Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008

Kazalo

5627. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, stran 16549.

Na podlagi 13. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
1. člen
V Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 114/06 – ZUE, 138/06 in 120/07) se v enotnem kontnem načrtu (Priloga I) v okviru konta 4000 – Plače in dodatki spremeni naziv podkonta »400001 – splošni dodatki« tako, da se glasi:
»400001 – Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost«.
Odpreta se dva nova podkonta, ki se glasita:
»400003 – Položajni dodatek
400004 – Drugi dodatki«.
2. člen
V okviru konta 4003 – Sredstva za delovno uspešnost se črta podkonto »400300 – Sredstva za delovno uspešnost«.
Odprejo se štirje novi podkonti, ki se glasijo:
»400301 – Sredstva za redno delovno uspešnost
400302 – Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog
400303 – Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta
400304 – Sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu«.
3. člen
Črtata se konto »4028 – Davek na izplačane plače« in podkonto »402800 – Davek na izplačane plače«.
4. člen
V okviru konta 4112 – Transferi za zagotavljanje socialne varnosti se odpre nov podkonto, ki se glasi:
»411215 – Enkratni pokojninski dodatek«.
5. člen
V okviru konta 4500 – Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije se črtata naslednja podkonta:
»450001 – Plačila sredstev v proračun EU iz naslova posebnih davščin pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil
450002 – Plačila sredstev v proračun EU iz naslova sladkorne dajatve«.
6. člen
Naziva konta »4503 – Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Velike Britanije« ter podkonta »450300 – Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Velike Britanije«, se spremenita tako, da se glasita:
»4503 – Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva
450300 – Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva«.
7. člen
V okviru podskupine kontov 450 – Plačila sredstev v proračun Evropske unije se odpreta nov konto in podkonto, ki se glasita:
»4504 – Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist Kraljevin Nizozemske in Švedske
450400 – Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist Kraljevin Nizozemske in Švedske«
8. člen
V okviru konta 7000 – Dohodnina se nazivi naslednjih podkontov:
»700002 – Akontacija dohodnine – od dohodkov iz delovnega razmerja
700003 – Akontacija dohodnine – od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova obveznega in prostovoljnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja
700004 – Akontacija dohodnine – od dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja
700005 – Akontacija dohodnine – od drugih dohodkov
700006 – Akontacija dohodnine – od dohodka iz osnovne kmetijske dejavnosti, ki se obračunava in plačuje od katastrskega dohodka kmetijskih zemljišč
700007 – Akontacija dohodnine – od dohodka iz osnovne gozdarske dejavnosti, ki se obračunava in plačuje od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč
700008 – Akontacija dohodnine – od dohodka iz dejavnosti
700009 – Akontacija dohodnine – od dohodka iz dejavnosti od vsakega posameznega dohodka
700012 – Akontacija dohodnine – od dividend
700013 – Akontacija dohodnine – od obresti
700014 – Akontacija dohodnine – od dohodkov iz oddajanja premoženja v najem
700015 – Akontacija dohodnine – od dohodkov iz prenosa premoženjske pravice
700020 – Dohodnina – odstopljeni vir občinam«
spremenijo tako, da se glasijo:
»700002 – Akontacija dohodnine od dohodka iz zaposlitve
700003 – Akontacija dohodnine od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova obveznega in prostovoljnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja
700004 – Akontacija dohodnine od dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja
700005 – Akontacija dohodnine od drugih dohodkov
700006 – Akontacija dohodnine od dohodka iz osnovne kmetijske dejavnosti
700007 – Akontacija dohodnine od dohodka iz osnovne gozdarske dejavnosti
700008 – Akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti
700009 – Akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti na podlagi normiranih odhodkov
700012 – Dohodnina od dividend
700013 – Dohodnina od obresti
700014 – Akontacija dohodnine od dohodkov iz oddajanja premoženja v najem
700015 – Akontacija dohodnine od dohodkov iz prenosa premoženjske pravice
700020 – Dohodnina – občinski vir«.
Črtata se naslednja podkonta:
»700016 – Akontacija dohodnine – od dohodkov iz premoženjskih pravic – od izumov, znakov razlikovanja
700019 – Akontacija dohodnine – od dohodka iz vzajemnih skladov«.
9. člen
V okviru konta 7033 – Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje se odpreta dva nova podkonta, ki se glasita:
»703306 – Davek od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov
703307 – Zamudne obresti od davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov«.
10. člen
V okviru konta 7041 – Drugi davki na blago in storitve se odpre nov podkonto, ki se glasi:
»704109 – Okoljska dajatev zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov«.
11. člen
Naziv konta »7046 – Letna povračila za uporabo cest« se spremeni tako, da se glasi:
»7046 – Letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu«.
V okviru konta 7046 se naziva naslednjih podkontov:
»704604 – Letna povračila za uporabo cest od pravnih oseb
704605 – Letna povračila za uporabo cest od fizičnih oseb in zasebnikov«
spremenita tako, da se glasita:
»704604 – Letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu od pravnih oseb
704605 – Letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu od fizičnih oseb in zasebnikov«.
Črta se podkonto »704602 – Povračila za uporabo cest za tuja motorna vozila«.
12. člen
V okviru konta 7047 – Drugi davki na uporabo blaga in storitev se nazivi naslednjih podkontov:
»704706 – Komunalne takse za taksam zavezane predmete – od pravnih oseb
704707 – Komunalne takse za taksam zavezane predmete – od fizičnih oseb in zasebnikov
704709 – Druge komunalne takse
704723 – Okoljska dajatev zaradi starih bremen odpadne električne in elektronske opreme iz gospodinjstev
704724 – Zamudne obresti od okoljske dajatve zaradi starih bremen odpadne električne in elektronske opreme iz gospodinjstev«
spremenijo tako, da se glasijo:
»704706 – Občinske takse od pravnih oseb
704707 – Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov
704709 – Druge občinske takse
704723 – Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme
704724 – Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme«.
13. člen
Naziv konta »7048 – Davki na motorna vozila« se spremeni tako, da se glasi:
»7048 – Davki od prometa motornih vozil«.
V okviru konta 7048 se nazivi naslednjih podkontov:
»704800 – Davek od novih motornih vozil
704801 – Zamudne obresti od davka od novih motornih vozil
704802 – Davek na promet rabljenih motornih vozil
704803 – Zamudne obresti od davka na promet rabljenih motornih vozil«
spremenijo tako, da se glasijo:
»704800 – Davek od prometa novih motornih vozil
704801 – Zamudne obresti od davka od prometa novih motornih vozil
704802 – Davek od prometa rabljenih motornih vozil
704803 – Zamudne obresti od davka od prometa rabljenih motornih vozil«.
14. člen
V okviru konta 7110 – Sodne takse se naziv podkonta »711000 – Sodne takse« spremeni tako, da se glasi:
»711000 – Sodne takse od pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov«.
15. člen
V okviru konta 7111 – Upravne takse in pristojbine se nazivi naslednjih podkontov:
»711100 – Upravne takse (tar. št. 1-10, tar. št. 36 in tar. št. 96a-98 iz ZUT)
711102 – Takse s področja trošarin (tar. št. 50 iz ZUT)
711103 – Konzularne takse (tar. št. 73-96 iz ZUT)
711108 – Državne upravne takse za preglede pošiljk vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina v zunanjetrgovinskem prometu (tar. št. 62a iz ZUT) ter posebne takse na področju zdravstvenega varstva rastlin
711114 – Upravne takse s področja homologacije vozil (tar. št. 68-69 iz ZUT)
711119 – Upravne takse za preskuse odobritve tipa meril, overovitve etanolov in meril ter preskušanje in žigosanje predmetov iz plemenitih kovin (tar. št. 70-71 iz ZUT)
711120 – Upravne takse s področja prometa in zvez (tar. št. 28-34 iz ZUT)
711122 – Upravne takse s področja prometa s kemikalijami (tar. št. 63-64 iz ZUT)
711123 – Upravne takse na področju varstva konkurence (tar. št. 65 iz ZUT)
711124 – Upravne takse na področju pravic intelektualne lastnine (tar. št. 66 iz ZUT)
711125 – Upravna taksa na področju varstva pri delu (tar.št. 72 iz ZUT)
711126 – Upravna taksa za ugotovitev zdravstvene neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe (tar. št. 51 iz ZUT)«
spremenijo tako, da se glasijo:
»711100 – Upravne takse (tar. št. 1 – 10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)
711102 – Takse s področja trošarin in davka na dodano vrednost (tar. št. 43 iz ZUT)
711103 – Konzularne takse (tar. št. 55 – 79 iz ZUT)
711108 – Državne upravne takse za preglede pošiljk vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina v zunanjetrgovinskem prometu (tar. št. 45 iz zunanjetrgovinskem prometu (tar. št. 45 iz ZUT) ter posebne takse na področju zdravstvenega varstva rastlin
711114 – Upravne takse s področja homologacije vozil (tar. št. 50 in 51 iz ZUT)
711119 – Upravne takse v postopku preskusa in odobritve tipa merila, ter v postopku registracije znaka proizvajalca predmetov iz plemenitih kovin (tar. št. 52 in 53 iz ZUT)
711120 – Upravne takse s področja prometa in zvez (tar. št. 27 – 35 iz ZUT)
711122 – Upravne takse s področja prometa s kemikalijami (tar. št. 46 in 47 iz ZUT)
711123 – Upravne takse na področju varstva konkurence (tar. št. 48 iz ZUT)
711124 – Upravne takse na področju pravic intelektualne lastnine (tar. št. 49 iz ZUT)
711125 – Upravna taksa na področju varstva pri delu (tar. št. 54 iz ZUT)
711126 – Upravna taksa za ugotovitev zdravstvene neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe (tar. št. 44 iz ZUT)«.
16. člen
V okviru konta 7120 – Globe in druge denarne kazni se nazivi naslednjih podkontov:
»712003 – Druge globe in denarne kazni
712005 – Denarne kazni – v upravni izvršbi
712008 – Povprečnine na podlagi zakona o prekrških
712009 – Povprečnine kazenskega postopka«
spremenijo tako, da se glasijo:
»712003 – Druge globe, denarne kazni in odvzem premoženjske koristi s plačilom denarnega zneska
712005 – Denarne kazni v upravnih postopkih
712008 – Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških
712009 – Povprečnine oziroma sodne takse kazenskega postopka«.
Črtajo se naslednji podkonti:
»712004 – Globe za carinske prekrške in kupnine od prodanega blaga«,
»712010 – Povprečnine postopka o prekrških« in
»712099 – Druge povprečnine«.
17. člen
V okviru konta 7141 – Drugi nedavčni prihodki se odpre nov podkonto, ki se glasi:
»714119 – Prihodki iz naslova nominalne vrednosti eurokovancev danih v obtok«.
Črtata se naslednja podkonta:
»714101 – Posebni prispevek za obnovo Posočja« in
»714102 – Zamudne obresti od posebnega prispevka za obnovo Posočja«.
18. člen
V okviru konta 7220 – Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov se odpre nov podkonto, ki se glasi:
»722002 – Prihodki in obresti od prodaje vodnih zemljišč«.
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2009.
Št. 45-44/2008/1
Ljubljana, dne 15. decembra 2008
EVA 2008-1611-0019
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti