Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008

Kazalo

5664. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah, stran 16713.

Na podlagi 149. člena Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06 – ORZVO187, 20/06, 28/06 – sklep US RS, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odločba US RS, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 70/08), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08), 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 27. seji dne 18. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 30/95 in 8/99), in sicer se v 4. členu v prvem odstavku odloka črtata točki 6. in 7., spremenijo pa točke 2., 3., 4. in 5., ki po novem glasijo:
»2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
4. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
5. urejanje in čiščenje javnih površin.«.
2. člen
V 4. členu odloka se spremeni tretji odstavek, ki po novem glasi:
»Dejavnosti iz 1., 2., 3., 4., 5. in 9. točke prvega odstavka tega člena so obvezne občinske gospodarske javne službe, preostale dejavnosti, navedene v ostalih točkah, pa izbirne.«.
3. člen
V 17. členu odloka se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
»Obvezno občinsko gospodarsko javno službo odlaganja ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Krško izvaja CeROD, center za ravnanje z odpadki, d.o.o., javno podjetje, Kočevarjeva 2, Novo mesto.«.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-13/2008-O602, Zveza: 1-028-3/95
Krško, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti