   118.151,00|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|710  |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD   |   27.700,00|
|    |PREMOŽENJA              |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|711  |TAKSE IN PRISTOJBINE         |    1.000,00|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|712  |DENARNE KAZNI             |    1.200,00|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|713  |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV |     150,00|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|714  |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI        |   88.101,00|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI          |   15.000,00|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI          |   240.338,82|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|740  |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH     |   240.338,82|
|    |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ       |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|741  |PREJETA SREDSTVA IZ EU        |   172.931,18|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  |      0,00|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|780  |Prejeta sredstva iz EU        |      0,00|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |  1.712.946,72|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI            |   587.043,02|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|400  |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM   |   102.275,02|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|401  |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO  |   16.428,00|
|    |VARNOST                |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|402  |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE     |   438.740,00|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|403  |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI        |   24.600,00|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|409  |REZERVE                |    5.000,00|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI           |   614.916,17|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|410  |SUBVENCIJE              |   16.800,00|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|411  |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN       |   223.355,00|
|    |GOSPODINJSTVOM            |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|412  |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN|   73.763,51|
|    |USTANOVAM               |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|413  |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI     |   300.997,66|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI         |   508.987,53|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|420  |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  |   611.396,62|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |    2.000,00|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|430  |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |      0,00|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|431  |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN  |    2.000,00|
|    |FIZIČNIM OSEBAM            |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)    |   –40.267,90|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)      |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |      0,00|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
|    |(750+751+752)             |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|750  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |      0,00|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|751  |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |      0,00|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|752  |KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE   |      0,00|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH|      0,00|
|    |DELEŽEV (440+441+442)         |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|440  |DANA POSOJILA             |      0,00|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|441  |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV     |      0,00|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|442  |PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA   |      0,00|
|    |PRIVATIZACIJE             |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |      0,00|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – |        |
|    |V.)                  |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|C   |RAČUN FINANCIRANJA          |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)          |   89.788,16|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE             |   89.788,16|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|500  |DOMAČE ZADOLŽEVANJE          |   89.788,16|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)         |   89.788,16|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|550  |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA       |   89.788,16|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH |   –40.267,90|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)      |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    |      0,00|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)    |   40.267,90|
+-------+--------------------------------------+---------------+
                                «
2. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov s podrobno razporeditvijo odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja so sestavni del odloka
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 32-5/2008-4
Podlehnik, dne 19. decembra 2008
Župan
Občine Podlehnik
Marko Maučič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti