Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008

Kazalo

5709. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Dolenjske Toplice, stran 16766.

Na podlagi 3., 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) ter 7. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 16. redni seji dne 17. 12. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Dolenjske Toplice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik določa pogoje, postopke in merila za razdelitev sredstev, namenjenih za uresničevanje javnega interesa na področju športa v Občini Dolenjske Toplice (v nadaljevanju: občina). Sredstva za sofinanciranje letnega programa športa v občini se zagotovijo v proračunu občine za tekoče leto.
2. člen
Izvajalci programa športa po tem pravilniku so:
– športna društva in klubi,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja;
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov na področju športa.
3. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo izvajalci iz prejšnjega člena tega pravilnika pod naslednjimi pogoji:
– da imajo sedež v Občini Dolenjske Toplice in tam tudi delujejo;
– da so registrirani za opravljene športne dejavnosti in delujejo najmanj eno leto;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti;
– da imajo urejeno evidenco članstva oziroma evidenco o udeležencih programa, plačano članarino, kolikor so organizirani v skladu z Zakonom o društvih;
– da društvo ob prijavi na javni razpis posreduje zapisnik zbora članov društva s poročili za preteklo leto, plan dela za tekoče leto ter podatke iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida;
– da vodijo evidenco o vadbi, ki mora vsebovati: datum, čas trajanja vadbe, poimenski seznam članov vadbene skupine, evidenco o njihovi prisotnosti ter ime in priimek vodje skupine, ki za vsak dan vadbe posebej s podpisom potrjuje resničnost podatkov;
– da ob prvi prijavi na javni razpis po tem pravilniku predložijo kopijo statuta društva in da nato ob vsaki spremembi statuta predložijo tudi kopijo sprememb.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
4. člen
Izvajanje občinskega programa športa se določi z Letnim programom športa, katerega potrdi in sprejme Občinski svet Občine Dolenjske Toplice.
Letni program športa določa programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti potrebnih za njegovo uresničevanje, in obseg sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu za sofinanciranje posameznih programov. Predlog Letnega programa športa za posamezno proračunsko leto pripravi občinska uprava.
5. člen
Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega v letnem programu in v skladu z usmeritvami Nacionalnega programa športa, se sredstva v proračunu Občine Dolenjske Toplice zagotavljajo za sofinanciranje naslednjih vsebin športnih programov:
– interesna športna vzgoja otrok,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni in vrhunski šport,
– športna rekreacija in šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– izgradnja in vzdrževanje športnih objektov,
– propagandna dejavnost in športne prireditve,
– delovanje društev.
6. člen
Višina financiranja športnih programov je odvisna od višine sredstev, namenjenih za športne programe v občinskem proračunu in letnem programu športa.
7. člen
Vrednost programov športa po pogojih in merilih tega pravilnika se določa točkovno, in sicer je vrednost točke različna po posameznih programih in je odvisna od obsega sredstev za posamezni program, ki je določen v letnem programu športa, ter številom točk vseh društev oziroma izvajalcev, katerih program se vrednoti.
Sofinancira se tiste programe in v tisti višini, kot je to pri posameznem programu določeno z letnim programom športa.
Kolikor za posamezen program ni prijavljenih dovolj predlogov ali sredstva po ovrednotenju – točkovanju ostanejo za posamezen program neporabljena, se finančna sredstva iz takega področja prerazporedijo in porazdelijo na druge športne vsebine. Prerazporeditev sredstev predlaga komisija, ki vodi postopek javnega razpisa.
III. JAVNI RAZPIS IN POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCEV ŠPORTNIH PROGRAMOV
8. člen
Občina enkrat letno izvede Javni razpis po sprejetju proračuna za tekoče leto in Letnega programa športa v Občini Dolenjske Toplice. Javni razpis se izvede v skladu z veljavno zakonodajo in tem pravilnikom. Objavi se v Glasilu Občine Dolenjske Toplice in na uradnih spletnih straneh Občine Dolenjske Toplice.
9. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika, naslov za vložitev prijave in rok za prijavo,
– predmet javnega razpisa in okvirno višino sredstev,
– pogoje, katere morajo izpolnjevati izvajalci programov,
– merila za izbor izvajalcev,
– določitev obdobja, do katerega bodo dodeljena sredstva izplačana,
– rok za prijavo na razpis,
– datum odpiranja vlog,
– rok v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu razpisa,
– kraj in čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
Razpisni rok za zbiranje prijav ne sme biti krajši od 30 dni.
10. člen
Prijavitelji morajo vlogo oddati na predpisanih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Postopek javnega razpisa za sofinanciranje programov športa vodi komisija, ki jo imenuje župan. Administrativne zadeve razpisa zagotavlja občinska uprava. Mandat članov komisije je vezan na mandat župana.
Naloge komisije so: odpiranje in pregled prispelih vlog na javni razpis, vrednotenje prijavljenih športnih programov v skladu s sprejetimi merili, priprava predloga izbora programov in predloga delitve razpoložljivih sredstev za izvajanje letnega programa šport, priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembo pravilnika oziroma meril za vrednotenje športnih programov.
Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo v roku, ki ne sme biti daljši od 15 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne dopolni, se zavržejo.
Komisija o vseh aktivnostih vodi zapisnik. Predlog izbire izvajalcev letnega programa športa in predlog delitve razpoložljivih sredstev komisija posreduje direktorju občinske uprave.
11. člen
Direktor občinske uprave izvajalcem izda sklep s katerim:
– obvesti izbrane izvajalce o izbranih programih, višini odobrenih finančnih sredstev za posamezne športne programe, za katere so kandidirali na javnem razpisu in
– zavrne prijave, ki ne izpolnjujejo pogojev za sofinanciranje.
Zoper izdan sklep je dopustna pritožba na župana Občine Dolenjske Toplice v roku 8 dni od njene vročitve. Predmet pritožbe ne morajo biti merila za vrednotenje programa športa. Pritožba mora biti obrazložena, vloži pa se pisno ali ustno na zapisnik pri občinski upravi Občine Dolenjske Toplice. O pritožbi odloči župan občine, s sklepom, v roku 8 dni od prejema zahtevka. Sklep o izboru izvajalca in sofinanciranju programa športa je s tem dokončen.
12. člen
Po dokončnosti sklepov župan z izbranimi izvajalci sklene pogodbo o sofinanciranju športnih programov za tekoče leto, v kateri se poleg splošnih podatkov o podpisnikih pogodbe določi še:
– vsebina in obseg programa,
– čas realizacije programa,
– pričakovane dosežke,
– obseg sredstev, ki se zagotovijo iz proračuna lokalne skupnosti za posamezen program,
– rok za izplačilo sredstev,
– rok in način predložitve poročil in dokazil o porabi sredstev,
– določila o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
V roku 8 dni od vročitve pisnega poziva za podpis pogodbe, je izvajalec dolžan vrniti podpisano pogodbo občinski upravi. V primeru, da tega ne stori v zahtevanem roku se šteje, kot da je izvajalec odstopil od zahteve po sofinanciranju letnega programa športa in da umika svojo prijavo na javni razpis.
IV. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD IZVAJANJEM POGODB
13. člen
Izvajalci letnega programa športa v Občini Dolenjske Toplice so dolžni izvajati programe v skladu s podpisano pogodbo, s tem pravilnikom in za namene, za katere so jim bila odobrena sredstva iz občinskega proračuna. Občinska uprava in nadzorni odbor občine lahko pri izvajalcu letnega programa športa kadarkoli preverita: namenskost porabe dodeljenih proračunskih sredstev in izvajanje letnega programa športa. V primeru, da se ugotovi nenamenska poraba sredstev ali neizvajanje letnega programa s strani izvajalca, se sofinanciranje s strani Občine Dolenjske Toplice takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.
14. člen
Izvajalec letnega programa športa, pri katerem se ugotovi kršitev določb iz 13. člena tega pravilnika, se v naslednjem letu ne more prijaviti na javni razpis Občine Dolenjske Toplice za sofinanciranje letnega programa športa.
Prav tako se v naslednjem letu ne more prijaviti na javni razpis Občine Dolenjske Toplic za sofinanciranje letnega programa športa tisti izvajalec, pri katerem se ugotovi, da je v svoji prijavi na javni razpis v razpisnih obrazcih navedel neresnične podatke.
Izvajalci programov morajo občinski upravi najkasneje do 28. februarja naslednjega leta predložiti vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi programov.
V primeru, da posamezni program ni bil v celoti realiziran, se izvajalcu športnega programa pri javnem razpisu za naslednje leto dodeljena finančna sredstva ustrezno zmanjšajo.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Pogoji in merila za vrednotenje športnih programov so opredeljeni v prilogi in so sestavni del tega pravilnika.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 10/01).
17. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009 dalje.
Št. 671/2932/2008-0106
Dolenjske Toplice, dne 17. decembra 2008
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti