Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008

Kazalo

5671. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Podlehnik, stran 16721.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 29/97 – dopolnitev 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98 in 59/99 – odločba US 70/00), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), 15. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 39/99, 46/01, 81/02) je Občinski svet Občine Podlehnik na 12. redni seji dne 18. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Podlehnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Podlehnik in merila za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Podlehnik.
2. člen
V odloku uporabljeni izrazi pomenijo sledeče:
– Program opremljanja je dokument, na podlagi katerega se izvaja opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno opremo in je osnova za obračun komunalnega prispevka.
– Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja;
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna;
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
– Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme.
– Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance.
– Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.
– Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
– Parcela je zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
3. člen
Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Podlehnik je izdelan v skladu z Uredbo o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in vsebuje:
– prikaz obstoječe komunalne opreme na območju Občine Podlehnik;
– prikaz predvidenih vlaganj v gradnjo komunalne opreme na območju Občine Podlehnik;
– obračunska območja posameznih vrst obstoječe in predvidene komunalne opreme;
– obračunske stroške opremljanja po posamezni vrsti komunalne opreme in po obračunskih območjih;
– preračun obračunskih stroškov opremljanja na površino parcele in na neto tlorisno površino objekta po posamezni vrsti komunalne opreme;
– podrobnejša merila za obračun komunalnega prispevka.
Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo v Občini Podlehnik:
– ceste (oznaka obračunskih območij C);
– kanalizacija (oznaka obračunskih območij K);
– vodovod (oznaka obračunskih območij V);
– javna razsvetljava (oznaka obračunskih območij JR);
– površine za ravnanje z odpadki (oznaka obračunskega območja PRO);
– javne površine (oznaka obračunskih območij JP).
Obračunska območja posamezne komunalne opreme s prikazom komunalne opreme so podana v grafičnih prilogah, ki so sestavni del programa opremljanja.
4. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tisti, ki:
– se priključuje na ali mu je omogočena uporaba obstoječe komunalne opreme;
– se bo priključil na oziroma mu bo omogočena uporaba predvidene nove komunalne opreme, katere gradnja je predvidena v tekočem ali naslednjem letu;
– izvaja rekonstrukcijo objekta in s tem spreminja namembnost objekta;
– izvaja rekonstrukcijo objekta in s tem povečuje neto tlorisno površino objekta.
II. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
5. člen
Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji formuli:
pri čemer je:
KP(i)…   komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne
      opreme
A(p)…    površina parcele (m2)
A(t)…    neto tlorisna površina objekta (m2)
K…     faktor dejavnosti
D(pi)…   delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
D(ti)…   delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
      komunalnega prispevka
C(pi)…   indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra
      parcele z določeno komunalno opremo na
      obračunskem območju.
C(ti)…   indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra
      neto tlorisne površine objekta z določeno
      komunalno opremo na obračunskem območju
Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
pri čemer je:
KP(i)…   izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto
      komunalne opreme, na katero se objekt priključuje
KP…     celotni izračunani komunalni prispevek
i…     indeks rasti cen v gradbeništvu.
Površina parcele se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, ugotovi iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Kadar parcele objekta ni mogoče izračunati na način, določen s prejšnjim odstavkom, oziroma parcela ni določena, se le-ta določi na podlagi dejanskega stanja oziroma na podlagi meril in pogojev iz veljavnih prostorsko izvedbenih aktov občine.
Kolikor parcele ni mogoče določiti na način iz prejšnjega odstavka, se površina stavbišča objekta pomnoži s faktorjem 1,5.
Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po standardu SIST ISO 9836, tako da se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2.
6. člen
V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna na enak način, kot je prikazan v prejšnjem členu.
V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, gradnje na obstoječi parceli in gradnje nadomestnega objekta se za izračun komunalnega prispevka upošteva le neto tlorisna površina objekta. V tem primeru se ne uporabljajo določbe tega odloka glede preračuna stroškov opremljanja na parcelo, ampak se upošteva zgolj del, vezan na neto tlorisno površino objekta oziroma faktor dejavnosti.
Tako se neto tlorisna površina objekta izračuna kot razlika med neto tlorisno površino novega objekta in neto tlorisno površino obstoječega objekta. Če je vrednost pozitivna se zanjo komunalni prispevek obračuna. V nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna.
Odmera komunalnega prispevka v takem primeru se izvede po naslednji formuli:
pri čemer je:
KP(i)…   komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne
      opreme
A(tO)…   neto tlorisna površina obstoječega objekta (m2)
A(tN)…   neto tlorisna površina novega objekta (m2)
K …     faktor dejavnosti
D(ti)…   delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
      komunalnega prispevka
C(ti)…   stroški opremljanja kvadratnega metra neto
      tlorisne površine objekta z določeno komunalno
      opremo na obračunskem območju.
V primeru spremembe namembnosti oziroma vrste obstoječega objekta, kateremu se neto tlorisna površina ne spreminja, se komunalni prispevek odmeri od spremembe faktorja dejavnosti, v skladu z 10. členom tega odloka. Če je vrednost pozitivna se zanjo komunalni prispevek obračuna. V nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna.
Odmera komunalnega prispevka v takem primeru se izvede po naslednji formuli:
pri čemer je:
KP(i)…   komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne
      opreme
A(t)…    neto tlorisna površina stavbe (m2)
K(N)…    faktor dejavnosti novega objekta
K(O) …   faktor dejavnosti obstoječega objekta
D(ti)…   delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
      komunalnega prispevka
C(ti)…   stroški opremljanja kvadratnega metra neto
      tlorisne površine objekta z določeno komunalno
      opremo na obračunskem območju.
Določila tega odloka se uporabljajo za izračun komunalnega prispevka na celotnem območju občine. Na posameznih delih občine, kjer bodo sprejeti posebni odloki o programu opremljanja stavbnih zemljišč se na podlagi tega odloka izračunajo stroški za obstoječo že zgrajeno komunalno opremo. Posebne programe je potrebno sprejeti za območja, ki se bodo urejala s podrobnimi izvedbenimi prostorskimi akti.
Na območjih, ki se bodo s komunalno opremo na novo urejala se komunalni prispevek zavezancem odmeri na podlagi za to območje sprejetega programa opremljanja stavbnih zemljišč, ki prikaže in obračuna predvidene stroške gradnje nove komunalne opreme na tem območju. Stroški za obstoječo že zgrajeno komunalno opremo na tem območju se obračunajo na podlagi tega odloka po naslednji formuli:
pri čemer je:
C(piS)…   skupni stroški opremljanja kvadratnega metra
      parcele z določeno komunalno opremo na
      obračunskem območju, na katerem se na novo ureja
      komunalna oprema
C(tiS)…   skupni stroški opremljanja kvadratnega metra neto
      tlorisne površine objekta z določeno komunalno
      opremo na obračunskem območju, na katerem se na
      novo ureja komunalna oprema
C(piN)…   stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z
      določeno novo komunalno opremo na obračunskem
      območju (območje, ki se opremlja z novo komunalno
      opremo)
C(tiN)…   stroški opremljanja kvadratnega metra neto
      tlorisne površine objekta z določeno komunalno
      opremo na obračunskem območju (območje, ki se
      opremlja z novo komunalno opremo)
C(piO)…   obstoječi stroški opremljanja kvadratnega metra
      parcele z določeno komunalno opremo na
      obračunskem območju, določeni s tem odlokom
C(tiO)…   obstoječi stroški opremljanja kvadratnega metra
      neto tlorisne površine objekta z določeno
      komunalno opremo na obračunskem območju, določeni
      s tem odlokom.
7. člen
Skupni stroški obstoječe in predvidene komunalne opreme so po višini enaki obračunskim stroškom in znašajo:
+---------------------------+----------------+-----------------+
|   Vrsta komunalne   |  Obračunsko  |   Vrednost  |
|     opreme      |   območje  |    [€]    |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|Ceste           |   OBO_C_1  |   8.574.754,05|
+---------------------------+----------------+-----------------+
|Kanalizacija        |   OBO_K_1  |    179.558,79|
+---------------------------+----------------+-----------------+
|Vodovod          |   OBO_V_1  |   4.693.553,20|
+---------------------------+----------------+-----------------+
|Javna razsvetljava     |  OBO_JR_1  |     8.804,50|
|              +----------------+-----------------+
|              |  OBO_JR_2  |    14.906,00|
|              +----------------+-----------------+
|              |  OBO_JR_3  |    14.906,00|
+---------------------------+----------------+-----------------+
|Prostori za ravnanje z   |  OBO_PRO_1  |     2.500,00|
|odpadki          |        |         |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|Javne površine       |  OBO_JP_1  |    206.413,91|
+---------------------------+----------------+-----------------+
Obračunski stroški preračunani na mersko enoto kvadratnega metra parcele za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so:
+------------+------------+------------+-------------+---------------+
|Vrsta opreme|  Oznaka  |   PP   |  Vrednost |Cena ne enoto |
|      |obračunskega|  [m2]  |  [EUR]  |(Cpi_obstoječa)|
|      |  območja |      |       |  [EUR/m2]  |
+------------+------------+------------+-------------+---------------+
|Ceste    |  OBO_C_1 |1.653.743,49| 8.574.754,05|     5,185 |
+------------+------------+------------+-------------+---------------+
|Kanalizacija|  OBO_K_1 | 102.365,53|  179.558,79|     1,754 |
+------------+------------+------------+-------------+---------------+
|Vodovod   |  OBO_V_1 |1.653.743,49| 4.693.553,20|     2,838 |
+------------+------------+------------+-------------+---------------+
|Javna    | OBO_JR_1 |  31.956,68|   8.804,50|     0,276 |
|razsvetljava+------------+------------+-------------+---------------+
|      | OBO_JR_2 |  62.906,41|  14.906,00|     0,237 |
|      +------------+------------+-------------+---------------+
|      | OBO_JR_3 |  20.752,32|  14.906,00|     0,718 |
+------------+------------+------------+-------------+---------------+
|Prostori za | OBO_PRO_1 |1.653.743,49|   2.500,00|     0,002 |
|ravnanje z |      |      |       |        |
|odpadki   |      |      |       |        |
+------------+------------+------------+-------------+---------------+
|Javne    | OBO_JP_1 |1.653.743,49|  206.413,91|     0,125 |
|površine  |      |      |       |        |
+------------+------------+------------+-------------+---------------+
|SKUPAJ   |      |      |13.695.396,45|        |
+------------+------------+------------+-------------+---------------+
Obračunski stroški preračunani na mersko enoto neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so:
+------------+------------+----------+-------------+---------------+
|Vrsta opreme|  Oznaka  |  NTPO  | Vrednost  |  Cena ne   |
|      |obračunskega|  [m2]  |  [EUR]  |  enoto   |
|      |  območja |     |       |(Cti_obstoječa)|
|      |      |     |       | [EUR/m2]   |
+------------+------------+----------+-------------+---------------+
|Ceste    |  OBO_C_1 |252.329,65| 8.574.754,05|    33,982 |
+------------+------------+----------+-------------+---------------+
|Kanalizacija|  OBO_K_1 | 8.055,55|  179.558,79|    22,290 |
+------------+------------+----------+-------------+---------------+
|Vodovod   |  OBO_V_1 |252.329,65| 4.693.553,20|    18,601 |
+------------+------------+----------+-------------+---------------+
|Javna    | OBO_JR_1 | 4.200,85|   8.804,50|    2,096 |
|razsvetljava+------------+----------+-------------+---------------+
|      | OBO_JR_2 | 3.798,72|  14.906,00|    3,924 |
|      +------------+----------+-------------+---------------+
|      | OBO_JR_3 | 2.449,21|  14.906,00|    6,086 |
+------------+------------+----------+-------------+---------------+
|Prostori za | OBO_PRO_1 |252.329,65|   2.500,00|    0,010 |
|ravnanje z |      |     |       |        |
|odpadki   |      |     |       |        |
+------------+------------+----------+-------------+---------------+
|Javne    | OBO_JP_1 |252.329,65|  206.413,91|    0,818 |
|površine  |      |     |       |        |
+------------+------------+----------+-------------+---------------+
|SKUPAJ   |      |     |13.695.396,45|        |
+------------+------------+----------+-------------+---------------+
8. člen
Komunalni prispevek, izračunan na način iz 5. člena tega odloka, se revalorizira z indeksom cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, glede na izhodiščne cene iz tega odloka.
9. člen
Razmerje med deležem stavbnih zemljišč (D(pi)) in deležem neto tlorisne površine stavbe (D(ti)) pri izračunu komunalnega prispevka je D(pi): D(ti)= 0,4: 0,6.
10. člen
Faktor dejavnosti (K) se opredeli glede na razdelitev, ki je navedena v Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in po določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05). Faktor dejavnosti po tem odloku je:
+----------+---------------------------------------+-----------+
| Klas. st.|       Klasifikacija       | Faktor K |
+----------+---------------------------------------+-----------+
|   11100|Enostanovanjske stavbe         |    0,7|
+----------+---------------------------------------+-----------+
|   11210|Dvostanovanjske stavbe         |    0,8|
+----------+---------------------------------------+-----------+
|   11221|Tri- in večstanovanjske stavbe     |    1,1|
+----------+---------------------------------------+-----------+
|   11300|Stanovanjske stavbe za posebne     |    0,8|
|     |namene                 |      |
+----------+---------------------------------------+-----------+
|    121|Gostinske stavbe            |    1,2|
+----------+---------------------------------------+-----------+
|    122|Upravne in pisarniške stavbe      |    1,2|
+----------+---------------------------------------+-----------+
|    123|Trgovske in druge stavbe za storitvene |    1,2|
|     |dejavnosti               |      |
+----------+---------------------------------------+-----------+
|   12303|Bencinski servisi           |    1,3|
+----------+---------------------------------------+-----------+
|    124|Stavbe za promet in stavbe za     |    1,3|
|     |izvajanje elektronskih komunikacij   |      |
+----------+---------------------------------------+-----------+
|    125|Industrijske stavbe in skladišča    |    1,2|
+----------+---------------------------------------+-----------+
|    126|Stavbe splošnega družbenega pomena   |    0,7|
+----------+---------------------------------------+-----------+
|   12650|Športne dvorane            |    0,8|
+----------+---------------------------------------+-----------+
|    127|Druge nestanovanjske stavbe      |    0,7|
+----------+---------------------------------------+-----------+
|   12712|Stavbe za rejo živali         |    0,7|
+----------+---------------------------------------+-----------+
|   12721|Stavbe za opravljanje verskih obredov |    0,7|
+----------+---------------------------------------+-----------+
Če klasifikacija objekta ni posebej navedena v zgornji tabeli, se faktor dejavnosti objektu določi glede na skupino iz zgornje tabele v katero, se na podlagi Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in po določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05), objekt razvrsti. V primeru, da dejavnosti objekta ni možno določiti na zgoraj opisan način velja, da je faktor dejavnosti po tem odloku 1.
11. člen
V primeru, da se objekt na območju ne more priključiti na določeno vrsto infrastrukture, se komunalni prispevek ne obračuna v celoti, ampak se zmanjša za znesek infrastrukture, ki je na območju ni.
To velja le za individualno infrastrukturo (vodovod, kanalizacijo in javno razsvetljavo); za javno infrastrukturo (ceste, površine za ravnanje z odpadki in javne površine) se komunalni prispevek vedno obračuna.
III. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA
12. člen
Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občinske uprave z odločbo:
– na zahtevo zavezanca;
– ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna;
– po uradni dolžnosti.
Rok za izdajo odločbe iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena je 15 dni. O izdani odločbi občina obvesti tudi upravno enoto.
Po uradni dolžnosti odmeri komunalni prispevek pristojni organ občinske uprave v naslednjih primerih:
– če je zgrajena nova komunalna oprema, na katero se lahko priključijo ali jo uporabljajo lastniki obstoječih objektov;
– če občina ugotovi, da je lastnik obstoječega objekta spremenil namembnost objekta in ni sam vložil zahteve za novo odmero komunalnega prispevka.
Odmera komunalnega prispevka na podlagi prve alineje tretjega odstavka tega člena se izvede v roku 6 mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja za zgrajeno novo komunalno opremo.
Odmera komunalnega prispevka na podlagi druge alineje tretjega odstavka tega člena se izvede v roku 6 mesecev potem, ko občina ugotovi, da je lastnik objekta spremenil njegovo namembnost.
Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba v roku 15 dni, o kateri odloča župan.
13. člen
Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva proračuna Občine Podlehnik.
Občina Podlehnik lahko sredstva zbrana po tem odloku porablja samo za namen opremljanja stavbnih zemljišč v skladu z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.
14. člen
Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku. Zavezanec lahko poda vlogo za plačilo na obroke, občinska uprava pa v postopku odloči ali sprejme ali zavrne plačilo na obroke. V primeru, da se zavezanec z Občino Podlehnik dogovori o plačilu komunalnega prispevka po obrokih, je dolžan pred izdajo gradbenega dovoljenja poravnati prvi obrok.
15. člen
Pri odmeri komunalnega prispevka občina, na zahtevo zavezanca, upošteva morebitne že plačane prispevke za gradnjo posameznih komunalnih vodov na podlagi predloženih dokazil o plačilu in za tako ugotovljene revalorizirane prispevke zniža plačilo odmerjenega komunalnega prispevka. Določba velja le za plačane prispevke za komunalne vode, v dobi amortizacije teh komunalnih vodov.
16. člen
V primeru, da se objekt priključuje na neutrjeno cesto (makadam), se komunalni prispevek za cestno omrežje ne zaračuna v celoti, ampak se pomnoži s faktorjem 0,7.
17. člen
Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju. Pogodba o opremljanju se sklene skladno z določili 78. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07).
18. člen
Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo in druga vprašanja v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
19. člen
Za gradnjo in posodobitev gospodarske javne infrastrukture se komunalni prispevek ne plača.
Plačila komunalnega prispevka je v skladu s sprejetim sanacijskim programom oproščen zavezanec za objekt, s katerim bo nadomestil obstoječi objekt, uničen zaradi naravne nesreče. To velja le za objekt z enako neto tlorisno površino in namembnostjo, kot je bil prejšnji.
Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo neprofitnih stanovanj in nestanovanjskih stavb v skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov, katerih edini investitor je Občina Podlehnik.
V primeru, da je zavezanec za plačilo komunalnega prispevka od neke vrste komunalne opreme oddaljen za več kot 100 m se ga oprosti plačila komunalnega prispevka za to vrsto komunalne opreme. To velja le za individualno infrastrukturo (vodovod, kanalizacijo in javno razsvetljavo); za javno infrastrukturo (ceste, površine za ravnanje z odpadki in javne površine) se komunalni prispevek vedno obračuna.
Pri plačilu komunalnega prispevka se za vse vrste objektov, razen bencinskih servisov (klas. št. 12303), upošteva faktor olajšave, ki znaša 0,5. V primeru, da zavezanec lahko dokaže, da ima v času podaje vloge za odmero komunalnega prispevka predšolske ali šolajoče otroke, se za stanovanjske objekte upošteva faktor olajšave, ki znaša 0,25. Olajšava se upošteva na način, da se komunalni prispevek odmeri na način, kot je to določeno v prejšnjih poglavjih, nato pa se dobljeni znesek (KP) pomnoži s faktorjem olajšave kot to določa spodnja formula:
pri čemer je:
KP(o)…  izračunani komunalni prispevek z upoštevano
     olajšavo
KP…   celotni izračunani komunalni prispevek
F(o)…  faktor olajšave.
O ostalih oprostitvah in olajšavah plačila komunalnega prispevka odloča, po predlogu župana, občinski svet.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih postopkih, v katerih do začetka veljave tega odloka še niso bile izdane odločbe o odmeri komunalnega prispevka, dokonča po dosedanjih predpisih.
21. člen
Program opremljanja stavbnih zemljišč vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Podlehnik.
22. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnem prispevku v Občini Podlehnik (Uradni list RS, št. 28/08), Sklep o podaljšanju veljavnosti Odloka o komunalnem prispevku v Občini Podlehnik (Uradni list RS, št. 96/08), Odlok o sofinanciranju občanov Občine Podlehnik za razvoj komunalne infrastrukture na območju Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 109/99) in Odlok o spremembah Odloka o sofinanciranju občanov Občine Podlehnik za razvoj komunalne infrastrukture na območju Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 20/00 in 24/02).
23. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-5/2008-1
Podlehnik, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Podlehnik
Marko Maučič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti