Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008

Kazalo

5656. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper, stran 16675.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M O B V E Z N O R A Z L A G O
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper (Uradne objave, št. 19/1988, 7/2001, 24/2001 in Uradni list RS, št. 49/05, 95/06)
Št. 3505-27/2007
Koper, dne 19. decembra 2008
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08) in 135. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00, 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 18. decembra 2008 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper (Uradne objave, št. 19/1988, 7/2001, 24/2001 in Uradni list RS, št. 49/05, 95/06)
v naslednjem besedilu:
»V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper se tretja alinea prvega odstavka 18. člena, ki se glasi: »Tlorisni in višinski gabariti stavbe je odvisen od namembnosti oziroma dejavnosti stavbe ter tehnološkega procesa, maksimalni višinski gabariti izven zavarovanih in opredeljenih (oznaka V) območij vaških jeder je 2K+P+1, kjer je klet vkopana v celoti ali s treh strani – pri dveh kleteh je ena vkopana v celoti; višina fasade – od kote pritličja do kote venca oziroma kote ravne strehe – je največ 8 m, kjer je kota pritličja največ 1,20m nad terenom. Število popolnoma vkopanih etaž (kleti) ni omejeno,« razlaga tako: tlorisni in višinski gabariti stavbe je odvisen od namembnosti oziroma dejavnosti stavbe ter tehnološkega procesa, maksimalni višinski gabariti izven zavarovanih in opredeljenih (oznaka V) območij vaških jeder je 2K+P+1, kjer je klet vkopana v celoti ali s treh strani – pri dveh kleteh je ena vkopana v celoti; višina fasade – od kote pritličja do kote venca oziroma kote ravne strehe – je največ 8 m, kjer je kota pritličja največ 1,20 m nad terenom. Število popolnoma vkopanih etaž (kleti) ni omejeno, na območjih (KP-7, KP-8 in KC-58) je možna toleranca višinski gabaritov v maks. 10% višine objekta in etažnosti 2K+P+2.«
Št. 3505-27/2007
Koper, dne 18. decembra 2008
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta uff. n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O L ’ I N T E R P R E T A Z I O N E A U T E N T I C A
del Decreto sulle norme tecniche di attuazione nel Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 19/1988, 7/2001, 24/2001 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 49/05, 95/06)
N. 3505-27/2007
Capodistria, 19 dicembre 2008
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08), in ottemperanza dell’articolo 135 del Regolamento del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 16/95, 42/00, 30/01, 40/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 18. 12. 2008, ha accolto
L ’ I N T E R P R E T A Z I O N E A U T E N T I C A
del Decreto sulle norme tecniche di attuazione nel Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 19/1988, 7/2001, 24/2001 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 49/05, 95/06)
nel seguente testo:
»Nel Decreto sulle norme tecniche di attuazione nel Comune città di Capodistria, l’articolo 18, primo comma, terzo alinea, che recita: »Le dimensioni planivolumetriche sono in funzione della destinazione d’uso del fabbricato e del processo tecnologico; i limiti di altezza dei fabbricati ricadenti fuori delle zone soggette a vincoli di tutela (designazione V) dei nuclei rurali corrispondono a due piani interrati + due piani fuori terra, con lo scantinato interrato su tre lati o completamente; in caso di due piani interrati, uno deve essere completamente interrato; l’altezza della facciata, misurata partendo dal piano stradale fino all’estradosso della gronda ovvero del tetto piano, è limitata a 8 m laddove la quota del piano terreno è inferiore a 1,20 m. Il numero di piani completamente interrati (scantinati) è illimitato.«, va inteso nel senso che le dimensioni planimetriche e di altezza del fabbricato dipendono dalla rispettiva destinazione d’uso ovvero dell’attività che vi si svolge, come pure dal processo tecnologico; i limiti di altezza dei fabbricati ricadenti fuori delle zone soggette a vincoli di tutela (designazione V) dei nuclei rurali corrispondono a due piani interrati + due piani fuori terra, con lo scantinato interrato su tre lati o completamente. In caso di due piani interrati, uno deve essere completamente interrato. L’altezza della facciata, misurata dal piano stradale fino all’estradosso della gronda o del tetto piano, non deve superare 8 m laddove la quota del piano terreno è inferiore a 1,20 m. il numero di piani completamente interrati (scantinati) è illimitato. Nelle zone contrassegnate KP-7, KP-8 e KC-58 è ammessa una deroga alle dimensioni altimetriche fino, al massimo, 10% di altezza del fabbricato, oltre al numero di piani pari a due piani interrati + tre piani fuori terra. «
N. 3505-27/2007
Capodistria, 18 dicembre 2008
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti