Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008

Kazalo

5635. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bovec, stran 16652.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in spremembe), 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08) in 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradno glasilo, št. 6/99) je Občinski svet Občine Bovec na 19. redni seji dne 18. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bovec
1. člen
V 11. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bovec (Uradno glasilo št. 13/98, z dne 23. avgust 1997 in št. 3/02, z dne 5. april 2002) se na koncu prvega odstavka črta pika in doda besedilo:
»in vzgojno-varstveno dejavnost v skladu z določili Zakona o vrtcih«.
2. člen
Spremeni se 13. člen, tako da se glasi:
»Zavod upravlja Svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.«.
Predstavnike delavcev v svet zavoda volijo delavci na tajnih in neposrednih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok in tako, da se izvoli po enega predstavnika izmed:
– delavcev Osnovne šole Bovec (matične šole),
– delavcev podružničnih šol,
– delavcev enote vrtca.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Bovec izmed občanov posameznih naselij šolskega okoliša.
Predstavnike staršev voljo starši na svetu staršev šole in svetu staršev vrtca tako, da se izvoli:
– dva predstavnika sveta staršev šole in
– enega predstavnika sveta staršev vrtca.
Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.
Mandat predstavnikov staršev v svetu je povezan s statusom otroka oziroma učenca v zavodu.
Svet odloča z večino glasov vseh svojih članov.
Svet se lahko konstituira, ko so imenovani oziroma izvoljeni vsi predstavniki v svet zavoda. Člani sveta izmed sebe na konstitutivni seji izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
3. člen
V 14. členu se za tretjo alinejo doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– sprejema letno poročilo o samoevalvaciji šole in vrtca,«.
Dosedanji četrta in peta alineja postaneta peta in šesta alineja.
Črta se dosedanja šesta alineja.
Črta se osma alineja.
Dosedanja deveta alineja postane osma alineja.
Spremeni se dosedanja deseta alineja, ki postane deveta alineja, tako da se glasi:
»– določa finančni načrt in sprejema letno poročilo,«.
Dosedanje deseta do devetnajsta alineja postanejo deveta do osemnajsta alineja.
4. člen
V sedmem odstavku 19. člena se na koncu črta besedilo »Zakona o volitvah predstavnikov delavcev v Svet zavoda« in se nadomesti z besedilom »določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev v upravljanju podjetij, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev v upravljanju zavodov.«.
5. člen
V tretjem odstavku 20. člena se za osemnajsto alinejo dodata novi devetnajsta in dvajseta alineja, ki se glasita:
»– spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,
– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samo-evalvaciji šole in vrtca,«.
Dosedanja osemnajsta alineja postane enaindvajseta alineja.
6. člen
Spremenijo se drugi, tretji, četrti in peti odstavek 21. člena, tako da se glasijo:
»Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda. Pred imenovanjem in razrešitvijo si mora svet zavoda pridobiti mnenje ministra. Mandat ravnatelja traja pet let.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogodbe, pridobiti mnenje vzgojiteljskega in učiteljskega zbora, ustanovitelja in sveta staršev.
Ustanovitelj in svet staršev morajo mnenje obrazložiti. Vzgojiteljski in učiteljski zbor o mnenju glasujejo tajno. Če ustanovitelj, učiteljski in vzgojiteljski zbor in svet staršev ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet zavoda o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet zavoda izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
V 21. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Svet zavoda mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Svet zavoda s predlogom za razrešitev seznani ustanovitelja, učiteljski in vzgojiteljski zbor in svet staršev. Svet zavoda obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru, razen v primeru, če se ravnatelja razreši na njegov predlog, ko o razrešitvi ravnatelja obvesti ministrstvo, pristojno za šolstvo. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.«.
7. člen
V 22. členu se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet zavoda takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja.
Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista oseba v zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.«.
8. člen
V 25. členu se za besedama »vzgojiteljski zbor« in vejico, doda besedilo »programski učiteljski zbor,«.
9. člen
V 26. členu se za šesto alinejo doda nova sedma alineja, ki se glasi:
»– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja,«.
Dosedanja sedma alineja postane osma alineja.
10. člen
Za 26. členom se doda nov 26.a člen, ki se glasi:
»Programski učiteljski zbor sestavljajo vsi učitelji, ki poučujejo v izobraževalnem programu in drugi strokovni delavci, ki sodelujejo pri izvajanju tega izobraževalnega programa. Programski učiteljski zbor vodi strokovni delavec, ki ga določi ravnatelj.
Programski učiteljski zbor opravlja naloge v zvezi z načrtom in izvedbo ocenjevanja znanja ter druge naloge, ki jih na podlagi podzakonskih aktov o ocenjevanju znanja določi zavod.«.
11. člen
V 30. členu se v prvem odstavku dodata drugi in tretji stavek, ki se glasita:
»V zavodu se oblikujeta dva sveta staršev, in sicer svet staršev šole in svet staršev vrtca. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja zavod.«.
Spremeni se peti odstavek 30. člena, tako da se glasi:
»Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja zavoda, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in druge organe zavoda,
– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja z zavodom, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
– samostojno ali v sodelovanju z delavci zavoda lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine za posamezna področja vzgojno izobraževalnega dela in projekte,
– oblikuje in daje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Svet staršev se lahko poveže v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev ali nacionalno zvezo aktivov, če je ustanovljena.«.
12. člen
V 31. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Svetovalna služba sodeluje pri pripravi in izvedbi individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
13. člen
V 32. členu se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»V knjižnici se lahko oblikuje učbeniški sklad, ki ga zavod mora imeti.
Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo plačati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi minister, pristojen za šolstvo in šport.«.
14. člen
V 33. členu se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»V zavodu ne more skleniti delovnega razmerja oziroma opravljati dela oseba, ki:
– je bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.«.
15. člen
V prvem stavku drugega odstavka 34. člena se črta beseda »prijavijo« in se nadomesti z besedo »objavijo«.
Spremeni se tretji odstavek, tako da se glasi:
»Zavod si mora pred objavo prostega delovnega mesta v vrtcu pridobiti soglasje ustanovitelja, pred objavo prostega delovnega mesta v šoli pa soglasje ministra. Zavod mora o vsakem prostem delovnem mestu strokovnega delavca v vrtcu pred objavo prostega delovnega mesta obvestiti ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.«.
Črta se četrti odstavek.
16. člen
V drugem odstavku 37. člena se črta beseda »lahko« in besedilo »posameznega razreda, oddelka ali starostne skupine vrtca«.
17. člen
Spremeni se 39. člen, tako da se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti zavoda izvaja inšpektor, pristojen za šolstvo, razen določb, ki se nanašajo na zaposlitev strokovnih delavcev, ki ga izvaja inšpektor, pristojen za delo.
Nadzor nad financiranjem in namensko porabo sredstev nadzira tudi ustanovitelj.«.
18. člen
Člani sveta zavoda se izvolijo oziroma imenujejo v skladu s tem odlokom po izteku mandatne dobe dosedanjim članom sveta zavoda.
19. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-07/2008
Bovec, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Bovec
Danijel Krivec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti