Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008

Kazalo

5690. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica, stran 16749.

Na podlagi 11. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07) ter 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 18. redni seji dne 22. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 4/04, 38/05 – popr., 65/06, 12/07, 29/07, 46/07, 72/07, 99/07 in 96/08), v nadaljevanju: odlok.
2. člen
V 37. členu odloka se v drugem odstavku na koncu prvega stavka namesto besede »predpisi«, doda novo besedilo »standardi in normativi«.
Za prvim stavkom se doda nov stavek, ki se glasi: »Objekti odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda se projektirajo in gradijo skladno s predpisi o varstvu okolja in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05).«
V nadaljevanju 37. člena se doda na koncu tretjega odstavka naslednje besedilo: »Možna je gradnja malih komunalnih čistilnih naprav skladno z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07) in gradnja komunalnih čistilnih naprav po Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07).«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0009/2008
Sevnica, dne 22. decembra 2008
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.