Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008

Kazalo

5688. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2009, stran 16745.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, in 110/02 – ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00 in 58/03) je Občinski svet Občine Ribnica na 13. redni seji dne 18. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Ribnica za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Ribnica za leto 2009 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                            (v eurih)
+--------+-------------------------------------+---------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |Skupina/podskupina kontov/konto   | Proračun leta|
|    |                   |   2009 v EUR|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |   8.809.218|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |   6.205.696|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)  |   5.473.463|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček   |   4.793.659|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |703 Davki na premoženje       |    427.362|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve|    252.442|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI          |    732.234|
|    |(710+711+712+713+714)        |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od|    156.160|
|    |premoženja              |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |711 Takse in pristojbine       |     6.000|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |712 Denarne kazni          |     2.851|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in   |     41.869|
|    |storitev               |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki     |    525.354|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)  |   1.152.180|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih   |    588.764|
|    |sredstev               |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč   |    563.416|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730+731)      |       0|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov|       0|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine    |       0|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI (740)      |   1.451.342|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih  |   1.451.342|
|    |javnofinančnih institucij      |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega  |       0|
|    |proračuna iz sredstev Evroposke unije|        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |   8.799.370|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) |   2.468.905|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim|    626.050|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |401 Prispevki delodajalca za socialno|     90.221|
|    |varnost               |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve   |   1.648.614|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |403 Plačilo domačih obresti     |     57.720|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |409 Rezerve             |     46.300|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI           |   2.447.706|
|    |(410+411+412+413+414)        |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |410 Subvencije            |     55.006|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |411 Transferi posameznikom in    |    920.915|
|    |gospodinjstvom            |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |412 Transferi neprofitnim      |     30.009|
|    |organizacijam in ustanovam      |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |413 Drugi domači transferi      |   1.441.776|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino    |       0|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)     |   3.701.752|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih    |   3.701.752|
|    |sredstev               |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)    |    181.007|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim |     5.000|
|    |in fizičnim osebam, ki niso     |        |
|    |proračunski uporabniki        |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |432 Investicijski transferi     |    176.007|
|    |proračunskim uporabnikom       |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II)     |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II-I)   |     9.848|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |     11.462|
|    |(750+751+752)            |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |     11.462|
|    |(750+751+752)            |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil  |       0|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev   |       0|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije |     11.462|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |     5.960|
|    |KAPITALSKIH             |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |DELEŽEV (440+441+442+443)      |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |440 Dana posojila          |       0|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in |       0|
|    |naložb                |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |442 Poraba kupnin iz naslova     |     5.960|
|    |privatizacije            |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |443 Povečanje namenskega premoženja v|       0|
|    |javnih skladih in drugih osebah   |        |
|    |javnega prava, ki imajo premoženje v |        |
|    |svoji lasti             |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA (IV-V) IN|     8.455|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV    |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA          |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)          |       0|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE             |       0|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |500 Domače zadolževanje       |       0|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|VIII.  |ODPLAČILO DOLGA (550)        |     85.350|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA           |     85.350|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga     |     85.350|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA  |    –70.000|
|    |RAČUNIH (I + IV +VII -II – V – VIII) |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)    |    –85.350|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI + VII – VIII – |     –6.895|
|    |IX)                 |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|XI.   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.|     70.000|
|    |PRETEKLEGA LETA           |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ribnica. V tabelaričnem delu tega odloka o proračunu občine Ribnica za leto 2009, je na odhodkovni strani predlog proračuna naveden kot seštevek stolpca št. 1 ter stolpca št. 5 iz splošnega dela proračuna Občine Ribnica za leto 2009.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvršitev proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
(prihodki in odhodki)
Med prihodke proračuna se štejejo tisti prihodki, ki bodo vplačani v proračun do konca leta 2009. Med izdatke proračuna se štejejo tista izplačila iz proračuna, ki bodo izvršena do konca leta 2009.
5. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so opredeljeni v okviru proračunskih postavk.
Pravice porabe proračunskih postavkah, ki določajo sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij, ki niso porabljene v tekočem letu se prenesejo v naslednje leto za isti namen. Vsi transferni prihodki so namenski.
6. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Proračunska sredstva ni mogoče prerazporejati razen pod pogoji, ki jih določa Zakon o javnih financah in ta odlok.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna odloča župan, in sicer lahko prerazporeditve opravlja pod naslednjimi pogoji:
– med posameznimi finančnimi načrti neposrednih uporabnikov, pri čemer prerazporeditve ne smejo presegati 5% obsega celotnega finančnega načrta proračunskega uporabnika,
– med posameznimi glavnimi programi, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme presegati 10% obsega glavnega programa v sprejetem proračunu,
– med posameznimi podprogrami, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme presegati 25% obsega podprograma v sprejetem proračunu,
– med posameznimi postavkami v okviru istega podprograma v celoti.
Župan mora o izvršenih prerazporeditvah poročati občinskemu svetu skupaj s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju. Konec leta župan z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2009 in njegovi realizaciji.
7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabniki lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika za leto 2009 za vsako prihodnje leto.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednega uporabnika.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
9. člen
(vključevanje novih obveznosti v proračun)
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za te namene. Sredstva se zagotovijo s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov ali v okviru večjih pričakovanih prejemkov.
10. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve občine, oblikovan po Zakonu o javnih financah.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za namene opredeljene v 49. členu ZJF.
Proračunska rezerva se oblikuje v višini 22.300 €. O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
O uporabi sredstev, ki presegajo višino iz tretjega odstavka tega člena odloča občinski svet s posebnim odlokom.
11. člen
(splošna proračunska rezervacija)
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki je v proračunu posebej izkazana. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan na predlog za finance pristojnega organa občine. Znesek splošne proračunske rezervacije znaša 24.000 €.
12. člen
(sredstva za investicije)
Namenska sredstva za investicije, ki so bile začete v letu 2008 in niso bila porabljena v tem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto. Za preneseni obseg sredstev se poveča proračunska postavka, na katero se sredstva nanašajo. Pogoj za prenos sredstev je prejet račun ali podpisana pogodba.
13. člen
(sprememba delovnega področja neposrednega uporabnika ali njegova ukinitev)
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost neposrednega uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za njegovo delovanje. O povečanju ali zmanjšanju odloča župan.
Če se neposredni uporabnik med letom ukine se neporabljena sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo.
14. člen
(določila Zakona o javnih naročilih)
Uporabniki morajo pri nakupu blaga, oddaji gradenj in naročanju storitev upoštevati določila Zakona o javnih naročilih.
15. člen
(poročilo o izvrševanju proračuna)
Župan v mesecu juliju predloži občinskemu svetu poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. Poročilo mora vsebovati podatke o realizaciji prejemkov in izdatkov, o zadolževanju, oceno realizacije do konca leta, podatke o vključenih novih obveznostih v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, prerazporejanju sredstev ter uporabi sredstev proračunske rezerve.
16. člen
(pristojnost za prevzemanje obveznosti)
Predstojnik proračunskega uporabnika je pristojen za prevzemanje obveznosti, verifikacijo obveznosti in izdajo odredbe za plačilo v breme proračunskih sredstev organa, ki ga vodi. Predstojnik proračunskega uporabnika odgovarja za zakonitost, namenskost, učinkovitost in gospodarnost razpolaganja s proračunskimi sredstvi.
Predstojnik lahko s pooblastilom prenese posamezna upravičenja iz prvega odstavka tega člena na druge osebe. Oseba, ki je pooblaščena za izdajo odredb o plačilu, je odredbodajalec.
17. člen
(razmejitev pristojnosti)
Izvrševanje proračuna poteka v skladu z načelom razmejitve pristojnosti med odredbodajalci in računovodji ter v skladu s sistemom notranje kontrole.
Funkcija odredbodajalca in računovodje sta nezdružljivi.
18. člen
(prosta denarna sredstva)
Župan upravlja s prostimi denarnimi sredstvi na računu proračuna. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe.
Župan lahko zahteva, da mu uporabniki občinskega proračuna pred deponiranjem prostih denarnih sredstev pri bankah ali pred nalaganjem teh sredstev v vrednostne papirje ponudijo denarna sredstva, če je to treba zaradi zagotavljanja likvidnostnih sredstev na računu proračuna oziroma za izvrševanje občinskega proračuna.
19. člen
(nakup in prodaja delnic oziroma deležev)
Občinski svet se lahko na predlog župana odloči za nakup delnic ali deleža v gospodarski družbi, če so za to zagotovljena sredstva v proračunu in če se s tem zaščiti občinski interes.
V primeru, da preneha javni interes za občinsko lastništvo delnic ali deležev na kapitalu pravnih oseb, lahko občinski svet na predlog župana odloči, da se delnice oziroma delež na kapitalu proda.
20. člen
(pridobitev ali odtujitev nepremičnin)
Župan odloča o pridobitvi nepremičnin ter o pridobitvi in odtujitvi premičnin, če vrednost posamezne transakcije v proračunskem letu ne presega 20.865 evrov.
21. člen
(nadzorni odbor)
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad izvajanjem proračuna v skladu z 32. členom Zakona o lokalni samoupravi in z 38. členom Statuta Občine Ribnica.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
22. člen
(odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku odpiše ali delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški izterjave večji od izterjanega zneska.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
23. člen
(obseg zadolževanja občine)
Občina Ribnica se v letu 2009 ne bo dolgoročno zadolžila.
24. člen
(likvidnostno zadolževanje)
Župan je pooblaščen, da odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog javne porabe, vendar največ do višine 5% sprejetega proračuna. Kratkoročni kredit mora biti odplačan do konca proračunskega leta.
25. člen
(zadolževanje javnih podjetij in javnih zavodov)
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se v letu 2009 ne smejo zadolževati.
26. člen
(izdaja poroštev)
Občina Ribnica v letu 2009 ne more dati poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
(začasno financiranje)
V obdobju začasnega financiranja v letu 2009 se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
28. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009 dalje.
Št. 410-0035/2008-640
Ribnica, dne 22. decembra 2008
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti