Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008

Kazalo

5658. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu v območju KC-54 »TPC ob Badaševici v Kopru«, stran 16684.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu v območju KC-54 »TPC ob Badaševici v Kopru«
Št. 3505-24/2007
Koper, dne 19. decembra 2008
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odl. US in 76/08) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/0, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 18. decembra 2008 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu v območju KC-54 »TPC ob Badaševici v Kopru«
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt v območju KC-54 »TPC ob Badaševici v Kopru« (v nadaljnjem besedilu: OPPN), ki vsebuje:
– opis prostorske ureditve,
– funkcija območja s pogoji za izrabo in kvaliteto graditve ali za druge posege v prostor,
– pogoji za urbanistično arhitektonsko oblikovanje območja, objektov in drugih posegov,
– načrt parcelacije,
– zasnove projektnih rešitev energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture ter obveznosti priključevanja nanjo,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin,
– rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– začasna raba zemljišč,
– etapnost izvajanja in odstopanja,
– drugi pogoji in zahteve za izvajanje občinskega podrobnega prostorskega načrta,
– pogoji za gradnjo enostavnih objektov,
– prehodne in končne določbe.
2. člen
(prostorske ureditve, ki se urejajo z OPPN)
Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom »TPC ob Badaševici v Kopru« se predvidi gradnja objektov za centralne dejavnosti s poudarkom na trgovski, gostinski, storitveni in poslovni dejavnosti in druge poslovne dejavnosti ter parkiranje v garažah in na zunanjih površinah, v višjih etažah predvidenih objektov pa je predvideno tudi bivanje (stanovanja, apartmajske enote, nastanitveni obrati). S podrobnim načrtom se urejajo tudi javne površine in gospodarska javna infrastruktura.
3. člen
(sestavni deli OPPN)
(1) Občinski podrobni prostorski načrt vsebuje besedni in grafični del.
(2) Besedni del vsebuje:
– odlok,
– mnenja pristojnih organov in institucij,
– obrazložitev.
(3) Kartografski del OPPN vsebuje:
1. Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju, M 1:5000.
2. Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem, M 1:1250.
2.a Območje podrobnega načrta z geodetskim posnetkom, M 1:1250.
3. Ureditvena situacija s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji, M 1:3500.
4. Ureditvena situacija, M 1:1250.
4.a Geodetska zazidalna situacija, M 1:1250.
5. Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro, M 1:500.
6. Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, M 1:1250.
6.a Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, M 1:1250.
7. Prikaz ureditev potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, M 1:1500.
8. Načrt parcelacije, M 1:500.
9. Prometna ureditev 1. faza, M 1:1250.
9.a Prometna ureditev 2. faza, M 1:1250.
9.b Prometna ureditev 3. faza, M 1:1250.
4. člen
(priloge OPPN)
Priloge OPPN so:
1. izvleček iz strateškega prostorskega plana,
2. prikaz stanja v prostoru,
3. strokovne podlage,
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
5. obrazložitev in utemeljitev občinskega podrobnega prostorskega načrta,
6. okoljsko poročilo,
7. povzetek za javnost.
5. člen
(izdelovalec OPPN)
Občinski podrobni načrt za območje KC-54 »TPC ob Badaševici v Kopru« je izdelalo podjetje PIA Studio, d.o.o., Portorož, Liminjanska cesta št. 96, Portorož, pod številko projekta 31/07.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
6. člen
(ureditveno območje OPPN)
(1) Ureditveno območje obsega kare v obliki trikotnika, med Ankaransko, Kolodvorsko cesto in staro strugo Badaševice v velikosti ca. 3 ha. in parcele ali dele parcel št. 1462/5, 1462/14, 1462/15, 1462/16, 1463/2, 1463/3, 1464/9, 1464/11, 1464/12, 1464/13, 1548/12, 1548/13, 1548/14 1549/7, 1549/8, 1556/5 in 1556/6, 5582/6, 5582/7 in 5582/8 vse k.o. Koper ter parc. št. 5582/6, 5582/7 in 5582/8 k.o. Bertoki.
(2) Gospodarska javna infrastruktura poteka v območju OPPN ter po naslednjih parcelah izven območja OPPN: 1462/5, 1556/4, 1462/12, 1462/11, 1452/13, vse k.o. Koper.
(3) Grafično je meja prikazana v grafičnem delu OPPN, Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem, priloga št. 2.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE ALI ZA DRUGE POSEGE V PROSTOR
7. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)
(1) Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora so razvidni iz grafičnega načrta št. 3.
(2) Območje OPPN se na jugovzhodnem delu ob Badaševici prekriva z območjem Ureditvenega načrta za Škocjanski zatok (Uradni list RS, št. 119/02) na površini cca 4.900 m2.
8. člen
(dopustni posegi in namembnost znotraj OPPN)
(1) V ureditvenem območju so predvideni naslednji posegi:
– gradnja objektov;
– urejanje odprtega prostora;
– urejanje prometnih površin;
– urejanje energetske in komunalne infrastrukture.
(2) Ureditveno območje je namenjeno mešanemu programu centralnih dejavnosti. Predvidene so pretežno trgovske dejavnosti, pa tudi gostinske in druge poslovne dejavnosti ter parkiranje v garažah in na zunanjih površinah. V višjih etažah objektov pa je predvideno tudi bivanje (stanovanja, apartmajske enote, nastanitveni obrati). Namembnost posameznih objektov je podrobneje določena v 10. členu tega odloka.
9. člen
(koncept ureditve)
(1) Zazidalna zasnova je determinirana s trasama obeh obodnih cest: Kolodvorsko in Ankaransko cesto ter staro strugo reke Badaševice in retenzijskim jarkom, ki poteka po sredini območja.
(2) Programsko in oblikovno se ureditev prostora deli na dva dela:
– severno območje ob Ankaranski cesti, kjer je predvidena gradnja stavbe z oznako A večjih tlorisnih gabaritov za pretežno trgovske dejavnosti z vsemi potrebnimi funkcionalnimi površinami,
– območje v jugozahodnem delu ob Kolodvorski cest, kjer je predvidena umestitev dveh pretežno poslovnih stavb (stavb z oznako B in C) manjših tlorisnih gabaritov z vsemi potrebnimi funkcionalnimi površinami.
(3) Območji sta med seboj skoraj v celoti komunikacijsko ločeni.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBMOČJA, OBJEKTOV IN DRUGIH POSEGOV
10. člen
(novogradnje in pogoji za oblikovanje objektov)
Stavba z oznako A
(1) Na severnem delu območja je predvidena izgradnja stavbe, ki je namenjena pretežno trgovskim dejavnostim, dovoljena pa je tudi gostinska dejavnost in druge poslovne dejavnosti.
(2) Etažnost objekta je P + 1. Višinske kote objekta so: KT = 2,50 m n.v., KP = 2,50 m n.v., KV = 15,50 m n.v.
(3) Stavba je zalomljene L oblike, maksimalnih tlorisnih dimenzij 152 m x 100 m z nadstreški, zunanjimi hodniki in stopnišči maksimalne širine 4 metrov. Natančne dimenzije stavbe so razvidne iz geodetske zazidalne situacije.
Stavba z oznako B
(4) Na osrednjem delu območja OPPN je predvidena izgradnja stavbe, v kateri so dovoljene centralne dejavnosti s poudarkom na trgovski, gostinski, storitveni in poslovni dejavnosti. V kleti stavbe je predvidena garaža, v višjih etažah je dovoljena tudi izgradnja stanovanj, poslovnih apartmajev in nastanitvenih obratov.
(5) Mirujoči promet bo pretežno urejen znotraj gabarita objekta.
(6) Etažnost objekta je K + P + 3. Višinske kote objekta so: KT = 2,50 m n.v., KP = 2,50 m n.v., KV = 15,50 m n.v.
(7) Objekt je trapezne oblike z okvirnimi dimenzijami daljših stranic 36 m x 110 m. Maksimalni tlorisni gabariti objekta so omejeni z gradbeno mejo, ki je razvidna iz geodetske zazidalne situacije. Predvideni objekt se mora nahajati znotraj gradbene meje, oziroma se je lahko dotika.
Stavba z oznako C
(8) Na južnem delu območja je predvidena izgradnja stavbe, namenjene trgovskim in drugim poslovnim dejavnostim. V kleti stavbe je predvidena garaža, v pritličju vulkanizerska delavnica, trgovina z motorji, rekreacijski center, avtopralnica. V višjih etažah je dovoljena izgradnja poslovnih dejavnosti, stanovanj in poslovnih apartmajev.
(9) Etažnost objekta je K + P + 2. Višinske kote objekta so: KT = 2,50 m n.v., KP = 3,60 m n.v., KV = 15,50 m n.v.
(10) Objekt je nepravilne mnogokotne oblike z okvirnimi dimenzijami daljših stranic 50 m x 55 m. Maksimalni tlorisni gabariti objekta so omejeni z gradbeno mejo, ki je razvidna iz geodetske zazidalne situacije. Predvideni objekt se mora nahajati znotraj gradbene meje, oziroma se je lahko dotika.
Drugi oblikovalski pogoji:
(11) Strehe vseh predvidenih objektov v območju OPPN so ravne ali nagnjene do max. 5 stopinj ter jih je dovoljeno izvesti kot zelene strehe (ozelenitev strehe).
(12) Fasade morajo biti iz sodobnih materialov in izdelane skladno z okoljevarstvenimi in požarnimi zahtevami. Pročelja morajo biti oblikovana kot glavne fasade. Pročelja so definirana proti Ankaranski in Kolodvorski cesti.
11. člen
(ureditev zunanjih površin)
Ureditev odprtega prostora v območju OPPN obsega štiri sklope:
– ureditev obcestnega prostora,
– ureditve ob posameznih objektih,
– ureditev ob retenzijskem jarku in Badaševici,
– ureditev stika med obravnavanim območjem in naravnim rezervatom Škocjanski zatok.
12. člen
(ureditev obcestnega prostora)
Obcestni prostor se uredi tako, da se površino ob Kolodvorski in Ankaranski cesti zatravi ter se na njej zasadi javni drevored, ki naj bo iz pinij, platan ali koprivovcev.
13. člen
(ureditve ob posameznih objektih)
(1) Vidne parkirne površine ob glavnih komunikacijah naj bodo gosto zazelenjene z lokalnim drevjem oziroma pergolami z vzpenjalkami in naj optično predstavljajo zeleno oblikovano površino.
(2) Na parkirišču pred stavbo A se med parkirnimi prostori zasadijo drevesa, proste površine pa se zatravijo. Na zahodni strani stavbe B bo urejena tlakovana vstopna ploščad z drevorednimi drevesi. Na vzhodni in severni strani bo urejena utrjena in zatravljena intervencijska pot, ki bo ob retenzijskem jarku razširjena. Brežina med intervencijsko potjo in zatravljeno površino ob objektu bo zasajena z nižjimi grmovnicami.
(3) Prostor ob plinski postaji in ekološkem otoku bo zasajen z grmovnicami in drevesi. Površine ob objektu C bodo zatravljene, na zahodni strani bo potekala drevoredna poteza, na južni strani pa grmovna in drevesna zasaditev.
14. člen
(ureditev ob retenzijskem jarku in Badaševici)
(1) Na vsako stran od retenzijskega jarka se v 5-metrskem priobalnem pasu uredi površina za vzdrževanje. Utrjena površina bo izdelana s prečnim naklonom 5% proti retenzijskemu jarku. Na strani objekta B bo utrjena površina priobalnega pasu služila tudi kot intervencijska pot. Dostop na utrjeno površino, namenjeno vzdrževanju brežin retenzijskega jarka, bo omogočen iz predvidene intervencijske poti ob objektu B.
(2) Med stavbo A in stavbo B je dovoljena ureditev peš poti preko retenzijskega jarka, in sicer z izgradnjo mostička čez jarek.
(3) Ostali predvideni posegi ob retenzijskem jarku (podporni zid ob objektu A ter ostale utrjene površine in zasaditve) se izvedejo izven priobalnega pasu. Vse zidane brežine ob Badaševici in vodnem jarku (torej nezatravljene površine) naj bodo izvedene iz pravokotnih vzporednih kamnitih blokov iz peščenjaka srednjih dimenzij (med 30–60 cm dolžine, 15–30 cm višine). Območje med drevoredom in severnim zaključkom retenzijskega jarka bo zasajeno z grmovnicami in drevesi.
15. člen
(ureditev stika med obravnavanim območjem in naravnim rezervatom Škocjanski zatok)
(1) Območje med Badaševico in območjem OPPN obsega nasip ob Badaševici, brežino ob robu območja OPPN ter vmesni prostor. Nasip ob Badaševici se izvede v širini, ki bo omogočala nemoteno vzdrževanje (predvidoma 3,00 m). Brežina nasipa bo na zahodni strani izvedena s položnejšim naklonom in zasajena. Brežina, ki bo premagovala višinsko razliko med predvideno koto terena (+2,50 m n.v.) in obstoječim terenom na robu območja OPPN, bo izvedena z naklonom med 1:4 in 1:2 ter zasajena z grmovnicami in drevesi.
(2) Brežina se izvede tako, da bo v čim manjši meri posegala v območje Nature 2000. Vzhodni rob območja med Badaševico in območjem OPPN je potrebno gosto zasaditi z grmovnicami in na zgornjem robu brežine tudi z drevesi.
(3) Rob parkirišč v severovzhodnem vogalu območja OPPN je potrebno gosto zasaditi, da se onemogoči prehod med parkiriščem in območjem ob Badaševici. V območju med brežino na robu območja predvidene gradnje in brežino nasipa ob Badaševici je potrebno v čim večji meri ohraniti obstoječe močvirje.
(4) Na mestih, kjer bo gradnja posegala v obstoječe močvirje in v severnem delu omenjenega območja je potrebno oblikovati niz večjih in manjših mlak (nadomestnih biotopov) z večinoma položnimi brežinami različnih globin. Brežine mlak so lahko na ožjem koncu oblikovane tudi s strmo brežino. Globina mlak naj ne presega enega metra.
(5) Obstoječo zasaditev je potrebno ohraniti v čim večji meri, v kolikor je na rastiščih predvideno zasipavanje zaradi ureditve brežin se določene rastline (predvsem tamariske) presadi. Pri zasaditvi območja med Badaševico in območjem OPPN se uporabi avtohtone in pionirske vrste rastlin.
(6) Vstopni objekt v naravni rezervat Škocjanski zatok je premaknjen izven območja OPPN. Dostop v zavarovano območje (začetek učne poti) se uredi s pločnika ob Ankaranski cesti, vzhodno od vodnega jarka v SV vogalu. Med potjo in jarkom je predvidena zasaditev z grmovnicami in drevesi.
(7) Zasaditve ne sme biti v pasu 2.0 m od osi kanalov fekalne in meteorne kanalizacije
(8) Za ureditev vzhodnega roba OPPN (stičnega območja med parkirišči ob objektih A in B ter Badaševico) se izdela podroben načrt krajinske arhitekture, ki upošteva določbe tega odloka in morebitna dodatna navodila upravljavca Škocjanskega zatoka. Načrt je sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, njegovo ustreznost pa z mnenjem potrdita upravljavec Škocjanskega zatoka in Zavod RS za varstvo narave, OE Piran.
(9) Ob Badaševici se ne načrtuje pešpoti. Pot po nasipu ob Badaševici se načrtuje in ureja le za potrebe vzdrževanja, peš promet se ne vzpodbuja.
V. NAČRT PARCELACIJE
16. člen
(načrt parcelacije)
(1) Načrt gradbenih parcel, ki je prikazan v grafičnem delu OPPN (načrt št. 8), temelji na določitvi posameznih gradbenih sklopov ter upošteva potrebne prometne ureditve, odprte zelene površine in manipulativne površine, funkcije stavb ter ločitvi javnih in zasebnih površin.
(2) Po realizaciji posegov se gradbene parcele v smislu funkcionalnih zemljišč lahko delijo ali združujejo, pri čemer se ne sme slabšati koncepta pozidave in predvidenih ureditev javnih površin.
VI. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČITVE OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
PROMET
17. člen
(zasnova prometne infrastrukture)
(1) Na območju je predvideno zgraditi celotno prometno infrastrukturo. Objekti in naprave prometne infrastrukture so razvidni iz grafičnega načrta št. 9 »Prometna ureditev«.
(2) Na območju OPPN je načrtovana izgradnja naslednjih prometnih površin:
– priključkov na obodno javno cestno omrežje,
– notranjega cestnega omrežja in posameznih dovoznih cest,
– parkirnih površin,
– manipulativnih površin,
– površin za peš promet.
18. člen
(motorni promet)
(1) Predvidena je izgradnja treh priključkov na obodno javno cestno omrežje:
– Novi priključek za območje objekta A je predviden na Ankaranski cesti, načrtovan po sistemu desno-desno. Priključek je predviden v treh fazah, ki so časovno odvisne od rekonstrukcije krožnega križišča in Ankaranske ceste v štiripasovnico.
– Novi priključek za območje objekta B in C je predviden na Kolodvorski cesti, načrtovan je po sistemu desno-desno. Ta priključek bo služil kot izvoz tovornih vozil iz območja objekta C, merodajno vozilo je triosni kamion.
– Južneje, na koncu Kolodvorske ceste, je za območje objekta C predviden cestni priključek na bodoči rondo, ki se bo gradil za potrebe TUŠ-a. Priključek v rondoju je dvosmeren, medtem ko je okoli objekta C predviden enosmerni prometni režim.
(2) Predvideno je zgraditi notranjo cestno mrežo, ki jo sestavljata dve krožni cesti s posameznimi dovoznimi cestami (za dostavo, parkirnimi cestami, za intervencijo), ki pa niso med seboj povezane.
19. člen
(mirujoči promet ter intervencija in dostava)
(1) Parkirna mesta bodo urejena na večji parkirni površini v severnem delu območja za objekt A, za objekt B v osrednjem delu območja, pretežno znotraj gabarita objekta in v podzemni garaži stavbe C v južnem delu območja. V stavbi C je dovoljena tudi ureditev parkiranja na strehi stavbe, dostop z vozili na streho je možen tudi z ustreznim dvigalom za avtomobile.
(2) Parkirna mesta bodo v južnem delu urejena tudi ob dovozni cesti oziroma na zunanjih površinah.
(3) Za določitev minimalnega števila parkirnih mest k posameznemu objektu v območju OPPN so predpisani naslednji kriteriji:
– 1 parkirni prostor za 30 m2 neto površine za trgovine,
– 1 parkirni prostor za 20 m2 neto površine za pisarniške prostore,
– 2 parkirna prostora za 1 apartmajsko enoto,
– 2 parkirna prostora za 1 stanovanjsko enoto,
– 1 parkirni prostor za 4 sedeže v gostinskem lokalu,
– 1 parkirni prostor za 35 m2 neto obrtnih prostorov,
– 1 parkirni prostor za 1 sobo v hotelu ali motelu.
(4) Poti za intervencijska vozila (rešilna, gasilska in policijska vozila, vozila zaradi intervencijskih vzdrževanj in podobno) so zagotovljene z javnih cest ter nato kot krožne poti okoli stavb. Vse intervencijske poti, dostavne poti, dostavna mesta in manipulativne površine (razkladanje, nakladanje, obračanje vozil) morajo biti primerno utrjene, dimenzionirane skladno s programom investitorja in lastnostmi merodajnega vozila ter urejene brez ovir.
20. člen
(oskrba s plinom)
(1) Na območju Mestne občine Koper je predvidena izgradnja distribucijskega omrežja za zemeljski plin.
(2) V primeru ogrevanja objektov na plin je potrebno predvideti priključitev objektov na distribucijsko omrežje za zemeljski plin. Podrobnejše pogoje priključitve izdaja sistemski operater distribucijskega omrežja za zemeljski plin v skladu z občinskim predpisom s področja plinifikacije.
(3) Obvezna je navezava na distribucijsko omrežje za zemeljski plin na območju, ki je opremljeno s tem omrežjem, za tiste objekte, v katerih instalirana moč vsaj po enega trošila, namenjenega ogrevanju in podobni energetski rabi, presega 40 KW.
(4) Kot začasna rešitev je mogoča postavitev opreme za lokalno oskrbo v obliki plinohramov z utekočinjenim naftnim plinom in sicer pod pogojem, da je plinska napeljava dimenzionirana za kasnejšo oskrbo z zemeljskim plinom. Po izgradnji distribucijskega omrežja za zemeljski plin je potrebno opremo za lokalno oskrbo odstraniti ter objekte priključiti na distribucijsko omrežje za zemeljski plin.
21. člen
(Peš in kolesarski promet)
(1) Peš promet se odvija po pločnikih ob javnih cestah, vhodnih ploščadih, peš prebojih, pasažah in peš poteh. Kolesarski promet se odvija ob javnih cestah, znotraj območja po voziščih in peš poteh. Pred stavbami je treba urediti odstavna mesta za kolesa. Njihovo število se določi skladno z vrsto in obsegom dejavnosti, ki se odvijajo v stavbah.
(2) Funkcionalno oviranim osebam mora biti omogočeno samostojno gibanje po vseh površinah, ki so namenjene pešcem ter dostop do vseh javnih objektov in stanovanjskih stavb. Elementi cest ne smejo pomeniti nevarnosti pri gibanju na tistih površinah, ki so namenjene pešcem. Te površine morajo biti tudi brez grajenih in komunikacijskih ovir. Funkcionalno oviranim osebam mora biti zagotovljen dostop do vseh vrst javnih objektov in stanovanjskih stavb.
VII. POGOJI ZA KOMUNALNO IN ENERGETSKO INFRASTRUKTURO
22. člen
(splošni pogoji)
(1) Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture v območju OPPN so:
– za načrtovano gradnjo komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture na obravnavanem območju je potrebno pri posameznih upravljavcih predhodno izdelati idejne zasnove (programske rešitve);
– vsi objekti znotraj območja OPPN morajo biti priključeni na obstoječo in predvideno komunalno, energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturno omrežje in sicer kanalizacijsko, vodovodno, plinovodno, elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrežje po pogojih posameznih upravljavcev komunalnih vodov;
– praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi potekati po javnih (prometnih in intervencijskih) površinah oziroma površinah v javni rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav;
– v primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, mora lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih komunalnih vodov na njegovem zemljišču, upravljavec posameznega komunalnega voda pa mora zato od lastnika pridobiti služnost;
– trase komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov, objektov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od ostalih naprav ali grajenih struktur;
– gradnja komunalnih in energetskih naprav mora potekati usklajeno;
– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v skladu s programi upravljavcev komunalnih vodov in morajo biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve posameznega komunalnega voda po izdelanih idejnih rešitvah za to območje;
– obstoječe komunalne, energetske in telekomunikacijske vode, ki se nahajajo v območju, je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in jim povečevati zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov in pod pogojem, da so posegi v soglasju z njihovimi upravljavci;
– v primeru, da bo izvajalec del pri izvajanju del opazil neznano komunalno, energetsko ali telekomunikacijsko infrastrukturo, mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti upravljavce posameznih infrastrukturnih vodov;
– poleg s tem odlokom določenih ureditev komunalne opreme je dovoljena tudi gradnja drugih podzemnih linijskih vodov lokalne gospodarske javne infrastrukture in priključkov nanjo, kolikor jih je treba zgraditi zaradi potreb predmetnega območja ali sistemskih potreb infrastrukture na širšem območju pod pogojem, da dodatne ureditve ne onemogočajo izvedbe ureditev po tem odloku. Gradnja nadzemnih komunalnih vodov, objektov in naprav ni dovoljena. Gradnja pomožnih energetskih, telekomunikacijskih in komunalnih objektov je dovoljena le, če je možno te objekte izvesti v kletnih etažah v območju.
(2) Dopustna je uporaba vseh obnovljivih virov energije v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.
23. člen
(kanalizacija)
Fekalna kanalizacija
(1) Predviden je ločen sistem odvajanja padavinskih in komunalnih odpadnih voda. Za odvajanje komunalnih odpadnih voda je predvideno zgraditi interni fekalni kanalizacijski sistem in ga priključiti na obstoječ zbiralnik Č2-Inde-Šalara-Vanganel z iztokom na centralno čistilno napravo Koper. Predvidena je izvedba dveh priključkov na obstoječe jaške fekalne kanalizacije na Kolodvorski cesti.
(2) Na javno kanalizacijsko omrežje je dovoljeno priključevati le komunalne odpadne vode, ki ustrezajo parametrom iz: Pravilnika o smernicah za projektiranje in gradnjo kanalizacije na območju Občine Koper, (Uradne objave št. 17/77), Pravilnika Komunale Koper o kakovosti odpadnih voda, ki se spuščajo v javno kanalizacijo in Centralno čistilno napravo, Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja, (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07) in Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07). V primeru, da komunalne odpadne vode ne bodo ustrezale parametrom iz zgoraj navedenih pravilnikov in uredb je potrebno te komunalne odpadne vode predhodno prečistiti.
Meteorna kanalizacija
(3) Sistem meteorne kanalizacije je predviden v dveh zaključenih območjih z dvema iztokoma v staro strugo Badaševice, in sicer za območje objekta A in za območje objektov B ter C.
(4) Meteorne vode iz strešin se vodijo preko peskolovov neposredno v meteorno kanalizacijo. Odpadna meteorna voda iz parkirišč in manipulativnih površin se vodi prečiščena v skladu z veljavnimi predpisi preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj s koalescenčnimi filtri. Sistem mora biti dimenzioniran in izveden tako, da ob večjih nalivih ne pride do prelivanja in s tem zlivanja potencialno onesnaženih vod s parkirišč v laguno Škocjanskega zatoka. Odtok odpadnih meteornih voda naj se uskladi s predvidenim vodnogospodarskim režimom naravnega rezervata po navodilih upravljavca Škocjanskega zatoka. Med gradnjo in obratovanjem se zagotovi redno vzdrževanje in monitoring s strani pristojnih služb.
(5) Vsa kanalizacija mora biti grajena v vodotesni izvedbi. Po njeni izgradnji je potrebno pridobiti atest o vodotesnosti.
(6) Investitor posameznih objektov na območju OPPN mora zaprositi podjetje Komunalo Koper d.o.o.-s.r.l. za izdajo Soglasja k projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
24. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Za napajanje območja z električno energijo je predvideno zgraditi dve transformatorski postaji 2 x 630 (1000) kVA za napajane predvidenih stavb in jo vzankati v obstoječi kablovod 20 kV RTP Koper–TP Koper1. Izgraditi je treba nizkonapetostno omrežje do posameznih stavb. Do TP mora biti zagotovljen neoviran dostop za merodajna vzdrževalna vozila (tovornjak z dvigalom teže 20 t) ob vsakem času, tudi če je znotraj stavbe. 20 kV in nizkonapetostni vodi morajo biti izvedeni v kabelski kanalizaciji.
(2) Zunanja razsvetljava je predvidena s 6 m visokimi 2 x cinkanimi kandelabri. Prižigališče zunanje razsvetljave je v objektih.
(3) Tehnične rešitve in parametri novega omrežja morajo biti usklajeni z obstoječim elektrodistribucijskim omrežjem. Na projektirano rešitev je potrebno pridobiti soglasje Elektro Primorske, DE Koper.
(4) Pri posegih v prostor je treba uskladiti trase novega elektroenergetskega omrežja z ostalimi komunalnimi napravami zaradi predpisanih odmikov, odmike objektov od elektroenergetskega omrežja ter predvideti vse prestavitve ali spremembe obstoječega elektroenergetskega omrežja zaradi novih objektov.
25. člen
(pogoji za urejanje vodovodne infrastrukture)
(1) Vodooskrba in požarna varnost v ureditvenem območju je zagotovljena iz glavnega vodohrana RZ Rižana 5000 m3 na koti 56,59 m n.m. Po izgraditvi vodohrana RZ Bertoki 2000 m3 na koti cca 55 m n.m. in povezavi le-tega na vodovodno omrežje v Ankaranski vpadnici se vodooskrba in požarne varnosti za to območje zagotovi iz le-tega.
(2) Predvidena je izvedba nadtalnih hidrantov na razdaljah do 80 m, na stalno dostopnih mestih in označenih s hidrantnimi tablicami. Predvidena je izvedba dveh novih zank, ena za območje stavbe A profila duktil 150 mm, ki obkroži celotni objekt A, ter druga za območje objektov B in C profila duktil 150 mm.
(3) Pri gradnji vodovodnih naprav, projektiranju objektov in priključevanju objektov na javno vodovodno omrežje je potrebno upoštevati smernice iz III., IV. In V. točke smernic št. SO-07/1068-1-KP/kp.
26. člen
(pogoji za telekomunikacijsko omrežje)
Za zagotovitev dolgoročne ureditve telekomunikacijskih zvez obravnavanega območja je predvideno izgraditi telekomunikacijsko omrežje v kabelski kanalizaciji in ga priključiti na obstoječi TK vod v Kolodvorski cesti (jašek št. 006). Telekomunikacijsko omrežje je predvideno izvesti z optičnimi kabli. Predvidi se možnost izvedbe in uvlačenja tudi CaTV (kabelske televizije) in informacijskih vodov.
27. člen
(ogrevanje)
(1) Predvideno je ogrevanje na ekološko primerna goriva: ekstra lahko kurilno olje, zemeljski plin oziroma variantno utekočinjen naftni plin. Način skladiščenja tekočih naftnih derivatov mora biti v skladu s Pravilnikom o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave za nevarne in škodljive snovi. Ogrevanje na ekološko nesprejemljive energente ni dopustno. Možne so uporabe alternativnih virov energije ali ogrevanje z biomaso (peleti, sekanci itd).
(2) V območju občinskega podrobnega prostorskega načrta »TPC ob Badaševici v Kopru« je predvidena postavitev plinske postaje s podzemnimi plinskimi rezervoarji za UNP, iz katerih je predvidena povezava do objektov B in C. Možna je tudi postavitev plinohrama za objekt A.
28. člen
(zbiranje in odvoz odpadkov)
(1) Odvoz odpadkov se vrši na komunalno deponijo. Lokacije odjemnih mest so razvidne iz grafičnega lista št. 5. Za objekt B in C je predviden ekološki otok na gradbeni parceli objekta, za objekt A pa je predviden prostor za odlaganje smeti v samem objektu. Ekološki otok za objekta B in C je lahko tudi skupen. Možne so tudi druge lokacije, pri čemer je potrebno upoštevati načrtovane ureditve in primeren odvoz.
(2) Na ekoloških otokih je predvidena postavitev tipiziranih posod za ločeno zbiranje odpadkov. Kapaciteta posod se določi glede na število zaposlenih in dejavnosti, predvidoma 160 l/100 m2 poslovnih površin.
(3) Ekološki otoki morajo biti dostopni za specialna tovorna vozila z dovoljeno osno obremenitvijo 12 t, omogočeno mora biti redno čiščenje prostora ter upoštevane morajo biti higienske, funkcionalne in estetske zahteve območja. Investitorji posameznih objektov so dolžni opremiti odjemna mesta s tipiziranimi posodami.
(4) Za vse odpadke iz dejavnosti, ki nimajo značaja komunalnih odpadkov in jih po odloku ni dovoljeno odlagati v tipizirane posode za odpadke, morajo posamezni investitorji oziroma onesnaževalci skleniti pogodbo o odvozu le teh z ustrezno organizacijo v sodelovanju s službo Snage Komunale koper. Na področju zbiranja in odvoza odpadkov je potrebno na obravnavanem območju upoštevati odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Mestne občine Koper, (U.O., št. 17, z dne 15. 6. 1999).
(5) Investitor mora sporočiti Komunali Koper začetek obratovanja objekta zaradi ureditve in obračuna odvoza komunalnih odpadkov. Investitor oziroma povzročitelj odpadkov mora z odpadki ravnati v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, (Uradni list RS, št. 84/98) in z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki (Uradne objave, št. 17/99).
(6) V skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 3/03, 41/04, 50/04, 62/04), je potrebno med gradnjo uvesti sistem ločenega zbiranja gradbenih in drugih odpadkov glede na možnosti ponovne uporabe posameznih frakcij. Oddane odpadke je potrebno spremljati preko evidenčnih listov in voditi predpisane evidence. Nevarne odpadke (npr. onesnažene krpe z motornim oljem, izrabljen akumulator itd.) je potrebno skladiščiti v zaprtih posodah in predajati pooblaščenemu odjemalcu nevarnih odpadkov.
(7) Posebno pozornost je potrebno posvetiti onesnaženi zemlji v primeru razlitja ali razsutja nevarnih tekočin ali drugih materialov. V tem primeru je potrebno onesnaženi material pred odlaganjem na začasno ali trajno odlagališče preiskati skladno z določbami Pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03 in 41/04).
(8) Če bodo v času gradnje nastale večje količine odpadkov kot jih opredeljuje 10. člen Pravilnika o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, je potrebno izdelati Poročilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki, ki bo sestavni del projekta izvedenih del.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VAROVANJE KULTURNE DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
29. člen
(varovanje kulturne dediščine)
Obravnavano območje se nahaja izven območij varovanja kulturne dediščine.
30. člen
(varstvo okolja)
Za obravnavani poseg je izdelano okoljsko poročilo. V času gradnje in uporabe je treba upoštevati ukrepe za zmanjšanje negativnih vplivov podane v Okoljskem poročilu (izdelal AQUARIUS d.o.o. Ljubljana, št. 1136/07OP, dne 18. 4. 2008).
31. člen
(varstvo zraka)
(1) Omilitveni ukrepi za zmanjšanje onesnaženosti zraka bodo na območju potrebni med gradnjo, med obratovanjem pa dodatni ukrepi ne bodo potrebni.
(2) Gradnja TCP Badaševica bo potekala na območju z zmerno onesnaženostjo zraka. Onesnaževanje zraka s prašnimi delci bo veliko predvsem v obdobju suhega in vetrovnega vremena ter pripravljalnih del.
(3) Osnovni sanacijski ukrepi za zmanjšanje emisij v zrak med gradnjo so:
– preprečevanje prašenja z gradbišča; ukrep zahteva redno vlaženje odkritih površin ob suhem in vetrovnem vremenu;
– preprečevanje nekontroliranega raznosa gradbenega materiala z območja gradbišča s transportnimi sredstvi; ukrep zahteva čiščenje vozil pri vožnji z območja gradnje na javne prometne površine, prekrivanje sipkih tovorov pri transportu po javnih prometnih površinah in vlaženje odkritih delov trase;
– upoštevanje emisijskih norm pri uporabljeni gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih; ukrep zahteva uporabo tehnično brezhibne gradbene mehanizacije in transportnih sredstev.
(4) Monitoring kakovosti zraka med gradnjo bo obsegal redni nadzor nad izvajanjem omilitvenih ukrepov na gradbišču.
32. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov morajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati določbe o maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa za taka okolja.
Omilitveni ukrepi v času gradnje
(2) Za preprečitev prekomerne obremenitev okolja s hrupom zaradi gradnje, je potrebno izvesti naslednje sanacijske ukrepe:
– časovna omejitev gradnje na dnevni čas med 6:00 in 18:00 uro,
– uporaba delovnih naprav in gradbenih strojev, ki so izdelane v skladu z emisijskimi normami za hrup gradbenih strojev po Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem;
– izvedba zaščitnih polnih varovalnih ograj za zaščito varovanih območij v primeru preseganja mejnih vrednosti.
(3) Za zaščito vseh preobremenjenih območij in varovanih prostorov v stavbah je skladno z Zakonom o varstvu okolja in Zakonom o graditvi objektov investitor dolžan izvesti protihrupne ukrepe, ki obsegajo zmanjšanje emisij hrupa, zmanjšanje razširjanja hrupa v okolje ter sanacijo fasadnih elementov stavb, kjer zaščita zunanjega okolja ni možna. Pri nadaljnjem podrobnejšem načrtovanju dejavnosti na območju je smiselno pomembne vire hrupa načrtovati tako, da se hrup zaradi njihovega obratovanja ne bo širil na varovana območja ob Badaševici in Škocjanskega zatoka. Ukrep izvaja investitor in projektant v času načrtovanja. Preverja se v času izdaje gradbenega dovoljenja.
Monitoring med gradnjo:
(4) V skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju in Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju je potrebno monitoring hrupa izvajati med gradnjo. Zavezanec za spremljanje stanja med gradnjo je izvajalec del. Monitoring hrupa je potrebno izvajati v skladu z določili Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju po Pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje.
(5) Spremljanje med gradnjo obsega nadzor nad viri hrupa po Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem, in izvajanje meritev hrupa v času pripravljalnih in intenzivnih gradbenih del pri gradbišču najbližjih stavbah z varovanimi prostori. V primeru prekoračitev mejnih vrednosti je izvajalec del dolžan izvesti začasne protihrupne ukrepe in z delom nadaljevati po preveritvi njihove učinkovitosti.
Monitoring med obratovanjem:
(6) Upravljavci virov hrupa na območju (garažna hiša, gostinski lokali, vulkanizerska delavnica) morajo kot zavezanci v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire hrupa izvesti prve meritve hrupa in na podlagi njihovih ugotovitev izvajati nadaljnji monitoring.
33. člen
(varstvo narave)
(1) Območje OPPN posega, oziroma meji na tri varovana območja, ki se skoraj v celoti prekrivajo. To so Naravni rezervat Škocjanski zatok, ter območji Natura 2000 (pSCI Škocjanski zatok in SPA Škocjanski zatok).
(2) Območje OPPN se z vzhodnim delom dotika meje evidentirane naravne vrednote Škocjanski zatok. Z jugozahodnim delom fizično poseže v območje EPO Škocjanski zatok na površini ca. 5600 m2.
Za zmanjšanje negativnih vplivov zaradi varstva narave je potrebno upoštevati:
(3) Gradbena dela, ki povzročajo višje ravni hrupa v okolje ter zemeljska dela na vzhodnem robu območja med parkirišči in Badaševico (območje UN Škocjanski zatok) naj se izvajajo izven gnezditvenega obdobja (gnezditveno obdobje traja od 15. 3. do 15. 8.). Zasajevanje brežin ob Badaševici se lahko izvede tudi v marcu. Za izvedbo je zadolžen izvajalec gradbenih del. Nadzor izvajajo investitor, izvajalec gradbenih del ter upravljavec Škocjanskega zatoka.
(4) Na območju sladkovodnega močvirja se ohrani čim več obstoječe vegetacije, določene rastline (tamariske ipd.) se po možnosti presadi, v kolikor je na obstoječih rastiščih predvideno zasipavanje zaradi urejanja brežin. Zemeljska dela se izvedejo izven gnezditvenega obdobja. Površine se takoj (najbolje spomladi) zasadi z drevjem in grmovnicami oziroma se vzpostavijo ustrezne razmere za zaraščanje s trstičjem in grmovnicami.
(5) Pri načrtovanju razsvetljave objektov, cest, parkirnih in drugih površin se upoštevajo določbe Uredbe o mejnih vrednostnih svetlobnega onesnaževanja (Uradni list RS, št. 81/07). Fasad in parkirišč v smeri proti Badaševici in Škocjanskemu zatoku se ne osvetljuje, osvetljenih reklamnih panojev se na vzhodnem in jugovzhodnem robu območja ne namešča.
(6) V času, ko se drsti največ vrst rib (od marca do julija) naj se ne izvaja gradbenih del, ki povečujejo količino suspendiranih snovi. Posredno kaljenje vode v Škocjanskem zatoku naj se omili tako, da se vsa dela, ki jih lahko opravijo ne da bi skalili dno kanala, ki poteka skozi osrednji del območja ureditve oziroma strugo stare Badaševice, tako tudi izvede.
(7) Pred začetkom izvajanja pripravljalnih in gradbenih del je treba o tem obvestiti naravovarstveno službo (Zavod RS za varstvo narave, OE Piran) in upravljavca naravnega rezervata (Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Podružnica Koper).
(8) Stroji in druga vozila morajo biti tehnično brezhibni in izdelani v skladu z normami kakovosti glede emisij hrupa delovnih strojev in emisij izpušnih plinov. Redno vzdrževanje teh strojev in vozil se mora izvajati izven območja posega v ustrezno opremljenih avtomehaničnih delavnicah. Pri izbiri delovne mehanizacije in delovnih postopkov naj ima prednost manj hrupni. Zvočni signali naj se uporabljajo le v nujnih primerih, motorji strojev pa naj ne obratujejo brez potrebe v prostem teku.
(9) V primeru razlitja nevarnih snovi iz delovne mehanizacije je potrebno lokacijo takoj sanirati. Na gradbišču mora biti zagotovljeno ustrezno opremljeno mesto za skladiščenje nevarnih snovi z lovilno skledo ustrezne prostornine, ki bi v primeru razlitja, razsipa ali druge nezgode omogočila zajem teh snovi in preprečila iztok v tla, poleg tega pa mora biti ta skladiščni prostor zaščiten pred atmosferskimi vplivi, preprečen pa mora biti tudi dostop nepooblaščenim osebam. Za skladiščenje nevarnih snovi oziroma kemikalij naj se uporablja originalna embalaža.
(10) Z morebitnimi nevarnimi odpadki, nastalimi ob vzdrževanju gradbene in strojne mehanizacije ali kot posledica nepredvidenih dogodkov, je treba pravilno ravnati in jih oddajati pooblaščenemu zbiralcu teh odpadkov, vse prevoze pa izvajati tako, da ne pride do onesnaževanja okolja.
(11) Monitoring v času gradnje in obratovanja.
(12) Lastnik objekta mora zagotoviti monitoring nad izpustom onesnaženih vod v okolje. Izvajanje monitoringa nadzira inšpektor za okolje.
(13) V času gradnje redni strokovni nadzor zagotavlja investitor, na vzhodnem robu območja ob Badaševici pa tudi upravljavec Škocjanskega zatoka (naravovarstveni nadzor) ter Zavod RS za varstvo narave, OE Piran (spremljanje stanja naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti).
34. člen
(varstvo voda)
(1) Vsi predvideni posegi morajo biti usklajeni s Programom varstva in razvoja naravnega rezervata Škocjanski zatok za obdobje 2007–2011 (načrt upravljanja), kar mora biti razvidno iz projektne dokumentacije.
(2) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda mora biti usklajena s Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07) in Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02, 50/04).
(3) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda z javnih cest mora biti usklajena z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07). Padavinske odpadne vode s parkirnih površin morajo biti prečiščene preko lovilca olj, katerega karakteristike so določene v točki 6.5 drugega člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07).
(4) Strešne in ustrezno prečiščene padavinske odpadne vode se težnostno speljejo v strugo Badaševice. Vsi posegi v vodni režim morajo biti ustrezno projektno obdelani. Projektne rešitve ne smejo poslabšati stabilnosti visokovodnih nasipov. Zaradi izvajanja vzdrževalnih del mora biti omogočen prost dostop in zagotovljena zadostna širina krone nasipa za prehod TGM. Vse ureditve se morajo nahajati izven priobalnega pasu. Intervencijski dostop in dostop za izvajanje rednih vzdrževalnih del ob retenzijskem jarku je možen po utrjeni zatravljeni poti. Morebitno skladiščenje naftnih derivatov v obravnavanih objektih mora biti načrtovano v skladu z veljavnimi predpisi. Ob strugah vodotokov mora biti omogočen prost prehod.
(5) V času gradnje predstavlja potencialno nevarnost onesnaženja površinske in podzemne vode razlitje nevarnih snovi (naftnih derivatov) iz gradbene mehanizacije v času gradnje in v primeru nesreč po izgradnji. Po izgradnji obstaja možnost onesnaženja v primeru neustrezne odvodnje komunalnih odpadnih in padavinskih onesnaženih vod.
Omilitveni ukrepi v času gradnje
(6) V času gradnje je potrebno zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe, da bo preprečeno onesnaženje podzemne in površinske vode, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Skladiščenje nevarnih snovi naj se na območju ne vrši. Za izvajanje ukrepa je odgovoren investitor in izvajalec gradnje. Nadzor izvaja investitor in inšpektor za okolje.
Monitoring med gradnjo
(7) Nadzor izvaja investitor v okviru svojega nadzora izvajalcev (tedensko) in inšpektor za okolje (po potrebi).
Monitoring med obratovanjem
(8) Po izgradnji je potrebno v skladu z zakonodajo kontrolirati učinkovitost čiščenja padavinske odpadne vode v lovilcu olj. Za izvedbo monitoringa je odgovoren investitor.
35. člen
(poseg na vodna zemljišča)
V primeru, da se s predvideno gradnjo posega na vodna zemljišča v lasti RS, mora investitor pred izdajo vodnega soglasja skleniti pogodbo o ustanovitvi služnosti po določilih Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 – SPZ). Prošnjo za sklenitev pogodbe se naslovi na Ministrstvo za okolje in prostor, Agencijo RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
36. člen
(varstvo krajine)
(1) Pri načrtovanju zasaditve in pri ureditvah v naravnem okolju je potrebno upoštevati navodila upravljavca NR Škocjanski zatok.
(2) Podporni zidovi/škarpe naj bodo na izpostavljenih mestih izvedene v kamnu. Na obsežnejših površinah naj se predvidi ozelenitev z vzpenjavkami.
(3) Terase in balkone v smeri proti NR Škocjanski zatok je potrebno ozeleniti. Izvajajo ga lastniki, nadzor izvaja upravljavec NR Škocjanskega zatoka.
(4) Osvetljeni reklamni panoji na strehi, na vzhodni in jugovzhodni fasadi objektov ter na parkiriščih v smeri proti Naravnemu rezervatu Škocjanski zatok, niso dovoljeni. Osvetljevanje vzhodnih in jugovzhodnih fasad v nočnem času ni dovoljeno.
37. člen
(varstvo tal)
(1) Zaradi izkopov za temelje in komunalno infrastrukturo ter nasipavanja na koto +2,50 m n.v., bo na obstoječo strukturo tal nasut nasipni material.
(2) V času gradnje je potrebno zagotoviti vse varnostne ukrepe in tako organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v vodotoke.
(3) Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je treba obnoviti v prvotno stanje oziroma ustrezno urediti.
Omilitveni ukrepi:
(4) Material za izgradnjo nasipov in nasipanje terena mora biti inerten oziroma brez škodljivih primesi. Ukrep izvaja izvajalec gradbenih del. Nadzor izvaja investitor in inšpektor za okolje.
(5) Izvajalci gradbenih del morajo pred začetkom gradnje izdelati elaborat organizacije gradbišč, v katerih je potrebno posebej obdelati in poudariti organizacijske in druge ukrepe v smislu varovanja voda in tal med gradnjo ter izdelati poslovnik oziroma načrt sanacijskih ukrepov v primeru dogodkov, kot je npr. razlitje goriva ali olja, ki bi lahko povzročila kontaminacijo vode in tal. Na gradbišču morajo biti na voljo ustrezna oprema in sredstva za takojšen poseg v primeru razlitja nevarnih snovi, obvezen je tudi odvoz kontaminirane zemljine na ustrezno deponijo. Ukrep izvaja izvajalec gradbenih del. Nadzor izvaja investitor in inšpektor za okolje.
(6) Gradbeni stroji na gradbišču in transportna vozila za dovoz in odvoz z gradbišča morajo biti tehnično brezhibni, da ne bi prišlo do kontaminacije tal zaradi izlitja goriva ali olja. Redno vzdrževanje teh strojev in vozil se mora izvajati izven gradbišča v ustrezno opremljenih avtomehaničnih delavnicah. Ukrep izvaja izvajalec gradbenih del. Nadzor izvaja investitor in inšpektor za okolje.
(7) Med gradnjo je potrebno uvesti sistem ločenega zbiranja gradbenih in drugih odpadkov glede na možnosti ponovne uporabe posameznih frakcij. Oddane odpadke je potrebno spremljati preko evidenčnih listov in voditi predpisane evidence. Nevarne odpadke je potrebno skladiščiti v zaprti posodi in predajati pooblaščenemu odjemalcu nevarnih odpadkov. Ukrep izvaja izvajalec gradbenih del. Nadzor izvaja investitor in inšpektor za okolje.
IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
38. člen
(obramba in varstvo pred požarom)
(1) Na območju ni objektov ali ureditev za obrambo.
(2) Požarno varnost je potrebno zagotoviti v skladu z veljavnimi predpisi.
(3) Predvidena pozidava mora zagotavljati pogoje za varen umik ljudi in premoženja, zadostne prometne in delovne površine za intervencijska vozila ter zadostne vire za oskrbo z vodo za gašenje. Zagotovljeni morajo biti potrebni odmiki med objekti in parcelnimi mejami oziroma ustrezna ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru. Za preprečevanje nastanka požara je pomembno, da se odstranijo ali pa vsaj zmanjšajo na najmanjšo možno mero vsi vzroki za požar in se usposobi lastnike in najemnike za preventivno delovanje pred požarom in varno evakuacijo iz objekta:
– za posamezni objekt oziroma za celoto mora biti pripravljen požarni red in usklajen z intervencijskimi enotami,
– za posamezni objekt oziroma za celoto mora biti zagotovljeno redno vzdrževanje in kontrola požarnovarnostnih naprav in opreme. Za potrebe hidrantnega omrežja mora biti zagotovljena stalna kontrola nad delovanjem kot tudi vzdrževanje le-tega.
(4) Celotno ureditveno območje se opremi z hidrantnim omrežjem, ki bo zagotavljalo zadostno oskrbo z vodo za gašenje (razbremenilni rezervoar, črpališče). Na dovoznih poteh (glavne in povezovalne ceste) je potrebno urediti postavitvena mesta za gasilska vozila. Ureditev dovozov, dostopov in delovnih površin je potrebno urediti v skladu s standardom DIN 14090. Za kompleks mora biti zagotovljen dostop do najmanj dveh stranic stavbe ter najmanj dve delovni površini za intervencijo, ki morata biti urejeni ob različnih stranicah.
(5) Javno cestno omrežje bo med drugim služilo intervencijskim potem. Intervencijske poti bodo istočasno namenjene za umik ljudi in premoženja.
(6) Za objekte je potrebno zagotoviti zadostno nosilnost konstrukcij za določen čas v primeru požara.
(7) O smereh evakuacijskih poti odloči projektant.
39. člen
(varstvo pred poplavami ter pred erozijo)
(1) Območje OPPN in načrtovane prostorske ureditve so v poplavnem območju visokih vod. Nulta višinska kota načrtovanih stavb je na 2.50 m n.v., torej nad koto visokih vod. Glede na stanje izpustnih odsekov obstoječega javnega sistema meteorne oziroma mešane kanalizacije z izpustom v območje semedelske bonifike (kote prelivov razbremenilnikov) bo kota maksimalne gladine vode v območju zadrževanja pred črpališčem vode na semedelski bonifiki predvidoma znašala +0,40 ali +0,50. Za površine pod koto 2,5 m je potrebno zagotoviti poplavno varnost.
(2) Od nasipa stare struge Badaševice bo proti območju OPPN izvedena brežina z naklonom 1:4, sledil bo manjši raven predel ter brežina z naklonom 1:3, ki bo segala do predvidene kote terena (+2,50 m n.v.). Brežini in vmesni pas bodo zasajeni z drevesi in grmovnicami po dogovoru z upravljavcem naravnega rezervata Škocjanski zatok. Nasip ob stari strugi Badaševice na levem bregu bo razširjen na širino 3,50 m, kar bo olajšalo vzdrževanje, zadrževanje in premikanje po nasipu.
(3) Na strani stavbe B bo utrjena površina 5 metrskega priobalnega pasu (ob levem bregu vodotoka – jarka 27/2) služila tudi kot intervencijska pot. Dostop na utrjeno površino, namenjeno vzdrževanju brežin retenzijskega jarka, bo omogočen iz intervencijske poti ob stavbi B. Zaradi lažjega in estetsko sprejemljivejšega premagovanja višinske razlike med koto obstoječega terena ob jarku in predvidenega terena bo kota utrjene površine priobalnega pasu dvignjena. Tako bo na strani stavbe B dvignjena na koto 1,25 m n.v., na strani objekta A pa bo kota utrjene površine med 0,85 in 1,00 m n.v. Utrjena površina bo izdelana s prečnim naklonom 5% proti retenzijskemu jarku.
(4) Na podlagi vseh navedenih ureditev bo zagotovljena poplavna varnost pred meteornimi vodami in odvodniki in visokimi vodami morja in posledično vplivom na zajezitev odtokov meteornih vod v odvodnikih.
(5) Skladiščenje naftnih derivatov v obravnavanih objektih ni predvideno.
(6) Treba je predvideti sanacijo vseh na novo odprtih ali z dodatnimi posegi prizadetih površin, za katere je treba predvideti zadostno utrditev, planiranje, zatravljanje, zasaditev tako da se preprečijo zdrsi ali erozije v prostoru. Vtok očiščenih odpadnih vod v staro strugo Badaševice je treba izvesti tako, da se ne povzroči erozija.
X. ZAČASNA RABA ZEMLJIŠČ
40. člen
Do pričetka gradnje predvidenih objektov in naprav se zemljišča lahko uporabljajo v sedanje in druge namene pod pogojem, da to ne vpliva moteče na sosednja zemljišča, funkcijo in urejenost območja in ne ovira načrtovanih posegov.
XI. ETAPNOST IZVAJANJA IN ODSTOPANJA
41. člen
(faznost izvajanja)
(1) Gradnja lahko poteka etapno. Vsaka etapa mora tvoriti zaključen prostorski del – posamezno stavbo z vsemi funkcionalnimi površinami, priključki na javno gospodarsko infrastrukturo, zunanjo ureditvijo, ustreznim številom parkirnih prostorov ter drugimi varstvenimi in varovalnimi ukrepi.
(2) Posamezni objekt se lahko pod pogoji iz prejšnjega odstavka gradi etapno tudi tako, da se v prvi etapi zgradi ena ali več etaž posamezne stavbe, ki pomenijo tehnično, tehnološko ali funkcionalno celoto in jih je mogoče samostojno uporabljati, v drugi etapi pa se dogradijo preostale etaže stavbe, ki so predvidene s tem odlokom.
42. člen
(dovoljena odstopanja)
(1) Možno je preoblikovanje ali zmanjšanje tlorisnih gabaritov znotraj gabaritov oziroma znotraj gradbene linije, določenih s tem odlokom, čemur se posledično prilagodi oblika in velikost gradbenih parcel. Preoblikovanje tlorisnih gabaritov podzemnih objektov in števila podzemnih etaž z uvozi je dopustno, v kolikor ne posegajo v trase komunalnih vodov, se ne spreminja urbanistična in prometna zasnova ter ne slabša okoljskih pogojev.
(2) Dovoljena so odstopanja od tlorisnih in višinskih gabaritov objektov ter višinskih kot uvozov zaradi tehničnih izvedb infrastrukture in zunanjih ureditev, max. 10% ob upoštevanju odmikov od cest in parcelnih mej. Odstopanje v zmanjšanje tlorisnih in višinskih gabaritov objektov je lahko večje. Možna je tudi manjša etažnost objektov od predvidene.
(3) Dovoljeno je preoblikovanje zunanjih površin, pri čemer je potrebno upoštevati vse predpisane odmike in ostale pogoje določene s tem odlokom. Na zunanjih površinah, prikazanih v grafičnem delu, je možno izvesti pešpoti, podporne zidove, stopnišča ipd. Višina podpornih zidov ni omejena.
43. člen
(odstopanja pri gradnji infrastrukture)
(1) Pri realizaciji občinskega podrobnega prostorskega načrta so dopustni odmiki tras komunalnih naprav in prometnih ureditev od prikazanih (tudi izven meje ureditvenega območja), v kolikor gre za prilagajanje stanju na terenu, prilagajanju zasnovi objektov in konstrukciji podzemnih etaž, izboljšavam tehničnih rešitev, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno tehničnega, ozelenitvenega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji ali prejudicirati in ovirati bodoče ureditve, ob upoštevanju veljavnih predpisov za tovrstna omrežja in naprave. Pod enakimi pogoji je za izboljšanje stanja opremljenosti območja možno izvesti dodatna podzemna omrežja in naprave.
(2) Dovoljena so odstopanja, ki so rezultat usklajevanja načrtov prometnic in križišč v kontaktnih območjih s sosednjimi prostorskimi izvedbenimi akti.
XII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
44. člen
(splošne obveznosti)
(1) Poleg vseh obveznosti, navedenih v prejšnjih členih tega odloka, so obveznosti investitorja in izvajalcev v času gradnje in po izgradnji tudi:
– promet v času gradnje je treba organizirati tako, da ne bo prihajalo do večjih zastojev in zmanjšanja varnosti na obstoječem cestnem omrežju;
– vse ceste in poti, ki bi eventualno služile obvozu ali prevozu med gradnjo in pričetkom del ustrezno urediti in protiprašno zaščititi, po izgradnji pa po potrebi obnoviti;
– zagotoviti zavarovanje gradbišča, tako da bosta zagotovljeni varnost in raba sosednjih objektov in zemljišč;
– v skladu s predpisi odpraviti v najkrajšem možnem času morebitne prekomerne negativne posledice, ki bi nastale zaradi graditve in obratovanja;
– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo objektov preko vseh obstoječih infrastrukturnih napeljav;
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje tal, voda in zraka, ki bi nastalo zaradi prevoza, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev;
– v skladu s predpisi vzdrževati vse vodnogospodarske ureditve;
– reševati odkup zemljišč v sodelovanju z vsemi prizadetimi;
– začasno pridobljena zemljišča po izgradnji povrniti v prvotno rabo.
(2) Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati na podlagi ustreznih dovoljenj za poseg v prostor, pridobljenih pred pričetkom gradnje.
45. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev pri izvajanju prostorskega akta)
(1) Poleg splošnih pogojev morata investitor in izvajalec upoštevati določilo, da se načrtovanje in izvedba posegov opravi na tak način, da so ti čim manj moteči ter tako, da ohranijo ali celo izboljšajo gradbeno tehnične in prometno varnostne ter okoljevarstvene razmere.
(2) Pri zemeljskih izkopih se morajo upoštevati določila predpisov o ravnanju s plodno zemljo. Izkopani material se uporabi za nasipe, planiranje terena in zunanjo ureditev, preostanek pa se mora tretirati in deponirati skladno z veljavno zakonodajo.
(3) Med gradnjo je potrebno omogočiti čim manj moteno funkcioniranje sosednjih objektov in površin, kar mora biti zagotovljeno z načrti ureditve gradbišč. Poleg tega je potrebno izvajati omilitvene ukrepe za preprečevanje prekomernega prašenja, prekomernih hrupnih obremenitev in vibracij. S ciljem, da se zagotovi čim manjše vplive na bivalne razmere v soseščini (predvsem: hrup, prah in tresljaji) je potrebno v načrtih za izbor tehnologije in organizacijo gradbišča razčleniti tehnične rešitve in način izvajanja gradbenih del.
46. člen
(projektna dokumentacija)
Projektna dokumentacija mora biti izdelana na podlagi doseženih stopenj obremenitve in ocene sprejemljivih obremenitev glede hrupa, tresljajev, izpušnih plinov, svetlobnega onesnaževanja in ostalih dejavnikov prometa upoštevajoč povečanje prometa na državni cesti za 20-letno plansko obdobje. Zaradi navedenega morebitna potreba po kasnejši protihrupni zaščiti, zaščiti proti tresljajem, izpušnim plinom, svetlobnemu onesnaževanju in ostalim dejavnikom prometa ne sme bremeniti upravljavca državne ceste.
47. člen
(pogodba o opremljanju)
Občina in investitor ali investitorka se lahko s pogodbo o opremljanju dogovorita v skladu s 78. členom ZPNačrt, da bo investitor sam zgradil celotno komunalno opremo za zemljišče, na katerem namerava graditi. Stroške izgradnje v pogodbi predvidene komunalne opreme nosi investitor. Šteje se, da je investitor na ta način v naravi plačal komunalni prispevek za izvedbo komunalne opreme, ki jo je sam zgradil. Investitor je dolžan plačati še preostali del komunalnega prispevka, v kolikor bo obremenil že zgrajeno komunalno infrastrukturo. Za obračun komunalnega prispevka se izdela program opremljanja zemljišča.
XIII. POGOJI ZA GRADNJO ENOSTAVNIH OBJEKTOV
48. člen
(gradnja enostavnih objektov)
(1) Gradnja enostavnih objektov se izvaja skladno z veljavnimi zakoni in pravilniki, pri čemer je upoštevati vse zahteve glede načina gradnje enostavnih objektov, ki so določene v Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08), oziroma v drugih predpisih.
(2) Pri lociranju enostavnih objektov je treba upoštevati vse predpisane varstvene, varovalne in prometno-varnostne režime, tako je treba upoštevati priobalni pas vodotoka, območje Škocjanskega zatoka ter ustrezni odmik od cest (izven polja preglednosti ipd).
(3) Objekti javne razsvetljave morajo biti enotno oblikovani na celotnem območju OPPN. Pri lociranju drogov je treba upoštevati vse predpisane varovalne odmike od prometnih površin. Drogovi naj ne segajo v svetli prometni profil in naj funkcionirajo kot element delitve skupnih prometnih površin. Temelj objekta javne razsvetljave je treba postaviti tako globoko, da ne bo oviral niveletnega poteka obvoziščnih površin nad njim oziroma preprečeval postavitve ograj med javnim in nejavnim svetom.
(4) Morebitna spominska obeležja morajo biti locirana tako, da ne ovirajo funkcionalno oviranih oseb ter ne ovirajo vzdrževanja infrastrukturnega omrežja.
(5) Postavitev urbane opreme ne sme onemogočati ali ovirati odvijanje prometa in ovirati vzdrževanja infrastrukturnega omrežja. Elementi urbane opreme v odprtem prostoru morajo upoštevati tradicionalne elemente oblikovanja. Urbana oprema ob glavnih cestah mora biti enotno oblikovana.
(6) Nad koto venca stavb ni možno postavljati reklamnih panojev ali drugače oblikovanih reklam.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
49. člen
S sprejetjem tega odloka prenehajo v ureditvenem območju, ki je predmet tega občinskega podrobnega prostorskega načrta veljati določila Odloka o zazidalnem načrtu Prometni terminal Koper (Uradne objave, št. 19/75).
50. člen
(vpogled podrobnega načrta)
Občinski podrobni prostorski načrt »v območju KC-54 TPC ob Badaševici v Kopru« je stalno na vpogled pri pristojnem organu Mestne občine Koper.
51. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo za okolje, prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor – Območna enota Koper.
52. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-24/2007
Koper, dne 18. decembra 2008
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O I L D E C R E T O
sul piano regolatore particolareggiato comunale della zone KC-54 “CCD lungo il Cornalunga a Capodistria”
N. 3505-24/2007
Capodistria, 19 dicembre 2008
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l’articolo 61, quinto comma, della Legge sulla pianificazione del territorio (G.U. della RS, n. 33/07 e 70/08), in virtù degli articoli 21 e 29 della Legge sull’autonomia locale LAL – Testo unico ufficiale 2 (G. U. della RS, n. 94/07, 27/08 – Sentenza della CC e 76/08) e per effetto dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 18 dicembre 2008, ha accolto il
D E C R E T O
sul piano regolatore particolareggiato comunale della zone KC-54 “CCD lungo il Cornalunga a Capodistria”
I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Articolo 1
(oggetto)
Con il presente decreto viene approvato il paino particolareggiato comunale della zona KC-54 “CCD lungo il Cornalunga a Capodistria” (nel seguito: PRPC) contenente:
– La descrizione della zona d'intervento;
– La funzione della zona, le condizioni d’utilizzoo e le norme di edificazione e di altri interventi nel territorio;
– Le condizioni di progettazione architettonica ed urbanistica della zona, dei fabbricati e di altri interventi;
– Il piano di lottizzazione;
– La progettazione delle opere d’urbanizzazione primaria quali la distribuzione dell’energia elettrica, la rete fognaria, la rete idrica ed altra, con l’obbligo di allacciamento;
– Le soluzioni e misure atte a garantire la tutela ambientale, la salvaguardia delle risorse naturali e dei beni culturali nonché l’uso sostenibile dei beni naturalistici;
– La realizzazione per fasi e le deroghe;
– Le altre condizioni ed i requisiti da soddisfare ai fini di attuazione del piano territoriale particolareggiato comunale;
– Le condizioni di costruzione dei manufatti semplici;
– Le disposizioni transitorie e finali.
Articolo 2
(interventi previsti dal PRPC)
Il piano particolaggiato comunale del “CCD lungo il Cornalunga a Capodistria” prevede la costruzione di fabbricati a destinazione d’uso commerciale, di ristorazione, dei servizi e direzionale, oltre ad altre attività economiche, come pure dei garage e parcheggi allo scoperto. I piani superiori dei fabbricati saranno destinati ad uso abitativo (appartamenti, strutture alberghiere e per permanenze brevi). Il piano particolareggiato interessa altresì gli spazi pubblici e le opere d’urbanizzazione.
Articolo 3
(componenti del PRPC)
(1) Il piano territoriale particolareggiato comunale si compone della relazione illustrativa e degli allegati grafici.
(2) La relazione illustrativa consistente nel:
– decreto,
– pareri degli organi ed istituzioni competenti,
– motivazione.
(3) Le rappresentazioni grafiche comprendenti:
1. L’estratto dello strumento urbanistico comunale con la chiara individuazione dell’ubicazione dell’intervento in scala 1:5000.
2. La zona d’intervento con l’indificuazione delle particelle interessate in scala 1:1250.
2.a La zona d’intervento con il rilevamento geodetico in scala 1:1250
3. La rappresentazione dell’impatto e delle comunicazioni con le zone limitrofe in scala 1:3500
4. Lo stato presente dell’edificato in scala 1:1250
4.a Il rilevamento geodetico dell’edificato in scala 1:1250
5. La rappresentazione dei tracciati delle infrastrutture a rete e dei rispettivi allacciamenti alle singole utenze e del bene pubblico costruito in scala 1:500
6. Rappresentazione degli interventi necessari ai fini della tutela ambientale, delle risorse e dei beni naturalistici in scala 1:1250
6.a Rappresentazione degli interventi necessari ai fini della tutela ambientale, delle risorse e dei beni naturalistici in scala 1:1250
7. Rappresentazione degli interventi necessari alla protezione da calamità naturali e da altre emergenze, compresa la protezione antincendio in scala 1:1500
8. Piano di lottizzazione in scala 1:500
9. Piano della viabilità, prima fase in scala 1: 1250
9.a Piano della viabilità, seconda fase in scala 1: 1250
9.b Piano della viabilità, terza fase in scala 1:1250
Articolo 4
(allegati al piano particolareggiato)
Sono allegati al PRPC:
1. Stralcio dello strumento urbanistico sovraordinato,
2. Rappresentazione dello stato attuale,
3. Approfondimenti tecnici,
4. Orientamenti e pareri degli enti preposti alla pianificazione territoriale,
5. Motivazione del PRPC,
6. Relazione ambientale,
7. Riassunto per il pubblico.
Articolo 5
(autore del PRPC)
Il piano regolatore particolareggiato comunale della zona KC-54 »CCD lungo il Cornalunga a Capodistria« è stato elaborato dall’impresa PIA Studio, d.o.o, Portorose, Strada di Liminjan n. 96, Portorose, e numerato 31/07.
II. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Articolo 6
(zona d’intervento)
(1) La zona interessata dal piano particolareggiato si estende tra la Strada di Ancorano, la Strada della Stazione ed il vecchio alveo del Cornalunga occupando una superficie circa di 3 ettari. Essa comprende le seguenti particelle catastali o porzioni delle medesime: n. 1462/5, 1462/14, 1462/15, 1462/16, 1463/2, 1463/3, 1464/9, 1464/11, 1464/12, 1464/13, 1548/12, 1548/13, 1548/14 1549/7, 1549/8, 1556/5 e 1556/6, 5582/6, 5582/7 e 5582/8, c. c. di Capodistria, e le particelle catastali n. 5582/6, 5582/7 e 5582/8, c. c. di Bertocchi.
(2) Le condutture delle infrastrutture a rete attraversano la zona d’intervento, come pure le particelle catastali che non ricadono nella medesima, ossia n. 1462/5, 1556/4, 1462/12, 1462/11, 1452/13, c. c. di Capodistria.
(3) Il confine della zona d’intervento sono riportati in tutti gli elaborati grafici, allegato n. 2.
III. FUNZIONE DELLA ZONA, CONDIZIONI DI UTILIZZO E NORME DI EDIFICAZIONE OPPURE DI ALTRI INTERVENTI NEL TERRITORIO
Articolo 7
(impatto e comunicazioni con le zone limitrofe)
(1) L’impatto e le comunicazioni con le zone limitrofe sono riportati nell’allegato grafico n. 2.
(2) Sul versante sud-occidentale, nei pressi del Cornalunga, un lembo di 4.900 m2 della zona interessta dal PRPC si sovrappone con quella contemplata dal Piano regolatore della Val Stagnon (Gazzetta ufficiale della RS, n. 119/02).
Articolo 8
(interventi ammessi e destinazioni d’uso nell’ambito della zona interessata dal PRPC)
(1) Nella zona d’intervento è previsto quanto segue:
– La costruzione di fabbricati,
– La sistemazione degli spazi scoperti,
– La sistemazione della viabilità,
– La realizzazione delle infrastrutture a rete.
(2) La zona d’intervento ha una destinazione d’uso promiscua con, in prevalenza, attività commerciali, di ristorazione e direzionali. Sono previste inoltre superifici adibite a parcheggio, realizzate nei garage ed all’aperto. I piani superiori degli edifici saranno destinati alle abitazioni di vario tipo (appartamenti, strutture alberghiere e per permanenze brevi). La destinazione d’uso dei vari manufatti è ulteriormente definita nell’articolo 10 del presente decreto.
Articolo 9
(concetto di edificazione)
(1) Il comprensorio edificatorio è determinato dai tracciati delle due strade perimetrali: la Strada di Ancorano, dalla Strada della Stazione, dal vecchio alveo del Cornalunga e del canale di ritenzione che atraversa la zona al centro.
(2) La zona d’intervento è divisa in due comparti dai contenuti e dalla struttura diversi:
– La parte settentrionale lungo la Strada di Ancarano, dove è prevista la costruzione di un fabbricato di grandi dimensioni planimetriche, contrassegnato con la lettera A e destinato in prevalenza ad attività commerciali, per le quali sono previste anche le necessarie superfici di pertinenza,
– La parte sud-occidenzale lungo la Strada della Stazione, dove è prevista la costruzione di due fabbricati a destinazione direzionale (contrassegnate con le lettere B e C), dalle dimensioni planimetriche più contenute e dotate delle necessarie superfici di pertinenza.
(3) Le comunicazioni a servizio dei due comprensori di cui sopra sono separate l’una dall’altra.
IV. NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE PER LA PROGETTAZIONE DELLA ZONA, DEI FABBRICATI E PER ALTRI INTERVENTI
Articolo 10
(fabbricati di nuova costruzione e norme urbanistiche ed edilizie)
Fabbricato contrassegnato con la lettera A
(1) Nella parte settentrionale della zona è prevista la costruzione di un fabbricato destinato in prevalenza alle attività commerciali con ammessa anche la ristorazione ed altre attività economiche.
(2) Il fabbricato avrà due piani fuori terra. Le quote altimetriche del fabbricato sono: QC = 2,50 m s.l.m., QP = 2,50 m s.l.m., QE= 15,50 m s.l.m.
(3) L’edificio ha la forma ad elle, dalle dimensioni planimetriche non superiori a 152 m x 100 m, con tettoie, corridoi esterni e scale larghe fino a 4 m. Le dimensioni esatte sono riportate nel rilevamento geodetico dell’edificato.
Fabbricato contrassegnato con la lettera B
(4) Al centro della zona d’intervento è prevista la costruzione del fabbricato destinato in prevalenza ad attività commerciali, di ristorazione, dei servizi e direzionali. Nello scantinato è previsto il garage, ai piani superiori, invece, è ammessa la costruzione di abitazioni, strutture alberghiere e quelle di breve permanenza.
(5) Il traffico stazionario sarà collocato soprattutto all’interno del manufatto.
(6) Il fabbricato avrà un piano sotterraneo e quattro piani fuori terra. Le sue quote altimetriche sono: QC = 2,50 m s.l.m., QP = 2,50 m s.l.m., QE= 15,50 m s.l.m.
(7) Il fabbricato è a trapezio, con le basi lunghe rispettivamente 36 m e 110 m. Le dimensioni planimetriche massime devono essere entro i limiti edificatori riportati nel rilevamento geodetico dell’edificato.
Fabbricato contrassegnato con la lettera C
(8) Nella parte meridionale della zona è prevista la costruzione di un fabbricato destinato ad attività commerciali e ad altre attività economiche. Nello scantinato è previsto il garage, mentre al piano terreno troveranno spazio un’officina del gommista, un negozio di motociclette, un centro ricreativo, un autolavaggio. Ai piani superiori sono ammesse altre attività direzionali, abitazioni e strutture per soggiorni brevi.
(9) Il fabbricato avrà un piano interrato e tre piani fuori terra. Le sue quote altimetriche sono: QC = 2,50 m s.l.m., QP = 3,60 m s.l.m., QE= 15,50 m s.l.m.
(10) Il fabbricato sarà di forma poligonale irregolare con i lati più lunghi di rispettivamente 50 m x 55 m. Le dimensioni planimetriche non devono superare i limiti edificatori riportati nel rilevamento geodetico dell’edificato.
Altre norme architettoniche:
(11) I fabbricati da realizzarsi nella zona d’intervento avranno tetti piani od inclinati fino a 5 gradi di pendenza. È ammessa la costruzione di tetti verdi (contenenti piante).
(12) Per le pareti esterne vanno impiegati materiali moderni; le stesse vanno realizzate nel rispetto della normativa in materia di tutela ambientale e di sicurezza antincendio. I frontespizi devono essere definiti con affaccio sulla Strada di Ancorano e su quella della Stazione.
Articolo 11
(Sistemazione degli spazi esterni)
La sistemazione degli spazi all’aperto è articolata in quattro fasi:
– la sistemazione delle superfici ai bordi delle strade,
– le sistemazioni degli spazi adiacenti i singoli fabbricati,
– la sistemazione degli spazi lungo il canale di ritenzione ed il Cornalunga,
– la sistemazione dell’area di contatto tra la zona d’intervento e la riserva naturale di Val Stagnon.
Articolo 12
(sistemazione delle superfici ai bordi delle strade)
Le superfici costeggianti le infrastrutture stradali all’interno della zona d’intervento vanno inerbate e piantumate con alberature ad alto fusto quali i pini, i platani o i bagolari.
Articolo 13
(sistemazioni degli spazi adiacenti i singoli fabbricati)
(1) Le superfici adibite a parcheggio, situate lungo le comunicazioni principali, devono essere rinverdite con l’impiego di alberature tipiche locali o pergolati in modo da costituire degli spazi di verde pubblico.
(2) Tra i posti macchina del parcheggio fronteggiante l’edificio A vanno piantati gli alberi, le superfici libere, invece, vanno inerbate. Sul lato ovest del fabbricato B è previsto un piazzale d’accesso pavimentato, piantato ad alberature da viale. Sui lati est e nord sarà sistemato un itinerario preferenziale dalla carreggiata consolidata e inerbata, destinato ai veicoli di pronto intervento, che si allargherà nel tratto costeggiante il canale di ritenzione. La scarpata tra l’itinerario preferenziale e la superficie adiacente il fabbricato sarà piantumata ad arbusti.
(3) Lo spazio accanto alla centrale del gas ed all’isola ecologica sarà piantumato ad arbusti e alberi d’alto fusto. Le superfici attorno al fabbricato C saranno inerbate. Lungo il lato ovest è previsto un viale alberato, lungo quello sud, invece, la piantumazione di alberi ed arbusti.
Articolo 14
(sistemazione delle superfici accanto il canale di ritenzione ed il Cornalunga)
(1) Una fascia di terreno di 5 m lungo ambo le rive del canale di ritenzione, sarà utilizzata come spazio per la manutenzione, realizzato con un’inclinazione del 5% nella direzione del canale. Accanto al fabbricato B, la superficie dell’argine fungerà da corsia preferenziale per i veicoli di pronto intervento dalla quale si potrà accedere alla superficie destinata alla manutenzione degli argini del canale.
(2) Tra il fabbricato A ed il fabbricato B è ammessa la costruzione di un sentiero pedonale con un ponticello sul canale di ritenzione.
(3) I rimanenti interventi previsti lungo il canale di ritenzione (muro di contenimento accanto al fabbricato A ed altre superifici consolidate e piantumate) non interesseranno gli argini. Gli argini del Cornalunga e quelli del canale di ritenzione, sono ricoperti con blocchi di pietra arenaria rettangolari (e quindi non ricoperti da erbe) dalle dimensioni medie (tra 30 e 60 cm di lunghezza e 15 e 30 cm di altezza). La superficie tra il viale alberato e l’estremità nord del canale di ritenzione sarà piantumata ad arbusti e alberi.
Articolo 15
(sistemazione della superficie di contatto tra la zona d’intervento e la riserva naturale di Val Stagnon)
(1) Tra il Cornalunga e la zona d’intervento vi è il terrapieno lungo il fiume, l’argine che costeggia il bordo della zona d’intervento e lo spazio intermedio. Il terrapieno lungo il Cornalunga avrà una larghezza tale da consentirne la manutenzione (presumibilmente 3,00 m). sul lato ovest, la faccia del terrapieno sarà meno inclinata e ricoperta di vegetazione. L’argine che consentirà di superare il dislivello tra la quota prevista del terreno (+2,50 m s.l.m.) e l’area al margine della zona d’intervento, avrà un’inclinazione tra 1:4 a 1:2 e sarà piantumata ad arbusti e alberi.
(2) L’argine va realizzato in maniera da interferire minimamente con il sito di “Natura 2000”. Il margine orientale dell’area compresa tra il Cornalunga e la zona d’intervento va piantumata con arbusti e alberi, collocati sul bordo superiore dell’argine.
(3) I bordi del lembo nord – orientale della zona d’intervento, destinato ai parcheggi, vanno ricoperti da una densa vegetazione per impedire il passaggio tra il parcheggio e l’area lungo il Cornalunga. Occorre inoltre preservare, nella massima misura possibile, il terreno paludoso tra l’argine che combacia con il margine della zona destinata all’edificazione e la faccia del terrapieno.
(4) Nei punti in cui l’intervento interferirà con la palude e nella parte settentrionale di tale area vanno realizzati numerosi stagni di dimensioni diverse (biotopi sostitutivi), dalle sponde pianeggianti da un lato e ripide dall’altro. Gli stagni non devono superare un metro di profondità.
(5) La vegetazione preesistente va preservata nella maggiore misura possibile. Nei casi in cui la sistemazione degli argini comportasse interventi nei vari habitat, bisognerà prevedere il reimpianto di singole piante (in particolare il tamarisco). Per la fascia di terreno tra il Cornalunga e la zona d’intervento va impiegata la vegetazione autoctona e pionieristica.
(6) La struttura attraverso quale si accede alla riserva naturale di Val Stagnon sarà spostata fiori dalla zona d’intervento. L’ingresso nella zona protetta (inizio del sentiero didattico) avverrà dal marciapiede della Strada di Ancarano, ad est dal canale di ritenzione situato nell’angolo nord – orientale del terreno. La fascia tra il sentiero ed il canale sarà piantumata ad arbusti e alberature.
(7) A distanza di 2 m lineari dall’asse delle condutture delle acque reflue e di quelle meteoriche non è consentito l’impianto di vegetazione.
(8) La sistemazione del margine orientale della zona d’intervento (contatto tra i parcheggi accanto ai fabbricati A e B ed il Cornalunga) avviene secondo l’apposito piano paesaggistico, compilato nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e di eventuali raccomandazioni aggiuntive impartite dall’ente gestore della riserva di Val Stagnon. Il detto piano è parte integrante del progetto finalizzato al rilascio della concessione edilizia, sottoposto al vaglio dell’ente gestore della riserva naturale di Val Stagnon e dell’Istituto nazionale per la tutela dei beni naturalistici, UO di Pirano.
(9) Lungo il Cornalunga non sono previsti percorsi pedonali. Lungo il terrapieno è previsto un sentiero destinato unicamente agli interventi di manutenzione.
V. LOTTI EDIFICABILI
Articolo 16
(lotti edificabili)
(1) Il piano dei lotti edificabili di cui negli allegati grafici del PRPC (piano n. 8), poggia sulla definizione dei singoli complessi edificatori e tiene conto della sistemazione della viabilità, degli spazi verdi e delle superfici di movimentazione, della destinazione d’uso dei fabbricati e della separazione delle superfici pubbliche da quelle private.
(2) Ad intervento ultimato, i lotti edificabili ovvero le rispettive aree pertinenziali possono essere frazionati o accorpati, fermo restando il mantenimento inalterato del concetto di edificazione e delle previste sistemazione degli spazi pubblici.
VI. OPERE PER GLI ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI; BENI PUBBLICI COSTRUITI
VIABILITÀ
Articolo 17
(infrastruttura viaria)
(1) Nella zona d’intervento è prevista la costruzione dell’infrastruttura viaria necessaria. I relativi impianti ed opere sono rappresentati negli allegati grafici n. 9 “Sistemazione dell’infrastruttura viaria”.
(2) Nella zona d’intervento saranno realizzate le seguenti opere infrastrutturali:
– Raccordi al sistema stradale perimetrale,
– Rete stradale interna, completa delle singole strade di accesso,
– Spazi di parcheggio,
– Superfici di movimentazione,
– Superfici destinate al traffico pedonale.
Articolo 18
(traffico motorizzato)
(1) Si prevede la costruzione di tre raccordi alla rete stradale pubblica perimetrale:
– l’area del fabbricato A sarà collegata alla Strada di Ancorano attraverso un nuovo raccordo stradale con svincolo a destra. La rispettiva realizzazione avverrà in tre fasi, dipendenti a loro volta dalla ricostruzione della rotatoria e della Strada di Ancorano.
– l’area dei fabbricati B e C sarà collegata alla Strada della Stazione attraverso un nuovo raccordo stradale con svincolo a destra, destinato soprattutto ai mezzi pesanti provenienti dall’area del fabbricato C. Il veicolo di riferimento è l’autocarro a tre assali.
– A sud, alla fine della Strada della Stazione, è previsto, per l’area dell’edificio C, un raccordo stradale sulla futura rotatoria a servizio della zona attorno al centro TUŠ. All’interno della rotatoria, il raccordo è a due sensi di marcia, nel tratto presso il fabbricato C invece, esso è a senso unico.
(2) Si prevede la costruzione della rete stradale interna, costituita da due strade circolari con raccordi (per le consegne, di accesso ai parcheggi, percorsi preferenziali per veicoli di pronto intervento) non collegati tra loro.
Articolo 19
(traffico stazionario, percorsi preferenziali, consegne)
(1) Le aree di parcheggio atte a sopperire al fabbisogno dei fabbricati A, B e C saranno realizzate rispettivamente nella parte settentrionale, in quella centrale e nel garage sotterraneo del fabbricato stesso, situato nella parte meridionale della zona d’intervento. Ulteriori posti macchina potranno essere ricavati anche sul tetto del fabbricato C, accessibile anche con apposito ascensore.
(2) Nella parte meridionale della zona, i parcheggi saranno collocati anche lungo la strada di accesso ovvero sulle superfici all’aperto.
(3) Nella zona d’intervento occorre garantire almeno:
– 1 posto macchina per ogni 30 m2 di superficie netta negli esercizi commerciali,
– 1 posto macchina per ogni 20 m2 di superficie netta negli uffici,
– 2 posti macchina per ogni unità abitativa destinata a soggiorni brevi,
– 2 posti macchina per ogni unità abitativa classica,
– 1 posto macchina per ogni 4 posti a sedere negli esercizi di ristorazione,
– 1 posto macchina per ogni 35 m2 di superficie netta delle officine artigianali,
– 1 posto macchina per ogni camera d’albergo.
(4) I percorsi preferenziali destinati ai veicoli di pronto intervento quali le autoambulanze, i veicoli dei vigili del fuoco, i veicoli adibiti alla manutenzione, ecc., saranno raccordati alla strada pubblica e sviluppati circolarmente attorno a ciascun fabbricato. I percorsi preferenziali e le superfici di movimentazione (consegne, scarico, carico, svolta dei veicoli) devono essere consolidati e dimensionati secondo le necessità del committente, oltre ad essere adatti ai vari veicoli di pronto intervento e liberi di ostacoli.
Articolo 20
(approvvigionamento con gas)
(1) Nel territorio del Comune città di capodistria è prevista la costruzione della rete di distribuzione del gas metano.
(2) In caso di riscaldamento a gas occorre prevedere l’allacciamento dei fabbricati alla rete di distribuzione del gas metano. Le condizioni dettagliate di allacciamento saranno definite dall’operatore del sistema di distribuzione del gas metano, nel rispetto della rispettiva normativa comunale.
(3) È d’obbligo l’allacciamento alla rete di distribuzione per i fabbricati con almeno un’utenza da 40 W, destinata al riscaldamento o ad un utilizzo energetico affine, ubicati nell’area raggiunta da tale servizio.
(4) È ammessa l’installazione di serbatoi del GPL, collocati in via provvisoria, con l’obbligo di realizzare gli impianti di distribuzione in maniera da consentire il successivo passaggio al gas metano. Non appena la rete di distribuzione del gas metano diventa operativa occorre provvedere all’allacciamento alla medesima ed alla rimozione dei serbatoi del GPL individuali.
Articolo 21
(Superfici pedonali e piste ciclabili)
(1) Al traffico pedonale sono destinati i marciapiedi lungo le strade pubbliche, i piazzali d’accesso, i passaggi ed i sentieri pedonali. Il traffico ciclabile ha luogo lungo le strade pubbliche ed, all’interno della zona, per le carreggiate ed i percorsi pedonali. Di fronte agli edifici va allestito il parcheggio delle biciclette il cui numero è da definirsi in funzione della natura e dell’ampiezza dell’attivitià svolte in tali edifici.
(2) Tutti gli accessi ai fabbricati, le comunicazioni pedonali principali ed i parcheggi devono essere privi di barriere architettoniche, in maniera da essere fruibili da parte delle persone disabili. Gli elementi delle infrastrutture stradali non devono mettere a rischio la circolazione pedonale laddove tale circolazione è consentita. Tali superfici devono esser prive di barriere di ogni genere. Le persone disabili devono poter accedere a tutte le strutture pubbliche ed alle abitazioni.
VII. NORME DI REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE A RETE
Articolo 22
(norme generali)
(1) Le norme generali per il tracciamento e la realizzazione delle infrastrutture a rete a servizio della zona contemplata dal PRPC sono le seguenti:
– per la prevista costruzione delle infrastrutture a rete a servizio della zona in oggetto si richiede la previa realizzazione da parte dei singoli gestori dei rispettivi progetti di massima (soluzioni programmatiche);
– tutti i fabbricati all’interno della zona oggetto del PRPC devono essere allacciati alle opere di urbanizzazione esistenti e pianificate, e precisamente alla rete fognaria, idrica, di distribuzione dell’energia elettrica e del gas ed a quelle delle telecomunicazioni, nel rispetto di quanto stabilito dai relativi gestori;
– tutte le condotte primarie e secondarie devono, di regola, essere realizzate sulle superfici pubbliche (strade e itinerari preferenziali) ovvero sulle superfici di uso pubblico in maniera da consentirne la manutenzione;
– nel caso in cui la realizzazione delle suddette opere interessi una proprietà privata, il proprietario del terreno in oggetto deve consentire la costruzione e la manutenzione di tali opere, mentre incombe al gestore di acquisire il diritto di servitù di pubblico passaggio;
– i tracciati delle varie condotte devono tenere conto dei necessari distacchi dalle opere d’urbanizzazione e dai manufatti preesistenti;
– la costruzione delle opere di urbanizzazione deve avvenire in maniera correlata agli altri interventi;
– sono ammesse soluzioni parziali e temporanee che devono in ogni caso essere conformi ai programmi dei gestori delle infrastrutture a rete e devono esser costruite in maniera da poter essere integrate nella fase di ultimazione di tali opere, come previsto nelle soluzioni di massima presentate;
– le condotte preesistenti possono essere protette, spostate, ricostruite, ampliate e potenziate, nel rispetto delle disponibilità territoriali ed ambientali, oltre che delle norme in vigore, fermo restando il consenso dei rispettivi gestori;
– nel caso in cui, durante i lavori, il soggetto attuatore scopra delle condotte non identificate, egli ha l’obbligo di arrestare i lavori e di informare sul rinvenimento i gestori delle singole infrastrutture;
– oltre alle opere di urbanizzazione previste dal presente decreto, è ammessa anche la realizzazione di altre condotte infrastrutturali sotterranee e dei rispettivi allacciamenti finalizzati al soddisfacimento dei bisogni della zona d’intervento o di un’area più ampia. Non è consentita la costruzione di condotte o strutture fuori terra. È ammessa la realizzazione di impianti infrastrutturali ausiliari, energetici e di telecomunicazioni, purchè ubicati ai piani interrati.
(2) È ammesso l’impiego di tutte le fonti energetiche rinnovabili in armonia con la normativa che regola tale settore.
Articolo 23
(fognature)
Smaltimento delle acque reflue
(1) Nella zona d’intervento è previsto lo smaltimento separato delle acque reflue e di quelle meteoriche. Le acque reflue vengono raccolte nel canale fognario e convogliate nel collettore Č2 – INDE – Sallara Vangnel, e da qui, attraverso il collettore principale della Città di Capodistria, verso il depuratore centrale di Capodistria. È prevista la costruzione di due condotte allacciate agli attuali pozzetti fognari nella Strada della Stazione.
(2) Nella rete fognaria è consentito convogliare unicamente i reflui domestici rispondenti ai parametri del Regolamento sulle linee guida per la progettazione e la costruzione degli impianti fognari nel territorio del Comune di Capodistria (Boll. uff. n. 17/77), del Regolamento della Komunala Koper sulla qualità delle acque reflue immese nella rete fognaria pubblica e nel Depuratore centrale, dell’Ordinanza sull’emissione delle sostanze e del calore durante lo smaltimento delle acque reflue provenienti da fonti inquinanti (G. U. della RS, n. 47/05) e del Regolamento disciplinante i compiti da attuarsi in ambito al servizio pubblico economico di smaltimento e depurazione delle acque reflue (G. U. della RS n. 109/07). Qualora la qualità delle acque reflue non rispondesse ai parametri riportati nei regolamenti e nelle ordinanze di cui sopra, si dovrà procedere alla depurazione di tali acque, prima di immetterle nel sistema fognario pubblico.
Fognature meteoriche
(3) Si prevede la realizzazione di due sistemi separati per lo smaltimento delle acque piovane a servizio rispettivamente del fabbricato A e dei fabbricati B e C, con due scoli nel vecchio alveo del Cornalunga.
(4) Le acque bianche vanno convogliate nella rete meteorica attraverso le vasche di defangazione. Le acque di dilavamento provenienti da piazzali pavimentati di sosta, vanno depurate nelle vasche di disoleazione dotate di filtri coalescenti prima di essere immesse negli impianti di scarico comunali. Il sistema deve essere realizzato in maniera da prevenire il riversamento delle acque nel Cornalunga o nel Val Stagnon e quindi di un possibile inquinamento. Durante la costruzione e la messa in funzione vanno garantiti il monitoraggio e la manutenzione da parte dei servizi competenti.
(5) La rete fognaria deve essere impermeabile. A costruzione ultimata occorre ottenere l’attestato di impermeabilità.
(6) Il committente dei singoli fabbricati previsti nella zona d’intervento è tenuto ad ottenere dall’azienda Komunala Koper d.o.o.-s.r.l. l’Assenso alla documentazione progettuale finalizzata al rilascio della concessione edilizia.
Articolo 24
(rete elettrica)
(1) La zona d’intervento sarà alimentata attraverso due nuove cabine di trasformazione 2 x 630 (1000) kVA, collegate all’attuale cavo 20 kV della RTP Capodistria–ST Capodistria1. Occorre inoltre costruire Si prevede inoltre la costruzione della relativa rete in bassa tensione. Ai fini di manutenzione, la cabina di trasformazione dovrà essere accessibile, in ogni momento (anche se all’interno dell’edificio), all’autocarro con gru dalla massa complessiva di 20 t. I cavi 20 kV e quelle in bassa tensione saranno realizzati con cavi canalizzati.
(2) L’illuminazione esterna sarà realizzata con pali da 6 m, a doppia zincatura, con impianti di accensione/spegnimento all’interno dei fabbricati.
(3) Le soluzioni tecniche ed i parametri della rete di nuova costruzione devono adeguarsi a quella preesistente. Il proteggo deve essere sottoposto all’approvazione della Elektro Primorske, UO di Capodistria.
(4) Per gli interventi nel territorio si richiede l’adeguamento dei tracciati delle nuove linee alle rimanenti opere infrastrutturali rispettando i distacchi prescritti e le distanze dai singoli fabbricati. Occorre inoltre prevedere gli spostamenti o le modifiche alla rete esistente, dettati dalla presenza di nuove costruzioni.
Articolo 25
(rete idrica)
(1) Il rifornimento idrico e la sicurezza antincendio della zona in oggetto è assicurato dal serbatoio principale del Risano (capacità 5000 m3), situato alla quota di 56,59 m s.l.m. In seguito all’ultimazione del serbatoio di Bertocchi dalla capacità di 2000 m3, situato alla quota. 55,00 m s.l.m., come pure della condotta primaria che si svilupperà lungo il tracciato della progettata strada di Ancarano, sarà garantito il rifornimento idrico dei fabbricati oltre che la sicurezza antincendio.
(2) È prevista la costruzione di idranti soprasuolo, posti alla distanza di 80 m, in luoghi permanentemente accessibili contrassegnati dall’apposita marcatura. Saranno realizzati due nuovi allacci, uno a servizio del fabbricato A dal profilo ductile 150 mm, e l’altro a servizio dei fabbricati B e C dal profilo ductile 150 mm.
(3) La costruzione delle opere idrauliche, la progettazione degli impianti e l’allacciamento all’infrastruttura pubblica devono avvenire nel rispetto delle linee direttrici di cui ai punti III, IV e V dell’atto n. SO-07/1068-1-KP/kp.
Articolo 26
(rete delle telecomunicazioni)
Al fine di dotare la zona d’intervento di una rete delle telecomunicazioni appropriata, sarà costruita una canalizzazione porta cavi con allacciamento nel pozzetto n. 006 presso la Strada della Stazione. A tale scopo è prevista l’installazione di cavi ottici, come pure l’impianto della CATV e internet.
Articolo 27
(riscaldamento)
(1) Si prevede il riscaldamento a combustibili ecocompatibili quali gasolio leggero, gas metano o in alternativa GPL. Lo stoccaggio dei derivati di petrolio liquidi deve avvenire nel rispetto della normativa disciplinante la costruzione e l’attrezzamento dei depositi de dei dispositivi di trasporto per sostanze pericolose e nocive. Non è ammesso il riscaldamento con l’uso di combustibili inquinanti, mentre è possibile il ricorso alle fonti energetiche alternative, come ad esempio, la biomassa (pellet, cippato, ecc.).
(2) Nella zona d’intervento interessata dal PRPC “CCD lungo il Cornalunga a Capodistria” è prevista l’installazione di una stazione del gas con serbatoi interrati, collegati ai fabbricati B e C. Eventualmente si può installare un serbatoio del gas anche per sopperire al fabbisogno energetico del fabbricato A.
Articolo 28
(raccolta e rimozione dei rifiuti)
(1) I rifiuti sono smaltiti nella discarica comunale. I luoghi di raccolta sono riportati nel foglio grafico n. 5. Per i fabbricati B e C è prevista un’isola ecologica situata sul rispettivo lotto edificatorio, per il fabbricato A, invece, tale isola sarà situata all’interno del medesimo. I fabbricati B e C possono avere un’unica isola ecologica. Sono ammessi anche altri siti, fermo restando il rispetto degli interventi previsti e dell’asporto.
(2) Nelle isole ecologiche è prevista la collocazione dei cassonetti per la raccolta differenziata dal volume di 160 l / 100 m2 di superficie lavorativa. Ad ogni modo, le dimensioni dei cassonetti dipendono dal numero dei dipendenti e dall’attività svolta.
(3) I punti di raccolta e le isole ecologiche devono essere accessibili ai veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti, dal peso complessivo di 12 t. Deve essere altresì consentita la pulizia regolare di tali superfici, in considerazione delle esigenze igieniche, funzionali e di decoro. I committenti dei singoli fabbricati hanno l’obbligo di attrezzare i punti di raccolta dei rifiuti con recipienti standardizzati.
(4) Chi produce rifiuti diversi dai RSU, che non possono essere conferiti nei cassonetti destinati, deve stipulare con l’azienda autorizzata ed in collaborazione con l’apposito servizio della Komunala Koper un contratto finalizzato alla raccolta ed all’asporto di tali rifiuti. La raccolta e la rimozione dei rifiuti devono avvenire nel rispetto del Decreto sullo smaltimento dei rifiuti urbani (Bollettino ufficiale, n. 17/99).
(5) Il committente o chi produce rifiuti deve comunicare alla Komunala Koper la data della messa in funzione del fabbricato ai fini di computo ed asporto dei rifiuti agendo in conformità con il Regolamento per lo smaltimento dei rifiuti (Gazzetta ufficiale della RS, n. 84/98) ed il Decreto sullo smaltimento dei rifiuti urbani (Bollettino ufficiale, n. 17/99).
(6) Ai sensi del »Regolamento sullo smaltimento del materiale edile di risulta« (G. U. RS, n. 03/03, 41/04, 50/04 e 62/04), occorre provvedere, durante i lavori, alla raccolta differenziata dei rifiuti edili ed altri, in considerazione della possibilità di riciclo delle singole frazioni. È prevista altresì la tenuta aggiornata dei registri relativi alla quantità ed alla tipologia dei rifiuti conferiti. I rifiuti pericolosi (accumulatori usati, canovacci sporchi dell’olio motore, ecc.) vanno conservati in recipienti chiusi e consegnati ad un’istituzione abilitata al trattamento di simili rifiuti.
(7) Particolare attenzione va dedicata al suolo inquinato in seguito al riversamento o spargimento di sostanze inquinanti od affini. Prima di smaltire lo strato di terreno rimosso in una discarica provvisoria o permanente è d’obbligo compiere le necessarie analisi, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento sullo smaltimento dei rifiuti (G. U. RS, n. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03 e 41/04).
(8) Se i rifiuti prodotti durante i lavori di costruzione superano le quantità previste nell’articolo 10 del Regolamento sullo smaltimento del materiale edile di risulta, è necessario redigere la Relazione sul trattamento dei rifiuti edili. Tale relazione è parte integrante del progetto esecutivo.
VIII. PROVVEDIMENTI A TUTELA DELL’AMBIENTE, DEI BENI NATURALISTICI E DEL PATRIMONIO CULTURALE, USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI
Articolo 29
(tutela del patrimonio culturale)
La zona d’intervento si trova all’esterno del perimetro nel quale vige il regime di tutela dei beni culturali.
Articolo 30
(tutela ambientale)
Per l’attuazione dell’intervento in oggetto si richiede la redazione della relazione ambientale. Durante la costruzione e la messa in opera occorre rispettare i provvedimenti mitigatori contenuti nella suddetta relazione ambientale (autore AQUAIUS d.o.o. Ljubljana, n. 1136/07OP, il 18. 4. 2008).
Articolo 31
(protezione dell’aria)
(1) Gli interventi di mitigazione dell’inquinamento atmosferico saranno necessari durante i lavori, mentre non sono previsti in seguito alla messa in opera delle strutture previste.
(2) La costruzione del CCD lungo il Cornalunga avrà luogo in un’area caratterizzata da un inquinamento atmosferico moderato. Si prevede un aumento delle polveri sottili nell’aria in periodi di tempo secco e ventoso e durante i lavori preparatori.
(3) Gli interventi di mitigazione degli impatti suggeriti in relazione alle principali componenti ambientali interessate:
– evitare lo spargimento incontrollato delle polveri dal cantiere; occorre provvedere all’irrorazione delle superfici scoperte in condizioni di tempo secco e ventoso;
– evitare lo spargimento delle polveri dai mezzi di trasporto; il provvedimento richiede la pulizia dei veicoli in uscita dal cantiere o dai depositi, copertura del materiale sciolto e l’umidificazione dei tratti scoperti del percorso;
– osservazione delle norme riferite alle emissioni prodotte dalle macchine edili dai mezzi di trasporto; si richiede l’impiego di macchine edili e mezzi di trasporto tecnicamente efficienti.
– Nei casi di pause apprezzabili ed arresto degli attrezzi lavoratori è necessario spegnerne il motore.
(3) Il monitoraggio durante i lavori della qualità dell’aria prevede il regolare controllo sull’attuazione dei provvedimenti di mitigazione nel cantiere.
Articolo 32
(protezione da inquinamento acustico)
(1) Nella fase di progettazione, costruzione e messa in opera dei fabbricati, i progettisti, gli esecutori ed i committenti devono rispettare le disposizioni in materia dei livelli ammissibili di inquinamento acustico, previsti per tali zone.
Interventi di mitigazione
(2) Durante i lavori di costruzione vanno adottati i seguenti provvedimenti di protezione da rumore:
– Il rispetto degli orati di utilizzo delle macchine ed impianti rumorosi limitati alle sole ore del giorno, tra le 6.00 e le 18.00;
– L’impiego di macchine edili ed attrezzature, costruite secondo gli standard in vigore, come da Regolamento sulle emissioni acustiche dalle macchine impiegate all’aperto;
– In caso di superamento delle soglie ammesse, vanno attuati interventi di mitigazione costituiti da barriere antirumore.
(3) La Legge sulla tutela ambientale e la Legge sulla costruzione dei fabbricati impongono al committente di adottare misure per l’abbattimento del rumore intese a ridurre le emissioni acustiche, la diffusione del rumore nell’ambiente ed a provvedere al risanamento degli elementi esterni degli edifici laddove risulti impraticabile la protezione dell’ambiente esterno. Nella pianificazione dettagliata delle attività nella zona d’intervento è opportuno prevedere eventuali maggiori fonti di inquinamento acustico in maniera tale da prevenire il diffondersi del rumore provocato dall’esercizio delle strutture progettate verso le aree prossime al Cornalunga ed alla Val Stagnon. Il provvedimento va attuato dal committente e dal progettista, durante la fase di progettazione ed è sottoposto a verifiche al momento del rilascio della concessione edilizia.
Monitoraggio durante i lavori
(4) L’Ordinanza sulle soglie minime di inquinamento acustico nell’ambiente e l’Ordinanza sulla valutazione e controllo del rumore nell’ambiente impongono all’esecutore il monitoraggio durante i lavori. Il monitoraggio ambientale in termini di inquinamento acustico va effettuato nel rispetto del “Regolamento sui rilevamenti iniziali e sul monitoraggio, durante l’esercizio, delle fonti di inquinamento e della rispettiva applicazione”.
(5) Il monitoraggio durante i lavori prevede il controllo delle fonti di inquinamento acustico secondo il Regolamento sull’emissione acustica delle macchine utilizzate all’aperto, ed i rilevamenti durante i lavori preparatori e di costruzione da effettuarsi sugli edifici prossimi al cantiere. In caso di superamento delle soglie minime consentite, l’esecutore è tenuto ad adottare i provvedimenti di mitigazione provvisori proseguendo i lavori solamente dopo averne verificato l’efficacia.
Monitoraggio durante l’esercizio
(6) I gestori delle strutture ritenute fondi di rumore (garage, esercizi di ristorazione, officina del gommista) hanno l’obbligo di effettuare i necessari rilevamenti e di agire di conseguenza, come previsto dal Regolamento sui rilevamenti iniziali e sul monitoraggio, durante l’esercizio delle fonti di inquinamento e della rispettiva applicazione.
Articolo 33
(Tutela dei beni naturalistici)
(1) La zona d’intervento interferisce ovvero confina con tre zone soggette a vincoli di tutela che si sovrappongono. Si tratta della Riserva naturale di Val Stagnon e le zone di Natura 2000 (pSCI Val Stagnon e SPA Val Stagnon).
(2) Ad est la zona interessata dal PRPC costeggia il confine con il bene naturalistico di Val Stagnon. A sud-ovest essa interferisce con la zona EPO Val Stagnon su una superficie di 5600 m2 circa.
Allo scopo di ridurre l’impatto negativo e di tutelare i beni naturalistici vanno attuati i seguenti provvedimenti:
(3) I lavori di costruzione che sono fonte di inquinamento acustico ed i lavori di movimentazione terra previsti sul versante orientale della zona, tra i parcheggi ed il Cornalunga (zona interessata dal PR Val Stagnon), non potranno svolgersi nel periodo di nidificazione degli uccelli (dal 15. 3. al 15. 8.). La piantumazione degli argini del Cornalunga può avere luogo anche nel mese di marzo. L’attuazione dei provvedimenti di cui sopra, è affidata all’esecutore dei lavori edili. Il controllo è attuato dal committente, dall’esecutore dei lavori edili e dall’ente gestore di Val Stagnon.
(4) Nella palude d’acqua dolce va preservata la vegetazione esistente. Occorre prevedere il trapianto di determinate specie (tamarischi, ecc.), da effettuarsi in caso di rinterro dei rispettivi habitat, dovuto alle opere di sistemazione degli argini. I lavori di movimento terra vanno eseguiti fuori dei periodi di nidificazione. Entro tempi brevi (possibilmente in primavera), si procede alla piantumazione di arbusti ed alberi o si creano delle condizioni propizie all’espandersi di canneti e arbusti.
(5) La progettazione degli impianti di illuminazione dei fabbricati, delle strade, dei parcheggi e di altre superfici vanno osservate le disposizioni dell’Ordinanza sui valori limite dell’inquinamento luminsoso (G.U. della RS, n. 81/07). I frontespizi ed i parcheggi con affaccio sul Cornalunga e su Val Stanon non vanno illuminati; sul bordo sud – orientale della zona non vanno collocati cartelloni pubblicitari luminosi.
(6) Nel periodo di riproduzione della maggioranza delle specie ittiche (da maggio ad agosto) non vanno effettuati lavori edili che provocano un incremento delle quantità di materiale in sospensione. Il conseguente intorbidamento dell’acqua nel Val Stagnon va limitato adottando tecniche lavorative volte a non agitare il fondale del fiume.
(7) L’inizio dei lavori preparatori e di costruzione deve essere segnalato all’ente preposto alla tutela ambientale (Istituto nazionale per la tutela dei beni naturalistici, UO di Pirano), come pure all’ente gestore della riserva naturale (Associazione per l’osservazione e lo studio degli uccelli della Slovenia, Sede di Capodistria).
(8) Le attrezzature e le macchine devono essere tecnicamente ineccepibili, costruite nel rispetto delle norme in materia di emissioni sonore e dei gas di scarico. La manutenzione ordinaria delle medesime deve avvenire fuori della zona d’intervento, nelle officine adeguatamente attrezzate. Occorre altresì compiere una selezione di macchine ed attrezzature prediligendo quelle meno rumorose. La segnalazione acustica è ammessa solo nei casi in cui le condizioni ambientali o del traffico lo richiedono. Nel caso di funzionamento a vuoto, i motori delle macchine vanno spenti.
(9) In caso di riversamento di sostanze inquinanti provenienti da macchine da lavoro, occorre procedere a tempestiva bonifica del sito interessato. Nel cantiere va allestito un luogo debitamente attrezzato per il deposito di sostanze pericolose, munito di un sistema di contenimento ad evitarne la propagazione nell’ambiente. Tale deposito va inoltre protetto da agenti atmosferici. L’accesso al medesimo deve essere consentito solamente al personale autorizzato. Le sostanze pericolose ovvero i prodotti chimici devono essere custoditi in imballaggi originali.
(10) Eventuali rifiuti pericolosi prodotti in seguito ad interventi di manutenzione delle macchine edili, oppure conseguenti ad eventi fortuiti, vanno affidati ad imprese di gestori autorizzati, mentre i rispettivi trasporti devono avvenire nel rispetto delle misure precauzionali per evitare contaminazioni.
(11) Monitoraggio durante la costruzione e l’esercizio
(12) Il proprietario della struttura è tenuto ad assicurare il controllo sulla reimissione nell’ambiente delle acque reflue. L’attuazione del monitoraggio è sottoposta al controllo dell’ispettore all’ambiente.
(13) Il controllo regolare durante i lavori incombe al committente. Lungo il lembo orientale dell’area accanto al Cornalunga, invece, tale controllo è svolto anche dall’ente gestore di Val Stagnon (tutela dei beni naturalistici) e l’Istituto nazionale per la tutela dei beni naturalistici, UO di Pirano (monitoraggio del patrimonio naturale e della biodiversità).
Articolo 34
(tutela delle risorse idriche)
(1) Tutti gli interventi devono essere conformi al Programma di protezione e di sviluppo della riserva naturale Val Stagnon per il periodo 2007–2011 (piano dell’ente gestore) il chè deve risultare dalla documentazione progettuale.
(2) Lo smaltimento e la depurazione delle acque reflue e di quelle meteoriche deve avvenire nel rispetto dell’Ordinanza sull’emissione delle sostanze e del calore durante lo smaltimento delle acque reflue nei corpi ricettori e nella rete fognaria pubblica (G.U. della RS, n. 47/05, 45/07) e del Regolamento sullo smaltimento e sulla depurazione delle acque reflue e di quelle meteoriche (G.U. della RS, n. 105/02, 50/04).
(3) Le acque piovane provenienti da superfici di dilavamento devono essere smaltite in conformità con le disposizioni di cui all’Ordinanza sull’emissione delle sostanze durante lo smaltimento delle acque di dilavamento delle strade pubbliche (G.U. della RS, n. 47/05) ed all’Ordinanza sull’emissione delle sostanze e del calore durante lo smaltimento delle acque reflue nei corpi ricettori e nella rete fognaria pubblica (G.U. della RS, n. 47/05, 45/07). Le acque di dilavamento provenienti dai parcheggi devono essere smaltite attraverso i pozzetti disoleatori dalle caratteristiche stabilite nell’articolo 2, punto 6.5. dell’Ordinanza sull’emissione delle sostanze e del calore durante lo smaltimento delle acque reflue nei corpi ricettori e nella rete fognaria pubblica (G.U. della RS, n. 47/05, 45/07).
(4) Le acque bianche, tra cui anche quelle provenienti dai tetti, vanno convogliate nel Cornalunga. Tutti gli interventi suscettibili di interferire con il regime idrico devono essere opportunamente progettati e non devono pregiudicare la stabilità degli argini realizzati a protezione dell’area in caso di massima piena. Per agevolare la manutenzione deve essere assicurato l’accesso alla sommità dell’argine delle macchine edili pesanti. Gli impianti e le strutture non devono interferire con la fascia costiera. I veicoli di pronto intervento e quelli necessari all’esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria potranno accedere al canale di ritenzione attraverso un percorso consolidato ed inerbato. Eventuale stoccaggio di prodotti petroliferi deve avvenire nel rispetto della vigente normativa. Lungo gli alvei dei corsi d’acqua deve essere consentito il libero transito.
(5) Durante i lavori, esiste il rischio di inquinamento delle acque di superficie e delle falde acquifere in seguito al riversamento di sostanze pericolose (prodotti petroliferi) da macchine edili. A lavori finiti, esiste il rischio di inquinamento dovuto allo smaltimento improprio di acque reflue e di acque nere.
Provvedimenti mitigatori durante i lavori
(6) Durante i lavori vanno adottate tutte le misure di mitigazione volte a scongiurare i rischi da inquinamento delle falde acquifere, causato dal trasporto, deposito e utilizzo di combustibili liquidi e di altre sostanze pericolose. In caso di incidente, va assicurato l’intervento tempestivo del personale qualificato. Nella zona in oggetto non è ammesso lo stoccaggio di sostanze pericolose. La responsabilità per l’attuazione del suddetto intervento è affidata al committente ed all’esecutore dei lavori. Il controllo è compiuto dal committente e dall’ispettore all’ambiente.
Monitoraggio durante i lavori
(7) Le attività di monitoraggio sono svolte dal committente, nell’ambito del controllo degli esecutori (settimanale) e l’ispettore all’ambiente (all’occorrenza).
Monitoraggio durante l’esercizio degli impianti
(8) A lavori ultimati occorre verificare l’efficacia della depurazione nei pozzetti disoleatori delle acque di dilavamento. Il monitoraggio è a carico del committente.
Articolo 35
(intervento nelle aree demaniali idriche)
Nel caso in cui l’intervento in oggetto interessi le aree demaniali idriche di proprietà dello stato, si fa obbligo al committente di concludere, previa acquisizione dell’autorizzazione a costruire nelle zone soggette a vincoli idrogeologici, un contratto di costituzione della servitù nel rispetto del Codice dei diritti reali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 87/02 – SPZ). La domanda di conclusione del contratto va indirizzata al Ministero dell’ambiente e del territorio, Agenzia nazione per l’ambiente, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
Articolo 36
(tutela dei beni naturalistici)
(1) Nella progettazione delle piantumazioni e negli interventi nell’ambiente naturale vanno osservate le istruzioni impartite dall’ente gestore di Val Stagnon.
(2) I muri di contenimento / le scarpate nei siti esposti vanno realizzati in pietra. Per il rinverdimento delle superfici più estese vanno impiegate le piante rampicanti.
(3) I terrazzi ed i balconi con affaccio su Val Stagnon vanno allestiti a verde. Ne sono responsabili i proprietari, mentre il controllo è affidato all’ente gestore del parco naturale Val Stagnon.
(4) Non sono consentiti impianti pubblicitari luminosi collocati sul tetto, sulla facciata orientale e sud-orientale dei fabbricati e nei parcheggi verso la riserva naturale di Val Stagnon. Non è consentita l’illuminazione notturna delle facciate orientali e sud-orientali.
Articolo 37
(protezione del suolo)
(1) In seguito agli scavi per le fondamenta e le opere d’urbanizzazione primaria ed alla conseguente colmatura fino alla quota di progetto per un altezza di + 2,5 m s.l.m., l’attuale suolo sarà ricoperto con il materiale di riporto.
(2) Durante i lavori occorre adottare adeguate misure protettive e provvedere all’organizzazione del cantiere tale da prevenire l’inquinamento delle risorse idriche e del suolo, causato dal trasporto, stoccaggio e impiego di combustibili liquidi e di altre sostanze nocive, oppure, in caso d’incendio, garantire l’intervento tempestivo del personale qualificato. Gli impianti provvisori di magazzinaggio e distribuzione dei combustibili, oli e lubrificanti come pure di altre sostanze nocive, devono essere protetti dal rischio di riversamento nei corpi idrici e nel suolo.
(3) Ultimati i lavori, occorre rimuovere tutte le strutture provvisorie erette a servizio del cantiere, come pure il materiale di risulta. Le superfici di costruzione, interessanti il suolo pubblico, dovranno essere riconsegnate previa esecuzione delle opere di ripristino necessarie.
Provvedimenti di mitigazione:
(4) Il materiale impiegato per la costruzione degli argini e per la colmatura deve essere inerte, privo di sostanze nocive. Il provvedimento è a carico dell’esecutore dei lavori edili. Il controllo è affidato al committente ed all’ispettore all’ambiente.
(5) Previo inizio dei lavori, gli esecutori delle opere edili sono tenuti a predisporre un piano di cantiere adottando protettive e provvedendo all’organizzazione del cantiere tale da garantire la protezione del suolo e delle risorse idriche, compilando altresì un piano d’intervento in caso di riversamento dei combustibili od oli, suscettibile di causare l’inquinamento delle risorse idriche e del suolo. Il cantiere deve essere dotato di attrezzature e di mezzi atti a consentire il tempestivo intervento in caso di riversamento di sostanze pericolose. È obbligatorio inoltre rimuovere la terra contaminata e depositarla in discariche all’uopo adibite. Del provvedimento si fa carico l’esecutore dei lavori edili. Il controllo spetta al committente ed all’ispettore all’ambiente.
(6) Si richiede l’impiego di macchinari e mezzi di trasporto tecnicamente efficienti per evitare l’inquinamento del suolo a causa del riversamento di oil e combustibili. La manutenzione ordinaria di tali macchine e mezzi di trasporto deve avvenire fuori del cantiere, nelle officine adeguatamente attrezzate. Del provvedimento si fa carico l’esecutore dei lavori edili. Il controllo spetta al committente ed all’ispettore all’ambiente.
(7) Durante i lavori va introdotto il sistema di raccolta differenziata del materiale di risulta e di altri rifiuti, in funzione dell’eventualità di riciclo delle singole frazioni. I rifiuti conferiti devono essere oggetto di un monitoraggio con la tenuta dei rispettivi registri. I rifiuti pericolosi vanno stoccati in recipienti chiusi da conferirsi ad un ente autorizzato al loro trattamento. Del provvedimento si fa carico l’esecutore dei lavori edili. Il controllo spetta al committente ed all’ispettore all’ambiente.
IX. SOLUZIONI E MISURE DI PROTEZIONE DA CALAMITÀ NATURALI E DA ALTRE EMERGENZE
Articolo 38
(norme di sicurezza antincendio)
(1) Nell’area d’intervento non esistono impianti e strutture di protezione.
(2) L’organizzazione della protezione antincendio va assicurata nel rispetto della vigente normativa.
(3) L’edificato previsto deve garantire l’evacuazione in sicurezza delle persone e dei beni, gli spazi per la sosta operativa dei mezzi dei vigili del fuoco e la disponibilità della quantità sufficiente dell’acqua. Devono essere assicurati i necessari distacchi tra i fabbricati ed i confini parcellari ovvero la sistemazione delle separazioni antincendio tali da inibire la propagazione del fuoco in caso di incendio. Per scongiurare i rischiai incendio è fondamentale rimuovere ovvero limitare tutte le possibili cause, oltre ad abilitare i proprietari e gli affittuari ad agire adottando le necessarie misure di prevenzione e ad assicurare l’evacuazione in sicurezza:
– va adottato il regolamento antincendio, opportunamente armonizzato con le unità di pronto intervento, riferito al singolo fabbricato ovvero all’intero complesso;
– va assicurata la manutenzione regolare ed il controllo delle attrezzature e degli impianti antincendio, presenti nel singolo fabbricato ovvero nell’intero complesso. Occorre inoltre assicurare la manutenzione regolare e la verifica permanente della rete di idranti.
(4) La zona d’intervento è dotata di una rete di idranti in grado di erogare acqua antincendio in quantità sufficiente (serbatoio, pompaggio). Lungo i percorsi di accesso (strade principali e secondarie) vanno allestiti gli spazi per sosta operativa. Gli accessi pedonali e carrai, come pure le superfici di manovra, devono essere conformi allo standard DIN 14090. Deve essere garantito l’accesso ad almeno due lati dell’edificio ed almeno due superfici di manovra da ricavarsi presso due lati diversi dell’edificio.
(5) La rete stradale pubblica fungerà anche da percorso preferenziale, destinato all’evacuazione delle persone e dei beni.
(6) Occorre garantire la resistenza strutturale all’incendio degli edifici progettati.
(7) Le direzioni dell’evacuazione sono stabilite dal progettista.
Articolo 39
(protezione da inondazioni e da fenomeni erosivi)
(1) La zona d’intervento si trova nell’area a rischio di inondazioni provocate da acqua alta. La quota minima dei fabbricati è di 2,50 m s.l.m., ossia sopra la quota dell’acqua alta. In considerazione delle condotte di scolo delle attuali fognature meteoriche o miste che sboccano nella bonifica di Semedella (quote di piena negli scolmatori), la quota massima dell’acqua nella zona di ritenzione davanti all’impianto di pompaggio nella bonifica di Semdella sarà pari a +0,40 oppure +0,50. Le aree a quota inferiore a 2,50 m dovranno essere opportunamente protette da inondazioni.
(2) Dal terrapieno lungo l’alveo dismesso del Cornalunga in direzione della zona d’intervento, sarà costruito un argine con pendenza 1:4, seguito da uno spazio piano ed un secondo argine con pendenza 1:3 che raggiungerà la quota prevista del suolo (+2,50 m s.l.m.). Entrambi gli argini e la fascia di terreno intermedia saranno piantati ad alberi ed arbusti concordati con l’ente gestore di Val Stagnon. Il terrapieno lungo il vecchio alveo del Cornalunga sarà largo 3,50 m per agevolare la manutenzione ed il transito.
(3) Accanto al fabbricato B è previsto il consolidamento di un terreno largo 5, costeggiante il corpo idrico (sponda sinistra del canale 27/2), che fungerà da percorso per i veicoli di pronto intervento. Alla superficie consolidata destinata alla manutenzione degli argini del canale di ritenzione si potrà accedere dall’itinerario preferenziale presso il fabbricato B. Il dislivello tra la quota del terreno accanto al canale e la quota prevista, sarà superato con l’innalzamento del terreno consolidato lungo la costa. Presso l’edificio B, il terreno raggiungerà 1,25 m s.l.m., presso l’edificio A, invece, la quota del terreno sarà compresa tra 0,85 e 1,00 m s.l.m. Il terreno consolidato avrà una pendenza trasversale del 5% in direzione del canale di ritenzione.
(4) Gli interventi di cui sopra assicureranno la protezione da inondazioni causate dalle acque di pioggia e da mareggiate, ma anche da eventuale malfunzionamento di infrastrutture idrauliche.
(5) Nelle strutture progettate non è previsto lo stoccaggio di idrocarburi.
(6) Le superfici interessate da interventi aggiuntivi vanno sanate; in alcuni casi si rende necessario ulteriore consolidamento, spianamento, inerbimento, piantumazione, in modo da prevenire smottamenti o fenomeni erosivi. Nel convogliare le acque di scolo nel vecchio alveo del Cornalunga bisogna evitare l’erosione.
X. USO PROVVISORIO DEI TERRENI
Articolo 40
Nel periodo che precede l’avvio dei lavori, è ammesso utilizzare i terreni per le destinazioni presenti ed altre, a condizione che ciò non arrechi disturbo ai terreni limitrofi, alla funzione ed al riordino della zona e non ostacoli l’attuazione degli interventi pianificati.
XI. FASI DI REALIZZAZIONE E DEROGHE
Articolo 41
(fasi di realizzazione)
(1) È ammessa la costruzione in fasi. Ciascun lotto o frazione di lotto deve costituire un comparto circoscritto, con spazi scoperti debitamente sistemati, gli allacciamenti ai pubblici servizi ed il numero necessario di parcheggi.
(2) Ferme restando le condizioni di cui al comma precedente, il singolo fabbricato può essere realizzato in più fasi ciascuna delle quali deve costituire un’unità autonoma, sia dal punto di vista tecnico che quello funzionale, il tutto nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto.
Articolo 42
(deroghe ammesse all’attuazione dello strumento urbanistico)
(1) Sono ammesse varianti alle planimetrie (riduzioni) nel rispetto, tuttavia, delle dimensioni planimetriche ed altimetriche massime consentite ovvero della linea di arretramento, come stabilite nel presente decreto, con conseguente adeguamento della forma e delle dimensioni dei lotti edificabili. È consentito variare le planimetrie dei manufatti interrati ed il numero dei piani sottoterra, nella misura in cui non interferiscano con i tracciati delle opere d’urbanizzazione, non sia alterato il concetto urbanistico e viario, né siano pregiudicate le condizioni ambientali. Le dimensioni riportate nel presente decreto vanno stabilite in dettaglio nella documentazione progettuale finalizzata al rilascio della concessione edilizia
(2) Qualora la realizzazione delle opere d’urbanizzazione e la sistemazione degli spazi all’aperto lo richiedono, sono ammesse variazioni in aumento delle dimensioni planimetriche e di altezza dei fabbricati e degli accessi previsti, entro il limite massimo del 10%, fermo restando il rispetto dei distacchi dalle strade e dai confini parcellari. Sono possibili varianti maggiori in caso di riduzioni delle planimetrie e delle quote di altezza, come pure del numero di piani fuori terra.
(3) Sono ammesse variazioni agli spazi scoperti nel rispetto, tuttavia, dei distacchi e di altre condizioni stabilite nel presente decreto. Sugli spazi liberi da edifici, come riportati negli allegati grafici, è possibile realizzare passaggi pedonali, muri di sostegno, scalinate, ecc. Non vi sono limiti all’altezza dei muri di sostegno che devono essere rivestiti con pietra locale.
Articolo 43
(deroghe ammesse alla realizzazione delle opere d’urbanizzazione)
(1) Nel corso di attuazione del piano regolatore particolareggiato comunale sono ammesse difformità allo svolgimento dei tracciati delle infrastrutture a rete e delle strutture viarie, in deroga a quelle riportate nella documentazione (anche fuori dei confini perimetrali della zona), purché si tratti di adeguamento alle condizioni del terreno oppure di adozione di soluzioni tecniche più appropriate dal punto di vista architettonico, della viabilità, del verde o di tutela ambientale. Tali soluzioni non devono tuttavia compromettere lo stato ambientale e del territorio né pregiudicare od ostacolare interventi futuri, nel rispetto delle vigenti norme in materia. Alle medesime condizioni è ammessa la costruzione di opere ed impianti interrati finalizzati al potenziamento delle attrezzature a servizio della zona.
(2) Sono ammesse difformità scaturenti dall’adattamento dei progetti delle strade e degli incroci nelle zone di contatto con gli strumenti urbanistici attuativi delle aree contigue.
XII. ALTRI ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELL’ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO
Articolo 44
(obblighi generali)
(1) Oltre a quelli indicati negli articoli precedenti del presente decreto, rientrano tra gli obblighi del committente e dell’esecutore, e ciò durante l’esecuzione dell’intervento ed in seguito al medesimo, anche:
– Organizzare i lavori in modo da evitare interferenze con la viabilità ordinaria della zona,
– Sistemare e proteggere le strade ed i sentieri che potrebbero essere utilizzati per il trasporto di materiale durante l’intervento di costruzione, ed eventualmente ricostruirle a lavori ultimati,
– Adottare le misure di protezione del cantiere per garantire la sicurezza e l’utilizzo dei manufatti e dei terreni contermini,
– Attenersi alla vigente normativa ponendo rimedio, entro il più breve tempo possibile, agli eventuali impatti negativi causati dai lavori e dalla messa in funzione della struttura,
– Garantire la continuità dell’erogazione dei servizi comunali attraverso le esistenti infrastrutture a rete,
– Durante i lavori, adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare l’eccessivo inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria, causato dal trasporto, stoccaggio ed impiego di sostanze nocive; in caso d’incidente, provvedere all’immediato intervento dei servizi all’uopo abilitati,
– Mantenere gli impianti idraulici in ottemperanza della vigente normativa,
– Affrontare le questioni riguardanti l’acquisto dei terreni in collaborazione con tutte le parti interessate,
– ripristinare lo stato iniziale dei terreni concessi in uso temporaneo.
(2) Tutti i provvedimenti di cui sopra, vanno attuati in base alle relative autorizzazioni, acquisite previo inizio dei lavori.
Articolo 45
(adempimenti dei committenti e degli esecutori)
(1) Il committente e l’esecutore devono osservare, oltre alle condizioni generali, anche la disposizione che impone di eseguire la pianificazione e l’attuazione degli interventi in modo da arrecare il minimo disturbo e da preservare o addirittura migliorare le caratteristiche tecniche costruttive, le condizioni di sicurezza del traffico e quelle di tutela ambientale.
(2) Durante le operazioni di movimentazione terra vanno osservate le norme disciplinanti il deposito del suolo asportato. Il materiale di scavo viene utilizzato per la costruzione di terrapieni, colmature e sistemazioni esterne. Il materiale residuo deve essere trattato e depositato in ossequio alla vigente normativa.
(3) Durante i lavori occorre adottare tutti i provvedimenti e cautele necessari per garantire il minimo disturbo al funzionamento dei luoghi contigui a quelli in cui persiste l’attività. È necessario inoltre attuare i provvedimenti di mitigazione volti a ridurre le emissioni di polveri, di rumore e di vibrazioni. Nel piano di cantiere, contenente la scelta delle tecnologie e l’organizzazione del cantiere, vanno riportate in dettaglio le soluzioni tecniche e le modalità di esecuzione dei lavori di costruzione, allo scopo di arrecare il minimo disturbo alle aree limitrofe (in particolare: rumore, polvere e vibrazioni).
Articolo 46
(documentazione progettuale)
La documentazione progettuale deve fare riferimento ai livelli attuali ed a quelli accettabili di inquinamento acustico e luminoso, di vibrazioni, gas di scarico ed altri fattori del traffico in considerazione dell’aumento di questo ultimo nell’arco dei prossimi 20 anni. Di conseguenza, l’eventuale necessità di installazione, in un secondo tempo, di barriere antirumore, protezioni dalle vibrazioni, gas di scarico, inquinamento luminoso e da altri fattori del traffico non dovrà essere a carico del gestore della strada statale.
Articolo 47
(contratto di realizzazione delle opere di urbanizzazione)
Ai sensi dell’articolo 78 della “ZPNačrt”, il comune ed il committente possono stipulare un contratto di realizzazione delle opere d’urbanizzazione affidando al committente la costruzione di tali opere sul terreno destinato all’edificazione. Le relative spese sono interamente a carico del committente stesso perciò i relativi oneri d’urbanizzazione si ritengono pagati. Il committente è tenuto a versare il corrispettivo degli oneri di urbanizzazione nel caso in cui la zona d’intervento sia servita anche da impianti e strutture preesistenti. A tale scopo viene elaborato un programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione.
XIII. CONDIZIONI DI COSTRUZIONE DEI MANUFATTI SEMPLICI
Articolo 48
(costruzione di manufatti semplici)
(1) È ammessa la costruzione di manufatti semplici in ossequio alla vigente normativa e nel rispetto delle disposizioni di cui all’Ordinanza sulle tipologie di fabbricati in merito alla rispettiva complessità (G.U. della RS, n. 37/08) od in altre prescrizioni.
(2) La collocazione dei manufatti semplici deve avvenire nel rispetto dei vari regimi di tutela, di protezione e di sicurezza. Nello specifico occorre tenere presente la fascia immediatamente adiacente il corpo idrico, l’area di Val Stanino ed il distacco dalle strade (fuori del campo visivo, ecc.).
(3) Gli elementi della pubblica illuminazione devono essere unificati nell’intera zona d’intervento. L’installazione dei pali deve avvenire nel rispetto dei prescritti distacchi dalle superfici adibite al traffico. I pali non devono interferire con la visuale stradale e devono rappresentare un elemento di condivisione delle superfici di traffico. Le fondamenta dei pali della pubblica illuminazione devono essere sufficientemente profondi da costituire ostacolo alla realizzazione di strutture sovrastanti né all’installazione di recinzioni di separazione tra la proprietà pubblica e quella privata.
(4) Eventuali monumenti commemorativi devono essere collocati in maniera da non costituire ostacolo per le persone disabili e da non rendere difficoltose le operazioni di manutenzione delle infrastrutture a rete.
(5) Gli arredi urbani non devono impedire od ostacolare il traffico e la manutenzione delle infrastrutture a rete. Gli elementi degli arredi urbani installati all’aperto devono essere concepiti nel rispetto della tradizione locale. Quelli collocati lungo le strade principali devono essere unificati.
(6) I pannelli pubblicitari ed affini non possono essere installati sopra la quota dell’estradosso dei fabbricati.
XIV. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 49
Con l’adozione del presente decreto cessano di avere valore, limitatamente alla zona oggetto di questo piano regolatore particolareggiato comunale, le disposizioni contenute nel Decreto sul piano di edificazione riferito al Terminal del traffico di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 19/75).
Articolo 50
(visione del piano particolareggiato)
Il piano regolatore particolareggiato comunale della zona KC-54 “CCD lungo il Cornalunga a Capodistria” è disponibile alla libera visione del pubblico presso l’organo competente del Comune città di Capodistria.
Articolo 51
Il controllo sull’attuazione del presente decreto è affidato al Ministero dell’ambiente e del territorio, Ispettorato nazionale per l’ambiente ed il territorio – sede regionale di Capodistria.
Articolo 52
(entrata in vigore)
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
N: 3505-24/2007
Capodistria, 18 dicembre 2008
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti