Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008

Kazalo

5703. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2009, stran 16759.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na 19. redni seji dne 22. decembra 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žalec za leto 2009 (Uradni list RS, št. 34/08) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV            v EUR
------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov           Proračun leta
                            2009
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     27.942.000
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)          13.575.904
70   DAVČNI PRIHODKI              11.804.452
    700 Davki na dohodek in dobiček      9.908.372
    703 Davki na premoženje          1.288.680
    704 Domači davki na blago in         607.400
    storitve
71   NEDAVČNI PRIHODKI             1.771.452
    710 Udeležba na dobičku in dohodki     1.085.595
    od premoženja
    711 Takse in pristojbine           20.800
    712 Globe in druge denarne kazni        4.550
    713 Prihodki od prodaje blaga in       23.085
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki         637.422
72   KAPITALSKI PRIHODKI              76.000
    720 Prihodki od prodaje osnovnih       76.000
    sredstev
73   PREJETE DONACIJE               16.000
    730 Prejete donacije iz domačih        16.000
    virov
74   TRANSFERNI PRIHODKI            14.274.096
    740 Transferni prihodki iz drugih     11.002.279
    javnofinančnih institucij
    741 Prejeta sredstva iz državnega     3.271.817
    proračuna iz sredstev proračuna
    Evropske unije
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       31.089.830
40   TEKOČI ODHODKI               4.747.520
    400 Plače in drugi izdatki          881.164
    zaposlenim
    401 Prispevki delodajalcev za        143.750
    socialno varnost
    402 Izdatki za blago in storitve      2.235.535
    403 Plačila domačih obresti         141.500
    409 Rezerve                1.345.571
41   TEKOČI TRANSFERI              7.262.294
    410 Subvencije                256.540
    411 Transferi posameznikom in       3.394.700
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim          940.632
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi     2.670.422
42   INVESTICIJSKI ODHODKI           17.696.218
    420 Nakup in gradnja osnovnih       17.696.218
    sredstev
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI          1.383.798
    431 Investicijski transferi pravnim     900.698
    in fizičnim osebam, ki niso
    proračunski uporabniki
    432 Investicijski transferi         483.100
    proračunskim uporabnikom
III.  PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)     –3.147.830
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov           Proračun leta
                            2009
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN       23.000
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL         23.000
    750 Prejeta vračila danih posojil         0
    751 Prodaja kapitalskih deležev          0
    752 Kupnine iz naslova privatizacije     23.000
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE             0
    KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE             0
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    440 Dana posojila                 0
    441 Povečanje kapitalskih deležev in        0
    naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz           0
    naslova privatizacije
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN        23.000
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-
    V.)
C) RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov           Proračun leta
                            2009
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)             3.400.000
50   ZADOLŽEVANJE                3.400.000
    500 Domače zadolževanje          3.400.000
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550)            283.170
55   ODPLAČILA DOLGA               283.170
    550 Odplačila domačega dolga         283.170
IX.   SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU      –8.000
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       3.116.830
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)       3.147.830
------------------------------------------------------------
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN       8.000
    31. 12. 2008
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Žalec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«.
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
Za izvrševanje proračuna organov občine in občinske uprave (neposrednih uporabnikov, opredeljenih po institucionalni klasifikaciji: 1000 Občinski svet, 2000 Župan, 3000 Nadzorni odbor, 4001 Občinska uprava – oddelek za premoženje in splošne zadeve, 4002 Občinska uprava – oddelek za finance, 4003 Občinska uprava – oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti in 4004 Občinska uprava – oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora) je kot odredbodajalec odgovoren župan občine.
Za izvrševanje finančnega načrta ožjega dela občine (krajevne skupnosti oziroma mestne skupnosti) je kot odredbodajalec odgovoren svet ožjega dela občine.
Za sklepanje pravnih poslov investicijskega značaja nad zneskom 2.000 EUR potrebujejo krajevne skupnosti in mestna skupnost soglasje župana občine.«.
3. člen
V 4. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Sredstva okoljske dajatve se lahko porabijo le za:
1. gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi operativnimi programi, sprejetimi s predpisi varstva okolja na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja odpadkov, in
2. zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
Namenski prihodki proračuna so tudi »izvirni« prihodki ožjih delov občine, ki so vplačani na njihove podračune in so namenjeni posameznemu ožjemu delu občine za namene, opredeljene v njegovem finančnem načrtu.«.
Dosedanji drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek postane četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.
4. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna – finančnih načrtih organov občine in občinske uprave med podprogrami v okviru glavnih programov odloča na predlog neposrednega uporabnika župan do višine 40% sredstev, namenjenih glavnemu programu.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna – finančnih načrtih ožjih delov občine med podprogrami v okviru glavnih programov odloča posamezni svet krajevne skupnosti oziroma mestne skupnosti do višine 40% sredstev, namenjenih glavnemu programu.
Prerazporeditev pravic porabe iz drugega in tretjega odstavka tega člena se opravi s pisnim sklepom, iz katerega je razvidno, na katerem programu, podprogramu, proračunski postavki in podkontu se pravica porabe povečuje in na kateri se zmanjšuje, tako da ostane proračun uravnotežen.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu avgustu in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2009 in njegovi realizaciji.«.
5. člen
V 8. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 195.000 evrov. Z upoštevanjem sredstev rezerve Republike Slovenije v višini 381.640 evrov znaša proračunska rezerva skupaj 576.640 evrov. O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.«.
6. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži do višine 3.400.000 EUR.«.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-0003/2008
Žalec, dne 22. decembra 2008
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti