Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008

Kazalo

5665. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Krško, stran 16713.

Na podlagi 10. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) in v skladu z Zakonom o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – ZP-1-UPB4, 17/08 (21/08 – popr.) in 76/08 – ZIKS-1C) je Občinski svet Občine Krško na 27. seji dne 18. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Krško
1. člen
Spremeni in dopolni se Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Krško (Uradni list RS, št. 131/03 in 34/04 – popr.) tako, da se celotnem odloku pojem »gradbena parcela« smiselno nadomesti s pojmom »parcela, namenjena gradnji« oziroma »parcela, na kateri stoji objekt«.
2. člen
A) Spremeni se prva točka »Zazidano stavbno zemljišče« 2. člena odloka tako, da se:
– izbriše sedma alinea podpoglavja »Ostala zazidana stavbna zemljišča«,
– izbrišeta točki »d« in »e« podpoglavja »Ostala zazidana stavbna zemljišča«,
– izbriše predzadnji odstavek prve točke.
B) Spremenita se alinei »a« in »b« druge točke »Nezazidana stavbna zemljišča« 2. člena odloka tako, da po spremembi glasita:
»a) kolikor stoji na površini zazidljivih parcel stavba, kateri je bila z odločbo o določitvi funkcionalnega zemljišča, z dokončno odločbo o izdaji gradbenega dovoljenja ali z odločbo o določitvi gradbene parcele določena gradbena parcela ali funkcionalno zemljišče, se ta del površine zemljiške parcele šteje za zazidano stavbno zemljišče preostali del površine pa tvori površino nezazidanega stavbnega zemljišča od katerega se odmerja nadomestilo.
b) kolikor stoji na površini parcel stavba, kateri ni bila z odločbo o določitvi funkcionalnega zemljišča, z odločbo o izdaji gradbenega dovoljenja ali z odločbo o določitvi gradbene parcele določena gradbena parcela ali funkcionalno zemljišče, se za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površne takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče v skladu z določili tega odloka.«.
C) Spremeni se predzadnji in zadnji odstavek druge točke »Nezazidana stavbna zemljišča« 2. člena odloka tako, da po spremembi glasi:
»Za določitev območja pobiranja nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča se štejejo območja veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov po Zakonu o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (zazidalni načrti in lokacijski načrti) in vsa območja kasneje sprejetih lokacijskih načrtov v skladu z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) oziroma območja sprejetih občinskih podrobnih prostorskih načrtov po Zakonu o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07).«.
3. člen
Spremeni se 4. člen odloka tako, da po spremembi glasi:
»Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje v mestu Krško, naseljih mestnega značaja Senovo in Brestanica ter naseljih: Leskovec pri Krškem, Raka, Podbočje, Koprivnica, Veliki Podlog, Drnovo, Zdole, Veliki Trn, Dolenja vas, Senuše, Gora, Rožno.
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje tudi na drugih območjih, ki so v občinskem prostorskem načrtu z namensko rabo določena za stanovanjsko in drugo kompleksno graditev, v kolikor imajo zemljiške parcele dostop do javnega cestnega omrežja in je na njih možno izvesti priključke na javno vodovodno omrežje, javno elektroenergetsko omrežje in javno kanalizacijo, kolikor ni dovoljena gradnja greznic oziroma malih čistilnih naprav.«.
4. člen
Spremeni se 6. člen odloka tako, da se v prvi alinei prvega odstavka črta besedilo »in Kostanjevica na Krki«.
5. člen
Spremeni se 7. člen odloka tako, da po spremembi glasi:
»Glede na ugodnosti, ki jih imajo uporabniki stavbnega zemljišča za pridobitno dejavnost na območjih navedenih v 4. členu tega odloka, se območja delijo v naslednje kategorije:
I. kategorija
– izjemno pridobitno območje za proizvodnjo električne energije na osnovi nuklearne energije, termoelektrarn in hidroelektrarn.
II. kategorija
– posebno pridobitno območje za distribucijo električne energije, telekomunikacijske storitve, finančnega posredništva, zavarovalništva.
III. kategorija
– posebno pridobitno območje za proizvodnjo papirja in farmacevtske industrije.
IV. kategorija
– industrijsko poslovno območje kamor se uvršča predel ob Cesti krških žrtev od mostu do konca Ceste krških žrtev ter nadalje ob magistralni cesti Celje–Drnovo do križišča v Žadovinek, vse do reke Save na desnem bregu, vključno tudi Ulico Mladinskih delovnih brigad v Leskovcu pri Krškem; na levem bregu Save se v to območje vključuje predel od Save, Savske poti, dela Ceste 4. julija, do vključno območja ob Zdolski cesti, Kurirski poti do Ilirske ulice, vključujoč celotno industrijsko cono Vrbina, poslovno cono Drnovo-Velika vas in poslovno cono Drnovo-vzhod. V to kategorijo spadajo tudi območja ob regionalnih cestah skozi Brestanico in Senovo, razen območij oziroma dejavnosti, ki so določene v I., II. in III. kategoriji.
V. kategorija
– območja, ki niso zajeta v IV. kategoriji so pa v mestu Krško, naseljih mestnega značaja Brestanica in Senovo ter naselju Leskovec pri Krškem.
VI. kategorija
– vsa ostala naselja, v katerih se izvaja poslovno-proizvodna dejavnost.«.
6. člen
Spremeni se 8. člen odloka tako, da se v točki »d« črta besedilo »in trajnejšega onesnaževanja zraka«.
7. člen
Spremeni se 10. člen odloka tako, da se:
– izbriše zadnji odstavek točke »c«,
– izbriše druga alinea točke »d«.
8. člen
Spremeni se 11. člen odloka tako, da se črta besedilo »in od tega upošteva 30%«.
9. člen
Spremeni se 12. člen odloka tako, da se za četrto alineo prvega odstavka doda nova alinea, ki glasi:
»– za stavbno zemljišče na stanovanjskem območju in sicer:
– za pozidano stavbno zemljišče kadar so stanovanjski objekti v celoti ali deloma na notranji strani krožnice kroga s centrom v središču reaktorja jedrske elektrarne in polmerom 1500 m.
– za nepozidano stavbno zemljišče za stanovanjski namen, kadar zemljišče v celoti ali deloma leži na notranji strani krožnice kroga s centrom v središču reaktorja jedrske elektrarne in polmerom 1500 m.«.
10. člen
Spremeni se 16. člen odloka tako, da po spremembi glasi:
»Z globo 1.200 eurov se kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki:
– ne prijavi nastanka obveznosti plačila nadomestila po tem odloku ali vseh sprememb, ki vplivajo na odmero nadomestila in sicer v 30 dneh po nastanku obveznosti oziroma nastali spremembi,
– na poziv pristojnega organa občinske uprave v roku 15 dni od sprejema poziva ne posreduje verodostojnih podatkov, ki omogočajo odmero nadomestila.
Z globo 250 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje prve in druge alinee prvega odstavka tega člena.
Z globo 700 eurov se kaznuje posameznik pri opravljanju samostojne dejavnosti, ki stori dejanje iz prve ali druge alinee prvega odstavka tega člena.
Z globo 100 eurov se kaznuje posameznik, ki stori dejanje iz prve ali druge alinee prvega odstavka tega člena.«.
11. člen
Spremeni se 17. člen odloka tako, da po spremembi glasi:
»Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pooblaščena oseba.«.
12. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2009.
Št. 420-08-30/2003
Krško, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti