Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008

Kazalo

5662. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 16711.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Št. 478-774/2008
Koper, dne 19. decembra 2008
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Odl. US in 76/08), 27. in 127. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08) ter na podlagi 213. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – ZGO-1-UPB1, 92/05, 111/05 – Odl. US, 93/05, 120/06 – Odl. US in 126/07) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 18. decembra 2008 sprejel
S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
I.
Nepremičnine s parc. št. 3053/2, 3054/8, 3055/2, 3054/6 k.o. Bertoki, nepremičnina s parc. št. 743/2, k.o. Marezige, nepremičnine s parc. št. 104/4, 104/7, 104/9, 83/2, k.o. Ankaran in nepremičnine s parc. št. 1072/2, 1715/3, 1710/4, 1709/3, 1696/2, 1702/6, 1704/6, 1703/5, 1689/2, 1689/4, k.o. Dekani, so v zemljiški knjigi vpisane kot last Mestne občine Koper. Za nepremičnine s parc. št. 3060/2, 3058/2, k.o. Bertoki, nepremičnine s parc. št. 735/2, 740/7, 740/9, k.o. Hribi in nepremičnini s parc. št. 6396/4 in 6397/4, k.o. Semedela, pa je pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Kopru v teku postopek vknjižbe lastninske pravice v korist Mestne občine Koper. Pri vseh nepremičninah se vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II.
Navedene nepremičnine pridobijo status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri nepremičninah s parc. št. 3053/2, 3054/8, 3055/2, 3060/2, 3058/2, 3054/6, k.o. Bertoki, pri nepremičnini s parc. št. 743/2, k.o. Marezige, pri nepremičninah s parc. št. 104/4, 104/7, 104/9 in 83/2, k.o. Ankaran, pri nepremičninah s parc. št. 1072/2, 1715/3, 1710/4, 1709/3, 1696/2, 1702/6, 1704/6, 1703/5, 1689/2, 1689/4, k.o. Dekani, pri nepremičninah s parc. št. 735/2, 740/7, 740/9, k.o. Hribi ter pri nepremičninah s parc. št. 6396/4 in 6397/4, k.o. Semedela, zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
III.
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-774/2008
Koper, dne 18. decembra 2008
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta uff. n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O L A D E L I B E R A
sull’acquisizione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale
N. 478-774/2008
Capodistria, 19 dicembre 2008
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visti gli articoli 29 e 51 della Legge sull’autonomia locale (G.U. RS, n. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Sentenza della CC e 76/08), per effetto degli articoli 27 e 127 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 38/08) ed in virtù dell’articolo 213 della Legge sulla costruzione dei fabbricati (G.U. della RS, n. 102/04 – ZGO-1-UPB1, 92/05, 111/05 – Sentenza della CC, 93/05, 120/06 – Sentenza della CC e 126/07), il consiglio comunale di Capodistria, nella seduta del 18 dicembre 2008, ha approvato la seguente
D E L I B E R A
sull’acquisizione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale
I.
I beni immobili individuati nelle particelle n. 3053/2, 3054/8, 3055/2, 3054/6, c. c. di Bertocchi, nella particella n. 743/2, c. c. di Marezige, nelle particelle n. 104/4, 104/7, 104/9, 83/2, c. c. di Ancarano e nelle particelle n. 1072/2, 1715/3, 1710/4, 1709/3, 1696/2, 1702/6, 1704/6, 1703/5, 1689/2, 1689/4, c. c. di Dekani, risultano allibrate come proprietà del Comune città di Capodistria. Per quanto attiene alle particelle n. 3060/2, 3058/2, c. c. di Bertocchi, le particelle n. 735/2, 740/7, 740/9, c. c. di Hribi e le particelle n. 6396/4 e 6397/4, c. c. di Semdella è in corso presso il Tavolare del Tribunale circondariale di Capodistria, la procedura di intavolazione del diritto di proprietà a nome del Comune città di Capodistria. Riguardo ai beni immobili sopraccitati si procede all’acquisizione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale.
II.
Gli immobili sopra indicati acquistano lo status di bene pubblico edificato di rilevanza locale in base ad una decisione ricognitiva rilasciata d’ufficio dall’amministrazione comunale. Divenuta esecutiva, tale decisione è trasmessa al competente tribunale ove si tiene il registro fondiario ai fini di annotazione tavolare dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale relativamente ai beni immobili individuati nelle particelle n. 3053/2, 3054/8, 3055/2, 3060/2, 3058/2, 3054/6, c. c. di Bertocchi, nella particella n. 743/2, c. c. di Marezige, nelle particelle n. 104/4, 104/7, 104/9, 83/2, c. c. di Ancarano e nelle particelle n. 1072/2, 1715/3, 1710/4, 1709/3, 1696/2, 1702/6, 1704/6, 1703/5, 1689/2, 1689/4, c. c. di Dekani, nelle particelle n. 735/2, 740/7, 740/9, c.c. di Hribi e nelle particelle n. 6396/4 e 6397/4, c. c. di Semdella.
III.
La presente delibera ha effetto immediato ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 478-774/2008
Capodistria, 18 dicembre 2008
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti