Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008

Kazalo

5706. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2008, stran 16761.

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05), 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU) ter 16. in 104. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 16. redni seji dne 17. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2008 (Uradni list RS, št. 27/06, 93/07, 115/07 in 71/08) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
+-----------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov              R2008 II
I.    SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     3.716.141
     TEKOČI PRIHODKI (70+71)          2.914.583
70    DAVČNI PRIHODKI              2.286.018
     700 Davki na dohodek in dobiček      1.963.516
     703 Davki na premoženje           168.600
     704 Domači davki na blago in        153.902
     storitve
71    NEDAVČNI PRIHODKI              628.565
     710 Udeležba na dobičku in dohodki      61.173
     od premoženja
     711 Takse in pristojbine           5.498
     712 Denarne kazni              17.217
     713 Prihodki od prodaje blaga in       8.571
     storitev
     714 Drugi nedavčni prihodki         536.106
72    KAPITALSKI PRIHODKI             75.000
     722 Prihodki od prodaje zemljišč in     75.000
     neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73    PREJETE DONACIJE               2.700
     730 Prejete donacije iz domačih        2.700
     virov
74    TRANSFERNI PRIHODKI             723.858
     740 Transferni prihodki iz drugih      723.858
     javnofinančnih institucij
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       3.720.191
40    TEKOČI ODHODKI               713.523
     400 Plače in drugi izdatki         243.202
     zaposlenim
     401 Prisp. delodajalca za soc.        34.937
     varnost
     402 Izdatki za blago in storitve      416.606
     409 Rezerve                 18.778
41    TEKOČI TRANSFERI             1.016.932
     410 Subvencije                40.250
     411 Transferi posameznikom in        556.577
     gospodinjstvom
     412 Transferi neprofitnim org. in      99.679
     ustanovam
     413 Drugi tekoči domači transferi      320.426
42    INVESTICIJSKI ODHODKI           1.717.936
     420 Nakup in gradnja osnovnih       1.717.936
     sredstev
43    INVESTICIJSKI TRANSFERI           271.800
     431 Investicijski transferi pravnim     257.681
     in fizičnim osebam, ki niso
     proračunski uporabniki
     432 Investicijski transferji         14.119
     proračunskim uporabnikom
III.   PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ           –4.050
     (I. – II.)
------------------------------------------------------------
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN         0
     PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
     (750+751+752)
75    PREJETA VRAČILA DANIH               0
     POSOJIL
     750 Prejeta vračila danih posojil         0
V.    DANA POSOJILA IN POVEČANJE            0
     KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44    DANA POSOJILA IN POVEČANJE            0
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     441 Povečanje kapitalskih deležev         0
     in naložb
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN          0
     SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- V.)
------------------------------------------------------------
C) RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.   ZADOLŽEVANJE (500)                0
50    ZADOLŽEVANJE                   0
     500 Domače zadolževanje              0
IX.   SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU     –4.050
     (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.    NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)          0
XI.   NETO FINANCIRANJE               4.050
     (VI.+ VII. – VIII. – XI.)
XII.   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH          4.050
------------------------------------------------------------
                             «.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Dolenjske Toplice v letu 2009, se uporablja ta odlok in sklep župana.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-2838/2008-01/03
Dolenjske Toplice, dne 17. decembra 2008
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti