Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008

Kazalo

5659. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za OPPN v območju KC-54 TPC ob Badaševici v Kopru, stran 16703.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za OPPN v območju KC-54 TPC ob Badaševici v Kopru
Št. 350-13/2008
Koper, dne 19. decembra 2008
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Odl. US in 76/08), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), ter 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/0, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 18. decembra 2008 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za OPPN v območju KC-54 TPC ob Badaševici v Kopru
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje KC-54 TPC ob Badaševici v Kopru (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelalo podjetje LUZ d.d. v decembru 2008, št. projekta 6680.
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
(1) S programom opremljanja se uskladi gradnja objektov in omrežij gospodarske javne infrastrukture, določijo roki gradnje s pogoji priključevanja ter določijo tehnični pogoji opremljanja in finančna konstrukcija opremljanja.
(2) Program opremljanja zajema opremljanje zemljišča z gospodarsko javno infrastrukturo. Obračunski stroški, ki so podlaga za odmero komunalnega prispevka, zajemajo cestno, vodovodno, kanalizacijsko omrežje in občinske javne površine (v nadaljevanju komunalna oprema).
(3) Sestavni deli programa opremljanja so:
– besedilo odloka;
– izračun stroškov opremljanja po posameznih vrstah gospodarske javne infrastrukture po obračunskih območjih;
– izračun obračunskih stroškov opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih;
– preračun obračunskih stroškov na m2 parcele oziroma na m2 neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih;
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka;
– roki za gradnjo in rekonstrukcijo gospodarske javne infrastrukture;
– način financiranja;
– grafični prikaz obravnavane gospodarske javne infrastrukture;
– grafični izris obračunskih območij posameznih vrst komunalne opreme.
3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja je:
– podlaga za opremljanje zemljišč s predvideno gospodarsko javno infrastrukturo, ki je potrebna, da se prostorske ureditve izvedejo in služijo svojemu namenu,
– podlaga za odmero komunalnega prispevka za investicije v novo komunalno opremo in komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
– program opremljanja posebej opredeljuje investicije, katerih gradnja se bo lahko oddala na podlagi pogodbe o opremljanju v skladu z 78. členom Zakona o prostorskem načrtovanju med Mestno občino Koper in investitorjem objektov, ki se priključujejo na gospodarsko javno infrastrukturo. Investitor bo lahko skladno s pogodbo opremil območje v rokih in obsegu kot to določa program opremljanja.
4. člen
(podatki o območju opremljanja)
Območje opremljanja se nahaja neposredno ob Ankaranski in Kolodvorski cesti, ob stari strugi Badaševice. Območje je še nepozidano in zajema naslednje parcele ali dele parcel št. 1462/5, 1462/14, 1462/15, 1462/16, 1463/2, 1463/3, 1464/9, 1464/11, 1464/12, 1464/13, 1548/12, 1548/13, 1548/14 1549/7, 1549/8, 1556/5 in 1556/6, 5582/6, 5582/7 in 5582/8 vse k.o. Koper ter parc. št. 5582/6, 5582/7 in 5582/8 k.o. Bertoki. Celotno območje predstavlja obračunsko območje investicije v komunalno opremo.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
5. člen
(obstoječa gospodarska javna infrastruktura)
Območje opremljanja je pretežno komunalno že opremljeno. Na robu območja je obstoječa gospodarska javna infrastruktura, na katero se bo obravnavano območje navezovalo. Ob območju poteka naslednja gospodarska javna infrastruktura:
– ceste s pripadajočo prometno opremo;
– vodovodno omrežje;
– kanalizacijsko omrežje za odvajanje odpadnih padavinskih in komunalnih voda;
– elektroenergetsko omrežje;
– telekomunikacijsko omrežje;
– javne površine.
6. člen
(predvidena gospodarska javna infrastruktura)
(1) Predvidena je izgradnja naslednje gospodarske javne infrastrukture:
– ceste s pripadajočo prometno opremo;
– vodovodno omrežje;
– elektroenergetsko omrežje;
– telekomunikacijsko omrežje;
– javne površine.
(2) Kolodvorska cesta se na zahodni strani razširi s pasom za desne zavijalce in hodnikom za pešce, postavi se javna razsvetljava ter zasadijo drevesa na javnih površinah. Na Ankaranski cesti se za vključitev objekta A zgradi ustrezen zaviralni in pospeševalni pas ter dostop do parcele objekta. Zgradi se dve zanki javnega vodovodnega omrežja znotraj območja, ki bo zagotavljalo požarno varnost območja. Priključitve objektov se izvede na vodovodni zanki. Priključitev na kanalizacijsko omrežje se izvede preko interne kanalizacije. Interna meteorna kanalizacija se ustrezno očiščena izteka v staro strugo Badaševice. Obstoječega plinovodnega omrežja v območju še ni, zato se objekti lahko napajajo preko lastne plinske postaje. Dogradi se del elektroenergetskega omrežja in novo transformatorsko postajo za objekte ter telekomunikacijsko omrežje. Uredi se staro strugo Badaševice in rob Škocjanskega zatoka.
(3) Prikaz obstoječe in predvidene gospodarske javne infrastrukture je razviden v grafičnem delu programa opremljanja.
III. INVESTICIJE V GRADNJO GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
7. člen
(skupni stroški opremljanja)
(1) Skupni stroški za gradnjo nove gospodarske javne infrastrukture zajemajo stroške projektne in investicijske dokumentacije ter stroške gradnje. Vsi stroški so v EUR in zajemajo DDV.
(2) Skupni stroški so:
+------------------------------------------+-------------------+
|   Gospodarska javna infrastruktura   | Skupni stroški  |
+------------------------------------------+-------------------+
|Ceste                   |     184.491,54|
+------------------------------------------+-------------------+
|Ceste – vključitev objekta A       |     63.868,63|
+------------------------------------------+-------------------+
|Vodovodno omrežje – objekt A       |     136.129,68|
+------------------------------------------+-------------------+
|Vodovodno omrežje – objekta B in C    |     45.299,52|
+------------------------------------------+-------------------+
|Elektroenergetsko omrežje         |     100.871,04|
+------------------------------------------+-------------------+
|Telekomunikacijsko omrežje        |     37.223,16|
+------------------------------------------+-------------------+
|Zunanje ureditve izven parcel objektov  |     38.520,00|
+------------------------------------------+-------------------+
|Skupaj                  |     606.403,57|
+------------------------------------------+-------------------+
8. člen
(financiranje predvidene investicije)
(1) Finančna sredstva za izgradnjo javne gospodarske infrastrukture zagotavlja Mestna občina Koper iz proračuna, komunalnega prispevka, ki ga bodo plačali zavezanci na območju opremljanja, za svoj račun ter v dogovoru z upravljavci infrastrukturnih omrežij.
(2) Investitorjem se naloži obveznost izgradnje ter ureditve vse infrastrukture določene v občinskem podrobnem prostorskem načrtu v območju KC-54 »TPC ob Badaševici v Kopru«, tako da zagotovi opremljenost zemljišča s komunalno infrastrukturo v skladu s programom opremljanja pri čemer se izvrši poračun vlaganj do višine odmere komunalnega prispevka.
(3) Finančna sredstva za izgradnjo komunalne infrastrukture zagotavljajo zavezaneci – investitorji v višini 429.789,37 EUR iz komunalnega prispevka s sklenitvijo pogodbe o opremljanju.
(4) Investitorji zagotavljajo finančna sredstva v skladu s terminskim planom izgradnje infrastrukture.
(5) Ureditev medsebojnih razmerij med Mestno občino Koper in investitorji za izgradnjo ter prevzem omenjene infrastrukture se ureja s pogodbo o opremljanju.
9. člen
(terminski plan)
Pridobivanje projektne dokumentacije je predvideno za januar 2009, predviden rok izgradnje je maj 2009.
10. člen
(faznost izvajanja komunalnega opremljanja)
(1) Program opremljanja dopušča možnost fazne gradnje objektov, ki se priključujejo na gospodarsko javno infrastrukturo. Vsak izvedeni del posamezne faze ali podfaze mora tvoriti zaključen prostorski del z gospodarsko javno infrastrukturo, zunanjo ureditvijo in ustreznim številom parkirnih prostorov in ne sme ovirati ali prejudicirati izvedbe drugih predvidenih objektov in ureditev.
(2) V primeru fazne gradnje posameznih objektov je potrebno že v prvi fazi izgradnje (npr. izgradnja samo ene etaže) zagotoviti obračunski strošek za novo komunalno opremo v celotni vsoti iz 12. člena.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
(posebna merila in pogoji za odmero komunalnega prispevka)
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka določa,
– da je razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine Dpi : Dti = 0,5 : 0,5
– da je faktor dejavnosti za vse objekte Kdej = 1.
12. člen
(obračunski stroški za novo komunalno opremo)
Obračunski stroški zajemajo celotne stroške za novogradnjo cest in vodovoda iz 8. člena:
+--------------------------------------+-----------------------+
|      Komunalna oprema      | Obračunski stroški  |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Ceste                 |       184.491,54|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Ceste – vključitev objekta A     |       63.868,63|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Vodovodno omrežje – objekt A     |       136.129,68|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Vodovodno omrežje – objekta B     |       45.299,52|
|in C                 |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Skupaj                |       429.789,37|
+--------------------------------------+-----------------------+
13. člen
(obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo)
Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo so:
+--------------------------------------+-----------------------+
|      Komunalna oprema      | Obračunski stroški za |
|                   | obstoječo kom. opremo |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Ceste                 |      1.044.428,82|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Javna razsvetljava          |       42.564,60|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Vodovodno omrežje           |       126.381,85|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Kanalizacijsko            |       109.406,43|
|omrežje                |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Skupaj                |      1.322.781,70|
+--------------------------------------+-----------------------+
14. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«. Izhodiščni datum za indeksacijo je avgust 2008.
15. člen
(preračunani obračunski stroški na enoto mere)
(1) Preračunani obračunski stroški za novo komunalno opremo na enoto parcele in neto tlorisne površine objektov v obračunskem območju so:
+--------------------------------+-------------+---------------+
|    Komunalna oprema    |Cpi (EUR/m2) | Cti (EUR/m2) |
+--------------------------------+-------------+---------------+
|Ceste              |     6,59|      7,00|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|Ceste – vključitev objekta A  |     3,64|      6,32|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|Vodovodno omrežje – objekt A  |     7,75|     13,47|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|Vodovodno omrežje – objekta B  |     4,34|      2,79|
|in C              |       |        |
+--------------------------------+-------------+---------------+
(2) Preračunani obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo na enoto parcele (Cpi) in neto tlorisne površine (Cti) objektov v obračunskem območju so:
+--------------------------------+-------------+---------------+
|    Komunalna oprema    | Cpi (EUR/m2)| Cti (EUR/m2) |
+--------------------------------+-------------+---------------+
|Ceste              |    37,31|     39,65|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|Javna razsvetljava       |     1,52|      1,62|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|Vodovodno omrežje        |     4,51|      4,80|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|Kanalizacijsko omrežje     |     3,91|      4,15|
+--------------------------------+-------------+---------------+
16. člen
(izračun komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se za določeno vrsto komunalne opreme in ob upoštevanju podlag za odmero komunalnega prispevka iz programa opremljanja določa za investicijo obračunskih stroškov v predvideno komunalno opremo in obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo.
(2) Glede na opredeljena merila in vhodne podatke iz programa opremljanja ter predpisano zakonodajo o načinu izračuna komunalnega prispevka se opredeli celoten komunalni prispevek, ki bremeni investitorja objektov na območju opremljanja kot vsota izračunanih komunalnih prispevkov za predvideno in obstoječo komunalno opremo.
(3) Višina komunalnega prispevka na m2 gradbene parcele in na m2 neto tlorisne površine po posamezni opremi je razvidna v 15. členu iz tabel za novo in obstoječo komunalno opremo.
17. člen
(zagotavljanje izgradnje komunalne opreme ter znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja)
(1) Na podlagi pogodbe o opremljanju bodo investitorji opremili območje na lastne stroške v rokih in obsegu kot to določa program opremljanja.
(2) V skladu z 78. členom ZPNačrt se s pogodbo o opremljanju določi, da morajo investitorji v določenem roku po programu opremljanja zagotoviti opremljenost zemljišča s komunalno infrastrukturo. Finančne obremenitve investitorjev, ki bi jih morala prevzeti občina, se odštejejo od predpisanih dajatev občini.
(3) S pogodbo se občina in investitorji oziroma zavezanci za plačilo komunalnega prispevka dogovorijo, da bodo investitorji zgradili komunalno infrastrukturo, ki bi jo sicer morala zagotoviti občina.
(4) S pogodbo se podrobneje določijo medsebojne obveznosti glede oddaje gradnje objektov in omrežij komunalne infrastrukture, neodplačnim prenosom zemljišča na kateri je komunalna infrastruktura in komunalne infrastrukture v javno last ter upravljanje v skladu s predpisi o urejanju prostora, in s tem v zvezi poračunom vseh medsebojnih obveznosti.
VI. KONČNE DOLOČBE
18. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Mestne občine Koper.
19. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-13/2008
Koper, dne 18. decembra 2008
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O I L D E C R E T O
sul programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio della zona contemplata dal Piano regolatore particolareggiato comunale riferito alla zona KC-54 CCD lungo il Cornalunga a Capodistria
N: 350-13/2008
Capodistria, 19 dicembre 2008
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 74 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta uff. della RS, n. 33/07 e 70/08), per effetto dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta uff. della RS, n. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Sentenza della CC e 76/08), in virtù dell’articolo 17 dell’Ordinanza sui contenuti dei programmi di realizzazione delle opere di urbanizzazione (Gazzetta uff. della RS, n. 80/07), in ottemperanza del Regolamento sui criteri per la commisurazione degli oneri equivalenti alla quota proporzionale del costo di realizzazione delle opere d’urbanizzazione (Gazzetta uff. della RS, n. 95/07), come pure dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 18 dicembre 2008, ha approvato il
D E C R E T O
sul programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio della zona contemplata dal Piano regolatore particolareggiato comunale riferito alla zona KC-54 CCD lungo il Cornalunga a Capodistria
I. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(finalità del decreto)
Con il presente decreto è approvato il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio della zona KC-54 CCD lungo il Cornalunga a Capodistria (nel seguito: programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione), elaborato dall’impresa LUZ d.d., in dicembre del 2008, n. di progetto 6680.
Articolo 2
(contenuto del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione)
(1) Il presente programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione è finalizzato all’armonizzazione di costruzione delle infrastrutture a rete, con definizione dei tempi e delle condizioni di allacciamento a tali infrastrutture, oltre alle rispettive norme tecniche di attuazione e del piano economico finanziario dell’intervento.
(2) Il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione prevede la costruzione delle infrastrutture a rete pubbliche. I costi di calcolo che sono alla base della commisurazione dell’onere di urbanizzazione, si riferiscono all’infrastruttura stradale, idrica, fognaria ed alle superfici pubbliche comunali (nel seguito: infrastrutture a rete).
(3) Il Programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione si compone:
– Del decreto;
– Del calcolo dei costi di realizzazione per singole tipologie di impianti infrastrutturali e per zone tariffarie;
– Del computo dei costi di calcolo riferiti alla realizzazione delle singole tipologie di impianti infrastrutturali ed alle zone tariffarie;
– Computo dei costi di calcolo per m2 di superficie ovvero per m2 di superficie netta del fabbricato, riferito alle singole tipologie di impianti infrastrutturali ed alle zone tariffarie;
– Dei criteri dettagliati per la commisurazione dell’onere d’urbanizzazione;
– Dei tempi di realizzazione;
– Delle modalità di finanziamento;
– Degli elaborati grafici riferiti all’infrastruttura a rete in oggetto;
– Degli elaborati grafici riferiti alle zone tariffarie / tipologia di opere infrastrutturali.
Articolo 3
(motivazione per l’adozione del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione)
Il programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione costituisce
– la base per la costruzione delle infrastrutture a rete necessarie ai fini di attuazione degli interventi territoriali previsti nel piano regolatore particolareggiato comunale ed alla successiva utilizzazione delle strutture realizzate secondo le rispettive destinazioni d’uso,
– la base per la commisurazione dell’onere di urbanizzazione riferito alle infrastrutture a rete progettate ed a quelle esistenti,
– il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione definisce altresì gli interventi la cui realizzazione potrà fare oggetto del relativo contratto di costruzione tra il Comune città di Capodistria ed il committente dei fabbricati dei quali si prevede l’allacciamento alle infrastrutture a rete ed a quelle viarie, come previsto dall’articolo 78 della Legge sulla pianificazione territoriale. In virtù di tale contratto, il committente potrà realizzare le opere d’urbanizzazione previste nell’entità ed entro i termini previsti dal presente programma.
Articolo 4
(dati relativi alla zona soggetta all’intervento di realizzazione delle opere d’urbanizzazione)
La zona contemplata dal programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione occupa l’area adiacente la Strada di Ancarano e la Strada della Stazione, lungo il vecchio alveo del Cornalunga. La zona non è edificata e comprende le seguenti particelle catastali o parti delle medesime: 1462/5, 1462/14, 1462/15, 1462/16, 1463/2, 1463/3, 1464/9, 1464/11, 1464/12, 1464/13, 1548/12, 1548/13, 1548/14 1549/7, 1549/8, 1556/5 in 1556/6, 5582/6, 5582/7 e 5582/8, c. c. di Capodistria, e le particelle catastali n. 5582/6, 5582/7 e 5582/8, c. c. di Bertocchi. La zona d’intervento rappresenta la zona tariffaria interessata dalla realizzazione delle opere d’urbanizzazione.
II. INFRASTRUTTURE A RETE ESISTENTI E DI NUOVA COSTRUZIONE
Articolo 5
(infrastrutture a rete esistenti)
Quasi tutta la zona contemplata dal programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione è dotata delle opere d’urbanizzazione primaria, con, tuttavia, le infrastrutture a rete e quelle viarie presenti nelle immediate vicinanze, alle quali tale zona si allaccerà. Si tratta, nello specifico, di:
– strade opportunamente attrezzate;
– rete idrica;
– rete fognaria per lo smaltimento delle acque reflue e di quelle piovane;
– rete elettrica;
– rete delle telecomunicazioni;
– superfici pubbliche.
Articolo 6
(infrastrutture a rete di nuova costruzione)
(1) È prevista la realizzazione delle seguenti infrastrutture a rete:
– sistemazione della viabilità;
– rete idrica;
– rete di distribuzione dell’energia elettrica;
– rete delle telecomunicazioni;
– spazi all’aperto.
(2) Sul lato ovest, la Strada alla Stazione si allarga con la corsia di svolta a destra e di un marciapiede. È prevista inoltre l’installazione dell’impianto di pubblica illuminazione, come pure la piantumazione, sulle superfici pubbliche, di alberi ad alto fusto. Sulla strada di Ancarano viene costruita una corsia di accelerazione ed una di decelerazione al servizio del fabbricato A nonché l’accesso al lotto edificabile su cui sorge il medesimo. La zona d’intervento sarà dotata di due allacciamenti alla rete idrica pubblica per garantirne la sicurezza antincendio. Lo smaltimento nella fognatura pubblica delle acque reflue avverrà attraverso la rete fognaria interna. Le acque piovane provenienti dalla zona saranno smaltite attraverso apposita rete fognaria con scolo nel vecchio alveo del Cornalunga. La zona non è ancora raggiunta dal servizio di distribuzione del gas, di conseguenza è ammessa la costruzione di impianti di approvvigionamento locali. La rete di distribuzione dell’energia elettrica sarà integrata con una nuova ST, viene altresì potenziata la rete delle telecomunicazioni. Infine, si prevede la sistemazione del vecchio alveo del Cornalunga e del bordo di Val Stagnon.
(3) L’infrastruttura a rete esistente e quella progettata è rappresentata negli elaborati grafici del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione.
III. INVESTIMENTI NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE D’URBANIZZAZIONE
Articolo 7
(costi totali dell’intervento)
(1) I costi complessivi di realizzazione delle opere di urbanizzazione della zona d’intervento, comprendono le spese di predisposizione della documentazione progettuale ed economico- finanziaria, come pure le spese di costruzione delle infrastrutture a rete. Tutti i costi sono riportati in Euro e sono comprensivi di IVA.
(2) I costi complessivi sono:
+----------------------------------------+---------------------+
|        Impianto        | Costi complessivi |
+----------------------------------------+---------------------+
|Viabilita                |      184.491,54|
+----------------------------------------+---------------------+
|Viabilita – a servizio del fabbricato A |      63.868,63|
+----------------------------------------+---------------------+
|Rete idrica – fabbricato A       |      136.129,68|
+----------------------------------------+---------------------+
|Rete idrica – fabbricati B e C     |      45.299,52|
+----------------------------------------+---------------------+
|Rete Elettrica             |      100.871,04|
+----------------------------------------+---------------------+
|Rete delle telecomunicazioni      |      37.223,16|
+----------------------------------------+---------------------+
|Spazi all’aperto fuori dei lotti    |      38.520,00|
|interessati dai fabbricati       |           |
+----------------------------------------+---------------------+
|Totale                 |      606.403,57|
+----------------------------------------+---------------------+
Articolo 8
(finanziamento dell’intervento)
(1) L’intervento di cui al presente decreto è finanziato dai fondi del bilancio del Comune città di Capodistria, dal pagamento, da parte dei soggetti passivi, delle quote di contributo afferenti l’onere di urbanizzazione realizzate nella zona d’intervento, per il proprio conto e d’intesa con i relativi gestori.
(2) Al committente si fa obbligo di realizzare tutte le opere d’urbanizzazione previste dal piano regolatore particolareggiato comunale riferito alla zona KC-54 “CCD lungo il Cornalunga a Capodistria”, in modo da garantire l’attrezzamento previsto dei terreni, con il pareggiamento degli oneri fino alla concorrenza della rispettiva commisurazione dell’onere d’urbanizzazione.
(3) I finanziamenti delle opere di urbanizzazione sono garantiti dal committente dalle quote di contributo afferenti l’onere di urbanizzazione nell’importo di Euro 429.789,37.
(4) I finanziamenti sono stanziati in funzione del piano cronologico di attuazione dei lavori.
(5) I rapporti tra il Comune città di Capodistria ed il committente delle opere d’urbanizzazione in oggetto sono regolati dal rispettivo contratto.
Articolo 9
(piano cronologico)
L’acquisizione delle autorizzazioni e l’inizio dei lavori sono previsti nel mese di gennaio 2009, mentre la conclusione dei lavori è prevista per il mese di maggio 2009.
Articolo 10
(fasi di attuazione delle opere di urbanizzazione)
(2) Il presente Programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione consente l’attuazione per fasi degli edifici che saranno allacciati ai servizi pubblici a rete costruiti nell’area d’intervento e soggetti al pagamento dell’onere di urbanizzazione. Le singole fasi ovvero stralci devono essere realizzati in maniera da costituire unità funzionali circoscritte, provviste delle infrastrutture necessarie, del numero appropriato di parcheggi e con gli spazi allo scoperto opportunamente sistemati. In nessun caso devono essere ostacolati o pregiudicati i lavori di costruzione di altri manufatti previsti.
(2) In caso di edificazione in fasi dei singoli fabbricati, occorre prevedere sin dalla prima fase (ad esempio: costruzione di un unico piano fuori terra) l’intero ammontare (articolo 12) del costo di calcolo per la costruzione delle opere d’urbanizzazione di nuova realizzazione.
IV. BASI PER LA COMMISURAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE
Articolo 11
(criteri per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione)
I criteri applicati per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione prevedono:
– che il rapporto di copertura fondiaria sia Dpi : Dti = 0,5 : 0,5
– che il fattore di attività applicato a tutti i manufatti sia Kdej = 1.
Articolo 12
(costi di calcolo relativi alle infrastrutture di nuova costruzione)
I costi di calcolo comprendono l’investimento complessivo nella realizzazione delle infrastrutture stradali e idriche di cui all’articolo 8 del decreto:
+-------------------------------------------+------------------+
|         Impianto         | Costi di calcolo |
+-------------------------------------------+------------------+
|Viabilita                 |    184.491,54|
+-------------------------------------------+------------------+
|Viabilita – a servizio del fabbricato A  |     63.868,63|
+-------------------------------------------+------------------+
|Rete idrica – fabbricato A         |    136.129,68|
+-------------------------------------------+------------------+
|Rete idrica – fabbricati B e C       |     45.299,52|
+-------------------------------------------+------------------+
|Totale                   |    429.789,37|
+-------------------------------------------+------------------+
Articolo 13
(costi di calcolo riguardanti le infrastrutture esistenti)
I costi di calcolo per gli impianti infrastrutturali esistenti sono:
+-------------------------------------+------------------------+
|       Impianto        |Costi di calcolo per le |
|                   |infrastrutture esistenti|
+-------------------------------------+------------------------+
|Viabilita              |      1.044.428,82|
+-------------------------------------+------------------------+
|Illuminazione pubblica        |        42.564,60|
+-------------------------------------+------------------------+
|Rete idrica             |       126.381,85|
+-------------------------------------+------------------------+
|Rete fognaria            |       109.406,43|
+-------------------------------------+------------------------+
|Totale                |      1.322.781,70|
+-------------------------------------+------------------------+
Articolo 14
(indicizzazione dei costi di realizzazione delle opere d’urbanizzazione)
Nella commisurazione degli oneri d’urbanizzazione, i costi di realizzazione delle opere d’urbanizzazione sono indicizzati in base all’indice medio annuo dei prezzi, pubblicato dalla Sezione per l’edilizia presso la Camera per l’economia della Slovenia, “Lavori edili – opere civili e infrastrutturali”. I costi di calcolo per l’infrastruttura a rete, sono quelli in vigore in agosto 2008.
Articolo 15
(costi di calcolo riferiti all’unità di misura)
(1) I costi di calcolo, riferiti ad impianti infrastrutturali di nuova realizzazione, ripartiti per superficie delle particelle edificali ovvero superficie planimetrica netta dei manufatti ricadenti nella zona tariffaria, ammontano a:
+-------------------------------+---------------+--------------+
|      Impianto      |   Cpi   |   Cti   |
|                |  (EUR/m2)  |  (EUR/m2)  |
+-------------------------------+---------------+--------------+
|Viabilita           |      6,59|     7,00|
+-------------------------------+---------------+--------------+
|Viabilita – a servizio     |      3,64|     6,32|
|del fabbricato A        |        |       |
+-------------------------------+---------------+--------------+
|Rete idrica – fabbricato A   |      7,75|     13,47|
+-------------------------------+---------------+--------------+
|Rete idrica – fabbricati B e C |      4,34|     2,79|
+-------------------------------+---------------+--------------+
(2) I costi di calcolo riferiti ad impianti infrastrutturali preesistenti, ripartiti per superficie delle particelle edificali (Cpi) ovvero superficie planimetrica netta (Cti) dei manufatti ricadenti nella zona tariffaria, ammontano a:
+-------------------------------+---------------+--------------+
|      Impianto      |   Cpi   |   Cti   |
|                |  (EUR/m2)  |  (EUR/m2)  |
+-------------------------------+---------------+--------------+
|Viabilita           |     37,31|     39,65|
+-------------------------------+---------------+--------------+
|Illuminazione pubblica     |      1,52|     1,62|
+-------------------------------+---------------+--------------+
|Rete idrica          |      4,51|     4,80|
+-------------------------------+---------------+--------------+
|Rete fognaria         |      3,91|     4,15|
+-------------------------------+---------------+--------------+
Articolo 16
(calcolo degli oneri d’urbanizzazione)
(1) Gli oneri di urbanizzazione riferiti al singolo impianto infrastrutturale sono definiti in funzione dei costi di calcolo riguardanti l’infrastruttura a rete progettata e dei costi di calcolo a titolo di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle opere d’urbanizzazione esistenti, nel rispetto delle basi per la commisurazione dei detti oneri, riportate nel programma di realizzazione delle infrastrutture a rete.
(2) Tenuto conto dei criteri prestabiliti e dei dati di cui al programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione, come pure nel rispetto della normativa vigente in materia, viene calcolato l’onere di urbanizzazione complessivo a carico del committente dei lavori previsti nella zona d’intervento, quale somma dei detti oneri relativi agli impianti infrastrutturali previsti ed a quelli preesistenti.
(3) L’ammontare dell’onere d’urbanizzazione per m2 di particella edificale e per m2 di superficie planimetrica netta, riferito al singolo impianto infrastrutturale, è riportata nelle tabelle di cui all’articolo 15 del decreto.
Articolo 17
(garanzia di costruzione delle opere di urbanizzazione ed agevolazioni sugli oneri di urbanizzazione in seguito agli investimenti del committente)
(1) In base al contratto di realizzazione delle opere d’urbanizzazione il committente costruirà a proprie spese gli impianti infrastrutturali a servizio della zona d’intervento, nei tempi e nell’estensione previsti dal relativo programma.
(2) Nel rispetto di quanto prevede l’articolo 78 del “ZPNačrt”, il contratto di realizzazione delle opere di urbanizzazione sancisce l’obbligo del committente di costruire, entro i termini stabiliti, gli impianti infrastrutturali previsti nel relativo programma. Gli oneri finanziari che dovrebbero essere a carico del comune, sono scomputati dal contributo dovuto.
(3) Nel contratto concluso tra il comune ed il comittente ovvero il soggetto passivo dell’onere di urbanizzazione, le parti contraenti convengono che il committente realizzerà le opere di urbanizzazione, che dovrebbero altrimenti essere costruite dal comune.
(4) Nel contratto sono definiti gli obblighi reciproci in materia di appalto per la realizzazione degli impianti infrastrutturali, del trasferimento non oneroso in proprietà e gestione pubblica di tali impianti e dell’allacciamento delle singole utenze da realizzarsi in conformità della normativa disciplinante la pianificazione territoriale, con il conseguente pareggiamento degli oneri.
VI. DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 18
(accesso ai dati)
Il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione ed i rispettivi allegati sono depositati a libera visione del pubblico presso la sede del Comune città di Capodistria.
Articolo 19
(validità)
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N: 350-13/2008
Capodistria, 18 dicembre 2008
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti