Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008

Kazalo

5663. Sklep o sprejemu Občinskega programa varnosti v Mestni občini Koper, stran 16712.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M S K L E P
o sprejemu Občinskega programa varnosti v Mestni občini Koper
Št. 102-2/2008
Koper, dne 19. decembra 2008
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001, 29/2003 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 18. decembra 2008 sprejel
S K L E P
o sprejemu Občinskega programa varnosti v Mestni občini Koper
1.
Občinski svet Mestne občine Koper sprejme Občinski program varnosti v Mestni občini Koper.
2.
Občinski program varnosti (v nadaljevanju OPV) je temeljni strateško-varnostni dokument, s katerim so opredeljena izhodišča in usmeritve za zagotavljanje javne varnosti ter varnega in kvalitetnega življenja prebivalcev in obiskovalcev občine. Namen OPV je določiti enotne kriterije za zagotavljanje javne varnosti v občini in opredeliti ukrepe ter ravnanja pristojnih, ki zagotavljajo javno varnost in javni red na območju občine.
3.
V OPV so opredeljena izhodišča za zagotavljanje varnosti v lokalni skupnosti, zaželeni cilji, ukrepi in nosilci za doseganje ciljev, izhodišča za izdelavo ocene varnostnih razmer v lokalni skupnosti, izhodišča za organizacijo in delovanje redarske službe, izvajanje nadzora nad izvajanjem občinskega programa varnosti ter ocena finančnih posledic.
4.
Ta sklep velja takoj in se ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 102-2/2008
Koper, dne 18. decembra 2008
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O L A D E L I B E R A
sull’approvazione del Programma comunale di sicurezza nel Comune città di Capodistria
N. 102-2/2008
Capodistria, lì 19 dicembre 2008
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
In virtù dell’articolo 6, primo comma, della Legge sulla vigilanza comunale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 139/06), per effetto dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/2000, 30/2001, 29/2003 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta tenutasi il giorno 18 dicembre 2008, ha approvato la seguente
D E L I B E R A
sull’approvazione del Programma comunale di sicurezza nel Comune città di Capodistria
1.
Il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria accoglie il Programma comunale di sicurezza nel Comune città di Capodistria.
2.
Il programma comunale di sicurezza (in seguito: PCS) rappresenta un atto fondamentale strategico e di sicurezza nel quale sono definite le permesse e le direttrici intese a garantire la sicurezza pubblica e la qualità della vita dei cittadini e dei visitatori del comune. Lo scopo del PCS è quello di individuare i criteri unitari per assicurare la sicurezza pubblica nel comune definendo altresì le misure ed i provvedimenti degli organismi competenti per la sicurezza e l’ordine pubblico nel territorio comunale.
3.
Il PCS crea le premesse per la gestione della sicurezza nell’ente locale, definisce le misure e individua i soggetti incaricati del conseguimenti di tali obiettivi, pone le basi che consentono di effettuare la valutazione dello stato di sicurezza nell’ente locale, ma anche l’organizzazione ed il funzionamento del servizio di vigilanza, il controllo sull’attuazione del programma comunale di sicurezza e la stima dei rispettivi oneri finanziari.
4.
La presente delibera ha effetto immediato e viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 102-2/2008
Capodistria, lì 18 dicembre 2008
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti